Граѓански дијалог на локално ниво <br />Проектот е финансиран од ЕУ<br />Civil Dialogue on Local Level<br />This project i...
of 1

Граѓански дијалог на локално ниво

„Граѓански дијалог на локално ниво“меѓународна конференција Скопје, 13 јули 2011 г.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      


Transcripts - Граѓански дијалог на локално ниво

  • 1. Граѓански дијалог на локално ниво <br />Проектот е финансиран од ЕУ<br />Civil Dialogue on Local Level<br />This project is funded by the European Union<br />„Граѓански дијалог на локално ниво“<br />меѓународна конференција <br />Скопје, 13 јули 2011 г.<br />