Maryam lotfi
Maryam_lotfi@yahoo.com
‫از‬ ‫قصه‬
‫شروع‬ ‫کجا‬
‫شد‬
‫اول‬ ‫قدم‬
‫دوم‬ ‫قدم‬
‫سوم‬ ‫قدم‬
‫قدم‬
‫چهارم‬
‫پنجم‬ ‫قدم‬
‫قدم‬
‫ششم‬ ‫قدم‬
‫هفتم‬
‫قدم‬...
‫شد؟‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫کجا‬‫از‬‫قصه‬
‫از‬‫سال‬۱۹۳۵‫میالدی‬‫و‬‫با‬‫ایجاد‬‫انجمنی‬‫به‬‫نام‬”‫های‬‫الکلی‬‫گمنام‬“ (AA)
‫سابقه‬NA...
‫؟‬ ‫اعتیاد‬
‫روح‬
‫جسم‬
‫روان‬
‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫های‬ ‫اه‬‫ر‬
‫دراختیار‬
‫گذاشتن‬
‫تجربه‬
‫برقرای‬‫یک‬
‫شبکه‬
‫و‬ ‫دوستی‬
‫حمایت‬
‫بدون‬ ‫ترک‬
‫دارو‬
‫انتقال‬...
‫ها‬ ‫نشست‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قوانین‬
‫باز‬ ‫های‬ ‫نشست‬
•‫میکنند‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬
‫بسته‬ ‫های‬ ‫نشست‬
•‫کن‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫بیماران‬...
‫کار‬ ‫اساس‬
‫محل‬ ‫در‬
‫های‬
‫عمومی‬
‫اشتراک‬
‫گذاری‬
‫و‬ ‫عقاید‬
‫تجربیات‬
‫اهدای‬
‫مدال‬
‫تراشه‬
‫برگزاری‬
‫سالگرد‬
‫تو...
،‫نبود‬ ‫ی‬‫ز‬‫سوادآمو‬ ‫نهضت‬ ‫مردمی‬ ‫وحدت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬‫همیار‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ر‬‫باو‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫هرگز‬
...
0
10
20
30
40
50
60
70
‫یکسال‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ 1-3‫سال‬ 3-5‫سال‬ ‫از‬ ‫بیش‬5‫سال‬
‫گروهها‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫ترک‬ ‫آمار‬NA
‫درصد‬
93%
7%
‫اعضاء‬ ‫معرفی‬ ‫سایر‬
‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫با‬ ‫اعضاء‬ ‫آشنایی‬ ‫نحوه‬
‫سنتهای‬‫ه‬‫و‬‫گر‬
‫منافع‬
‫ما‬ ‫مشترک‬
‫جمع‬ ‫در‬
‫قراردارد‬
‫هدف‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫رهایی‬
‫بیماری‬
‫اسرار‬ ‫حفظ‬
‫جای‬ ‫به‬ ‫ج...
‫اول‬ ‫قدم‬
‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫ما‬‫كردیم‬‫كه‬‫مقابل‬ ‫در‬
‫و‬ ‫بودیم‬ ‫عاجز‬ ‫خود‬ ‫اعتیاد‬
‫اینكه‬‫گر‬ ‫آشفته‬‫ندگیمان‬‫ز‬‫دید‬...
‫وابست‬‫مخدر‬‫مواد‬ ‫به‬ ‫ی‬‫روز‬‫کردید‬‫می‬ ‫فکر‬‫هرگز‬ ‫آیا‬‫گی‬
‫کنید؟‬ ‫پیدا‬
5‫بزنید‬‫ر‬‫مخد‬‫مواد‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ع...
‫ما‬‫میتواند‬ ‫خودمان‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫نیرویی‬ ‫كه‬ ‫سیدیم‬‫ر‬ ‫ر‬‫باو‬ ‫این‬ ‫به‬‫سال‬‫مت‬‫عقل‬
‫ا‬‫ر‬‫به‬‫مابازگرداند‬.
‫دو...
‫سوم‬ ‫قدم‬
‫این‬‫نقطه‬‫آغاز‬‫هایی‬‫ر‬‫است‬
‫مشکالت‬‫ی‬ ‫ناش‬‫از‬‫مصرف‬‫مواد‬‫از‬‫بین‬‫می‬‫ند‬‫و‬‫ر‬‫ولی‬‫مسائلی‬‫که‬‫با...
‫والدینی‬‫به‬ ‫و‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫موقع‬ ‫در‬‫که‬
‫تن‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ند‬‫ز‬‫فر‬ ‫مناسب‬ ‫شیوه‬‫بیه‬
‫نمی‬‫با‬ ‫انگار‬‫سهل‬‫ا‬‫ر...
‫نجش‬‫ر‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬
‫نجش‬‫ر‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬
‫نجش‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫موا‬:
‫یاس‬‫و‬‫نامیدی‬-‫نرسیدن‬‫به‬‫خواسته‬‫ها‬–‫پس‬‫زده‬‫شدن‬–‫دفع‬‫شدن‬–‫طرد‬‫شدن‬–‫ت...
‫ترسه‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬‫ا‬
‫که‬ ‫کنم‬ ‫چه‬‫نترسم‬
‫ترس‬‫کردن‬‫مخفی‬‫فتار‬‫ر‬
‫ترس‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫من‬‫واکنش‬
‫ترسم‬‫می‬ ...
‫شناسایی‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬‫احساسات‬
‫در‬ ‫احساسی‬ ‫چه‬
‫شد‬ ‫برانگیخته‬ ‫من‬
• ‫درچه‬‫در‬ ‫و‬ ‫شرایط‬
‫موقعیت‬ ‫چه‬
‫را‬ ‫احساسا...
‫ی‬ ‫آمیزش‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬
‫دراین‬‫رابطه‬
‫یا‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫آزار‬ ‫کسانی‬
‫دیده‬‫اند‬
‫عمل‬ ‫این‬ ‫از‬
‫چه‬
‫احس...
‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫نمی‬‫بخشی‬‫م‬
‫چهارم‬ ‫قدم‬
‫انکار‬
‫خود‬ ‫سرزنش‬
‫بودن‬ ‫قربانی‬
‫خشم‬‫بخشش‬
‫یافته‬ ‫نجات‬
‫همبستگی‬-
‫گی‬ ‫یکپارچه‬
‫قدم‬‫پنجم‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فصلی‬‫...
‫انکار‬(‫ناآگ‬ ‫یا‬ ‫آگاهانه‬‫ا‬‫ر‬ ‫گذشته‬ ‫احتی‬‫ر‬‫نا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬‫به‬ ‫اهانه‬
‫کنیم‬ ‫حمل‬ ‫خود‬)
‫واقعیت‬ ‫نپذی...
‫خود‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬
‫خویش‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬
‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫نوشتن‬
‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تنبیه‬‫ا‬‫ر‬ ‫خو...
‫بودن‬ ‫قربانی‬
‫باشد‬‫می‬ ‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫بخشودن‬ ‫مرحله‬ ‫ترین‬‫دناک‬‫ر‬‫د‬
‫ق‬‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫ا‬‫ر‬ ‫هوشیار‬ ‫نیمه‬‫ذه...
‫قربانی‬ ‫مرحله‬ ‫از‬‫ج‬‫و‬‫خر‬
‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫پذیرفتن‬
‫خارج‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانم‬ ‫نمی‬ ‫اینکه‬ ...
‫قربانی‬ ‫مرحله‬‫ز‬‫ا‬‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تمرین‬
‫تجسم‬‫مثبت‬:
‫حالتی‬‫ر‬‫د‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بگیرید‬‫که‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫یک‬‫بالن‬...
‫قربانی‬ ‫مرحله‬‫ز‬‫ا‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تمرین‬
‫ین‬‫ر‬‫تم‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫سپاسگ‬
‫به‬‫تک‬‫تک‬‫اعضای‬‫بدن‬‫خود‬‫توجه‬‫کنی...
‫خشم‬ ‫مرحله‬
‫وضعیت‬‫بهتر‬‫شده‬‫و‬‫دیگر‬‫احساس‬‫عجز‬‫و‬‫ماندگی‬‫ر‬‫د‬‫نمی‬‫کنیم‬.
‫مرحله‬‫خشم‬‫مانند‬‫یک‬‫شمشیر‬‫دو‬‫لب...
‫خشم‬ ‫مرحله‬ ‫از‬‫ج‬‫و‬‫خر‬
1-‫احساس‬‫کردن‬‫خشم‬،‫بی‬‫آنکه‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫دهیم‬‫بر‬‫ما‬‫مسلط‬‫شود‬.‫اگر‬‫بتوانیم‬‫چنین‬‫کنیم...
‫خشم‬ ‫تخلیه‬ ‫سالم‬ ‫اههای‬‫ر‬
‫تند‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫پیاده‬
‫ی‬‫سوار‬‫دوچرخه‬
‫برکه‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬
‫چوب‬‫کردن‬‫خ...
‫بخشیدن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آمادگی‬
‫من‬ ‫ی‬ ‫جمله‬ ‫تکمیل‬‫با‬ ‫خود‬ ‫مثبت‬ ‫نکات‬ ‫دیدن‬....‫هستم‬.
‫هستم‬ ‫سالم‬ ‫من‬
‫هستم...
‫است‬ ‫ی‬‫دیگر‬‫کردن‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬، ‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫به‬‫سیدن‬‫ر‬
‫این‬‫ر‬‫د‬‫مرحله‬‫تصدیق‬‫میکنیم‬‫ی‬‫هرکار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ات‬‫ز‬‫...
‫بخشش‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫های‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫فشا‬‫ز‬‫ا‬‫منفی‬‫و‬‫سنگین‬‫گذشته‬‫ها‬‫ر‬‫میکند‬‫و‬‫می‬‫توانیم‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫ص‬‫ر...
‫پنجم‬ ‫قدم‬
‫بخشش‬
•‫کردن‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬–‫اغماض‬–‫ش‬‫ز‬‫آمر‬–‫خود‬‫ز‬‫ا‬‫کذشتگی‬–
‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کردن‬‫تحمل‬–‫سیدن‬‫ر‬ ‫بنظر...
‫قدم‬‫پنجم‬
‫واقعی‬ ‫بخشش‬
‫است‬ ‫الهی‬ ‫بخشش‬‫ولی‬ ‫است‬ ‫انسانی‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫کردن‬‫اشتباه‬
‫است‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫یک‬‫بخشود...
