LITERATURA GALEGA IIA narrativa de posguerra (I)4º ESO. Presentación do tema e esquema.
Esquema xeral (1)1.- A narrariva de posguerra. 1.1. Contexto histórico-político 1.2. Contexto lingüístico. 1.3. A liter...
1. A narrativa de posguerra (1)1.1. Contexto histórico-político (1). Sublevación militar contra o goberno lexítimo da Re...
1. A narrativa de posguerra (1)1.1. Contexto histórico-político (2). Nos anos 60 comeza a actividade política na clandes...
1. A narrativa de posguerra (1)1.2. Contexto lingüístico. Forte persecución da lingua galega na ditadura. O castelán é...
1. A narrativa de posguerra (1)1.3. A literatura dos 40 aos 70. Situación xeral (1). A guerra interrompe o brillante cam...
1. A narrativa de posguerra (1)1.3. A literatura dos 40 aos 70. Situación xeral (2). No exilio americano prodúcese unha ...
1. A narrativa de posguerra (1)1.4.O xénero narrativo. Anos 50.- Seguen o seu labor en galego autores de preguerra com...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897- Vigo, 1979) 1.5.1. Datos biográficos. 1.5.2. O...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor (2). 1.5.1. Datos biográficos (1). Familia humilde de Ouren...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor. 1.5.1. Datos biográficos (2). A partir dos anos 50 publica...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2. Obra (1). 1.5.2.1.Narrativa. a) As obras comparten características comúns: ...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2.1.Narrativa. b) A Esmorga. Primeira novela de Blanco Amor. Fai o relato d...
1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2.1.Narrativa. c) Os biosbardos. 7 relatos protagonizados por nenos e adolescente...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6. Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1011- Vigo, 1981) 1.6.1. Datos biográficos. 1.6.2. Ob...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6. Álvaro Cunqueiro (2). 1.6.1. Datos biográficos (1). Estudos de bacharelato en L...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (1). 1.6.2.1.1.Narrativa: Novelas. (1) Merlín e Familia.. (1955) ...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (2). 1.6.2.1.1.Narrativa: Novelas. (2) As crónicas de sochantre. (1956)...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (3). 1.6.2.1.2.Narrativa: Libros de relatos. Escola de menciñeiros. (19...
1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (4). 1.6.2.2.Poesía Cantiga nova que se chama riveira (1933)  N...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7. Ánxel Fole (Lugo, 1903- 1986) 1.7.1. Datos biográficos. 1.7.2. Obra. 1.7.2.1...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7. Ánxel Fole. 1.7.1. Datos biográficos. Estudos de bacharelato en Lugo e, en San...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (1). 1.7.2.Narrativa. Técnica narrativa característica do conto popula...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (2). 1.7.2.Narrativa. A luz do candil (1953) e Terra Brava (1955). ...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (2). 1.7.2.Narrativa. (1) Contos da néboa (1973) e Historias que ningué...
1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (3). 1.7.2.Narrativa. (2) A luz do candil (1953) e Terra Brava (1955). ...
of 26

Narrativa d posguerra_1_2012

narrativa de posguerra. Esquema.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narrativa d posguerra_1_2012

 • 1. LITERATURA GALEGA IIA narrativa de posguerra (I)4º ESO. Presentación do tema e esquema.
 • 2. Esquema xeral (1)1.- A narrariva de posguerra. 1.1. Contexto histórico-político 1.2. Contexto lingüístico. 1.3. A literatura dos 40 aos 70. Situación xeral. 1.4.O xénero narrativo. 1.5. Eduardo Blanco Amor. 1.6. Alvaro Cunqueiro. 1.7. Ánxel Fole.
 • 3. 1. A narrativa de posguerra (1)1.1. Contexto histórico-político (1). Sublevación militar contra o goberno lexítimo da República (18.07.1936). En abril do 39, victoria dos golpistas e instauración da ditadura franquista. Consecuencias da ditadura franquista: Longo período de represión e silencio. Perda de dereitos dos cidadáns. Paralización da vida política e cultural. Retroceso nos avances logrados na Rep. Estatuto de Autonomía sen efecto. Fusilamentos e exilio de nacionalistas e das persoas relacionadas coa cultura galega.
