LITERATURA GALEGA II
A narrativa de posguerra (II).Anos 60.
4º ESO
Segundo trimestre
Acto
Presentación do tema e esquema.
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Esquema xeral.
Panorama xeral
1.- Escritores consolidados (AC, BA, AF)
2..- Novela ...
A narrativa de posguerra (II) .Anos 60. Introdución
1.- Antecedentes
Gr
2.- Cronoloxía
3.- Autores
4.- Logros
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Autores
consolidados..
1.- Escritores consolidados.
Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cun...
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A novela realista.
2.- Novela realista: Neira Vilas.
2.1.- Datos biográficos.
Famil...
A narrativa de posguerra II.Anos 60. A novela realista (2)
2.- Novela realista: Neira Vilas.
2.1.- Obra.- Narrativa, poesí...
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A NNG.
3.- NNG
3.1.- Renovación da narrariva.
•
3.1.1.- O grupo.
•
Grupo de escrito...
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A NNG. (2)
3.- NNG
3.1.- Renovación da narrariva.
•
3.1.4.- As innovacións temática...
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Méndez Ferrín.
3.2.- X.L. Méndez Ferrín (Ourense, 1938)
Datos biográficos.-
Filosof...
A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Carlos Casares.
3.3.- Carlos Casares (Ourense, 1941, Vigo, 2002)
Datos biográficos....
of 10

Narrativa d posguerra_ii.anos60

Esquema de apoio ás clase. 4º ESO.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narrativa d posguerra_ii.anos60

  • 1. LITERATURA GALEGA II A narrativa de posguerra (II).Anos 60. 4º ESO Segundo trimestre Acto Presentación do tema e esquema.
  • 2. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Esquema xeral. Panorama xeral 1.- Escritores consolidados (AC, BA, AF) 2..- Novela realista: 2.1.- Neira Vilas. 3.- NNG 3.1.- Renovación da narrariva. • 3.1.1.- O grupo. • 3.1.2.- As influencias- • 3.1.3.- Características comúns • 3.1.4.- As innovacións temáticas. • 3.1.5.- As innovacións técnicas. 3.2.- X.L. Méndez Ferrín 3.3.- Carlos Casares.
  • 3. A narrativa de posguerra (II) .Anos 60. Introdución 1.- Antecedentes Gr 2.- Cronoloxía 3.- Autores 4.- Logros
  • 4. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Autores consolidados.. 1.- Escritores consolidados. Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole.. Son autores que comezan a publicar narrativa nos anos 50 (A Esmorga, 1959, Merlín e familia,1955, A lus do candil, 1953), aínda que teñen entre 40 e 50 anos e que conviven con autores máis novos, nacidos arredor dos anos 30.
  • 5. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A novela realista. 2.- Novela realista: Neira Vilas. 2.1.- Datos biográficos. Familia labrega. Medra no medioi rural que logo recreará nas súas obras. 1949, Bos Aires. Relación cos colectivos galeguistas. Alí, funda Mocidades Galeguistas e a Ed. Follas Novas. 1961, Cuba. Cargos na Admón. Estudos de Filosofía e Letras. Intensa actividade no mundo cultural. Dende 1972 viaxa a Galicia con freciencia, eno 1999 regresa para quedar. Segue co seu traballo literario e cultural.
  • 6. A narrativa de posguerra II.Anos 60. A novela realista (2) 2.- Novela realista: Neira Vilas. 2.1.- Obra.- Narrativa, poesía e ensaio. Como narrador, escribe novelas e libros de relatos. • Dous puntos de vista: • a) segundo o espazo das historias: Galicia/América. • b) segundo o protagonista: infantil/adulto. • Temas: • A Galicia rural, fai un retrato da Galicia campesiña de posguerra (miseria, opresión, pexuízos, dominación política e relixiosa... • Protagonista infantil: Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo, Aqueles anos do Moncho. • Protagonista adulto: Xente no rodicio, A muller de ferro, Querido Tomás. • A Galicia emigrante: Camiño bretemoso, Historias de emigrantes, Remuíño de sombras, Tempo novo. A vidas dos emigrantes galegos en América.
  • 7. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A NNG. 3.- NNG 3.1.- Renovación da narrariva. • 3.1.1.- O grupo. • Grupo de escritores que comezan a publicar a fins dos 50 e nos 60, entre 1954, Nasce unha árbore, de Gonzalo Mourullo e 1971, Adiós María, de Johana Torres, e que coas súas novidades revitalizan a narrativa. Son Gonzalo Mourullo, Méndez Ferrín, Carlos Casares, Xohana Torres, María Xosé Queizán. • 3.1.2.- As influencias- • Queren superar os modelos, e inspíranse en autores americanos e europeos que cambiaron a literatura do XX (Kafka, Joyce, Faulkner, Proust,...) • 3.1.3.- Características comúns • Estudos universitarios • As mesmas influencias literarias • Monolingües en galego • Nacionalismo de esquerdas
  • 8. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. A NNG. (2) 3.- NNG 3.1.- Renovación da narrariva. • 3.1.4.- As innovacións temáticas. • Presenza de personaxes anónimos, marxinais, desarraigados, deorientados, violentos, desequilibrados, sumidos en estados patolóxicos (loucura...) • Mundo do subconsciente • Expresión do absurdo da existencia. • Ambientes urbanos claustrofóbicos e sórdidos. • Fuxida da localizacións espacial concreta. • 3.1.5.- As innovacións técnicas. • Alternancia de planos temporais. • Pluralidade de voces narrativas. • Predominio do monólogo interior ou fluír da conciencia.
  • 9. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Méndez Ferrín. 3.2.- X.L. Méndez Ferrín (Ourense, 1938) Datos biográficos.- Filosofía e letras e Filoloxía Románica en Santiago e Madrid. Combina a actividade literaria, política e sindical coa docencia. Fundador da UPG, con CelsoEmilio e participou na creación doutras entidades políticas de ideoloxía nacionalista como Galiza Ceibe, por esta razón pasou polo cárcere en máis dunha acosión. Obra.- Narrativa.- Contos e novelas. As primeiras obras, dentro da NNG, amosan a influencia da lit. europea e americana • 3 eixes temáticos • temática. fantástica.- materia de Bretaña e lendas artúricas. • absurdo da existencia humana, angustia, violencia... • Mundo mítico creado por el (Tagen Ata, metáfora de Galicia). • Crepúsculo e as formigas*, Pércival e outras historias*, Arrabaldo do norte*, Retorno a Tagén Ata, Amor de Artur, ... (*Obras da NNG)
  • 10. A narrativa de posguerra (II).Anos 60. Carlos Casares. 3.3.- Carlos Casares (Ourense, 1941, Vigo, 2002) Datos biográficos. En Ourense, relación co grupo de Risco. Santiago Filosofía e Letras. Contacto co ambiente galeguista. Profesor en Vigo, mentres dirixía Galaxia. 1995, Presidente d Consello da Cultura Galega. Obra.- Narrativa.- Contos e novelas, as 2 primeiras, na NNG, Vento Ferido e Cambio en tres. • Estas 2 e a teceira (Xoguetes pra un tempo prohibdo) de carácter autobiográfico, sutuadas en tres etapas (infancia, adolescencia, mocidade) • O resto ambiantadas no pasado histórico, narracións lúdicas situadfas entre o séc. X e XX (Os escuros soños de Clío), chegada do cine (Ilustrísima), unha morte na Guerra Civil (Os mortos daquel verán), os intelectuais galeguistas no franquismo (Deus sentado nun sillón azul).