http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1462155-naqsh-rustam4/
Naqsh-i Rostam is a precipitous cliff at the south side of theHusain Kuh, located north of Persepolis, Iran, with rockreli...
The practice of rock carving as aform of artistic expression,already known in ancient Persia,found a new and splendid leas...
Internet imageNaqsh-i Rustam (in English, the Throne of Rustam) was considered a sacred mountainrange in the Elamite perio...
The Investiture of the Sasanian kingArdasir I (224-239) The Sasanian were the last native ...
Ardašir is shown accepting thering of power. His crown has arather unusual globe, which iscalled korymbos.He is saluting t...
The Investiture Relief of the Sasanian king Ardašir I (224-241) is the oldest Sasanian monument at Naqš-i ...
To the right, we can see Ahuramazda, who is handing over a ring to Ardašir, on theleft. Both figures can be identified by ...
To the right, we can see Ahuramazda
the horses had small watercontainers hanging from them – justlike Strabo described: about ahandbreadth away from ...
The Investiture of king Narseh(293-303) is carved into therocks near the tomb of Darius Ithe Great.The king, the second la...
Narseh, a younger son of the greatShapur I, had served as ruler of theeastern provinces (e.g., Sistan)during the reign of ...
Behind the king, we can see severalimportant courtiers, making the gesturewith the fist and index finger thatexpresses res...
The Sasanian were the lastnative dynasty to rule Persiabefore the Arab conquest. Mustbe noted that on at least twoplaces, ...
Another unfinished relief nearthe water basin cut out into thefoot of the mountainAlt basorelief neterminat se aflălângă b...
The oldest monument at Naqš-i Rustam is not fully understood but believed to beElamite in origin and may date to the eight...
Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu ...
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
Naqsh i Rustam4
of 26

Naqsh i Rustam4

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE (You have a link on the first slide): http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1462155-naqsh-rustam4/Thank you!Naqsh-i Rustam (in English, the Throne of Rustam) was considered a sacred mountain range in the Elamite periods (early first millennium BCE). The façades of Naqsh-i Rustam became the burial site for four Achaemenid rulers and their families in the fifth and fourth centuries BCE, as well as a major center of sacrifice and celebration during the Sasanian period between the third and seventh century CE. Beneath the Achaemenid tombs are eight wonderful Sassanian bas reliefs from the third and fourth centuries AD showing scenes of Sassanian rulers’ conquests over their enemies – particularly the Romans – and portrayals of royal ceremonies
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Technology      Spiritual      


