Politika industriale e BEE-së Prof. dr. Besim Beqaj
Politika industriale e UE <ul><li>Evolucioni i politikës industriale </li></ul><ul><ul><li>Fillimisht si ide </li></ul></u...
Memorandumi për politikë industriale - Colonna <ul><li>Treg unik pa barrierat ekzistuese </li></ul><ul><li>Zhvillim i afar...
Pengesat e politikës industriale <ul><li>1973 miratohet Plani ak c ional i pol i tikës industriale por pa rezultate të pre...
Qëllimet e poltikës industriale <ul><li>Konkurrenca me SHBA dhe Japoninë </li></ul><ul><li>Tregu unik </li></ul><ul><ul><l...
Tregu i hapur dhe konkurrent <ul><li>Kërkon: </li></ul><ul><ul><li>Shpejtimin e adaptimit të industrisë në ndryshimet stru...
Orientimet e shteteve <ul><li>Punësimi i plotë (Gjermania, BM, Holanda) </li></ul><ul><li>Stabilizimi i investimeve (Itali...
Orientimet e shteteve -2 <ul><li>Kriza e thellë me rritjen e çmimit të naftës dhe jo-efikasiteti i politikës industriale ...
Investimet në Hulumtim dhe Zhvillim <ul><li>EU prapa SHBA dhe Japonisë </li></ul><ul><ul><li>1.96% nga GDP UE </li></ul></...
Politika e konkurrencës <ul><li>BEE favorizon konkurrencë n si kusht themelor për efikasitet të industrisë </li></ul><ul>...
Politika e konkurrencës <ul><li>Rregullon sjelljen e kompanive dhe shteteve në këto sfera: </li></ul><ul><ul><li>pengon ko...
Krijimi i strukturave të shendosha <ul><li>Shmangia nga subvencionet në fusha të ndryshme </li></ul><ul><li>Prelevmanet </...
Çka nuk është e drejtë? <ul><li>Çmimet e përcaktuara nga një apo disa shitës dominant </li></ul><ul><li>Restrikcionet në p...
Nxitja e kompanive evropiane <ul><li>Krijimi i firmave të mëdha (raporti BEE/SHBA) </li></ul><ul><li>Sfera e Parë: Krijimi...
Integrimi nacionale v.s. BEE <ul><li>Integrimet nacionale krijojnë monopole nacio n ale të cilat parimisht shkatërrojnë b...
Harmonizimi i standardeve teknike <ul><li>Qasje që siguron se BEE: </li></ul><ul><ul><li>Përcjell normat teknike dhe elimi...
Harmonizimi i standardeve teknike <ul><li>Komision formon organizata të specializuara siq janë: </li></ul><ul><ul><li>CEN ...
Ndryshimet strukturale dhe ndihma rajoneve më pak të zhvilluara <ul><li>Ndryshimet strukturale – nevojë për zënie të hapit...
Prodhimi vendor <ul><li>Siguria me e madhe </li></ul><ul><li>Afatet e liferimit të mallrave </li></ul><ul><li>Lidhjet me t...
Angazhimi i BEE për ndryshime strukturale <ul><li>Industria e çelikut </li></ul><ul><ul><li>Eliminohet hiperproduksioni dh...
Ndryshimet strukturale veshtrohen në dy aspekte <ul><li>Eliminimi i kundërthenieve dhe disproporcioneve në aksionet nacio...
BEE identifikon tri tipe të rajoneve për të ndihmuar <ul><li>Rajonet që kanë ngecje në zhvillim </li></ul><ul><ul><li>Greq...
Intervenimi financiar në BEE <ul><li>Bashkësia ekonomike për Çelik lejoi hua për modernizim të industrisë </li></ul><ul><l...
Fondi Social Evropian <ul><li>Nxitje e punësimit dhe zhvillimit të potencialit njerëzor </li></ul><ul><ul><li>Lufta kundër...
Fondi Evropian për bujqësi - EAGF <ul><li>Modernizimi i strukturës së prodhimit </li></ul><ul><li>Financimi i PPB distribu...
Fondi Evropian për Zhvillim Rajonal - ERDF <ul><li>1975 ndihmë për stimulimin e aktiviteteve ekonomike dhe përmirësimin e ...
