Politicalui John F. Kennedy<br />
J.F.K.<br />J.F.K., erou al războiului din Pacific, a adoptatpoliticanoilorfrontiereşi a devenitcel de-al 3...
Evenimentebiografice<br />1917 - s-a născut la Brookline înMassachusetts, S.U.A.<br />1960 - a fost confirmat drept cel ma...
Programul politic al lui J.F.K.<br />O dată cu tânărulşidinamiculpreşedinte democrat J.F.K., ,,America realizează o schimb...
Programul politic al lui J.F.K.<br />Congresul nu acceptădecât un număr mic de reformepropuse de preşedinte. Ca şiînepocap...
Problemarasială<br />Congresul nu a acceptatpropunereapreşedintelui de a suprimadiscriminarearasialăînlocurilepublice, înd...
Politica externă a lui J.F.K.<br />Preşedintele J.F.K. a acordatprioritaterelaţiilor cu străinătatea.<br />A negociat cu C...
Crizarachetelorsovietice din Cuba <br />
Crizarachetelorsovietice din CubaJ. F. Kennedy, Fidel Castro şi Nikita Hruşciov<br />
Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />Criza din Cuba se înscrieîntr-un context internaţional de revenire la RăzboiulRece ...
Crizarachetelor din Cuba ( avion U2 ) <br />
Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />PreşedinteleJ.F.Kennedy a lansat un apel cătreomologul său Hrusciovprin care îicer...
Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />Deznodământul a reprezentat un pas înapoi al Moscovei. Kennedy a avutgrijă săîilase...
Asasinarealui J.F.K.<br />La 22 noiembrie 1963, preşedintele Kennedy esteasasinat la Dallas, Texas. Vicepreşedintele Lyndo...
Ultimeleclipe din viaţalui J.F.K.<br />
BIBLIOGRAFIE<br />Milza, P., Berstein, S., Istoriasecolului XX, vol II, Editura ALL, Bucureşti, 1998;<br />Burner, D., Jo...
of 16

