IPN Metodika - Efektivní
systém hodnocení a
financování výzkumu, vývoje
a inovací
Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo škols...
Obsah
•1. Projekt IPN Metodika
•2. Cíle projektu
•3. Klíčové aktivity
1
CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
Projekt IPN Metodika
• Cílem projektu je
o zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro vědecké
pracovníky...
Projekt IPN Metodika
• Návrh nového systému hodnocení bude vycházet z doporučení
Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a in...
Projekt IPN Metodika
• Základní platforma pro přípravu návrhu a ověření nového systému
hodnocení jako klíčového podkladu p...
Cíle projektu
• Projekt vychází z cílů a opatření strategických dokumentů vlády ČR:
• Reforma systému VaVaI;
• Národní pol...
Cíle projektu
• Hlavním cílem projektu je vytvořit návrh nového systému hodnocení
a financování VaVaI z veřejných prostřed...
Cíle projektu
• Odborná příprava lidských zdrojů, specialistů v oblasti bibliometrie a
hodnocení institucí VaVaI.
• Studie...
Klíčové aktivity
• 01 „Informační podpora“
• Analýza zavedené struktury IS VaVaI v ČR (Rejstřík informací o
výsledcích - R...
Klíčové aktivity
• 02 „Systém hodnocení“
• Vytvoří oborové metodiky hodnocení (OMH), které budou podrobně
popisovat hodnot...
Klíčové aktivity
• 02 „Systém hodnocení“
• Předmětem hodnocení bude hodnocená jednotka (HJ), která se do
hodnocení v přísl...
Klíčové aktivity
• 03 „Systém financování“
• Návrh modelů institucionálního financování promítne výkonnostní
principy hodn...
Klíčové aktivity
• 03 „Systém financování“
• Institucionální financování VO, na rozdíl od čistě retrospektivní
současné Me...
Klíčové aktivity
• 04 „Velké pilotní ověření“
• Cílem je realizace velkého pilotního ověření (VPO) způsobu
hodnocení navrž...
Klíčové aktivity
• 05 „Harmonogram pro přechodné období a podklady pro
legislativní změny“
• Postup v přechodném období 20...
Klíčové aktivity
• 06 „Institucionální zajištění hodnocení“
• Bude zpracována studie proveditelnosti institucionálního zaj...
Klíčové aktivity
• 07 „Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních
podmínek pro jejich přijetí“
• Koordinovaný...
Aktuální stav
• Proběhlo výběrové řízení v rámci veřejné zakázky. Vítěz připraví návrh:
• Struktury hodnocení hodnocených ...
Závěr
• Předpokladem úspěšné realizace projektu je dlouhodobá a
intenzivní spolupráce týmu projektu s:
• Radou pro výzkum,...
Děkuji za pozornost!
www.metodika.reformy-msmt.cz
of 20

IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014

/ Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity „Informační podpora“
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014

 • 1. IPN Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity „Informační podpora“ www.metodika.reformy-msmt.cz
 • 2. Obsah •1. Projekt IPN Metodika •2. Cíle projektu •3. Klíčové aktivity 1 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 3. Projekt IPN Metodika • Cílem projektu je o zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro vědecké pracovníky; o podpořit excelenci ve VaVaI; o motivovat mladé lidi pro práci ve VaVaI; o zvýšit prestiž vědecké práce, nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce. o 2 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 4. Projekt IPN Metodika • Návrh nového systému hodnocení bude vycházet z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který důrazně varoval před mechanistickým pojetím Metodiky 2012 . • Výsledky jeho řešení budou využívány orgány státní správy, poskytovateli podpory a dotknou se všech výzkumných organizací a jejich pracovníků. • Řešení IPN Metodika bylo zahájeno 1. 2. 