‫نجات‬‫یافته‬
‫گوییم‬‫می‬ ‫افتخار‬ ‫و‬ ‫ر‬‫و‬‫غر‬ ‫با‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫در‬:
‫ام‬ ‫یافته‬ ‫نجات‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫اینجا‬ ، ‫شدم‬...
‫یافته‬ ‫نجات‬
‫سرزن‬‫دلیل‬‫همین‬‫به‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫گذشته‬‫از‬‫لحظه‬ ‫هر‬‫در‬‫ی‬ ‫هرکس‬‫که‬‫شو...
‫وها‬‫ز‬‫آر‬
‫آرزو‬‫هوس‬
‫افزود‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫شدن‬‫دار‬ ‫معنی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خداوند‬‫لطف‬ ‫و‬‫ودیعه‬‫ن‬
‫ب‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫م...
‫مرحله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫می‬‫متوجه‬ ‫موقع‬ ‫چه‬
‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫ایم‬‫سیده‬‫ر‬ ‫گی‬
‫نم‬‫اب‬‫ر‬‫خ‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬ ،‫...
‫ما‬‫كامال‬‫ایم‬‫شده‬‫آماده‬‫كه‬‫برطرف‬‫ا‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫شخصیتی‬ ‫نواقص‬‫این‬ ‫تمام‬ ‫خداوند‬‫كند‬.
‫درون‬‫ما‬‫گنجینه‬‫ای‬‫از‬...
‫ما‬‫خواستیم‬ ‫او‬‫از‬ ‫تنی‬‫و‬‫فر‬ ‫با‬‫كه‬‫كمبودهای‬‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫ما‬ ‫اخالقی‬‫كند‬.
‫ی‬‫م‬‫ر‬‫تمنادا‬ ،‫م‬‫ر‬‫بسپا‬ ‫...
‫اخالقی‬‫های‬‫ضعف‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نقص‬‫حسنه‬ ‫اخالق‬
‫پرستی‬‫تکامل‬(‫همیشه‬‫خواستن‬‫باهم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫چیز‬‫هم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بهترین‬)‫پیش...
‫اخالقی‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نقص‬‫حسنه‬‫اخالق‬
‫ترس‬(‫ها‬‫نقص‬‫تمام‬ ‫یشه‬‫ر‬)‫ایمان‬(‫ق‬‫مافو‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫به‬‫شدن‬‫وصل‬)...
‫ما‬‫تهیه‬ ‫بودیم‬‫داده‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫كه‬ ‫كسانی‬ ‫تمام‬‫از‬‫فهرستی‬‫كردیم‬‫شدیم‬ ‫آن‬ ‫خواستار‬ ‫و‬‫از‬ ‫كه‬
‫كنیم‬‫ت‬‫ر‬‫خ...
‫ما‬‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬‫كه‬‫امكان‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫از‬ ‫داشت‬‫كه‬‫ز‬‫آ‬ ‫آنها‬ ‫به‬‫ار‬
‫در‬ ‫مگر‬ ‫نمودیم‬ ‫...
‫ما‬‫و‬ ‫دادیم‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫نامه‬‫ز‬‫ترا‬‫تهیه‬ ‫به‬‫هرگاه‬‫نمو‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫بدان‬‫سریعا‬ ‫بودیم‬‫اشتباه‬ ‫در...
‫یازدهم‬ ‫قدم‬
‫دعا‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬
‫ایدی‬ ‫جین‬‫بتی‬"‫بنام‬‫کتابش‬ ‫ترین‬‫پرفروش‬ ‫در‬"‫نور‬ ‫آغوش‬‫در‬"‫سال‬ ‫در‬‫که‬‫نویسد‬ ‫می‬1973‫و‬‫مر...
‫ما‬‫ای‬‫حانی‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بیدار‬‫داشتن‬‫با‬‫كه‬‫این‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫قدمهاست‬‫سعی‬ ،‫به‬‫ا‬‫ر‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫نمودیم‬‫كسانی‬‫كه‬‫...
‫ما‬‫ای‬‫حانی‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بیدار‬‫داشتن‬‫با‬‫كه‬‫این‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫قدمهاست‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫نمودیم‬‫سعی‬،‫كسانی‬‫كه‬‫ه...
‫و‬ ‫منابع‬‫مواخذ‬
http://omididigar.ir/?p=264
www.nairan.org
‫شم‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫ا‬
Narcotics Anonymous-NA
Narcotics Anonymous-NA
Narcotics Anonymous-NA
Narcotics Anonymous-NA
of 60

Narcotics Anonymous-NA

ه
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Narcotics Anonymous-NA

 • 1. Maryam lotfi Maryam_lotfi@yahoo.com
 • 2. ‫از‬ ‫قصه‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫شد‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫دوم‬ ‫قدم‬ ‫سوم‬ ‫قدم‬ ‫قدم‬ ‫چهارم‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬ ‫قدم‬ ‫ششم‬ ‫قدم‬ ‫هفتم‬ ‫قدم‬ ‫هشتم‬ ‫نهم‬ ‫قدم‬ ‫دهم‬ ‫قدم‬ ‫قدم‬ ‫یازدهم‬ ‫قدم‬ ‫دوازدهم‬ ‫فهرست‬
 • 3. ‫شد؟‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫کجا‬‫از‬‫قصه‬ ‫از‬‫سال‬۱۹۳۵‫میالدی‬‫و‬‫با‬‫ایجاد‬‫انجمنی‬‫به‬‫نام‬”‫های‬‫الکلی‬‫گمنام‬“ (AA) ‫سابقه‬NA‫در‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫به‬‫سال‬۱۳۶۹‫گردد‬‫برمی‬. ‫سال‬۱۳۷۲‫انجمن‬‫حرکت‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫سر‬‫گرفت‬‫و‬‫حمایت‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫بهزیستی‬ ‫باعث‬‫تداوم‬‫شد‬ NA‫که‬‫در‬‫سال‬۱۹۷۸‫تنها‬‫در‬۳‫ر‬‫کشو‬‫بود‬‫و‬‫کمتر‬‫از‬۲۰۰‫ه‬‫و‬‫گر‬‫ثبت‬‫شده‬ ،‫داشت‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫در‬۱۱۶‫ر‬‫کشو‬‫جهان‬‫فعال‬‫است‬. NA‫در‬،‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫بالغ‬‫بر‬۱۰۰‫ار‬‫ز‬‫ه‬‫عضو‬‫د‬‫ر‬‫دا‬
 • 4. ‫؟‬ ‫اعتیاد‬ ‫روح‬ ‫جسم‬ ‫روان‬
 • 5. ‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫های‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫دراختیار‬ ‫گذاشتن‬ ‫تجربه‬ ‫برقرای‬‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫دوستی‬ ‫حمایت‬ ‫بدون‬ ‫ترک‬ ‫دارو‬ ‫انتقال‬ ‫تجربه‬ ‫روحانی‬ (‫قدرت‬ ‫برتر‬) ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫از‬ ‫بدن‬ ‫های‬ ‫عقده‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫روانی‬
 • 6. ‫ها‬ ‫نشست‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قوانین‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫نشست‬ •‫میکنند‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬ ‫بسته‬ ‫های‬ ‫نشست‬ •‫کن‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫بیماران‬ ‫فقط‬‫ند‬
 • 7. ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫اشتراک‬ ‫گذاری‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫تجربیات‬ ‫اهدای‬ ‫مدال‬ ‫تراشه‬ ‫برگزاری‬ ‫سالگرد‬ ‫تولد‬ ‫دعاهای‬ ‫گروهی‬ ‫شکستن‬ ‫تابوی‬ ‫اعتیاد‬ ‫هرکس‬ ‫دوست‬ ‫دیگری‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫قدرت‬ ‫برتر‬ ‫وابسته‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ارگانی‬ ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫هویت‬ ‫ناشناخته‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫مانند‬
 • 8. ،‫نبود‬ ‫ی‬‫ز‬‫سوادآمو‬ ‫نهضت‬ ‫مردمی‬ ‫وحدت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬‫همیار‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ر‬‫باو‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫هرگز‬ ‫گرفت‬‫نمی‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫سواد‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫سرعتی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫پیشرفتی‬ ‫چنین‬. ”‫ی‬‫ز‬‫سوادآمو‬ ‫نهضت‬“‫الوص‬‫سهل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ای‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫حرکت‬‫و‬ ‫ل‬‫و‬ ‫داد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫همگان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫واسطه‬‫بی‬. ‫ی‬‫بسیار‬‫بودند‬‫پیشین‬ ‫های‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫شاگردهای‬ ‫همان‬ ،‫ان‬‫ر‬‫گا‬‫ز‬‫آمو‬ ‫از‬.‫ب‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هرکس‬‫االتر‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫مسئولیت‬ ‫داوطلبانه‬ ،‫فت‬‫ر‬‫می‬‫دین‬‫ر‬‫وا‬ ‫ه‬‫ز‬‫تا‬‫گرفت‬‫می‬ ‫برعهده‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫التین‬ ‫حرف‬‫دو‬ ‫با‬ ‫آبی‬ ‫دایره‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫گر‬A‫و‬N‫دستی‬ ‫که‬ ‫سیاهی‬ ‫تخته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شباهتی‬ ‫هیچ‬ ،‫با‬ ‫پ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫الف‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫منقطع‬ ‫خطوط‬...‫ولی‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ،‫نوشت‬‫می‬”‫انجمن‬‫گمنام‬ ‫معتادان‬“ (Narcotics Anonymous)‫است‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬‫همیار‬ ‫همان‬ ‫از‬‫ی‬‫دیگر‬ ‫نمونه‬. ‫موفق‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫الهام‬
 • 9. 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫یکسال‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ 1-3‫سال‬ 3-5‫سال‬ ‫از‬ ‫بیش‬5‫سال‬ ‫گروهها‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫ترک‬ ‫آمار‬NA ‫درصد‬
 • 10. 93% 7% ‫اعضاء‬ ‫معرفی‬ ‫سایر‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫با‬ ‫اعضاء‬ ‫آشنایی‬ ‫نحوه‬
 • 11. ‫سنتهای‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫منافع‬ ‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫قراردارد‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫بیماری‬ ‫اسرار‬ ‫حفظ‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫جاذبه‬ ‫تبلیغ‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫دریافت‬ ‫نمیکنیم‬ ‫رهبران‬ ‫خدمتگزارانند‬ ‫حکومت‬‫نمی‬ ‫کنند‬ ‫گمنام‬ ‫اعضا‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫مانند‬ ‫عضویت‬= ‫قطع‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ‫سیاسی‬ ‫بازی‬ ‫ممنوع‬
 • 12. ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫ما‬‫كردیم‬‫كه‬‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بودیم‬ ‫عاجز‬ ‫خود‬ ‫اعتیاد‬ ‫اینكه‬‫گر‬ ‫آشفته‬‫ندگیمان‬‫ز‬‫دید‬ ‫بود‬
 • 13. ‫وابست‬‫مخدر‬‫مواد‬ ‫به‬ ‫ی‬‫روز‬‫کردید‬‫می‬ ‫فکر‬‫هرگز‬ ‫آیا‬‫گی‬ ‫کنید؟‬ ‫پیدا‬ 5‫بزنید‬‫ر‬‫مخد‬‫مواد‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫عجز‬ ‫از‬ ‫نده‬‫ز‬‫مثال‬. ‫ر‬ ‫اولین‬ ،‫مکان‬ ‫اولین‬ ،‫ی‬‫چیز‬ ‫اولین‬، ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اولین‬‫ابطه‬ ‫کودکی‬ ‫در‬‫که‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫ی‬‫الگو‬ ‫اولین‬، ‫فتار‬‫ر‬ ‫اولین‬،‫آنها‬‫به‬ ‫بودند‬‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شدید‬‫وابسته‬. ‫ر‬ ‫تاثیر‬‫بیشترین‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫این‬ ‫از‬‫کدامیک‬‫شما‬ ‫روی‬ ‫ا‬ ‫اند‬ ‫گذاشته‬. 5‫امور‬ ‫اختیار‬ ‫دادن‬‫دست‬ ‫از‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫نده‬‫ز‬‫مثال‬ ‫بنویسید؟‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫؟‬ ‫اید‬‫پذیرفته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫ابعاد‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫ید‬‫ز‬‫بپردا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫بهبودی‬‫بهای‬‫هستید‬ ‫حاضر‬ ‫آیا‬ ‫اول‬ ‫قدم‬
 • 14. ‫ما‬‫میتواند‬ ‫خودمان‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫نیرویی‬ ‫كه‬ ‫سیدیم‬‫ر‬ ‫ر‬‫باو‬ ‫این‬ ‫به‬‫سال‬‫مت‬‫عقل‬ ‫ا‬‫ر‬‫به‬‫مابازگرداند‬. ‫دوم‬ ‫قدم‬
 • 15. ‫سوم‬ ‫قدم‬ ‫این‬‫نقطه‬‫آغاز‬‫هایی‬‫ر‬‫است‬ ‫مشکالت‬‫ی‬ ‫ناش‬‫از‬‫مصرف‬‫مواد‬‫از‬‫بین‬‫می‬‫ند‬‫و‬‫ر‬‫ولی‬‫مسائلی‬‫که‬‫باعث‬‫اعتیاد‬‫شده‬‫اند‬‫ز‬‫هنو‬‫وجو‬‫د‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫از‬‫مواد‬‫بعنوان‬‫مسکن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫از‬‫بین‬‫فتن‬‫ر‬‫این‬‫دهاو‬‫ر‬‫د‬‫مسائلی‬‫که‬‫ز‬‫هنو‬‫وجود‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫استفاده‬‫کر‬‫ده‬‫ایم‬ ‫در‬‫گامهای‬‫م‬‫ر‬‫چها‬‫تا‬‫نهم‬‫ما‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫ا‬‫ر‬‫بدست‬‫می‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫که‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫حالتی‬‫به‬‫امش‬‫ر‬‫آ‬‫و‬‫لذت‬‫از‬‫ن‬‫ز‬‫دگی‬‫می‬ ‫ساند‬‫ر‬‫و‬‫دیگر‬‫ی‬‫نیاز‬‫به‬‫مسکن‬‫نخواهیم‬‫داشت‬. ‫فرد‬‫لیستی‬‫از‬‫نجش‬‫ر‬‫ها‬–‫کینه‬‫ها‬–‫ترس‬‫ها‬–‫احساس‬‫گناه‬‫ها‬–‫شرمندگی‬‫و‬‫احساس‬‫خجالت‬، ‫خشونت‬،‫حسادت‬–‫غبطه‬–‫تنفر‬–‫مظلومیت‬‫و‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫ی‬ ‫جنس‬‫طبیعی‬‫و‬‫غیر‬‫طبیعی‬‫خو‬‫د‬‫ا‬‫ر‬‫به‬ ‫خاطر‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫و‬‫می‬‫نویسد‬ ‫ما‬‫یك‬‫بی‬‫اخالقی‬ ‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫باكانه‬‫تهیه‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انه‬‫ر‬‫گ‬ ‫جستجو‬ ‫و‬‫كردیم‬.
 • 16. ‫والدینی‬‫به‬ ‫و‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫موقع‬ ‫در‬‫که‬ ‫تن‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ند‬‫ز‬‫فر‬ ‫مناسب‬ ‫شیوه‬‫بیه‬ ‫نمی‬‫با‬ ‫انگار‬‫سهل‬‫ا‬‫ر‬ ‫او‬‫و‬ ‫کنند‬‫ر‬ ‫می‬‫ند‬‫و‬‫آر‬. ‫والدینی‬‫تمام‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫سعی‬‫که‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫ز‬‫نیا‬ ‫کنند‬.
 • 17. ‫نجش‬‫ر‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬
 • 18. ‫نجش‬‫ر‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬ ‫نجش‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫موا‬: ‫یاس‬‫و‬‫نامیدی‬-‫نرسیدن‬‫به‬‫خواسته‬‫ها‬–‫پس‬‫زده‬‫شدن‬–‫دفع‬‫شدن‬–‫طرد‬‫شدن‬–‫ترک‬‫شدن‬–‫درک‬‫نشدن‬–‫مورد‬‫پسند‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫نگرفتن‬–‫مورد‬‫ل‬‫قبو‬‫واق‬‫ع‬‫نشدن‬ –‫مورد‬‫تمسخر‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفتن‬(‫چاقی‬–‫ی‬‫الغر‬–‫نقص‬‫عضو‬-‫بی‬‫دست‬‫و‬‫پایی‬)–‫تحقیر‬(‫کالمی‬–‫ی‬‫رفتار‬–‫یکی‬‫ز‬‫فی‬‫مثل‬‫تجاوز‬‫ی‬ ‫جنس‬–‫کتک‬‫خوردن‬)-‫خیانت‬– ‫فریبک‬‫و‬‫نیرنگ‬(‫زدن‬‫و‬‫خوردن‬)–‫بد‬‫قولی‬–‫زیر‬‫ل‬‫قو‬‫زدن‬ ‫لیست‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دلیل‬ ‫نجش‬‫ر‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫برخورد‬ ‫می‬‫چی‬ ‫از‬ ‫ترسیدم‬ ‫کدام‬ ‫ضعف‬ ‫اخالقی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫آسیب‬ ‫دیدند‬
 • 19. ‫ترسه‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬‫ا‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫چه‬‫نترسم‬ ‫ترس‬‫کردن‬‫مخفی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫ترس‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫من‬‫واکنش‬ ‫ترسم‬‫می‬ ‫چرا‬ ‫ترسم‬‫می‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫چه‬ ‫یا‬‫ی‬‫چیز‬‫چه‬‫از‬
 • 20. ‫شناسایی‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬‫احساسات‬ ‫در‬ ‫احساسی‬ ‫چه‬ ‫شد‬ ‫برانگیخته‬ ‫من‬ • ‫درچه‬‫در‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫موقعیت‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫احساسات‬ ‫چگونه‬ ‫کنم‬ ‫شناسایی‬ • ‫چه‬ ‫احساس‬ ‫آن‬ ‫بود‬ ‫کردن‬ ‫احساس‬ ‫برای‬ ‫محدد‬‫احساسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫بیشترین‬ ‫دارم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫می‬ ‫روبرو‬ ‫احساس‬ ‫رفتاری‬ ‫چه‬ ‫شوم‬ ‫دارم‬
 • 21. ‫ی‬ ‫آمیزش‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫از‬‫ر‬‫ت‬ ‫دراین‬‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫آزار‬ ‫کسانی‬ ‫دیده‬‫اند‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫احساسی‬ ‫ام‬ ‫داشته‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫خودخواه‬ ‫مالحظه‬ ‫بی‬ ‫ایم‬ ‫بوده‬ ‫رابطه‬ ‫نام‬
 • 22. ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫نمی‬‫بخشی‬‫م‬
 • 23. ‫چهارم‬ ‫قدم‬
 • 24. ‫انکار‬ ‫خود‬ ‫سرزنش‬ ‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫خشم‬‫بخشش‬ ‫یافته‬ ‫نجات‬ ‫همبستگی‬- ‫گی‬ ‫یکپارچه‬ ‫قدم‬‫پنجم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فصلی‬‫ی‬‫درگیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فصلی‬‫اندوه‬ ‫فصلی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خشم‬ ‫فصلی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫امش‬‫ر‬‫ا‬ ‫فصلی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫امید‬
 • 25. ‫انکار‬(‫ناآگ‬ ‫یا‬ ‫آگاهانه‬‫ا‬‫ر‬ ‫گذشته‬ ‫احتی‬‫ر‬‫نا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬‫به‬ ‫اهانه‬ ‫کنیم‬ ‫حمل‬ ‫خود‬) ‫واقعیت‬ ‫نپذیرفتن‬ ‫نیافتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫هرگز‬ ‫نداشته‬ ‫بدی‬‫تاثیر‬‫من‬‫در‬‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫نبود‬ ‫بد‬‫هم‬ ‫یاد‬‫ز‬ ‫ولی‬ ‫گذاشت‬ ‫اثر‬ ‫من‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫شده‬ ‫تمام‬‫چیز‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫ولی‬ ‫شدم‬ ‫می‬ ‫متاثر‬ ‫قبال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ی‬‫ساز‬‫آشکار‬ ‫و‬‫ار‬‫ر‬‫اق‬‫انکار‬‫ز‬ ‫ا‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 26. ‫خود‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬ ‫خویش‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫نوشتن‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تنبیه‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫کافی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫به‬‫من‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫یافتن‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 27. ‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫بخشودن‬ ‫مرحله‬ ‫ترین‬‫دناک‬‫ر‬‫د‬ ‫ق‬‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫ا‬‫ر‬ ‫هوشیار‬ ‫نیمه‬‫ذهن‬ ‫آن‬‫از‬‫حاصل‬ ‫ماندگی‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬‫عجز‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫قربانی‬‫می‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫دهد‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬ ‫غوطه‬:‫جمع‬‫در‬ ‫ر‬‫حضو‬‫از‬‫ی‬‫دار‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫کار‬‫اط‬‫ر‬‫اف‬:‫ی‬‫ر‬‫پرخو‬–‫ناسالم‬ ‫ی‬ ‫جنس‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬–‫وسواس‬–‫ب‬ ‫بی‬ ‫خریدهای‬‫رنامه‬ –‫تلفن‬‫کردن‬‫اشغال‬ ‫ی‬‫پرخاشگر‬:‫مشاجره‬‫آماده‬–‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بی‬–‫منتقد‬–‫ظن‬ ‫سوء‬‫از‬ ‫پر‬–‫ج‬‫ستیزه‬‫ویی‬ –‫دفاع‬ ‫بی‬ ‫هدفهای‬‫فتن‬‫ر‬ ‫نشانه‬(‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫آ‬ ‫کودک‬) ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 28. ‫قربانی‬ ‫مرحله‬ ‫از‬‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫بودن‬ ‫قربانی‬ ‫پذیرفتن‬ ‫خارج‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانم‬ ‫نمی‬ ‫اینکه‬ ‫پذیرفتن‬‫شوم‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 29. ‫قربانی‬ ‫مرحله‬‫ز‬‫ا‬‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تمرین‬ ‫تجسم‬‫مثبت‬: ‫حالتی‬‫ر‬‫د‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بگیرید‬‫که‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫یک‬‫بالن‬‫به‬‫سمت‬‫مین‬‫ز‬‫در‬‫حرکت‬‫هستید‬‫ب‬‫ه‬‫نزدیکی‬ ‫مین‬‫ز‬‫که‬‫سیدید‬‫ر‬‫باالی‬‫یک‬‫سطل‬‫باله‬‫ز‬‫هستید‬‫تمام‬‫افکار‬‫و‬‫اندیشه‬‫های‬‫منفی‬ ‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫سطل‬‫باله‬‫ز‬‫بریزید‬‫در‬‫آخر‬‫برچسب‬‫قربانی‬‫و‬‫چشم‬‫بندهای‬‫خ‬‫ود‬‫ا‬‫ر‬ ‫نیز‬‫داخل‬‫سطل‬‫ید‬‫ز‬‫بیاندا‬‫ن‬‫وبالو‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫سمت‬‫آسمان‬‫ها‬‫ر‬‫کنید‬‫حاال‬‫سبکب‬‫ال‬‫از‬‫و‬‫پر‬ ‫میکنید‬. ‫به‬‫دفعات‬‫بگویید‬”‫من‬‫از‬‫نجش‬‫ر‬‫هام‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫شدم‬“ ‫هر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫تمرین‬‫ا‬‫ر‬‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫کنید‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 30. ‫قربانی‬ ‫مرحله‬‫ز‬‫ا‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تمرین‬ ‫ین‬‫ر‬‫تم‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫سپاسگ‬ ‫به‬‫تک‬‫تک‬‫اعضای‬‫بدن‬‫خود‬‫توجه‬‫کنید‬‫و‬‫با‬‫ی‬‫ر‬‫یادآو‬‫هر‬‫جزء‬‫آن‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫سپاسگ‬‫کنید‬ ‫ر‬‫مجبو‬‫نیستید‬‫ز‬‫هنو‬‫احساس‬‫خوبی‬‫داشته‬‫باشید‬‫وقتی‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫سپاسگ‬‫می‬‫کنید‬‫ایطی‬‫ر‬‫ش‬‫ا‬‫ر‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫می‬ ‫ید‬‫ر‬‫آو‬‫تا‬‫به‬‫امش‬‫ر‬‫آ‬‫و‬‫احساس‬‫ضایت‬‫ر‬‫برسید‬ ‫حال‬‫به‬‫اغ‬‫ر‬‫س‬‫متعلقات‬‫خود‬‫ید‬‫و‬‫بر‬‫واز‬‫داشتن‬،‫خانه‬،‫ماشین‬‫خانواده‬‫و‬‫دوستان‬‫خود‬‫تشکر‬‫ک‬‫نید‬ ‫از‬‫خودتان‬‫به‬‫خاطر‬‫های‬‫ر‬‫کا‬‫مثبتی‬‫که‬‫در‬24‫ساعت‬‫گذشته‬‫انجام‬‫داده‬‫اید‬‫تشکر‬‫کنید‬‫و‬‫هر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫چیز‬‫جدیدی‬‫به‬‫آن‬‫اضافه‬‫کنید‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 31. ‫خشم‬ ‫مرحله‬ ‫وضعیت‬‫بهتر‬‫شده‬‫و‬‫دیگر‬‫احساس‬‫عجز‬‫و‬‫ماندگی‬‫ر‬‫د‬‫نمی‬‫کنیم‬. ‫مرحله‬‫خشم‬‫مانند‬‫یک‬‫شمشیر‬‫دو‬‫لبه‬‫است‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫عقب‬‫برگرداند‬. ‫خشم‬‫ی‬ ‫واکنش‬‫طبیعی‬‫به‬‫ایطی‬‫ر‬‫ش‬‫است‬‫که‬‫عزت‬‫نفس‬،‫ر‬‫و‬‫غر‬‫یا‬‫حق‬‫و‬‫ق‬‫حقو‬‫ما‬‫ضایع‬‫شده‬‫باشد‬. ‫هرگاه‬‫خشم‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫سرکوب‬‫کنیم‬‫خشم‬‫سرکوب‬‫شده‬‫به‬‫هر‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫مخرب‬‫ز‬‫و‬‫بر‬‫میکند‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫نج‬‫ر‬‫ش‬ ‫کند‬ ‫خشم‬‫سرکوب‬‫شده‬‫ایجاد‬‫ترس‬‫میکند‬ ‫باعث‬‫ایجاد‬‫افسردگی‬‫و‬‫احساس‬‫گناه‬‫می‬‫شود‬ ‫خشم‬‫سرکوب‬‫شده‬‫منجر‬‫به‬‫کمبود‬‫عزت‬،‫نفس‬‫عقب‬‫نشینی‬‫و‬،‫ا‬‫و‬‫انز‬‫ی‬‫دشوار‬‫و‬‫ادامه‬‫ر‬‫د‬‫به‬‫ی‬ ‫خودکش‬، ‫منزوی‬‫شدن‬،‫یهای‬‫ر‬‫بیما‬‫جسمی‬‫و‬‫اعتیاد‬‫میگردد‬. ‫تا‬‫خشم‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫بطو‬‫سالم‬‫ها‬‫ر‬‫نکنید‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫بهبودی‬‫آغاز‬‫نمی‬‫شود‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 32. ‫خشم‬ ‫مرحله‬ ‫از‬‫ج‬‫و‬‫خر‬ 1-‫احساس‬‫کردن‬‫خشم‬،‫بی‬‫آنکه‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫دهیم‬‫بر‬‫ما‬‫مسلط‬‫شود‬.‫اگر‬‫بتوانیم‬‫چنین‬‫کنیم‬.‫خشم‬‫ما‬ ‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫به‬‫ما‬‫لطمه‬‫بزند‬،‫در‬‫جهت‬‫منافع‬‫ما‬‫کار‬،‫میکند‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫این‬‫کار‬‫باید‬‫بین‬‫ش‬‫جدیدی‬‫از‬ ‫خشم‬‫پیدا‬‫کنند‬. 2-‫خشم‬‫یک‬‫احساس‬‫ثانویه‬‫است‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫احساس‬‫ی‬‫دیگر‬‫مانند‬،‫ترس‬،‫نجش‬‫ر‬‫اندوه‬‫و‬‫شرم‬ ‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آید‬.‫د‬‫ر‬‫برخو‬‫با‬‫این‬‫احساسات‬‫تر‬‫ر‬‫دشوا‬‫از‬‫کنار‬‫آمدن‬‫با‬‫خشم‬‫است‬. ‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫وقتی‬‫با‬‫موقعیت‬‫باال‬‫و‬‫بر‬‫و‬‫ر‬‫می‬‫شویم‬.‫خشم‬‫قبل‬‫از‬‫سایر‬‫احساسات‬‫پدیدار‬‫می‬‫شود‬.‫اما‬ ‫جای‬‫آن‬‫احساسات‬‫ا‬‫ر‬‫نمی‬‫گیرد‬. ‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫وقتی‬‫به‬‫عواملی‬‫که‬‫علت‬‫و‬‫سبب‬‫خشم‬‫هستند‬‫توجه‬‫نداشته‬‫باشیم‬‫به‬‫عزت‬‫نفس‬‫خود‬‫و‬ ‫ی‬ ‫اشخاص‬‫که‬‫در‬‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫ما‬‫هستند‬‫آسیب‬‫می‬‫نیم‬‫ز‬‫مانند‬‫مانی‬‫ز‬‫که‬‫ند‬‫ز‬‫فر‬‫گم‬‫شده‬‫امان‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫یک‬ ‫شگاه‬‫و‬‫فر‬‫پیدا‬‫کرده‬‫اما‬‫به‬‫جای‬‫ش‬‫ز‬‫نوا‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫تنبیه‬‫می‬‫کنیم‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 33. ‫خشم‬ ‫تخلیه‬ ‫سالم‬ ‫اههای‬‫ر‬ ‫تند‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫پیاده‬ ‫ی‬‫سوار‬‫دوچرخه‬ ‫برکه‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬ ‫چوب‬‫کردن‬‫خرد‬ ‫و‬‫شکستن‬ ‫بالش‬‫به‬‫دن‬‫ز‬ ‫مشت‬ ‫گریستن‬ ‫بلند‬‫صدای‬ ‫با‬‫خواندن‬‫ز‬‫آوا‬ ‫کشیدن‬‫فریاد‬‫و‬ ‫بسته‬‫در‬‫محل‬‫به‬‫فتن‬‫ر‬ ‫کردن‬‫ش‬‫ز‬‫ر‬‫و‬‫و‬‫دویدن‬ ‫نوشتن‬ ‫ای‬‫نامه‬‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬‫خشم‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 34. ‫بخشیدن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آمادگی‬ ‫من‬ ‫ی‬ ‫جمله‬ ‫تکمیل‬‫با‬ ‫خود‬ ‫مثبت‬ ‫نکات‬ ‫دیدن‬....‫هستم‬. ‫هستم‬ ‫سالم‬ ‫من‬ ‫هستم‬‫شکار‬‫ز‬‫ر‬‫و‬‫من‬ ‫هستم‬ ‫امداد‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫ل‬‫مسئو‬ ‫عضو‬ ‫من‬ ‫هستم‬‫هنرمندان‬‫اجتماع‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫من‬ ‫قدم‬‫پنجم‬