Burimi <ul><li>www.Menaxherat.com </li></ul>
of 27

Politika Industriale E Ue

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Politika Industriale E Ue

 • 1. Politika industriale e BEE-së Prof. dr. Besim Beqaj
 • 2. Politika industriale e UE <ul><li>Evolucioni i politikës industriale </li></ul><ul><ul><li>Fillimisht si ide </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuk ishte e p araparë me Marrëveshjen e Romës </li></ul></ul><ul><ul><li>Theksi vehët në: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konkurencën në BEE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Harmonizimin e standardeve teknike </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Specializimin etj. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mbizotron teza se politika industriale do të zhvillohet spontanisht me zhvillimin e tregut të përbashkët </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategjia kryesore e BEE ishte krijimi i tregut unik në mes të vendeve </li></ul></ul><ul><ul><li>1967 dhe 1968 krijohet Drejtoria për industri dhe kërkon disa ndryshime </li></ul></ul><ul><ul><li>Politika e vertetë industriale fillon me 1972 me MOM i quajtur me emrin Colonna. </li></ul></ul>
 • 3. Memorandumi për politikë industriale - Colonna <ul><li>Treg unik pa barrierat ekzistuese </li></ul><ul><li>Zhvillim i afarizimit në tërë hapësirën e BEE </li></ul><ul><li>Përballimi i konkurencës prej vendeve jashtë BEE </li></ul><ul><li>Ndihmë industrisë për adaptim në kushte të ndryshimeve – problemi i punësimit </li></ul><ul><li>Shkallë më të lartë të solidaritetit më marrëdheniet e jashtme ekonomike </li></ul><ul><ul><li>Në sferën e kontrollit të kompanive mult i nacionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Në sferën e bashkëpunimit teknologjik </li></ul></ul>
 • 4. Pengesat e politikës industriale <ul><li>1973 miratohet Plani ak c ional i pol i tikës industriale por pa rezultate të prekshme </li></ul><ul><ul><li>Problem ishte fuqia e Drejtoratit për industri dhe shpërndarja e resurseve në mes sektorëve dhe në mes të vendeve. </li></ul></ul><ul><li>Kah mesi i viteve 70-ta shënohen përmirësime. </li></ul><ul><ul><li>Tregu u përbashkët me eliminim të barrierave teknike dhe tregtare </li></ul></ul><ul><ul><li>Riorganizimi industrisë që ka përjetuar krizë </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulim i industrisë së re. </li></ul></ul>
 • 5. Qëllimet e poltikës industriale <ul><li>Konkurrenca me SHBA dhe Japoninë </li></ul><ul><li>Tregu unik </li></ul><ul><ul><li>Eliminimi i barrierave </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulimi i krijimit të kompanive evropiane </li></ul></ul><ul><ul><li>Modernizimi i industrisë nacionale (tekstil, anijendërtimtari, prodhim letre etj,) </li></ul></ul>
 • 6. Tregu i hapur dhe konkurrent <ul><li>Kërkon: </li></ul><ul><ul><li>Shpejtimin e adaptimit të industrisë në ndryshimet strukturale </li></ul></ul><ul><ul><li>Nxitjen e zhvillimit të NVM në BEE </li></ul></ul><ul><ul><li>Nxitjen e bashkëpunimit në mes të ndërmarrjeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Shfrytëzimin e potencialit industriale në politikën e inovacioneve dhe zhvillimit teknologjik </li></ul></ul>
 • 7. Orientimet e shteteve <ul><li>Punësimi i plotë (Gjermania, BM, Holanda) </li></ul><ul><li>Stabilizimi i investimeve (Italia) </li></ul><ul><li>Stabilizim i çmimeve (Gjermani dhe Italia) </li></ul><ul><li>Ekuilibri i bilancit të pagesave (të gjithë) </li></ul><ul><li>Franca – Themelimi i konglomerateve të mëdha (kishte planifikim të mirëfilltë) </li></ul><ul><li>Gjermania – laisser-faire </li></ul>
