MEDIsoft - medicinski softver Informacioni sistemi
MEDIsoft <ul><li>usko specijalizovani za softverska r i ješenja iz oblast i medicine i farmacije </li></ul><ul><li>organi...
Tehnologija <ul><li>Cold Fusion aplikacioni server ili kompatibilni derivati – Railo Server, Blue Dragon Server </li></ul>...
1.) S oftver za apotekarsku djelatnost <ul><li>nepostojanje specijalizovanog sistema za apotekarsku djelatnost na tržištu...
Cilj <ul><li>razvijanje visokostručnog, specijalizovanog softverskog r i ješenja </li></ul><ul><li>korištenje savremenih W...
PHARMAbase – softver apotekarske djelatnosti <ul><li>Trenutno stanje projekta </li></ul><ul><li>kompletno r i ješenje za m...
Prednosti sistema <ul><li>Web tehnologija - centralizovana instalacija i održavanje. </li></ul><ul><li>Mogućnost rentiran...
Organizacija sistema – local server: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Remote pristup i administracija Backup server Apoteke s...
Organizacija sistema – web service: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Aplikacioni i database server
 
 
 
Daljnji razvoj <ul><li>Širenje udjela na lokalnom tržištu </li></ul><ul><li>Orijentacija prema većim lancima apoteka </li>...
Softver nuklearne medicina KC Banja Luka <ul><li>Specijaliovana medicinska ustanova </li></ul><ul><li>Rješenje visoko pril...
Organizacija bolničkog IS-a Klijenti PC računari - web browser DICOM radna stanica Dijagnostička oprema Centralni server s...
Softver za ambulante, budući razvoj <ul><li>Pojednostavljenje razvoja kroz modularnu arhitekturu </li></ul><ul><li>Razvoj ...
Hvala na pažnji !
of 17

Prezentacija Online

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Economy & Finance      Business      


Transcripts - Prezentacija Online

 • 1. MEDIsoft - medicinski softver Informacioni sistemi
 • 2. MEDIsoft <ul><li>usko specijalizovani za softverska r i ješenja iz oblast i medicine i farmacije </li></ul><ul><li>organizacija djelatnosti -mrežni model, outsourcing </li></ul><ul><li>orjentirani prema klijentu, “softver za obične ljude”, očuvanje kvaliteta usluga, podrška </li></ul><ul><li>stručno savjetovanje </li></ul>
 • 3. Tehnologija <ul><li>Cold Fusion aplikacioni server ili kompatibilni derivati – Railo Server, Blue Dragon Server </li></ul><ul><li>Kori šć enje besplatnih i komercijalnih r i je š enja </li></ul><ul><li>Baza podataka – bilo koja JDBC kompatibilna </li></ul><ul><ul><li>MSSQL </li></ul></ul><ul><ul><li>MySQL (preferireno) </li></ul></ul><ul><ul><li>ORACLE </li></ul></ul><ul><li>Windows, Linux OS </li></ul><ul><li>Klijent – web browser, IE, Firefox </li></ul>
 • 4. 1.) S oftver za apotekarsku djelatnost <ul><li>nepostojanje specijalizovanog sistema za apotekarsku djelatnost na tržištu RS </li></ul><ul><li>zatečena rješenja ne sagledavaju kompleksnost stručnog rada apoteke i bazirana su na prethodnim maloprodajnim r i ješenjima </li></ul><ul><li>prevaziđena tehnologija u postojećim r i ješenjima </li></ul>
 • 5. Cilj <ul><li>razvijanje visokostručnog, specijalizovanog softverskog r i ješenja </li></ul><ul><li>korištenje savremenih WEB tehnologija, nezavisnih od platforme </li></ul><ul><li>lako održavanje, nadogradnja i skaliranje </li></ul><ul><li>visoka sigurnost podataka </li></ul><ul><li>dodatne usluge – razmjena podataka o pacijentima, berza lijekova </li></ul>
 • 6. PHARMAbase – softver apotekarske djelatnosti <ul><li>Trenutno stanje projekta </li></ul><ul><li>kompletno r i ješenje za maloprodaju, robno knjigovodstvo, osnovno financijsko knjigovodstvo </li></ul><ul><li>baza podataka o pacijentima/klijentima, statistika </li></ul><ul><li>farmakologija, paralele, sistem narudžbe </li></ul><ul><li>recepti fonda, inteligentni sistem za prepoznavanje i ispravljanje grešaka u toku rada </li></ul>
 • 7. Prednosti sistema <ul><li>Web tehnologija - centralizovana instalacija i održavanje. </li></ul><ul><li>Mogućnost rentiranja aplikacije – na našem serveru, bez potrebe za lokalnom instalacijom </li></ul><ul><li>Besplatni source alati, Linux / Windows klijenti I server, bez potrebe za dodatnim troškovima licenciranja </li></ul><ul><li>Centralizovani “real-time” backup podataka na Medisoft serveru garantuje visoku sigurnost podataka </li></ul><ul><li>Remote administracija i pristup </li></ul>
 • 8. Organizacija sistema – local server: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Remote pristup i administracija Backup server Apoteke sa lokalnim serverima
 • 9. Organizacija sistema – web service: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Aplikacioni i database server
 • 13. Daljnji razvoj <ul><li>Širenje udjela na lokalnom tržištu </li></ul><ul><li>Orijentacija prema većim lancima apoteka </li></ul><ul><li>Tržište Federacije BiH I susjednih zemalja – pronalazak partnera </li></ul><ul><li>Orjentacija prema web-u </li></ul><ul><li>Unapređenje korisničkog interfejsa i komatibilnosti sa browserima kro novi dizajn </li></ul>
 • 14. Softver nuklearne medicina KC Banja Luka <ul><li>Specijaliovana medicinska ustanova </li></ul><ul><li>Rješenje visoko prilagođeno potrebama klijenta </li></ul><ul><li>Mreža od nekoliko desetaka računara </li></ul><ul><li>Web aplikacija – Blue Dragon Server / MySQL </li></ul><ul><li>Mogućnost daljnjeg skaliranja - s item može pružiti neometan rad nekoliko stotina klijenata, uz odogovarajuće hardverske resurse </li></ul>
 • 15. Organizacija bolničkog IS-a Klijenti PC računari - web browser DICOM radna stanica Dijagnostička oprema Centralni server sa web aplikacijom i bazom podataka
 • 16. Softver za ambulante, budući razvoj <ul><li>Pojednostavljenje razvoja kroz modularnu arhitekturu </li></ul><ul><li>Razvoj vlastitog okruženja za brzi razvoj dokumenata </li></ul><ul><li>Online rješenja, dedicated serveri </li></ul>
 • 17. Hvala na pažnji !

Related Documents