 • 35. ‫است‬ ‫ی‬‫دیگر‬‫کردن‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬، ‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫به‬‫سیدن‬‫ر‬ ‫این‬‫ر‬‫د‬‫مرحله‬‫تصدیق‬‫میکنیم‬‫ی‬‫هرکار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ات‬‫ز‬‫مجا‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫داده‬‫ایم‬‫به‬‫بهبودی‬‫ما‬‫ک‬‫مک‬‫نکرده‬ ‫است‬ ‫بین‬‫مانی‬‫ز‬‫که‬‫می‬،‫بخشیم‬‫وقفه‬‫مانی‬‫ز‬‫قابل‬‫مالحظه‬‫ای‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬،‫پر‬‫کردن‬‫این‬‫خالء‬‫یعنی‬‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ‫کردن‬‫د‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫بخشیدن‬‫کسانی‬‫که‬‫اسباب‬‫تألم‬‫ما‬‫شده‬‫اند‬‫محتاج‬‫فهم‬،‫درک‬،‫پذیرفتن‬‫و‬‫داش‬‫تن‬ ‫اعتقاد‬‫است‬. o‫بخشش‬‫ما‬‫یک‬‫اقدام‬‫نیست‬‫یک‬‫کشف‬‫است‬‫و‬‫بخشودن‬‫هدف‬‫نیست‬،‫هدیه‬‫ای‬‫است‬‫که‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫ب‬‫خاطر‬ ‫پی‬‫ی‬‫گیر‬‫هدفهای‬‫دیگر‬‫و‬‫از‬‫جمله‬‫تالش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سیدن‬‫ر‬‫به‬‫سالمتی‬‫جسمی‬،‫انی‬‫و‬‫ر‬‫عزت‬‫نفس‬،‫دوستی‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫انسانی‬‫عمیق‬‫تر‬‫به‬‫دست‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ایم‬. ‫قدم‬‫پنجم‬
 • 36. ‫بخشش‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫های‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫فشا‬‫ز‬‫ا‬‫منفی‬‫و‬‫سنگین‬‫گذشته‬‫ها‬‫ر‬‫میکند‬‫و‬‫می‬‫توانیم‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫ص‬‫رف‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬ ‫شدن‬‫وهای‬‫ز‬‫آر‬‫خود‬‫که‬‫توسط‬‫نجش‬‫ر‬‫ها‬‫سرکوب‬‫شده‬‫و‬‫حاال‬‫شکوفا‬‫می‬‫کنیم‬ ‫و‬‫ندگی‬‫ز‬‫واقعی‬‫آغاز‬‫می‬‫شود‬. ‫یچه‬‫ر‬‫د‬‫حمت‬‫ر‬‫ال‬‫ز‬‫الی‬‫و‬‫نامحدود‬‫خداوند‬‫و‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫ح‬‫و‬‫ر‬‫کائنات‬‫به‬‫یمان‬‫و‬‫ر‬‫گشوده‬‫می‬‫شود‬ ‫ی‬ ‫خالص‬‫از‬‫نجش‬‫ر‬‫ها‬‫بخصوص‬‫از‬‫پدر‬-‫مادر‬–‫خدا‬‫و‬‫خودمان‬‫کلید‬‫ود‬‫ر‬‫و‬‫به‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫بعدی‬‫موفقیت‬ ‫است‬. ‫این‬‫ر‬‫د‬‫ندگی‬‫ز‬‫از‬‫ندان‬‫ز‬”‫گذشته‬‫ها‬”‫ی‬‫خبر‬‫نیست‬‫و‬‫به‬‫ما‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫محدوده‬‫ز‬‫ا‬‫گلیشه‬‫ه‬‫ا‬‫ها‬‫ر‬ ‫شویم‬‫و‬‫یو‬‫ر‬‫سنا‬‫ندگی‬‫ز‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫یم‬‫ز‬‫بسا‬–‫یک‬‫یو‬‫ر‬‫سنا‬‫موفق‬‫و‬‫نو‬ ‫قدم‬‫پنجم‬
 • 37. ‫پنجم‬ ‫قدم‬ ‫بخشش‬ •‫کردن‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬–‫اغماض‬–‫ش‬‫ز‬‫آمر‬–‫خود‬‫ز‬‫ا‬‫کذشتگی‬– ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کردن‬‫تحمل‬–‫سیدن‬‫ر‬ ‫بنظر‬ ‫مهربان‬–‫گرفت‬‫نادیده‬‫نجها‬‫ر‬ ‫ن‬ –‫همیشه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫یکبار‬–‫کردن‬‫خرج‬–‫دیگ‬ ‫بخشش‬ ‫تالفی‬‫ان‬‫ر‬ ‫بخشش‬ •‫الهی‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫یک‬ ‫بخشش‬-‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫یک‬-‫اعتم‬ ‫نشانه‬‫اد‬‫بنفس‬ -‫خودمان‬ ‫های‬ ‫نج‬‫ر‬ ‫و‬ ‫دها‬‫ر‬‫د‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اخالقی‬ ‫حق‬ ‫یک‬- ‫هاشدن‬‫ر‬‫گذشته‬ ‫های‬ ‫نجش‬‫ر‬ ‫و‬ ‫حوادث‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ر‬‫دآو‬‫ر‬‫د‬ ‫احساسات‬ ‫چسبیده‬‫اند‬.-‫بخشودن‬‫احات‬‫ر‬‫ج‬ ‫التیام‬-‫م‬ ‫در‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫حرکت‬‫سیر‬ ‫بقاست‬-‫ماست‬ ‫خود‬‫نفع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬-‫شد‬ ‫گم‬ ‫امش‬‫ر‬‫آ‬ ‫همان‬‫ه‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫دنبالش‬‫ایم‬‫بوده‬-‫پذ‬ ‫امکان‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ر‬‫د‬‫یر‬ ‫کنیم‬ ‫خالی‬ ‫خدا‬ ‫غیر‬ ‫از‬ ‫خداست‬ ‫خانه‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫قلب‬ ‫که‬ ‫است‬
 • 38. ‫قدم‬‫پنجم‬
 • 39. ‫واقعی‬ ‫بخشش‬ ‫است‬ ‫الهی‬ ‫بخشش‬‫ولی‬ ‫است‬ ‫انسانی‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫کردن‬‫اشتباه‬ ‫است‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫یک‬‫بخشودن‬ ‫است‬ ‫بنفس‬‫اعتماد‬ ‫نشانه‬‫بخشودن‬ ‫است‬‫خودمان‬‫های‬‫نج‬‫ر‬ ‫و‬‫دها‬‫ر‬‫د‬‫کردن‬‫متوقف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اخالقی‬‫حق‬ ‫یک‬‫بخشودن‬ ‫اند‬‫چسبیده‬‫گذشته‬‫های‬‫نجش‬‫ر‬‫و‬ ‫حوادث‬‫به‬‫که‬‫ر‬‫دآو‬‫ر‬‫د‬‫احساسات‬‫هاشدن‬‫ر‬‫بخشودن‬.‫حادثه‬‫وقوع‬‫از‬ ‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫می‬‫بین‬‫از‬‫آن‬‫د‬‫ر‬‫د‬‫ولی‬‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫نمی‬‫یاد‬. ‫است‬‫احات‬‫ر‬‫ج‬‫التیام‬‫بخشودن‬ ‫بقاست‬ ‫مسیر‬‫در‬ ‫جلو‬‫به‬‫حرکت‬‫بخشودن‬ ‫ماست‬‫خود‬‫نفع‬‫به‬‫و‬‫خود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫بخشودن‬ ‫ایم‬‫بوده‬ ‫دنبالش‬ ‫به‬‫سالها‬‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫شده‬‫گم‬ ‫امش‬‫ر‬‫آ‬‫همان‬‫بخشودن‬ ‫کنیم‬‫خالی‬‫خدا‬‫غیر‬‫از‬‫خداست‬‫خانه‬‫که‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫قلب‬‫که‬ ‫است‬‫پذیر‬‫امکان‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ر‬‫د‬‫بخشودن‬ ‫میکنیم‬‫ها‬‫ر‬‫شدن‬‫قضاوت‬ ‫و‬‫کردن‬‫قضاوت‬ ‫از‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫یعنی‬‫بخشودن‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 40. ‫نجات‬‫یافته‬ ‫گوییم‬‫می‬ ‫افتخار‬ ‫و‬ ‫ر‬‫و‬‫غر‬ ‫با‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫در‬: ‫ام‬ ‫یافته‬ ‫نجات‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫اینجا‬ ، ‫شدم‬ ‫موفق‬ ‫من‬. ‫انکار‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫های‬ ‫سختی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫یافته‬ ‫نجات‬ ‫مرحله‬-‫خود‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬–‫بودن‬ ‫قربانی‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خشم‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 41. ‫یافته‬ ‫نجات‬ ‫سرزن‬‫دلیل‬‫همین‬‫به‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫گذشته‬‫از‬‫لحظه‬ ‫هر‬‫در‬‫ی‬ ‫هرکس‬‫که‬‫شویم‬ ‫می‬ ‫متوجه‬‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫ش‬ ‫نیست‬ ‫سرزنش‬‫اوار‬‫ز‬‫س‬ ‫ما‬‫خود‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫کشیم‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫تاسف‬‫و‬ ‫شرم‬، ‫گناه‬ ‫احساس‬ ‫از‬ ‫بزنیم‬ ‫لبخند‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫نامالیمات‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ی‬‫باز‬‫خود‬ ‫سرنوشت‬‫در‬‫فعالی‬ ‫نقش‬ ‫میکنیم‬‫شروع‬‫ا‬‫ر‬ ‫سالم‬ ‫های‬‫فتار‬‫ر‬(‫کردن‬ ‫ش‬‫ز‬‫ر‬‫و‬–‫عبادت‬–‫احت‬‫ر‬‫است‬–‫تفریح‬) ‫نمیکنیم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫گ‬‫مان‬‫ر‬‫آ‬ ،‫گیریم‬‫نمی‬ ‫ا‬‫ر‬‫تفریط‬ ‫و‬ ‫اط‬‫ر‬‫اف‬ ‫جانب‬.