 • 4. 1. A narrativa de posguerra (1)1.1. Contexto histórico-político (2). Nos anos 60 comeza a actividade política na clandestinidade (UPG, PSG), reivindicando para Galicia o autogoberno e a oficialiddade do galego. No ano 1975, a morte do ditador ;)) posibilita a democraciae a recuperación dos dereitos de TODOS os cidadáns (incluídos os partidarios do réxime represor)
 • 5. 1. A narrativa de posguerra (1)1.2. Contexto lingüístico. Forte persecución da lingua galega na ditadura. O castelán é a única lingua oficial. O galego segue a ser falado pola maioría, pero queda reducido ao rexistro informal. A escola, a igrexa e os medios de comunicación convértense en efectivos axentes castelanizadores. Intenso proceso de desgaleguización que leva a sectores da sociedade (burguesía urbana e poboación rural das cidades) a adoptar o castelán ao consideralo un medio de ascenso social. Identificación do galego con rural, co falta de cultura e con clase social baixa.
 • 6. 1. A narrativa de posguerra (1)1.3. A literatura dos 40 aos 70. Situación xeral (1). A guerra interrompe o brillante camiño emprendido pola nosa literatura no primeiro terzo de século. Paralízase a edición e difusión de calquera tipo de texto en galego. Entre o 1940 e o 1950 só se escribe e publica no exilio, sobre todo Arxentina, Venezuela e Cuba, México e Uruguai. Alí fundaranse revistas literarias e culturais e tamén editoriais. Gran parte da nosa literatura publicarase en Bos Aires, principalmente. Destacan no exilio nomes como os de Castelao, Luis Seoane, Rafael Dieste, Eduardo Blanco Amor... Castelao chega a Bos Aires no ano 50 e comeza a traballar polos dereitos de Galicia e en defensa da República. Publicará nestes anos Os vellos... (estreada no 1941), Sempre en Galiza (1944) e As cruces de pedra na Galiza (1950).
 • 7. 1. A narrativa de posguerra (1)1.3. A literatura dos 40 aos 70. Situación xeral (2). No exilio americano prodúcese unha poesía de forte denuncia social como a de Emilio Pita, Luis Seoane ou Lorenzo Varela. A partir do 50 xorden en Galicia iniciativas que procuran a defensa e recuperación da nosa lingua e da nosa cultura. Fúndanse editoriais como Monterrey, Edición do Castro, a colección de poesía de Benito Soto, e o máis importante, a Editorial Galaxia. Entre todas elas comezarán a recuperación das nosas letras. Nos anos 60 e 70 aparecen as primeiras asociacións que teñen como obxectivo a defensa da lingua, como O Galo, en Santiago ou O Facho na Coruña.
 • 8. 1. A narrativa de posguerra (1)1.4.O xénero narrativo. Anos 50.- Seguen o seu labor en galego autores de preguerra como Otero Pedrayo, pero os máis significativos desta etapa van ser Eduardo Blanco Amor, Anxel Fole e Alvaro Cunqueiro. Anos 60.- Aparece unha nova xeración que forma o que se chamará “Nova narrativa galega”, e que vai renovar a narrativa incorporando novos temas e técnicas. Forman parte desta autores como Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos Casares, Gonzalo Mourullo, Xohana Torres, Mª Xosé Queizán... Anos 70.- Outros autores novos seguirán consolidando a narrativa: Alfredo Conde, Paco Martín, Xosé Fernández Ferreiro, Xavier Alcalá...
 • 9. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897- Vigo, 1979) 1.5.1. Datos biográficos. 1.5.2. Obra. 1.5.2.1. Narrativa. 1.5.2.2. Poesía. 1.5.2.3. Teatro..
 • 10. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor (2). 1.5.1. Datos biográficos (1). Familia humilde de Ourense, cidade moi presente na súa obra. Estudos de bacharelato e Maxisterio. 1929 emigra a Arxentina, traballa como xornalista e comeza o labor literario na prensa arxentina e en revistas galegas (Nós, Céltiga, Terra...) Participa nun proxecto galeguista e participa da actividade política nacionalista. Defende a causa republicada e colabora cos galegos en actos contra o réxime franquista.. Intensa actividade cultural: periodista, comentarista de radio, conferenciante, profesor na universidade de Uruguai e Chile, funda o Teatro Popular Galego en Bos Aires......