Politica lui john f

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Travel      


Transcripts - Politica lui john f

 • 1. Politicalui John F. Kennedy<br />
 • 2. J.F.K.<br />J.F.K., erou al războiului din Pacific, a adoptatpoliticanoilorfrontiereşi a devenitcel de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americiifiindpeparcursulmandatului său un conducător puternic, indiferent de situaţiilepoliticepe care a trebuit să le gestioneze (războiul din Vietnam, criza din Cuba, programulspaţial “Apollo”).<br />
 • 3. Evenimentebiografice<br />1917 - s-a născut la Brookline înMassachusetts, S.U.A.<br />1960 - a fost confirmat drept cel mai tânăr şi primul preşedinte ales romano-catolic al SUA; discursul său inaugural a fost unul dintre cele mai memorabile discursuri ale secolului al XX-lea la Washington, în Districtul Columbia, S.U.A.<br />1961 - a înfiinţat organizaţia "Peace Corps" în S.U.A.;<br />1962- a fost sărbătorit cu ocazia zilei sale de naştere la Madison Square Garden, New York City, în New York, S.U.A.<br />1963- a murit asasinatla Dallas, în Texas, S.U.A. <br />
 • 4. Programul politic al lui J.F.K.<br />O dată cu tânărulşidinamiculpreşedinte democrat J.F.K., ,,America realizează o schimbare de generaţie” şi se lanseazăîncucerirea a ceeace se vanumi ,,noua frontieră”, adică a tuturorobstacolelor care împiedică S.U.A. să-şiafirmesuperioritatea economicăşitehnicăşi să fie recunoscute ca lideriilumiioccidentale.<br />Kennedy, convins de superioritateaabsolută a valorilorapărate de ţarasa, libertateaşidemocraţia, vrea săconsolidezeputereaamericanăatâtpe plan intern câtsipe plan extern.<br />Programulpromovat de J.F.K. susţinearelansareaeconomiei, combatereasegregaţieirasiale, progresulştiinţeişi a tehnicilormoderne.<br />Preşedintelespera să fie urmat de concetăţenii săiatuncicând le declara: ,,Nu văîntrebaţicepoateţaravoastră săfacăpentruvoi; întrebaţi-vămaidegrabăceputeţivoi săfaceţipentruţaravoastră.“<br />
 • 5. Programul politic al lui J.F.K.<br />Congresul nu acceptădecât un număr mic de reformepropuse de preşedinte. Ca şiînepocapreşedintelui Truman, parlamentarii se opunreformelorsocialeşidrepturilornegrilor. Ei acceptăcreştereasalariului minim, extinderea cătrenoibeneficiari a asistenţeisociale, asistenţa federalăacordatăregiunilorîndificultate, un program de credit petermen lung acordatconstrucţiilor, subvenţiipentrurenovareacaselor. Un ,, program spaţial” trebuia să permitătrimitereaunuiompeLună.<br />Congresulrefuză sădiscute un proiect de reformă fiscală, esterespins un proiect de ajutor federal pentrueducaţie, iarîndomeniuleconomiei, preşedintele nu obţinedecât măsuriparţiale de relansare.<br />
 • 6. Problemarasială<br />Congresul nu a acceptatpropunereapreşedintelui de a suprimadiscriminarearasialăînlocurilepublice, îndomeniullocurilor de muncăşipelisteleelectorale.<br />Totuşi, presedintele a reuşit săsuprimesegregaţiaîntransporturileinterstatale, numeştenegriînfuncţiiînalteşiimpune cu forţaadmitereacâtorvastudenţinegriînuniversităţile din Mississippi şi Alabama (acestedouă state refuzândîncă, împreună cu Carolina de Sud, să practice integrareaşcolară, chiarşiteoretică).<br />Initiaţivapreşedintelui J.F.K., neacceptată de Congresva duce la intensificarearevoltelornegrilormaitârziu, în 1964, cândvorizbucniastfel de revolteînpeste 100 de oraşeamericane.<br />
 • 7. Politica externă a lui J.F.K.<br />Preşedintele J.F.K. a acordatprioritaterelaţiilor cu străinătatea.<br />A negociat cu C.E.E. (Comunitatea Economică Europeană) pentru a deschidepiaţaeuropeanăexporturiloramericane.<br />A acordat o atenţiedeosebitărelaţiilor cu U.R.S.S.-ulşi China comunistă care, spunea el, ,,nu au renunţat la ambţiilelor de dominaţiemondială”.<br />Era de părerea cămenţinerea păcii nu poatefiobţinutădecâtprintr-o forţămilitară de descurajare, aşa că a măritbugetulapărării. <br />Înanul 1961 îlîntâlneşte la Paris pe Charles de Gaulle (preşedinteleFranţei), acesta rămânânâd plăcut impresionat de tânărulpreşedinteşi de familiasa.<br />J.F.K. s-a doveditfermîndivergenţele cu sovieticii, atât cu privire la Germania şi la Berlin, câtşiînafacerearachetelor din Cuba.<br />Problemacubanezăîlconvinge că săraciafaciliteazăimplantareacomunismuluişi, pentru a evitaascensiunea la putere a unuinou Castro înemisfera occidentală, el întemeiazăAlianţapentruprogres, destinată săvinăînajutorul ţărilor din America Latină.<br />
 • 8. Crizarachetelorsovietice din Cuba <br />
 • 9. Crizarachetelorsovietice din CubaJ. F. Kennedy, Fidel Castro şi Nikita Hruşciov<br />
 • 10. Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />Criza din Cuba se înscrieîntr-un context internaţional de revenire la RăzboiulRece dupărelativadestindere a anilor 1953-1956.<br />Această criză a fost privită ca fiind momentul în care Războiul Rece a fost foarte aproape să devină un război nuclear şi să se transforme în cel de-al Treilea Război Mondial.<br />La 14 octombrie 1962, avioane U2 zburând la foarte mare altitudine au reperatpeteritoriulcubanezrampe de lansareîn curs de a fiinstalate. Acesteaarfipututfidotate cu rachetebalistice cu razămedie de acţiunecapabile sătransporteîncărcătură nuclearăşi săatingă o porţiune a teritoriuluiamerican (Cuba se află la o distanţă de 150 km de coasteleFloridei).<br />
 • 11. Crizarachetelor din Cuba ( avion U2 ) <br />
 • 12. Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />PreşedinteleJ.F.Kennedy a lansat un apel cătreomologul său Hrusciovprin care îicereaacestuia să,,stopezeşi săînlătureaceastăameninţareclandestină, necugetatăşiprovocatoare la adresa păciimondialeşipentru a instaurarelaţii stabile între ţările noastre (…) pentru a abandonaaceastătentativă de cucerire a dominaţieimondiale, şipentru a se alăturaunuiefortistoric, cu scopul de a pune capăt periculoasei curse a înarmarilorşi de a transformaistoriaomenirii .” <br />
 • 13. Crizarachetelorsovietice din Cuba<br />Deznodământul a reprezentat un pas înapoi al Moscovei. Kennedy a avutgrijă săîilaseluiHrusciovposibilitatea de a daînapoi fără a-şipierdeprestanţa. Pe 28 octombrie, ca urmare a unor diverse manevrediplomatice, ,,numarul 1” de la Kremlin decide săordoneîntoarcereaflotei sale şi săretragăracheteleşibombardierele din Cuba. A fost un succes personal pentru Kennedy care a devenitîncâtevazileeroul “ereinucleare”. <br />Criza rachetelor cubaneze a constituit cel mai periculos punct al Războiului Rece, cândomenirea a fost cel mai aproape de un război nuclear total. Prin urmare, s-a instaurat o linie telefonică directă (aşa numita "linie roşie") între Kremlin şi Casa Albă pentru a evita un război nedorit.<br />
 • 14. Asasinarealui J.F.K.<br />La 22 noiembrie 1963, preşedintele Kennedy esteasasinat la Dallas, Texas. Vicepreşedintele Lyndon Johnson esteacela care, cum prevedeConstituţia, preiaconducereaStatelor Unite ale Americii. <br />
 • 15. Ultimeleclipe din viaţalui J.F.K.<br />
 • 16. BIBLIOGRAFIE<br />Milza, P., Berstein, S., Istoriasecolului XX, vol II, Editura ALL, Bucureşti, 1998;<br />Burner, D., John F. Kennedy şinouageneraţie , EdituraOrizonturi, Bucureşti, 1995.<br /> <br />

Related Documents