2012. • Předcházela mu široká diskuse o obsahu jak v realizačním týmu, tak na Radě pro výzkum, vývoj a inovace, kde byla dojednána koordinace řešení „IPN Metodika“ a „Metodika 2013“ 3 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 5. Projekt IPN Metodika • Základní platforma pro přípravu návrhu a ověření nového systému hodnocení jako klíčového podkladu pro následné doporučení Rady vládě ČR. • Hlavní odbornou garantkou projektu je prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha). • Celkový rozpočet projektu je 4,1 mil. EUR a je financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 4 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 6. Cíle projektu • Projekt vychází z cílů a opatření strategických dokumentů vlády ČR: • Reforma systému VaVaI; • Národní politika VaVaI na léta 2009 – 2015; • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti na období 2012-2020; • Národní inovační strategie; • Doporučení Mezinárodního auditu; • Dlouhodobé principy hodnocení a financování; • Dobrá zahraniční praxe. 5 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 7. Cíle projektu • Hlavním cílem projektu je vytvořit návrh nového systému hodnocení a financování VaVaI z veřejných prostředků tak, aby se stal zdrojem informací pro strategické řízení systému VaVaI na úrovni státní správy, poskytovatelů, programů a VO a kladl důraz na excelenci a střednědobé plánování. • Návrh oborové metodiky hodnocení (OMH) projde veřejnou oponenturou, malým a velkým pilotním otestováním. • Návrh hodnocení VO bude zohledňovat ukazatele kvantitativní i kvalitativní a bude reflektovat budoucnost VO. • Do hodnocení vysokých škol budou zahrnuty i umělecké a tvůrčí výsledky. 6 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 8. Cíle projektu • Odborná příprava lidských zdrojů, specialistů v oblasti bibliometrie a hodnocení institucí VaVaI. • Studie proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící instituce. • Návrh souboru transformačních kroků a harmonogramu postupných změn tak, aby byla zajištěna stabilita celého systému VaVaI v přechodném období. • Návrh souboru legislativních změn, nutných pro implementaci nových systémů. • Tyto cíle jsou sdruženy do logických celků a dále rozpracovány v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu. 7 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 9. Klíčové aktivity • 01 „Informační podpora“ • Analýza zavedené struktury IS VaVaI v ČR (Rejstřík informací o výsledcích - RIV) především z hlediska úplnosti, spolehlivosti, uživatelské přívětivosti a možnostem realizace nadstavbového softwaru ke zpracování informací nutných pro navrhované hodnocení. • Hodnocení však nelze realizovat bez detailní bibliometrické analýzy, jak ji umožňují světové databáze vědeckých informací: • Web of Science společnosti Thomson Reuters nebo • Scopus společnosti Elsevier • Zajištění dalších informačních služeb identifikovaných v průběhu návrhu oborové metodiky hodnocení. 8 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 10. Klíčové aktivity • 02 „Systém hodnocení“ • Vytvoří oborové metodiky hodnocení (OMH), které budou podrobně popisovat hodnotící kritéria pro hodnocení hodnocených jednotek VO v jednotlivých oborech podle světových oborových standardů a navrhne další vhodné indikátory specifické podle typu VO. • Ověří navržené hodnocení na vybraném vzorku všech typů VO, a to včetně informovaného peer-review zahraničními odborníky, jehož výsledky budou mít hodnocené VO k dispozici. • Předpokládané řešení se bude opírat o ověřené zahraniční praxe a zkušenosti. 9 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 11. Klíčové aktivity • 02 „Systém hodnocení“ • Předmětem hodnocení bude hodnocená jednotka (HJ), která se do hodnocení v příslušném oboru přihlásí. • Bude se hodnotit kvalita výsledků dosažených HJ za období posledních cca 5 let, dopad výzkumu HJ a institucionální předpoklad rozvoje HJ (jako např. zhodnocení způsobu řízení HJ včetně řízení lidských zdrojů a materiálního zázemí). • Výsledkem zhodnocení každé HJ budou hodnotící zpráva HJ a VO a výkonnostní profil VO s písemným odůvodněním výsledků zhodnocení a doporučení. • Hodnocení VO bude realizováno jednou za cca 5 let a bude probíhat v angličtině. 10CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 12. Klíčové aktivity • 03 „Systém financování“ • Návrh modelů institucionálního financování promítne výkonnostní principy hodnocení do systému financování. • Budou výrazně motivační, s důrazem na kvalitu a excelenci. • Současně zajistí stabilitu VO potřebnou pro jejich koncepční rozvoj, a tím i stabilitu a efektivnost vkladů do personálních a materiálních kapacit. • Nový způsob rozdělování institucionální podpory by měl přímý vztah k výsledkům hodnocení. 