Struktura zawodowa i rynek
pracy w Polsce –
ujęcie empiryczne.
Agnieszka Ziomko
...
Pracujący według wybranych grup zawodów
w latach 2003, 2005, 2007, 2009
  ...
Aktywność zawodowa Polaków
  2007 2008 2009
Współczynnik aktywności zawo...
Osoby pracujące według sektorów ekonomicznych,
w latach 2007, 2008, 2009 (w tysiącach)
  2007 ...
Wpływ akcesji Polski do UE na kierunki zarobkowe
Polaków
Tabela 1.3 Kraje docelowe ...
Migracje zarobkowe Polaków na pobyt stały
w wybranych latach
Wyszczególnienie ...
Wielka Brytania
Rejestracje Polaków w brytyjskim Workers Registration Scheme
Lata 2004 200...
Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s. 115
Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s. 115
Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s.45
Zawody deficytowe
Lp. Nazwa zawodu Średnia miesięczna Średnia Średnia
...
Zawody nadwyżkowe
Lp. Nazwa zawodu Średnia Średnia Średnia miesięczna
...
Bibliografia
➔
Balcerzak Adam P., Polski rynek pracy w warunkach integracji
europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszał...
Prezentacja Struktura Zawodowa W Polsce
Prezentacja Struktura Zawodowa W Polsce
of 15

Prezentacja Struktura Zawodowa W Polsce

Monika RogowskaMariusz WośtakAgnieszka ZiomkoEwelina Rupart
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Struktura Zawodowa W Polsce

