STRETNUTIE SOBYVATEĽMIJAR 2013
• Dane sme vďaka minuloročným úspornýmDANE V opatreniam pre rok 2013PRIEVIDZI obyvateľom ...
Politika štátuZMENY • Štát prostredníctvom novelyV POPLATKU zákona č. 582/2004 o miestnychZA KOMUNÁLNY ...
Politika štátuZMENYV POPLATKU • Mesto už nemôžeZA KOMUNÁLNY upraviť zníženie poplatku zODPAD nasle...
Politika mestaZMENYV POPLATKUZA KOMUNÁLNY • Znížime vyrubenýODPAD poplatok o 50% na zákl...
• Poplatníci si môžu podávaťZMENY žiadosti až po doručeníV POPLATKU rozhodnutia o vyrubeníZA KOMUNÁLNY ...
• Mesto Prievidza vo vianočnom období prispelo sociálneFINANČNÁ odkázaným rodinám sPOMOC neza...
VYBAVENIE KULTÚRNYCH DOMOV• Kultúrne a spoločenské stredisko zabezpečí pre kultúrne domy v prímestských častiach (Malá ...
DENNÉ CENTRÁ NA KULTÚRNE PODUJATIA ZADARMO• Členovia denných centier na území mesta Prievidza získavajú možnosť zúčastniť...
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA• Technický stav verejného osvetlenia v Prievidzi je alarmujúci.• Jeho energetická náro...
ĎALŠIE REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV• Ukončená realizácia prvej fázy budovania vodozádržných chodníkov: a Hviezdoslavovej ulici...
KORČUĽOVANIE V CENTRE MESTA• Ľadová plocha sa vrátila opäť na Námestie slobody• Za realizáciu plochy sme zaplatili tento r...
KONTROLY BILBORDOV V MESTE PRIEVIDZA• Koniec roka 2012 - kontrola bilbordov na území mesta.• Mnoho bilbordov v meste je po...
VIANOCE V MESTE
ROK VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZA• Prežívame Rok výročí mesta Prievidza • 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste ...
• Cesta medzi Trenčínom a PrievidzouPETÍCIA ZA inak nazývaná aj cesta smrti.URÝCHLENÉ • Začiatok výstavby mal byť u...
ODKAZ OD PRIMÁTORKYChcete sa stretnúť s primátorkou mesta?Stránkové hodiny JUDr. Kataríny Macháčkovej určené verejnosti:...
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!
of 18

Prezentacia jar 13 2

Prezentácia jar 2013
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia jar 13 2