11 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 13. Klíčové aktivity • 03 „Systém financování“ • Institucionální financování VO, na rozdíl od čistě retrospektivní současné Metodiky, by mělo mít také složku prospektivní a obě složky se mají navzájem účelně doplňovat. • Smlouvy mezi VO a poskytovatelem podpory by mohly být uzavírány na dobu optimálně 5 let. • Součástí smlouvy budou i návrhy represivních prvků, pokud jednotliví aktéři nebudou svoje závazky plnit. • Nový systém financování VO by měl umožnit jejich rozvoj a také kultivovat české vědecké prostředí a zvýšit evaluační kulturu. 12 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 14. Klíčové aktivity • 04 „Velké pilotní ověření“ • Cílem je realizace velkého pilotního ověření (VPO) způsobu hodnocení navrženého v klíčové aktivitě 02 na všech typech VO, v oborech, kam se přihlásí jejich HJ. • Do ověření nového způsobu hodnocení budou mít možnost podat přihlášku VO z řad VVŠ, ústavů AV ČR a všech dalších typů VO. • V rámci VPO bude mimo jiné vyhodnocena finanční a časová náročnost celého procesu a budou identifikovány nezamýšlené efekty hodnocení. 13 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 15. Klíčové aktivity • 05 „Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny“ • Postup v přechodném období 2015 – 2017, aby uvedení nových systémů vypracovaných v rámci projektu bylo plynulé a bez diskontinuit či velkých skoků, které by způsobily nestabilitu systému. • Bude navržen harmonogram jednotlivých kroků a legislativních změn tak, aby návrh nového systému mohl platit v optimální variantě od roku 2018. 14 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 16. Klíčové aktivity • 06 „Institucionální zajištění hodnocení“ • Bude zpracována studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodnocení. • Stanovení postavení, struktury, pravomoci a zodpovědnosti instituce organizující hodnocení. • Součástí bude výchova odborníků na hodnocení. • Vybraní experti se zúčastní krátkodobých pobytů v zahraničí, kde se podrobně seznámí s praktickými aspekty hodnocení a financování ve vybraných evropských zemích (Velká Británie, Finsko, Německo, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko). 15 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 17. Klíčové aktivity • 07 „Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí“ • Koordinovaný postup při budování konsensu mezi všemi cílovými a zájmovými skupinami a působení na politickou reprezentaci tak, aby byly vytvořeny co nejpříznivější podmínky pro přijetí navrhovaných změn. • Pracovní setkání výkonné rady projektu a týmu projektu s přizvanými odbornými konzultanty, s Radou a poradci místopředsedy vlády a hledáni konsensusu v základních principech. • Pro širší zainteresovanou veřejnost budou organizovány veřejné konzultace s prezentací výsledků. 16 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 18. Aktuální stav • Proběhlo výběrové řízení v rámci veřejné zakázky. Vítěz připraví návrh: • Struktury hodnocení hodnocených jednotek a struktury oborů; • Oborové metodiky hodnocení; • Procesní pravidla hodnocení; • Informační podpora hodnocení; • Podrobná SWOT analýza institucionální základny VaV v ČR a srovnání s dobrou praxí zemí EU; • Návrh modelů financování; • Modelové ověřování dopadů nového systému institucionálního financování; • Příprava a realizace malého pilotní hodnocení. 17 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 19. Závěr • Předpokladem úspěšné realizace projektu je dlouhodobá a intenzivní spolupráce týmu projektu s: • Radou pro výzkum, vývoj a inovace a její Komisí pro hodnocení výsledků; • Zástupci jednotlivých poskytovatelů podpory a reprezentacemi profesních skupin (Akademie věd, Rada vysokých škol, Konference rektorů, Asociace výzkumných organizací a další). 18 CVTI Bratislava, 2. 4. 2014
 • 20. Děkuji za pozornost! www.metodika.reformy-msmt.cz