 • 8. Orientimet e shteteve -2 <ul><li>Kriza e thellë me rritjen e çmimit të naftës dhe jo-efikasiteti i politikës industriale të viteve 80-ta, solli debat të gjerë: </li></ul><ul><ul><li>Franca kishte tri qëndrime: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zgjedhja e kampionve nacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koncentrimi i prodhimit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politika industriale specifike. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>BM dyshime në politikë industriale- diskontinuiteti ne qeveri </li></ul></ul><ul><ul><li>Itali bazohej në interesat e ndryshme politike dhe sociale </li></ul></ul><ul><li>Dallime të shumta ekzistojnë </li></ul>
 • 9. Investimet në Hulumtim dhe Zhvillim <ul><li>EU prapa SHBA dhe Japonisë </li></ul><ul><ul><li>1.96% nga GDP UE </li></ul></ul><ul><ul><li>2.59% nga GDP SHBA </li></ul></ul><ul><ul><li>3.12% nga GDP Japonia </li></ul></ul><ul><li>Dallimi në mes të UE dhe SHBA është 120 mlrd. Euro në vit. </li></ul><ul><ul><li>Tendenca në UE për investime në H&ZH 3% nga GDP </li></ul></ul><ul><li>UE ka 5.3 shkencëtar në 1000 të punësuar </li></ul><ul><li>SHBA ka 9 shkencëtar në 1000 të punësuar </li></ul><ul><li>Japonia ka 9.7 shkencëtar në 1000 të punësuar </li></ul>
 • 10. Politika e konkurrencës <ul><li>BEE favorizon konkurrencë n si kusht themelor për efikasitet të industrisë </li></ul><ul><ul><li>Harmonizimi i ligjeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndërtimi i institucioneve të mirëfillta </li></ul></ul><ul><li>Rregullat e BEE për konkurrencën – neni 85 dhe 86 i Marrëveshjës së Romës </li></ul><ul><ul><li>Ndalohen veprimet e dëmshme në tregti </li></ul></ul><ul><ul><li>Shtetet e zhvilluara nuk lejohen të keqpërdorin pozitën e tyre favorizuese nëse kjo ndikon negativisht tek vendet tjera. </li></ul></ul>
 • 11. Politika e konkurrencës <ul><li>Rregullon sjelljen e kompanive dhe shteteve në këto sfera: </li></ul><ul><ul><li>pengon kompanitë që t'i keqpërdorin pozitat e tyre dominante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ndarja e tregut nga ana e kompanive </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Përparësitë që i gëzonte shteti mund to gëzojnë kompanitë </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Strukturat e tregut mbeten konkurrente </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bashkimi i ndërmarrjeve është legjitime por me kujdes për ruajtjen e konkurrencës </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kontrollon ndihmen e jashtme të huaj </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ndihma për H&ZH të jetë në funskion të përgjithshëm e jo vetëm të ndërmarrjës </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Çrregullimi i tregut kufizohet me atë që është e domosdoshme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monopolet me interes shtetëror rrezikojnë konkurrencën dhe është problem të përcaktohen interesi i përgjithsëm </li></ul></ul></ul>
 • 12. Krijimi i strukturave të shendosha <ul><li>Shmangia nga subvencionet në fusha të ndryshme </li></ul><ul><li>Prelevmanet </li></ul><ul><li>Nëse një kompani ka mbi 50% të tregut konsiderohet se ka pozitë dominante në treg. </li></ul><ul><li>Me interes të veçantë: </li></ul><ul><ul><li>Energjetika, transporti, telekomunikacioni, bujqësia. (REM, SEETO) </li></ul></ul>
 • 13. Çka nuk është e drejtë? <ul><li>Çmimet e përcaktuara nga një apo disa shitës dominant </li></ul><ul><li>Restrikcionet në prodhim dhe zhvillim teknologjik </li></ul><ul><li>Kushtëzimet gjatë lidhjës së marrëveshjeve (Fizibiliteti i rrugës së Durrësit) </li></ul><ul><li>Kushtet jo të barabarta në treg – preferencialet për ndonjë kompani. </li></ul><ul><li>Komision Evropian ka një detyrë delikate : </li></ul><ul><ul><li>Harmonizimi i interesave nacionale afatshkurtëra me atë të BEE afatgjata. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nuk l e johet keqësimi ser i oz i zhvillimit në një vend sepse mund të lindin problemet sociale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duhet të ruajë parimin bazë të konku r rencës </li></ul></ul></ul>
