DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 L’estu...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Problemes• Considerar que l’estudi d’impacte acústic és un document m...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic1.Anàlisi de la capacitat acúst...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic3. Avaluació de l’impacte acúst...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Act...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Act...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010) ...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010)Nivel...
DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 L’estudi acústic com a eina de prevencióPunts clau, per a què l’estud...
Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica Direcció General de Qualitat Ambiental...
of 10

Eduard Puig - L'estudi acústic com a eina de prevenció

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Art & Photos      


Transcripts - Eduard Puig - L'estudi acústic com a eina de prevenció

  • 1. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 L’estudi acústic com a eina de prevenció Data: 27 d’abril de 2011 Lloc: Sala d’actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Eduard Puig i Solé Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 L’estudi acústic com a eina de prevencióQue és un estudi acústic ?És un document que ha de fer l’activitat per avaluar la sevacompatibilitat amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl, i tambéserveix per gestionar situacions de conflicte. ESTUDIACTIVITAT AJUNTAMENT ACÚSTIC Tècnics municipals ENGINYERIA 2
  • 2. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Problemes• Considerar que l’estudi d’impacte acústic és un document més de cara a obtenir la llicència d’activitat per part de l’Ajuntament.• La poca professionalitat per part d’alguns col·lectius que creuen que un títol et dóna dret a fer tot tipus d’estudis tot i no tenir els coneixements necessaris.• Manca d’especialització dels serveis tècnics municipals, per poder avaluar i interpretar aquests tipus d’estudis. 3 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Contingut de l’estudi d’impacte acústic 1. Anàlisi de la capacitat acústica del territori. 2. Anàlisi acústica de l’escenari de l’activitat. 3. Avaluació de l’impacte acústic. 4. Definició de mesures. Annex 10 de la Llei 16/2002, modificat segons el Decret 176/2009 4
  • 3. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic1.Anàlisi de la capacitat acústica del territori.a/ Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat iel seu entorn.b/ Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústicaa l’emplaçament i l’entorn de l’activitat.c/ Valors límit d’immissió aplicables a les activitats d’acord ambel que estableix l’annex 3.Si no hi ha mapa de capacitat acústic aprovat, l’enginyeria nos’ha de pronunciar i cal avaluar el compliment de la normativarespecte les diferents zones/usos possibles. 5 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic2. Anàlisi acústica de l’escenari de l’activitata/ Descripció del local de l’activitat i detall de les fonts sonoresi/o vibratòriesb/ Descripció dels usos dels locals adjacents o la seva situaciórespecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, escoles ihospitalsc/ Estimació justificada del nivell d’emissió d’aquestes fonts al’interior i a l’exterior de l’activitat i dels nivells d’immissió alspossibles receptors.d/ Horari de funcionament de l’activitat. 6
  • 4. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic3. Avaluació de l’impacte acústica/ Si el nivell d’avaluació és estimat o mesurat als receptorsafectats pel desenvolupament de l’activitat és inferior als valorslímit d’immissió establerts als annexos, l’impacte acústic éscompatible amb el seu entorn.b/ Si el nivell d’avaluació estimat o mesurat en els receptorsafectats pel desenvolupament de l’activitat no compleix el queestableixen els annexos, cal aplicar mesures correctores.Aquestes mesures s’han d’incloure i definir en l’estudi d’impacteacústic. 7 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4. Definició de mesuresa/ Aplicar mesures preventives, amb caràcter previ a l’inici del’activitat i durant el règim de funcionament, com ara: canviarl’emplaçament de les fonts, substituir fonts per altres menyssorolloses, regular el règim d’explotació de l’activitat, definiractuacions de vigilància del règim de funcionament de les fontso de l’activitat, etc...b/ Aplicar a les fonts emissores correctores mitjançantl’execució de projectes d’aïllament.c/ Aplicar als receptor mesures protectores cm el tractament deparaments, obertures, aïllaments, vidres dobles o altresassimilables.e/ Altres mesures que siguin eficients i susceptibles d’aplicar. 8
  • 5. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Activitats amb contigüitat amb el receptora.1. El Projecte d’aïllament acústic ha de constar del dissenydels elements proposats am bla descripció dels materialsutilitzats i dels detalls constructius del muntatge.a.2. En el cas de que hi hagi instal·lacions de climatització, elprojecte d’aïllament ha d’especificar les característiquesdetallades de les mesures correctores necessàries.a.3. El projecte ha d’incloure la justificació que, amb les mesuresprevistes, el funcionament de l’activitat no superarà els valorslímit d’immissió 9 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Activitats amb contigüitat amb el receptorCal incloure plànols i croquis, amb els detalls constructius i ambles característiques acústiques/atenuadores dels materials, aixícom els càlculs realitzats.Cal treballar sempre que sigui possible amb valors mesurats deTL. 10
  • 6. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Activitats sense contigüitat amb el receptorb.1. El Projecte d’aïllament acústic ha de constar del disseny delselements proposats amb la descripció dels materials utilitzats i delsdetalls constructius del muntatge.b.2. En el cas de que hi hagi instal·lacions de climatització, el projected’aïllament ha d’especificar les característiques detallades de lesmesures correctores necessàries.b.3. Si la instal·lació comporta fonts emissores situades a gran altura,el projecte ha de tenir en compte que la propagació del soroll es potmanifestar a llarga distància.b.4. El projecte ha d’incloure la justificació que, amb les mesuresprevistes, el funcionament de l’activitat no superarà els valors límitd’immissió 11 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011Contingut de l’estudi d’impacte acústic4.1. Projecte d’aïllamenta/ Activitats sense contigüitat amb el receptorCal utilitzar eines de simulació que tinguin en compte la propagaciódel soroll: distància, absorció atmosfèrica, força i direcció del vent, ... 12
  • 7. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010) 13 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010)Nivell d’aïllament façana nord i sud= 69 (paret pedra) + 28 (llana roca) + 43 (envà) 14
  • 8. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010)Nivell emissió = 90 dB(A) Nivell d’immissió = 0 dB(A) ?Nivell d’aïllament = 69 + 28 + 43 dB(A) 15 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Exemple estudi d’impacte acústic d’un bar musical (any 2010) Mesuraments posteriors fets “in situ”, a l’habitatge adjacent, i la música a 90 dB(A), es varen mesurar els valors següents:Nivell estimat = 0 dB(A) Nivell mesurat = 27 dB(A) 16
  • 9. DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 L’estudi acústic com a eina de prevencióPunts clau, per a què l’estudi d’impacte acústic, compleixi amb el seupropòsit. ESTUDIACTIVITAT AJUNTAMENT ACÚSTIC Tècnics municipals !! ENGINYERIA !! Cal demanar un certificat a l’empresa projectista/instal·ladoraINSTAL·LADORA !! que no se superen els límits i de l’efectivitat dels elements projectats/instal·lats. 17 DIA MUNDIAL DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SOROLL 2011 Conclusions• El professionals que fan estudis d’impacte acústic, ho facin amb rigurositat, i que no serveixi per cobrir l’expedient.• Els serveis tècnics tinguin la suficient formació per valorar aquestes estudis d’impacte acústic, i que sestablís un diàleg amb el responsable de l’estudi.• Que es poguessin demanar responsabilitats, per estudis mal fets, i amb dades o càlculs incorrectes, i que a posteriori han portat un queixa per sorolls.• Que es generi algun tipus de mecanisme per tal de que hi hagi un seguiment del projectista durant la instal·lació de mesures correctores. 18
  • 10. Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/mediambEduard Puig i Solé, epuigs@gencat.cat

Related Documents