 • 1. Struktura zawodowa i rynek pracy w Polsce – ujęcie empiryczne. Agnieszka Ziomko Ewelina Rupart Monika Rogowska Mariusz Wośtak
 • 2. Pracujący według wybranych grup zawodów w latach 2003, 2005, 2007, 2009   2003 2005 2007 2009   w% Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedstawiciele władz publicznych, 6,1 6,1 6,3 6,3 wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści 12,4 16,2 15,2 16,2 Technicy i inny średni personel 12,8 11,4 11,2 11,7 Pracownicy biurowi 6,9 7,3 7,5 6,7 Pracownicy usługo osobistych i 11,5 12,1 11,6 11,5 sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 17,2 16,6 12,7 12,4 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,7 16,2 16,5 16,9 Operatorzy i monterzy maszyn i 9,3 10,3 10,5 9,9 urządzeń Pracownicy przy pracach prostych 7,5 8,0 8,1 7,9
 • 3. Aktywność zawodowa Polaków   2007 2008 2009 Współczynnik aktywności zawodowej (IV kwartał, %)   ogółem 54,1 54,7 55,1 mężczyźni 62,2 63,1 63,5 kobiety 46,7 47,1 47,5 miasta 53,8 54,5 55 wieś 54,6 55 55,2 w wieku produkcyjnym (18-59/64) 69,5 70,6 71,2 w wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 6,4 6,1 5,6
 • 4. Osoby pracujące według sektorów ekonomicznych, w latach 2007, 2008, 2009 (w tysiącach)   2007 2008 2009 rolniczy 2171 2136 2051 przemysłowy 4858 5128 4899 usługowy 8508 8732 8930
 • 5. Wpływ akcesji Polski do UE na kierunki zarobkowe Polaków Tabela 1.3 Kraje docelowe (spośród UE-15) według opinii respondentów badania CBOS z 2001 r. Niemcy 9% 2% Wielka Brytania 2% 2% Francja 4% Austria 5% Szwecja 48% 5% Włochy Holandia 5% Hiszpania 9% Portugalia 9% Grecja Inne Źródło: wyniki badania opinii przeprowadzonego przez CBOS w 2001r., cyt. Za: I.Grabowska, Irish Migration of Polish Nationals: Economic, Social and Political Aspect in Light of the EU Enlargment, Ośrodek badań nad Migracjami, Instytut Studiów społecznych UW, Grudzień 2003, s.20.
 • 6. Migracje zarobkowe Polaków na pobyt stały w wybranych latach Wyszczególnienie 1990 1995 2003 2004 2005 2006 2007 UE, w tym 13 497 20 650 17 055 15 292 18 047 40 446 30 229 Niemcy 11 587 18 161 15 013 12 646 12 317 14 950 13 771 Wielka Brytania 87 154 282 543 3 072 17 996 9 165 Źródło: GUS, Rocznik demograficzny 2008, Warszawa 2008, s. 461
 • 7. Wielka Brytania Rejestracje Polaków w brytyjskim Workers Registration Scheme Lata 2004 2005 2006 2007 2007 2008 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Aplikacje 71 025 127 325 162 495 150 255 41 35 32 28 22 195 325 325 465 610 Źródło: Home Office, Accession Monitoring Report, May 2004 – September 2008, www.ukba.homeoffice.gov.uk (20.12.2008)
 • 8. Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s. 115
 • 9. Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s. 115
 • 10. Źródło : GUS, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, s.45
 • 11. Zawody deficytowe Lp. Nazwa zawodu Średnia miesięczna Średnia Średnia liczba zgłoszonych miesięczna liczba miesięczny ofert pracy zarejestrowanych deficyt podaży bezrobotnych siły roboczej 1. Kolporter 2,5 0 -2,5 2. Urzędnik podatkowy 2,3333 0 -2,3333 3. Muzealnik 2,1667 0 -2,1667 4. Wyższy urzędnik 2,1667 0 -2,1667 samorządowy 5. Pozostali spawacze i 34,8333 1,8333 -33 pokrewni 6. Bibliotekarz 7,3333 0,6667 -6,6667 7. Lektor języka angielskiego 3,6667 0,3333 -3,3333 8. Agent ubezpieczeniowy 12,1667 1,1667 -11 9. Garmażer 8,3333 0,8333 -7,5 10. Archiwista 5 0,5 -4,5 11. Doradca personalny 14,3333 1,5 -12,8333 16. Doradca inwestycyjny 11,1667 1,5 -9,6667 23. Opiekun w domu pomocy 21,3333 6,1667 -15,1667 społecznej 25. Opiekunka środowiskowa 11,5 3,5 -8 28. Przedstawiciel handolowy 28 12 -16
 • 12. Zawody nadwyżkowe Lp. Nazwa zawodu Średnia Średnia Średnia miesięczna miesięczna liczba miesięczna liczba nadwyżka podaży zgłoszonych ofert zarejestrowanych siły roboczej pracy bezrobotnych 1. Nauczyciel wychowania 0 9,8333 9,8333 fizycznego 2. Socjolog 0 5,6667 5,6667 3. Politolog 0 12,5 12,5 4. Filolog- filologia 0 12,5 12,5 obocjęzyczna 5. Technik mechanizacji 0 17,1667 17,1667 rolnictwa 6. Technik technologii 0 7,1667 7,1667 drewna 7. Technik technologii 0 10,1667 10,1667 odzieży 8. Technik ogrodnik 0 8,1667 8,1667 9. Technik technologii 0 13,1667 13,1667 żywności - cukiernictwo 10. Technik żywienia i 0 30,5 30,5 gospodarstwa domowego 20. Ekonomista 2,5 140,5 138 23. Pedagog 1 36,1667 35,1667 32. Technik budownictwa 3,5 48,6667 45,1667
 • 13. Bibliografia ➔ Balcerzak Adam P., Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009. ● Borkowska Stanisława, Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, IpiSS, Warszawa, 2003. ● Kabaj Mieczysław, Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy : asymetria integracji?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2001. ● Oczki Jarosław, Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005. ● Kaczmarczyk Paweł, Joanna Tyrowicz, Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych ● w obszarach powiązanych z rynkiem pracy , Dostępne pod adresem: http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biulet yny_fise/Raport_Wspolczesne_procesy_migracyjne.pdf ● Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2009r, Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus/5840_676_PLK_HTML.htm

Related Documents