 • 14. Nxitja e kompanive evropiane <ul><li>Krijimi i firmave të mëdha (raporti BEE/SHBA) </li></ul><ul><li>Sfera e Parë: Krijimi i kompanive të mëdha në industri </li></ul><ul><ul><li>Eliminimi i faktorëve që kanë penguar koncentrimin e prodhimit dhe qarkullimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus i veqantë në sferën e tatimeve stimulues për kompanitë e mëdha (TVSH- ndikon neutralisht në rritjen e firmave të mëdha) </li></ul></ul><ul><li>Sfera e dytë: nxitja e marrëveshjeve integruese (Mergers) </li></ul><ul><ul><li>Problemet fiskale </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dallimi në mes të vlerës së kontabilitetit dhe vlerës reale mund të rritë shpenzimet e integrimit ndërkombëtar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Problemet juridike </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disa shtete nuk lejojnë bashkimin e kompanive </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Me 1970 BEE propozon harmonizimin e ligjeve nacionale me ato të BEE. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rritje të investimeve në H&ZH </li></ul></ul></ul>
 • 15. Integrimi nacionale v.s. BEE <ul><li>Integrimet nacionale krijojnë monopole nacio n ale të cilat parimisht shkatërrojnë bashkëpunimin evropian. </li></ul><ul><ul><li>Dunlop-Pirelli (1971-1981) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unidata (1973 dhe e ndërprerë shpejt) </li></ul></ul><ul><li>Drejtoria e përgjithshme e konkurrencës së UE kujdeset </li></ul><ul><ul><li>Mosformimin e monopoleve </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrollimin e shkrirjes se kompanive të mëdha </li></ul></ul><ul><ul><li>Liberalizimin e tregtisë si dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrollimin e intervenimeve shtetrore dhe subvencioneve. </li></ul></ul>
 • 16. Harmonizimi i standardeve teknike <ul><li>Qasje që siguron se BEE: </li></ul><ul><ul><li>Përcjell normat teknike dhe eliminon ato të panevojshmet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pranimin reciprok të rezultateve të testeve dhe formulimin e rregullave të përbashkëta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Masa të reja për rregullim në BEE </li></ul></ul><ul><ul><li>Zgjerimin e kompetencave në shëndetësi, sigurim, mbrojtje të punëtorëve dhe ruajtje e ambientit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikim të standardeve të përbashkëta </li></ul></ul>
 • 17. Harmonizimi i standardeve teknike <ul><li>Komision formon organizata të specializuara siq janë: </li></ul><ul><ul><li>CEN – European committee for standardization </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>EN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prEN Draftet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CEN TS - Specifikat teknike </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CEN TR – Raportet teknike </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CEN CWA – Marrëveshjet e workshopeve </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization </li></ul></ul><ul><ul><li>Zyra Evropiane për Patente </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO </li></ul></ul><ul><ul><li>HACCP Hazard Analysi Critical Central Point </li></ul></ul>
 • 18. Ndryshimet strukturale dhe ndihma rajoneve më pak të zhvilluara <ul><li>Ndryshimet strukturale – nevojë për zënie të hapit në industrinë bashkëkohore </li></ul><ul><ul><li>Teknologjia e lartë në aspektin afatshkurtër rritë papunësinë por e kundërta ndodhë në afat të gjatë </li></ul></ul><ul><li>BEE nuk ka mundur ta mbajë hapin: </li></ul><ul><ul><li>Elektronikë </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologji informative </li></ul></ul>
 • 19. Prodhimi vendor <ul><li>Siguria me e madhe </li></ul><ul><li>Afatet e liferimit të mallrave </li></ul><ul><li>Lidhjet me te lehta afariste </li></ul><ul><li>Problemi i punësimit </li></ul><ul><li>Kjo paraqet pengesë për strategji të përbashkët industriale </li></ul>