Transcripts - Naqsh i Rustam4

 • 1. http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1462155-naqsh-rustam4/
 • 2. Naqsh-i Rostam is a precipitous cliff at the south side of theHusain Kuh, located north of Persepolis, Iran, with rockreliefs ranging from Elamite (second millennium BCE) toSasanian times (fifth century CE). Surrounding it are otherrock installations and some Achaemenid and Sasanianarchitecture, most of which lies under several meters ofdebris and has not yet been excavated.Naqsh-i Rostam este o stâncă abruptă situată în partea desud a munţilor Kuh Husain, la nord de Persepolis. Aici segăsesc basoreliefuri Elamite săpate în stâncă (mileniul IIî.Hr.), morminte ahemenide şi reliefuri Sasanide (secolul Vd.Hr). Există şi alte basoreliefuri în împrejurimi precum şiunele construcţii ahemenide şi sasanide la o adâncime decâţiva metri în pământ, care nu au fost încă scoase lalumină.
 • 3. The practice of rock carving as aform of artistic expression,already known in ancient Persia,found a new and splendid leaseof life during the Sassanid period.These carvings are notable notonly for their great number butalso for their enormousdimensions and compositionalexcellence.Basoreliefurile sculptate înstâncă, formă majoră deexprimare artistică practicată înPersia antică, a cunoscut înperioada Sasanidă o înfloriredeosebită. Aceste sculpturi suntnotabile, nu numai datoritănumărului mare, dar, deasemenea, pentru dimensiunilelor de-a dreptul enorme şi pentruexcelenta realizare şi compoziţieThe Investiture of the Sasanian kingArdasir I (224-239)
 • 4. Internet imageNaqsh-i Rustam (in English, the Throne of Rustam) was considered a sacred mountainrange in the Elamite periods (early first millennium BCE). The façades of Naqsh-iRustam became the burial site for four Achaemenid rulers and their families in the fifthand fourth centuries BCE, as well as a major center of sacrifice and celebration duringthe Sasanian period between the third and seventh century CE.În vremea imperiului elamit (începutul primului mileniu î.Hr) Naqsh-i Rustam (Tronul luiRustam) a fost considerat un lanţ muntos sacru. Faţa muntelui Naqsh-i Rustam adevenit loc de înmormântare pentru patru conducători ahemenizi şi familiilor lor, în alcincilea şi al patrulea secol î.Hr, fiind apoi un important centru de sacrificiu şi desărbătoare în timpul dinastiei Sasanide (între secolele III şi VII).
 • 5. The Investiture of the Sasanian kingArdasir I (224-239) The Sasanian were the last native dynasty to rule Persia before the Arab conquest. Their reign lasted from 224 to 651. Their famous rock reliefs, are beautiful, dynamic and almost expressionist works of art. They are also individualistic: the kings can be identified by their crowns. The reliefs can be found on several places in Iran, from Naqš-i Rustam, Bishapur, Taq-e Bostan, Naqš-e Rajab, and Firuzabad. Sasanizii au fost ultima dinastie autohtonă care a domnit în Persia înainte de cucerirea arabă. Domnia lor a durat din anul 224 până la 651. Basoreliefurile lor celebre, sunt lucrări frumoase, dinamice şi foarte expresive. Ele sunt, de asemenea, caracteristice, întruchipând ideile artistice în imagini concrete: regii pot fi identificaţi după coroana lor. Basoreliefurile sasanide pot fi găsite în mai multe locuri în Iran, de la Naqsh-i Rustam, Bishapur, Taq-e Bostan, Naqsh-e Rajab, şi Firuzabad.
 • 6. Ardašir is shown accepting thering of power. His crown has arather unusual globe, which iscalled korymbos.He is saluting the god with his leftfist and pointed index finger,gesture of admiration and loyaltyto king. This gesture can be seenon many Sasanian rock reliefsand is still made by the nomadsof the Zagros.Regele Ardashir I (224-239) estereprezentat acceptând inelulputerii. Coroana sa are un globdestul de neobişnuit, care senumeşte korymbos.El îl salută pe Zeul suprem, cupumnul stang ridicat şi arătătorulîndreptat spre acesta, care era ungest de admiraţie şi de loialitatefaţă de rege. Acest gest poate fivăzut în mai multe basoreliefuriSasanide şi încă se mai face denomazii din Zagros.
 • 7. The Investiture Relief of the Sasanian king Ardašir I (224-241) is the oldest Sasanian monument at Naqš-i Rustam. Ardašir was the son of a Zoroastrian high priest from Istakhr, immediately north of Persepolis, where the ancient cults of the Achaemenid Empire were continued. Now, when Ardašir revolted against his Parthian overlord, he developed a new royal ideology. He more or less admitted that he had been rebel and had betrayed his master Artabanus V, but, he claimed, he had done so because the supreme god Ahuramazda (or Hormuzd, as he was often called in this age) had wanted him to do so. The relief of Ardašir fits into this propaganda and the site is logical: close to the ancient capital of the Achaemenids. Basorelieful Investiturii regelui Sasanid Ardashir I (224-241) este cel mai vechi monument sasanid de la Naqsh-i Rustam. Ardashir, întemeietorului dinastiei sasanide, a fost fiul marelui preot zoroastrian din Istakhr, imediat la nord de Persepolis, acolo unde religia Imperiului ahemenid a continuat (clerul în epoca ahemenidă devenise cler al religiei de stat). Acum, când Ardashir s-a revoltat împotriva conducătorului imperiului parţilor, el a proclamat o nouă ideologie regală. El a recunoscut că a fost rebel şi l-a trădat pe Artabanus V (ultimul rege al imperiului part care a domnit din 213 până în 224), dar a afirmat că a făcut acest lucru, deoarece zeul suprem Ahuramazda (sau Hormuzd cum era numit în acea vreme) i-a cerut s-o facă. Basorelieful lui Ardashir face parte din această propagandă iar alegerea locului este logică: aproape de capitala antică a ahemenizilor, lângă mormintele acestoraInternet image