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ایت‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫عقل‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫ندگی‬‫ز‬‫که‬ ‫یابیم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یجی‬‫ر‬‫تد‬ ‫تغییر‬ ‫میکنیم‬ ‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬‫اجتماعی‬ ‫ندگی‬‫ز‬(‫خانواده‬–‫دوستان‬-‫ان‬‫ر‬‫همکا‬)‫میکنند‬‫حمایت‬ ‫ما‬‫از‬‫و‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫اعتماد‬ ‫ما‬‫به‬ ‫عض‬،‫خیریه‬ ‫های‬‫انجمن‬ ‫در‬‫کردن‬ ‫خدمت‬ ‫مثل‬ ‫بدهد‬ ‫تعلق‬ ‫و‬‫ضایت‬‫ر‬ ‫احساس‬ ‫ما‬‫به‬ ‫که‬ ‫یم‬‫ز‬‫بپردا‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬‫در‬ ‫یت‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرهنگی‬ ‫باشگاههای‬–‫یوگا‬ ‫کالسهای‬‫در‬ ‫شرکت‬، ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ر‬‫و‬–‫موسیقی‬–‫و‬ ‫تاتر‬.. ‫ندگی‬‫ز‬‫ناتمام‬ ‫های‬‫ر‬‫کا‬ ‫تمامی‬ ‫اتمام‬ ‫به‬‫وهایمان‬‫ز‬‫آر‬‫برسم‬ ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 42. ‫وها‬‫ز‬‫آر‬ ‫آرزو‬‫هوس‬ ‫افزود‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫شدن‬‫دار‬ ‫معنی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خداوند‬‫لطف‬ ‫و‬‫ودیعه‬‫ن‬ ‫ب‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫ما‬ ‫استعدادهای‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫جهان‬‫به‬ ‫ی‬‫چیز‬‫ای‬‫ر‬ ‫وهاست‬‫ز‬‫آر‬‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫نفس‬ ‫شدن‬ ‫معنی‬ ‫های‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫است‬ ‫ما‬ ‫ساند‬‫ر‬ ‫نمی‬‫آسیب‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫و‬‫یست‬‫ز‬‫محیط‬‫به‬.‫ک‬‫با‬‫ائنات‬ ‫است‬‫ن‬‫تواز‬ ‫در‬–‫ت‬ ‫ند‬‫ر‬‫کا‬ ‫در‬‫طبیعت‬ ‫نیروهای‬‫تمام‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫ا‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫کنند‬. ‫سنگین‬‫به‬‫کمک‬ ‫و‬‫کند‬‫نمی‬‫اضافه‬ ‫دنیا‬‫به‬ ‫ی‬‫چیز‬‫و‬‫ی‬ ‫فضای‬ ‫مسمومیت‬‫مادی‬–‫م‬‫دنیا‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫معنو‬‫ی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مردم‬‫نج‬‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫د‬‫به‬ ‫منجر‬‫که‬‫شوند‬ ‫در‬ ‫سند‬‫ر‬ ‫نمی‬‫وهایشان‬‫ز‬‫آر‬‫به‬‫که‬‫انسانهایی‬‫سان‬‫ر‬‫دن‬ ‫ب‬ ‫آنها‬ ‫سیدن‬‫ر‬ ‫واز‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫وهای‬‫ز‬‫آر‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫ه‬ ‫برند‬ ‫می‬‫لذت‬‫وهایشان‬‫ز‬‫آر‬ ‫م‬‫ی‬‫انداز‬‫سنگ‬‫وهایشان‬‫ز‬‫آر‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫سیدن‬‫ر‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫در‬‫ی‬ ‫آنها‬ ‫سیدن‬‫ر‬‫از‬ ‫و‬‫کنند‬‫ش‬ ‫می‬‫احت‬‫ر‬‫نا‬‫وهایشان‬‫ز‬‫آر‬‫به‬‫وند‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 43. ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫می‬‫متوجه‬ ‫موقع‬ ‫چه‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫ایم‬‫سیده‬‫ر‬ ‫گی‬ ‫نم‬‫اب‬‫ر‬‫خ‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬ ،‫شنویم‬ ‫می‬ ‫مطلبی‬ ‫ده‬‫ز‬‫آسیب‬‫ما‬ ‫به‬‫که‬ ‫ی‬ ‫کس‬ ‫ی‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫وقتی‬‫و‬‫کنیم‬ ‫ی‬ ‫گوییم‬ ‫نمی‬‫اه‬‫ر‬‫بی‬ ‫و‬ ‫بد‬‫او‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫تج‬‫این‬ ، ‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫می‬ ‫بین‬‫از‬ ‫گذشته‬ ‫دناک‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ر‬‫تجا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شدید‬ ‫منفی‬‫احساسات‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫ربه‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬‫غالب‬ ‫برما‬‫احساسات‬ ‫این‬‫اما‬ ‫میکنیم‬ ‫احساس‬.‫مانده‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬‫سهای‬‫ر‬‫د‬‫اما‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬‫مان‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫آ‬. ‫شود‬ ‫نمی‬‫خارج‬‫ل‬‫کنتر‬ ‫حد‬‫از‬‫مان‬ ‫خشم‬. ‫پنجم‬ ‫قدم‬
 • 44. ‫ما‬‫كامال‬‫ایم‬‫شده‬‫آماده‬‫كه‬‫برطرف‬‫ا‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫شخصیتی‬ ‫نواقص‬‫این‬ ‫تمام‬ ‫خداوند‬‫كند‬. ‫درون‬‫ما‬‫گنجینه‬‫ای‬‫از‬‫طالی‬‫ناب‬‫است‬.‫این‬‫گوهر‬‫روح‬‫ماست‬‫که‬‫پاک‬،‫با‬‫شکوه‬‫و‬‫خشان‬‫ر‬‫د‬‫است‬. ‫الکی‬‫سخت‬‫نشات‬‫گرفته‬‫از‬‫ترس‬،‫ترمزهای‬‫ذهنی‬،‫های‬‫ر‬‫باو‬‫غلط‬‫اجتماعی‬‫روی‬‫این‬‫طال‬‫رو‬‫می‬‫پوشاند‬ ‫ما‬‫اجتماع‬‫ر‬‫د‬‫نقاب‬‫به‬‫چهره‬‫می‬‫نیم‬‫ز‬‫و‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫صورتک‬‫به‬‫دنیا‬‫معرفی‬‫میکنیم‬. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نشان‬‫دادن‬‫چهره‬‫واقعی‬‫و‬‫طالی‬‫ناب‬‫کافی‬‫است‬‫که‬‫شجاعانه‬‫الیه‬‫الیه‬‫های‬‫این‬‫نقاب‬‫ا‬‫ر‬‫کنار‬‫بزنیم‬. ‫از‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫اجع‬‫ر‬‫به‬‫معایب‬‫محاسنمان‬‫سئوال‬‫کنیم‬‫واز‬‫صداقت‬‫آنها‬‫نرنجیم‬ ‫نیمه‬‫یک‬‫ر‬‫تا‬‫ما‬‫مخزنی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫همه‬‫جنبه‬‫های‬‫پذیرفته‬‫نشده‬‫است‬.‫همه‬‫آنچه‬‫که‬‫موجب‬‫شرمندگی‬‫ما‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫ما‬‫و‬‫انمود‬ ‫میکنیم‬‫که‬‫نیستیم‬ ‫این‬‫جنبه‬‫های‬‫پنهان‬‫ومطرود‬‫در‬‫ترین‬‫ر‬‫دو‬‫مکان‬‫نهفته‬‫است‬‫و‬‫مجبوریم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫دو‬‫نگهداشتن‬‫و‬‫مخفی‬‫کردن‬‫آنه‬‫ا‬‫انرژی‬‫روانی‬ ‫یادی‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫صرف‬‫کنیم‬ ‫ویژگی‬‫های‬‫متضاد‬‫در‬‫ن‬‫ر‬‫دو‬‫ما‬‫انرژی‬‫مفید‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫بین‬‫برده‬‫و‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫خود‬‫درگیر‬‫میکنند‬. ‫آن‬‫هنگام‬‫که‬‫درک‬‫کنید‬‫آنچه‬‫ر‬‫ه‬‫در‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫می‬‫بینید‬‫خود‬‫ر‬‫د‬‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫کل‬‫دنیای‬‫شما‬‫ن‬‫دگرگو‬‫خواهد‬‫شد‬.‫به‬‫محض‬‫ای‬‫نکه‬‫با‬ ‫خود‬‫به‬‫صلح‬‫برسیم‬‫با‬‫کل‬‫دنیا‬‫به‬‫صلح‬‫خواهیم‬‫سید‬‫ر‬. ‫قدم‬‫ششم‬
 • 45. ‫ما‬‫خواستیم‬ ‫او‬‫از‬ ‫تنی‬‫و‬‫فر‬ ‫با‬‫كه‬‫كمبودهای‬‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫ما‬ ‫اخالقی‬‫كند‬. ‫ی‬‫م‬‫ر‬‫تمنادا‬ ،‫م‬‫ر‬‫بسپا‬ ‫تو‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫وجودم‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫تمام‬ ‫ام‬‫آماده‬ ‫ن‬‫اکنو‬ ‫خدایا‬‫ک‬ ‫برط‬‫است‬‫من‬ ‫همنوعان‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫خدمت‬‫اه‬‫ر‬ ‫سد‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬ ‫نم‬‫و‬‫در‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫نقص‬ ‫یک‬‫رف‬ ‫کنی‬ ‫بندم‬ ‫کمر‬ ‫تو‬ ‫خدمت‬ ‫به‬‫پس‬ ‫این‬‫از‬ ‫تا‬‫عطافرمایی‬ ‫تی‬‫ر‬‫قد‬ ‫قدم‬‫هفتم‬