 • 11. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5. Eduardo Blanco Amor. 1.5.1. Datos biográficos (2). A partir dos anos 50 publica as obras máis importantes. Nos 60 regresa a Galicia, en Ourense e Vigo. Combina o labor literario e o xornalista. Ao principio pasa dificultades económicas. Non obtén recoñecemento ao seu traballo nun primeiro momento Finalmente, chegan os recoñecementos e éxitos literarios. Foi nomeado membro da RAE. pero non chegou a ingresar . Morre en Vigo no 1979. É considerado un dos máis grandes escritores e autor das máis grandes novelas escritas na nosa lingua.
 • 12. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2. Obra (1). 1.5.2.1.Narrativa. a) As obras comparten características comúns: ➄ Localización espacial: Ourense. ➄ Localización temporal: 2 primeiras décadas do XX ➄ Protagonismo infantil e xuvenil (agás A Esmorga). ➄ Preferencia polo narrador subxectivo na P1. ➄ Interese por facer literatura realista. b) A Esmorga. c) Os Biosbardos. d) Xente ao lonxe.
 • 13. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2.1.Narrativa. b) A Esmorga. Primeira novela de Blanco Amor. Fai o relato da esmorga que viven tres personaxes ao longo dunha noite, nun ambiente urbano suburbial, en Auria (Ourense), e que remata dunha forma tráxica.. Estruturada en 3 partes: ➄ Documentación: Explicación do narrador sobre a orixe da información para escribir a historia.. ➄ Declaración: Testemuña perante o xuíz de Cibrao, o acusado, compañeiro de esmorga de Aladio e Xan, e único supervivinte. Narra o itinerario seguido e os sucesos que levaron ao tráxico final. ➄ Final: O narrador dá conta da morte do personaxe principal, deixando no lector a dúbida sobre as verdadeiras causas.
 • 14. 1. A narrativa de posguerra (1)1.5.2.1.Narrativa. c) Os biosbardos. 7 relatos protagonizados por nenos e adolescentes que teñen lugar no Ourense dos primeiros anos do XX. Historias protagonizadas sempre nenos ou adolescentes. d) Xente ao lonxe. A historia desta novela podemos entendela en 3 niveis de concreción: ➄ Biografía de Suso, dende neno até a mocidade. É o protagonista e narrador. Dá conta da súa historia, evolución e maduración persoal. ➄ Historia da familia de Suso, os Vilar, moi relacionados con organizacións obreiras sindicais. ➄ A sociedade ourensá de comezos do XX, centrándose na clase obreira. Reflicte os feitos históricos da España da época.
 • 15. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6. Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1011- Vigo, 1981) 1.6.1. Datos biográficos. 1.6.2. Obra. 1.6.2.1. Narrativa. 1.6.2.1.1. Narrativa: Novelas. 1.6.2.1.2. Narrativa: Libro de relatos. 1.6.2.2. Poesía. 1.6.2.3. Teatro. 1.6.2.4. Ensaio.
 • 16. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6. Álvaro Cunqueiro (2). 1.6.1. Datos biográficos (1). Estudos de bacharelato en Lugo e, en Santiago, Filosofía e Letras. Nesta época comeza xa a escribir e publica varios libros de poemas. Logo da guerra, traballa como xornalista e retoma o labor literario, máis dedicado agora á narrativa e ao teatro, aínda que sen abandonar a poesía. Nos anos 60 obtén o recoñecemento público como escritor e recibe varios premios e homenaxes. No ano 64 ingresa na RAG. No ano 1981, ao pouco de ser nomeado Doutor Honoris Causa pola Universidade de Santiago, morre en Vigo.
 • 17. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (1). 1.6.2.1.1.Narrativa: Novelas. (1) Merlín e Familia.. (1955)  Adaptación da figura do Mago Merlín a un escenario galego, o Pazo de Miranda, en Lugo, e ao tempo do autor.  O narrador éo paxe de Merlín, Felipe de Amancia, lembrando, dende a súa vellez, os sucesos acontecidos na casa.  As historias que relata o paxe seguen a mesma estrutura:  Chegada dos visitantes na procura dos saberes do mago.  Exposición do caso diente de Merlín.  Resolución mediante a fantasía e partida.