 • 1. STRETNUTIE SOBYVATEĽMIJAR 2013
 • 2. • Dane sme vďaka minuloročným úspornýmDANE V opatreniam pre rok 2013PRIEVIDZI obyvateľom nezvyšovali • Nezvyšovanie daní je výsledok našej zodpovednej politiky • Iné mestá museli dane zvyšovať tento rok.
 • 3. Politika štátuZMENY • Štát prostredníctvom novelyV POPLATKU zákona č. 582/2004 o miestnychZA KOMUNÁLNY daniach a miestnom poplatku zaODPAD komunálne odpady od 1.12.2012 vo veľkej miere zúžil právomoc mesta určiť rozsah zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad. • Mesto môže po novom znížiť alebo odpustiť len z titulu neprítomnosti poplatníka na území mesta.
 • 4. Politika štátuZMENYV POPLATKU • Mesto už nemôžeZA KOMUNÁLNY upraviť zníženie poplatku zODPAD nasledovných titulov: • veku poplatníka (nad 70 rokov), • trvalého pobytu v časti Veľká Lehôtka. (Obyvatelia Veľkej Lehôtky mali znížený poplatok za komunálny odpad o 50 %. ) • z titulu ťažkého zdravotného postihnutia poplatníka.
 • 5. Politika mestaZMENYV POPLATKUZA KOMUNÁLNY • Znížime vyrubenýODPAD poplatok o 50% na základe žiadosti : • seniorom nad 70 rokov • obyvateľom Veľkej Lehôtky • poplatníkom s ťažkým zdravotným postihnutím
 • 6. • Poplatníci si môžu podávaťZMENY žiadosti až po doručeníV POPLATKU rozhodnutia o vyrubeníZA KOMUNÁLNY poplatku.ODPAD • Najneskôr však do 31.8.2013. Po tomto termíne už mesto žiadostiam nevyhovie. • Mesto pripraví a zverejní vzory žiadosti na zníženie alebo odpustenie poplatku z titulu tvrdosti zákona.
 • 7. • Mesto Prievidza vo vianočnom období prispelo sociálneFINANČNÁ odkázaným rodinám sPOMOC nezaopatrenými deťmiOBYVATEĽOM jednorazový finančný príspevok z rozpočtu mesta pri príležitosti vianočných sviatkov. • Na tento účel bolo vyčlenených z rozpočtu mesta 10 500 eur. • Celkovo tak dostalo finančnú pomoc 140 rodín z mesta Prievidza.
 • 8. VYBAVENIE KULTÚRNYCH DOMOV• Kultúrne a spoločenské stredisko zabezpečí pre kultúrne domy v prímestských častiach (Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec) potrebný inventár.• V súčasnosti už priebežne dopĺňame a plánujeme naďalej dopĺňať najmä sklenený inventár, vybavenie kuchyniek riadom, sporákmi, obrusmi
 • 9. DENNÉ CENTRÁ NA KULTÚRNE PODUJATIA ZADARMO• Členovia denných centier na území mesta Prievidza získavajú možnosť zúčastniť sa bezplatne na vybraných podujatiach v produkcii KaSS.• Denné centrá sa budú v účasti v bezplatnom vstupe na podujatia striedať a je pre nich vyhradený určitý počet lístkov, ktoré si v rámci denného centra rozdelia podľa vlastného uváženia.
 • 10. REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA• Technický stav verejného osvetlenia v Prievidzi je alarmujúci.• Jeho energetická náročnosť stúpa a rastie aj cena za elektrickú energiu.• V rámci obnovy bude vymenených 1834 kusov svietidiel, čo je asi polovica v meste.• Unipa bude financovať projekt prostredníctvom EPC - splácania projektu z dosiahnutých úspor nákladov na energie.
 • 11. ĎALŠIE REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV• Ukončená realizácia prvej fázy budovania vodozádržných chodníkov: a Hviezdoslavovej ulici, Mierovom námestí a na sídlisku Žabník – spolu v hodnote 52 913,49 eur.• Začali sme druhú fázu opráv chodníkov. Opravené budú chodníky na Ceste Vl. Clementisa a Ul. M. Rázusa v hodnote 41 446 eur.
 • 12. KORČUĽOVANIE V CENTRE MESTA• Ľadová plocha sa vrátila opäť na Námestie slobody• Za realizáciu plochy sme zaplatili tento rok 25 529 eur.• Predchádzajúce vedenie mesta v roku 2010 za umiestnenie a prevádzku ľadovej plochy zaplatilo 80 137 eur.
 • 13. KONTROLY BILBORDOV V MESTE PRIEVIDZA• Koniec roka 2012 - kontrola bilbordov na území mesta.• Mnoho bilbordov v meste je postavených na čierno.• Roky tieto veci nikto nekontroloval a tým obyvatelia mesta prichádzali o značnú sumu peňazí.Čo sme urobili:• 52 výziev na dodatočné povolenie na 100 ks zariadení• 20 konaní o priestupku alebo správnom delikte• nariadenie 3 ks zariadení odstrániť
 • 14. VIANOCE V MESTE
 • 15. ROK VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZA• Prežívame Rok výročí mesta Prievidza • 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) • 630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou) • www.prievidza.sk/2013 • celomestské podujatia • výstavy • súťaže • a mnohé iné aktivity
 • 16. • Cesta medzi Trenčínom a PrievidzouPETÍCIA ZA inak nazývaná aj cesta smrti.URÝCHLENÉ • Začiatok výstavby mal byť už v rokuBUDOVANIECESTY R2 2010, čakáme skoro 5 rokov. • Túto cestu nám sľubovali všetky vlády od roku 1993 - pravicové aj ľavicové. • Bez tejto cesty neprichádzajú investori do priemyselného parku. • Musíme postupovať spoločne bez politikárčenia .
 • 17. ODKAZ OD PRIMÁTORKYChcete sa stretnúť s primátorkou mesta?Stránkové hodiny JUDr. Kataríny Macháčkovej určené verejnosti: STREDA- 14:00 – 16:00 h Objednať sa môžete osobne na sekretariáte primátorky mesta: MESTSKÝ DOM – 2. poschodie (č.d. 202) alebo na t.č. – 5179 101, 5179 102 5422 380
 • 18. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

Related Documents