 • 20. Angazhimi i BEE për ndryshime strukturale <ul><li>Industria e çelikut </li></ul><ul><ul><li>Eliminohet hiperproduksioni dhe zvoglohen humbjet – vendosen kuotat prodhuese – nuk ka funksionuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapi i dytë – zvogëlimi i kapaciteteve </li></ul></ul><ul><ul><li>Shiten rezervat e çelikut me çmime me të ulëta se sa që ishin marrë vesh dhe komisioni aplikoi denime të rrepta. </li></ul></ul><ul><li>Ndryshimet strukturale penguan edhe qeveritë nacionale duke ndihmuar ato që direkt të përkrahin prodhuesit e vet të cilët nuk ishin efikas. </li></ul>
 • 21. Ndryshimet strukturale veshtrohen në dy aspekte <ul><li>Eliminimi i kundërthenieve dhe disproporcioneve në aksionet nacionale </li></ul><ul><li>Shfrytëzimi i mundësive në kuadër të BEE </li></ul><ul><ul><li>Financim i përbashkët </li></ul></ul><ul><ul><li>Zgjerim i tregut </li></ul></ul><ul><ul><li>Shmangie nga konkurrenca jolojale </li></ul></ul>
 • 22. BEE identifikon tri tipe të rajoneve për të ndihmuar <ul><li>Rajonet që kanë ngecje në zhvillim </li></ul><ul><ul><li>Greqia, Portugalia, Italia jugore (Sicilia dhe Sardinja), pjesa dërmuese e Spanjës </li></ul></ul><ul><li>Territoret industriale që shënojnë rënie në zhvillim </li></ul><ul><ul><li>Papunësia më e madhe se mesatarja e BEE, </li></ul></ul><ul><ul><li>punësimi në industri të jetë i njëjtë ose më i madh se mesatarja e BEE për çdo vit </li></ul></ul><ul><ul><li>Rënia e punësimit në industri në krahasim me vitin referent </li></ul></ul><ul><li>Territoret fshatare </li></ul><ul><ul><li>Nivel i lartë i të punësuarve në bujqësi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel i ulët i të ardhurave nga bujqësia </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel i ulët i zhvillimit shoqëroro-ekonomik sipas BPSH </li></ul></ul>
 • 23. Intervenimi financiar në BEE <ul><li>Bashkësia ekonomike për Çelik lejoi hua për modernizim të industrisë </li></ul><ul><li>Banka Evropiane për Investime - Luksemburg </li></ul><ul><ul><li>Hua për avancimin e zhvillimit rajonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Investon në vendet me pak të zhvilluara </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri në 20 mlrd Euro në vit </li></ul></ul><ul><ul><li>Hua dedikohen për: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infrastrukturë, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Përmirësim të lidhjeve transevropiane të telekomunikimit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zhvillim të NVM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mbrojtje e ambientit </li></ul></ul></ul>
 • 24. Fondi Social Evropian <ul><li>Nxitje e punësimit dhe zhvillimit të potencialit njerëzor </li></ul><ul><ul><li>Lufta kundër papunësisë </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapja e vendeve të punës </li></ul></ul><ul><ul><li>Arsimimi dhe aftësimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Barazia gjinore në tregun e punës </li></ul></ul><ul><li>Në vitin 1997 Strategjia Evropiane për punësim </li></ul>
 • 25. Fondi Evropian për bujqësi - EAGF <ul><li>Modernizimi i strukturës së prodhimit </li></ul><ul><li>Financimi i PPB distribuimi në bujqësi </li></ul><ul><li>EAGF ka për qëllim </li></ul><ul><ul><li>Efikasitetin e strukturës së fermave </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbështetjen e investimeve në përpunimin e ushqimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbështetjen e sektorit të marketingut </li></ul></ul>
 • 26. Fondi Evropian për Zhvillim Rajonal - ERDF <ul><li>1975 ndihmë për stimulimin e aktiviteteve ekonomike dhe përmirësimin e infrastrukturës në rajonet më pak të zhvilluara </li></ul><ul><li>Përkrahë kohezionin ekonomik dhe social duke korrigjuar pabarazitë rajonale dhe duke kontribuar në zhvillimin e rajonit. </li></ul>
 • 27. Burimi <ul><li>www.Menaxherat.com </li></ul>

Related Documents