 • 18. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (2). 1.6.2.1.1.Narrativa: Novelas. (2) As crónicas de sochantre. (1956)  Lugar: Bretaña francesa.  Protagonista: Músico que, indo a tocar a un enterro, é recollido por varios defuntos nunha carroza .  Acción: Viaxe de varios anos por todo o país no que os defuntos contarásn as súas historias. Se o vello Simbad volvese ás illas. (1961)  Inspirada nunha historia de As mil e unha noites.  Simbad, convertdo nun vello meriñeiro, rememora as súas historias.
 • 19. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (3). 1.6.2.1.2.Narrativa: Libros de relatos. Escola de menciñeiros. (1960), Xente de aquí e acolá (1971) e Os outros feirantes (1979) Triloxía de libros de relatos que mantén a mesma tamética e estrutura. Son retratos de personaxes reais e imaxinarios, sempre curiosos, nos que, con humor e fantasía, preséntase a psicoloxía do home galego e das súas circunstancias. En palabras de Cunqueiro “relatos feitos ao minuto a esa xentiña de nós”.
 • 20. 1. A narrativa de posguerra (1)1.6.2. Obra (4). 1.6.2.2.Poesía Cantiga nova que se chama riveira (1933)  Neotrovadorismo. Ver unidade 4. Dono de corpo delgado. (1950)  Poemas tamén na liña do Neotrobadorismo Herba aquí e acolá. (1980) 1.6.2.3.Teatro O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (1959) A noite vai coma un río. (1969) 1.6.2.3.Teatro Tesouros novos e vellos (1964) A cociña galega. (1963)
 • 21. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7. Ánxel Fole (Lugo, 1903- 1986) 1.7.1. Datos biográficos. 1.7.2. Obra. 1.7.2.1. Narrativa. 1.7.2.2. Teatro.
 • 22. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7. Ánxel Fole. 1.7.1. Datos biográficos. Estudos de bacharelato en Lugo e, en Santiago e Valladolid, Dereito. Forma parte do Partido Galeguista dende novo. Axiña comeza a escribir artigos na prensa e funda a revista Yunque. A súa actividade política lévao a fuxir da súa cidade natal e a residir en distintos lugares. As experiencias e as xentes que rodean estes cambios de residencia alimentarán a súa obra posterior. No ano 1957, de volta en Lugo, traballa como xornalista e comeza a publicación das súas obras. No 1963 ingresa na RAG.
 • 23. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (1). 1.7.2.Narrativa. Técnica narrativa característica do conto popular de tradición oral, que produce unha sensación da oralidade:  Fórmulas introdutorias  Remates sentenciosos  Apelacións ao oínte  Técnica do conto enmarcado (os personaxes dos relatos que á súa vez contan outras historias)  Pretende recoller o galego vivo, utilizando a fala da zona dos personaxes, con dialectalismos, castelanismos e vulgarismos. Fole foi un mestre do relato curto. Destacan na súa narrativa catro libros de contos.
 • 24. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (2). 1.7.2.Narrativa. A luz do candil (1953) e Terra Brava (1955).  Ambientados na Galicia rural, na montaña de Lugo (o Courel, o Incio e val do Sil).  Retrata os modos de vida do tempo (traballos, ocupacións, actividades...), pero tamén as crenzas populares e as lendas tradicionais.  Proponse retratar a Galicia máxica e misteriosa e dá a coñecer a cultura material e espiritual destes lugares.  Temas relacionados co medo, co misterioso, o paranormal, todo adornado co humor galego.
 • 25. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (2). 1.7.2.Narrativa. (1) Contos da néboa (1973) e Historias que ninguén cre (1981).  Ambientación urbana, en Lugo a nas vilas próximas.  Continúa cos temas relacionados co medo, co misterioso, o paranormal...ç 1.7.3.Teatro.- Pauto do demo (1958) ➄ Acción desenvolta nunha aldea da ribeira do Sil no tempo da vendima.
 • 26. 1. A narrativa de posguerra (1)1.7.2. Obra (3). 1.7.2.Narrativa. (2) A luz do candil (1953) e Terra Brava (1955).  Ambientados na Galicia rural, na montaña de Lugo (o Courel, o Incio e val do Sil).  Retrata os modos de vida do tempo (traballos, ocupacións, actividades...), pero tamén as crenzas populares e as lendas tradicionais.  Proponse retratar a Galicia máxica e misteriosa e dá a coñecer a cultura material e espiritual destes lugares.  Temas relacionados co medo, o misterioso, o paranormal, todo adornado co humor galego.

Related Documents