 • 46. ‫اخالقی‬‫های‬‫ضعف‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نقص‬‫حسنه‬ ‫اخالق‬ ‫پرستی‬‫تکامل‬(‫همیشه‬‫خواستن‬‫باهم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫چیز‬‫هم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بهترین‬)‫پیشرفت‬‫به‬‫میل‬(‫کن‬‫واگذار‬ ‫ا‬‫ر‬‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بده‬‫انجام‬‫ا‬‫ر‬ ‫کار‬) ‫نارضایتی‬ ‫و‬‫ی‬‫ناشکر‬(‫نیست‬‫ی‬ ‫اض‬‫ر‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬‫از‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬)‫شود‬‫می‬‫آغاز‬ ‫درون‬‫از‬‫رضایت‬(‫هست‬‫ی‬ ‫اض‬‫ر‬‫بخواهد‬‫ایم‬‫ر‬‫ب‬ ‫خداوند‬ ‫هرچه‬) ‫ی‬ ‫ناسپاس‬(‫بودن‬‫طلبکار‬–‫ن‬‫بدهکار‬‫من‬ ‫به‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬)‫باشیم‬‫قدردان‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫محبت‬ ‫و‬ ‫لطف‬ ‫تمام‬‫بخاطر‬ ‫جانب‬‫به‬ ‫حق‬(‫نکردن‬ ‫درک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫موقعیت‬)‫همسانی‬(‫آفریده‬ ‫پاک‬ ‫گوهر‬‫یک‬‫از‬ ‫خداوند‬‫ق‬‫مخلو‬ ‫همه‬) ‫شمردن‬‫مهم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬(‫اطی‬‫ر‬‫اف‬‫کنیم‬‫بزرگ‬ ‫ا‬‫ر‬‫مثبت‬ ‫نکات‬)‫ی‬ ‫نفس‬‫شکسته‬(‫تواضع‬–‫غرور‬‫شکستن‬-‫نفس‬‫مهار‬) ‫افکندن‬ ‫فردا‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫امروز‬ ‫کار‬(‫مسئولیت‬‫از‬ ‫کردن‬ ‫خالی‬‫شانه‬‫ها‬)‫اولویت‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫آنها‬‫انجام‬ ‫و‬ ‫امور‬‫بندی‬ ‫اولویت‬‫مسئولی‬‫پذیرفتن‬‫و‬‫عواقب‬‫ت‬ ‫کارها‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ظاهر‬(‫ریا‬)‫نیت‬‫خلوص‬–‫گفتار‬ ‫و‬‫رفتار‬‫ی‬‫ساز‬‫یکسان‬ ‫بدقولی‬‫سروقت‬‫صحیح‬‫ی‬‫ریز‬‫برنامه‬ ‫با‬‫بودن‬ ‫ایی‬‫ر‬‫گ‬‫منفی‬‫ایی‬‫ر‬‫گ‬‫مثبت‬(‫است‬ ‫خداوند‬ ‫چیز‬‫همه‬‫منشا‬) ‫انتقاد‬(‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خودم‬‫های‬‫ضعف‬‫پوشاندن‬)‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫مثبت‬‫نکات‬‫به‬‫توجه‬ ‫طمع‬(‫حرص‬–‫توقع‬–‫آزمندی‬)‫بخشش‬–‫جوانمردی‬–‫کرم‬–‫سخاوت‬ ‫ایی‬‫ر‬‫گ‬‫تجمل‬(‫نیست‬‫درتوانم‬ ‫و‬‫ندارم‬ ‫نیاز‬‫که‬‫چیزهایی‬)‫نکنم‬‫درست‬‫تکلیف‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫و‬ ‫خودم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫هفتم‬ ‫قدم‬
 • 47. ‫اخالقی‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نقص‬‫حسنه‬‫اخالق‬ ‫ترس‬(‫ها‬‫نقص‬‫تمام‬ ‫یشه‬‫ر‬)‫ایمان‬(‫ق‬‫مافو‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫به‬‫شدن‬‫وصل‬) ‫وابستگی‬(‫ادی‬‫ز‬‫آ‬‫ضد‬)‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫خشم‬(‫تحملی‬ ‫کم‬)‫محبت‬(‫گذشت‬–‫لبخند‬–‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫به‬‫حق‬) ‫باطل‬‫ات‬‫ر‬‫تصو‬(‫نفس‬ ‫به‬‫اعتماد‬ ‫نداشتن‬)‫وقایع‬‫و‬ ‫ینش‬‫ر‬‫آف‬‫همه‬ ‫دیدن‬ ‫خود‬‫حال‬‫به‬‫ی‬‫ز‬‫دلسو‬(‫و‬ ‫ترحم‬‫احساس‬‫توجه‬ ‫انگیزم‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬) ‫ن‬‫چو‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫خودم‬‫هم‬ ‫من‬ ‫پس‬‫بخشیده‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫خداوند‬ ‫بخشم‬.‫م‬‫ر‬‫ندا‬‫ی‬‫ز‬‫دلسو‬ ‫و‬ ‫ترحم‬‫به‬‫نیاز‬ ‫من‬ ‫محکوم‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫کردن‬(‫گناه‬‫احساس‬–‫بیرون‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬‫د‬‫ر‬‫وا‬) ‫وجود‬‫گوهر‬ ‫به‬ ‫دادن‬‫بها‬(‫است‬ ‫خدایی‬‫انسانها‬ ‫ذات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫قابل‬) ‫طلبی‬‫تائید‬(‫م‬‫ر‬‫ندا‬‫ایمان‬‫خودم‬‫به‬‫وقتی‬-‫تر‬‫دید‬)‫خودم‬ ‫به‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬–‫ایمان‬‫گ‬ ‫می‬‫که‬‫تصمیماتی‬ ‫به‬‫یرم‬ ‫قدم‬‫هفتم‬
 • 48. ‫ما‬‫تهیه‬ ‫بودیم‬‫داده‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫كه‬ ‫كسانی‬ ‫تمام‬‫از‬‫فهرستی‬‫كردیم‬‫شدیم‬ ‫آن‬ ‫خواستار‬ ‫و‬‫از‬ ‫كه‬ ‫كنیم‬‫ت‬‫ر‬‫خسا‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬‫آنها‬ ‫تمام‬. ‫خ‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬‫از‬ ‫قسمتی‬‫خواهی‬ ‫ت‬‫ر‬‫معذ‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫خواهی‬‫ت‬‫ر‬‫معذ‬ ‫تنها‬‫ت‬‫ر‬‫خسا‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬‫ت‬‫ر‬‫سا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫اسم‬ ‫ان‬‫ر‬‫جب‬ ‫موضوع‬ ‫شرح‬ ‫ت‬‫ر‬‫خسا‬ ‫نوع‬ (‫ی‬ ‫احساس‬–‫جسمی‬ –‫عاطفی‬– ‫اقتصادی‬) ‫قدم‬‫هشتم‬
 • 49. ‫ما‬‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬‫كه‬‫امكان‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫از‬ ‫داشت‬‫كه‬‫ز‬‫آ‬ ‫آنها‬ ‫به‬‫ار‬ ‫در‬ ‫مگر‬ ‫نمودیم‬ ‫ت‬‫ر‬‫خسا‬ ‫ان‬‫ر‬‫جب‬ ‫بودیم‬ ‫سانده‬‫ر‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫كه‬‫ام‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫به‬ ‫ر‬ ‫نمود‬ ‫می‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫یان‬‫ز‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ایشان‬. ‫قدم‬‫نهم‬ ‫مستقیم‬ ‫غیرمستقی‬‫م‬ ‫جبران‬ ‫خسارت‬
 • 50. ‫ما‬‫و‬ ‫دادیم‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫نامه‬‫ز‬‫ترا‬‫تهیه‬ ‫به‬‫هرگاه‬‫نمو‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫بدان‬‫سریعا‬ ‫بودیم‬‫اشتباه‬ ‫در‬‫دیم‬ A–‫ماجرا‬‫شرح‬‫همسرم‬‫کردیم‬‫دعوا‬ ‫هم‬ ‫با‬‫مشاجره‬ ‫از‬‫پس‬ ‫آمده‬‫ل‬‫منز‬ ‫به‬‫دیر‬ ‫من‬‫نقش‬ B-‫اتوماتیک‬ ‫افکار‬ ‫و‬‫نگرش‬ C-‫شده‬‫انگیخته‬‫ر‬‫ب‬‫هیجانات‬ CB-‫ی‬‫رفتار‬ ‫پیامد‬ ‫خیلی‬‫شده‬‫رو‬ ‫پر‬–‫اند‬‫همین‬‫زنها‬‫همه‬ ‫خشم‬–‫رنجش‬–‫امیدی‬ ‫نا‬–‫حقارت‬ ‫کردم‬ ‫حمله‬ ‫او‬‫به‬–‫کوبیدم‬ ‫ا‬‫ر‬‫درب‬–‫کردم‬ ‫قهر‬ ‫اخالقی‬‫نواقص‬ D–‫ناسالم‬‫باورهای‬ ‫کشمکش‬ 1-‫خشم‬2-‫بینی‬ ‫خودبزرگ‬3-‫مالحظگی‬ ‫بی‬4-‫غرور‬5-‫ناصادقی‬6- ‫خودمحوری‬ E-‫خواست‬‫خداوند‬(‫سالم‬‫رفتار‬) ‫بینانه‬ ‫واقع‬‫های‬ ‫اولویت‬‫تعیین‬ ‫سالم‬‫باورهای‬‫جایگزینی‬ ‫هروقت‬‫جدای‬‫از‬‫ترس‬ ‫دوباره‬‫آمد‬‫می‬ ‫دیر‬ ‫و‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ترک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خانه‬‫مادرم‬‫ی‬ ‫والدینم‬‫انتظ‬‫همسرم‬‫از‬ ‫و‬ ‫انم‬‫ر‬‫نگ‬ ‫خیلی‬‫االن‬ ،‫شد‬ ‫می‬‫زنده‬‫من‬ ‫در‬‫ار‬ ‫کودکی‬ ‫در‬‫که‬‫نیازهایی‬ ‫به‬‫دارم‬‫ش‬ ‫آورده‬‫ر‬‫ب‬‫مادرم‬‫توسط‬ ‫بود‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ود‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫دارم‬ ‫او‬ ‫از‬‫معقولی‬‫نا‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫نیست‬‫مادرم‬‫همسرمن‬ F-‫مثبت‬‫های‬‫گزینه‬ ‫ی‬‫جستجو‬‫ممکن‬‫احتم‬‫ر‬‫نا‬‫االن‬‫ج‬ ‫قابل‬‫غیر‬ ‫بعدا‬‫که‬‫دهم‬ ‫بروز‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫رفتار‬‫است‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬ ‫کنیم‬‫صحبت‬ ‫بعدا‬‫باشد‬–‫می‬ ‫پاسخ‬‫و‬ ‫میکنم‬‫مشورت‬‫مشاور‬ ‫با‬‫دهم‬ G-‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬‫انتخاب‬‫دفعه‬‫م‬ ‫همسرم‬‫از‬ ‫گرفتم‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫موقعیتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫با‬‫که‬‫بعد‬‫خوام‬‫ی‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫از‬‫تا‬ ‫بدهد‬‫زمان‬‫من‬‫به‬C‫و‬B‫و‬CB‫شوم‬‫رد‬.‫محل‬‫یعا‬‫ر‬‫س‬‫یا‬ ‫نشود‬ ‫بدتر‬‫وضع‬‫تا‬‫میکنم‬ ‫ترک‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫کسانی‬ ‫چه‬‫به‬‫زدم‬‫خسارت‬‫خودم‬–‫همسرم‬–‫ام‬ ‫خانواده‬–‫همسرم‬ ‫خانواده‬-‫فرزندانم‬ ‫قدم‬‫دهم‬
 • 51. ‫یازدهم‬ ‫قدم‬
 • 52. ‫دعا‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایدی‬ ‫جین‬‫بتی‬"‫بنام‬‫کتابش‬ ‫ترین‬‫پرفروش‬ ‫در‬"‫نور‬ ‫آغوش‬‫در‬"‫سال‬ ‫در‬‫که‬‫نویسد‬ ‫می‬1973‫و‬‫مرگ‬‫بین‬ ‫حالت‬‫که‬ ‫مدتی‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫آیند‬ ‫می‬‫او‬ ‫ی‬‫سو‬‫به‬ ‫دعاهایش‬‫به‬ ‫پاسخ‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فرشتگان‬‫که‬‫دید‬ ‫کرد‬ ‫می‬‫تجربه‬ ‫ا‬‫ر‬‫ندگی‬‫ز‬. ‫بودند‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫عشق‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫شان‬‫ر‬‫کا‬ ‫در‬ ‫آنها‬. ‫گوید‬ ‫می‬‫ادامه‬ ‫در‬‫او‬: «‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬‫شنیده‬ ،‫عالقه‬ ‫سر‬‫از‬ ‫دعاها‬‫تمام‬‫که‬‫گفتند‬ ‫من‬‫به‬ ‫روشن‬‫ای‬‫گونه‬‫به‬.» ‫دهد‬ ‫یمان‬‫ر‬‫یا‬‫تا‬ ‫ماست‬ ‫خواست‬‫ر‬‫د‬ ‫منتظر‬‫فقط‬ ‫و‬‫داند‬ ‫می‬‫اوقات‬‫تمام‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫او‬.‫تا‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫توانایی‬ ‫تمام‬‫او‬‫ا‬‫ر‬ ‫دعاها‬ ‫کند‬ ‫مستجاب‬.‫د‬‫ر‬‫آو‬ ‫خواهیم‬ ‫دست‬‫به‬ ‫کنیم‬ ‫تقاضا‬‫صادقانه‬ ‫خواستی‬‫با‬ ‫ما‬‫که‬‫وقتی‬."