 • 8. To the right, we can see Ahuramazda, who is handing over a ring to Ardašir, on theleft. Both figures can be identified by their crowns. This ring, which is usually calledcydaris, is the symbol of power. Both men are seated on horses and crush defeatedenemies: Artabanus under Ardaširs horse and Ahriman under Ahuramazdas one.To the left is an attendant with a fly-whisk; this man is also seen on other reliefs ofArdašir.În partea dreaptă îl vedem pe Ahuramazda, care îi intinde inelul puterii lui Ardashir,aflat în partea stângă. Acest inel, care este de obicei numit cydaris, este simbolulputerii.Ambele figuri pot fi uşor identificate prin coroanele lor. Amândoi protagoniştiisunt călare iar sub copitele cailor lor se află duşmanii învinşi: Artabanus este subcopitele calului lui Ardashir iar Ahriman este strivit de calul lui Ahuramazda. Înpartea stângă este un însoţitor cu o apărătoare de muşte, personaj întâlnit şi în altebasoreliefuri ale lui Ardashir. Attendants generally carry fly whisk/parasol/or towel, the symbols of power
 • 9. To the right, we can see Ahuramazda
 • 10. the horses had small watercontainers hanging from them – justlike Strabo described: about ahandbreadth away from theanimal’s belly, by which means thewater “refreshes itself”.
 • 11. The Investiture of king Narseh(293-303) is carved into therocks near the tomb of Darius Ithe Great.The king, the second largefigure from the right, receivesthe cydaris ring from a femalefigure. A young prince isstanding between them; to theleft are imperial grandees.Investitura regelui Narseh(293-303) este sculptată înpiatră chiar lângă mormântul luiDarius I cel Mare. Regele, aldoilea peronaj adult din dreapta,primeşte inelul cydaris de la ofigură feminină. Un prinţ tânăreste în picioare între ei; lastânga se află nobili de rangînalt.
 • 12. Narseh, a younger son of the greatShapur I, had served as ruler of theeastern provinces (e.g., Sistan)during the reign of his nephewBahram II, but had come to power bya coup détat, deposing Bahramsson, Bahram III. That he was not alawful ruler may explain that he doesnot receive the cydaris fromAhuramazda, but from a women: shemay be Shapurdokhtak, the kingswife, through whom Narseh wasentitled to the throne.Narseh, fiul cel mic al lui Shapur I, aservit ca domnitor al provinciilor derăsărit (de exemplu, Sistan) în timpuldomniei nepotului său Bahram al II-lea, dar a preluat puterea printr-olovitură de stat, detronându-l pe fiullui Bahram, Bahram III. Faptul că nuera un succesor legitim la tron poateexplica faptul că el nu primeşte inelulcydaris de la Ahuramazda, ci de la ofemeie: ea poate fi Shapurdokhtak,soţia regelui, prin descendenţa căreiaNarseh justifica dreptul la tron.
 • 13. Behind the king, we can see severalimportant courtiers, making the gesturewith the fist and index finger thatexpresses respect for the king. Thisgesture can be seen on countlessSasanian reliefs.În spatele regelui, putem vedea nobili devază, făcând gestul cu pumnul şi degetularătător prin care îşi exprimădevotamentul şi respectul faţă de rege.Acest gest poate fi văzut pe reliefurinenumărate în perioada sasanidă Internet image
 • 14. The Sasanian were the lastnative dynasty to rule Persiabefore the Arab conquest. Mustbe noted that on at least twoplaces, the rocks have beenprepared to add more reliefs,which were not finished. Thetraces of stone cutting are alsovisible on several places.Sasanzii au fost ultima dinastieautohtonă care a domnit înPersia înainte de cucerireaarabă. Trebuie remarcat faptulcă în cel puţin două locuri,stânca a fost pregătită pentrurealizarea altor basoreliefuricare însă nu au mai fostterminate. Urme ale tăierii stânciisunt de asemenea, vizibile înmai multe locuri.
 • 15. Another unfinished relief nearthe water basin cut out into thefoot of the mountainAlt basorelief neterminat se aflălângă bazinul de apă tăiat înpiatră la poalele muntelui
 • 16. The oldest monument at Naqš-i Rustam is not fully understood but believed to beElamite in origin and may date to the eighth century BCE. The original relief wasconsiderably larger but a very large part of it was later removed when the Sasanianking Bahram II ordered to making of his audience relief. A small figure with aremarable cap, vaguely resembling a dwarf, is still visible. It is to the right ofBahrams relief.Cel mai vechi monument de la Naqsh-i Rustam nu este pe deplin descifrat, dar secrede a fi de origine elamită, şi ar putea data din secolul opt î.H. Basorelieful iniţial afost considerabil mai mare, dar o parte foarte mare din el a fost eliminată atuncicând regele Bahram al II-lea a ordonat să se facă acolo un alt basorelief în careeste reprezentat primind în audienţă. O figură mică, cu o tichie ciudată, vagasemănător cu un pitic, este încă vizibilă în dreapta basoreliefului lui Bahram.
 • 17. Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Copyright: All the images belong to their authors Arangement: Sanda FoişoreanuSound: Shahmirza Moradi & Reza Moradi - The Music Of Lorestan - Se Paa www.slideshare.net/michaelasanda

Related Documents