 • 53. ‫ما‬‫ای‬‫حانی‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بیدار‬‫داشتن‬‫با‬‫كه‬‫این‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫قدمهاست‬‫سعی‬ ،‫به‬‫ا‬‫ر‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫نمودیم‬‫كسانی‬‫كه‬‫هنو‬‫نج‬‫ر‬‫ز‬‫میكشند‬ (‫معتادان‬)‫یم‬‫ر‬‫آو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫به‬‫ندگیمان‬‫ز‬‫ر‬‫امو‬‫تمام‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ل‬‫اصو‬ ‫این‬‫و‬ ‫برسانیم‬. ‫وظایف‬‫من‬‫بعنوان‬‫اهنما‬‫ر‬: ‫بعنوان‬‫اهنمای‬‫ر‬‫تو‬‫سعی‬‫خواهم‬‫کرد‬‫کمک‬‫کنم‬‫که‬‫به‬‫مفهوم‬‫ی‬‫بیمار‬‫خ‬‫و‬‫د‬‫پی‬‫ی‬‫ببر‬‫اه‬‫ر‬‫و‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫پیدا‬‫کنی‬. ‫به‬‫ی‬‫یار‬،‫خدا‬‫سعی‬‫خواهم‬‫کرد‬‫کمک‬‫کنم‬‫که‬‫شد‬‫ر‬‫کنی‬‫و‬‫به‬‫بهترینی‬‫که‬‫می‬‫توانی‬‫ی‬ ‫باش‬‫تبدیل‬‫ی‬‫شو‬. ‫سعی‬‫خواهم‬‫کرد‬‫کمک‬‫کنم‬‫دیدگاه‬‫های‬‫ناسالم‬‫تو‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫با‬‫خداوند‬‫مهربان‬‫برطرف‬‫شود‬‫و‬‫بتوانی‬‫از‬،‫بخشش‬،‫درک‬‫م‬‫هربانی‬‫و‬ ‫عشق‬‫خالقی‬‫که‬‫همیشه‬‫ویش‬‫ز‬‫آر‬‫بوده‬‫برخودار‬‫ی‬ ‫باش‬. ‫اگرخداوند‬‫بخواهد‬‫در‬‫دها‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫نج‬‫ر‬‫ها‬‫و‬‫تنهائی‬‫هایت‬‫اهت‬‫ر‬‫هم‬‫خواهم‬‫بود‬. ‫تو‬‫و‬‫عملکردت‬‫ا‬‫ر‬‫مورد‬‫قضاوت‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫نمی‬‫دهم‬‫و‬‫در‬‫مورد‬‫ت‬‫ر‬‫افکا‬،‫احساسات‬‫خطاهایی‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫ندگی‬‫ز‬‫کرده‬‫ای‬‫ی‬‫ر‬‫داو‬‫نخواه‬‫م‬ ‫کرد‬.‫به‬‫آنچه‬‫که‬‫برقلبت‬‫و‬‫روحت‬‫سنگینی‬‫می‬‫کند‬‫گوش‬‫می‬‫دهم‬‫تا‬‫شاید‬‫در‬‫پرتو‬‫مشارکت‬،‫بار‬‫سنگینت‬‫ی‬‫قدر‬‫سب‬‫کتر‬‫شود‬. ‫سعی‬‫میکنم‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫تو‬‫به‬‫مشارکت‬‫م‬‫ر‬‫بگذا‬‫تا‬‫شاید‬‫وهای‬‫ز‬‫آر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫آنها‬‫بیابی‬‫و‬‫امکان‬‫تحقق‬‫وهایی‬‫ز‬‫آر‬‫که‬‫حتی‬‫مح‬‫ال‬‫تصور‬‫می‬ ‫کنی‬،‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫گردد‬. ‫قدم‬‫دوازدهم‬:
 • 54. ‫ما‬‫ای‬‫حانی‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بیدار‬‫داشتن‬‫با‬‫كه‬‫این‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫قدمهاست‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫نمودیم‬‫سعی‬،‫كسانی‬‫كه‬‫هنو‬‫نج‬‫ر‬‫ز‬‫میكشند‬ (‫معتادان‬)‫یم‬‫ر‬‫آو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫به‬‫ندگیمان‬‫ز‬‫ر‬‫امو‬‫تمام‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ل‬‫اصو‬ ‫این‬‫و‬ ‫برسانیم‬. ‫من‬‫نمی‬‫توانم‬‫زندگی‬‫تو‬‫ا‬‫ر‬‫ایت‬‫ر‬‫ب‬‫ترسیم‬‫کنم‬.‫اهدافت‬‫ا‬‫ر‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫کنم‬‫یا‬‫ایت‬‫ر‬‫ب‬‫برنامه‬‫ی‬‫ریز‬‫و‬‫تکلیف‬‫کنم‬.‫اما‬‫در‬‫کلیه‬‫این‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫ه‬‫اهت‬‫ر‬‫م‬‫خواهم‬‫بود‬. ‫چگونگی‬‫رشد‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫چه‬‫در‬‫سختی‬‫و‬‫بدحالی‬‫و‬‫چه‬‫درخوبی‬‫و‬‫خوشحالی‬‫با‬‫تو‬‫درمیان‬‫می‬‫گذارم‬‫تا‬‫شاید‬‫بتوانی‬‫به‬‫شخصیتی‬‫که‬‫خودت‬‫ان‬‫تخاب‬‫می‬‫کنی‬ ‫آیی‬‫ر‬‫د‬. ‫اگر‬‫زمانی‬‫برسد‬‫که‬‫من‬‫نتوانم‬‫وسیله‬‫ی‬‫هدایت‬‫نسیم‬‫عشق‬‫خداوند‬‫به‬‫ی‬‫سو‬‫تو‬‫باشم‬.‫این‬‫تو‬‫هستی‬‫که‬‫باید‬‫ازمن‬‫جدا‬،‫ی‬‫شو‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬‫که‬‫د‬‫آن‬‫ر‬‫صورت‬‫نمی‬ ‫توانم‬‫تو‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫مسیر‬‫که‬‫آن‬‫ر‬‫د‬،‫هستی‬‫اهنمایی‬‫ر‬‫کنم‬. ‫همانطور‬‫که‬‫تو‬‫رشد‬،‫میکنی‬‫من‬‫هم‬‫رشد‬‫می‬،‫کنم‬‫ا‬‫ر‬‫زی‬‫این‬‫مشارکت‬‫است‬‫که‬‫هر‬‫ی‬‫دو‬‫ما‬‫با‬‫انجام‬‫آن‬‫رشد‬‫میکنیم‬.‫ی‬‫آر‬‫رشد‬‫کردن‬‫در‬‫مشارک‬‫ت‬‫است‬. ‫عشق‬‫و‬‫کمک‬‫من‬‫به‬‫تو‬‫بالعوض‬‫است‬‫و‬‫مادامی‬‫که‬‫تو‬‫بخواهی‬‫اهت‬‫ر‬‫هم‬‫خواهم‬‫بود‬. ‫اگر‬‫طالب‬‫آنچه‬‫که‬‫دارم‬‫نیستی‬‫و‬‫می‬‫خواهی‬‫در‬‫جهنمی‬‫که‬‫آنی‬‫ر‬‫د‬‫باقی‬‫بمانی‬،‫باید‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫تنهایی‬‫انجام‬‫دهی‬.‫من‬‫به‬‫ی‬ ‫کس‬‫کمک‬‫می‬‫ک‬‫نم‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫به‬ ‫ی‬‫سو‬‫بهشتی‬‫که‬‫حتی‬‫در‬‫خواب‬‫هم‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫ندیده‬‫است‬‫هدایت‬‫شود‬‫ا‬‫ر‬‫زی‬‫اگر‬‫انچه‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫دارم‬‫با‬‫طالبان‬‫آن‬‫در‬‫میان‬‫نگذارم‬،‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫دست‬‫می‬‫دهم‬. ‫من‬‫باید‬‫هدیه‬‫رهایی‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫طالبان‬‫آن‬‫در‬‫میان‬،‫بگذارم‬‫تا‬‫قادر‬‫به‬‫حفظ‬‫آن‬‫باشم‬. ‫قدم‬‫دوازدهم‬:
 • 55. ‫و‬ ‫منابع‬‫مواخذ‬ http://omididigar.ir/?p=264 www.nairan.org
 • 56. ‫شم‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫ا‬

Related Documents