Politicko-administratívnevzťahy: legálne politickéfunkcie podľa typu decízorav št{tnej spr{ve na SlovenskuMgr. Darina Ondr...
Štruktúra prezentácie:• Definícia vybraných pojmov• Typy legálnych politických funkcií podľa decízora• Výskumné otázky• Po...
Definícia vybraných pojmovPolitické funkciepolitickí nominanti v riadiacich pozíciách štátnejsprávy ako skupina aktérov, k...
Prečo sme skúmali legálnupolitizáciu• vo VP diskurze politizácia = stranícka patronáž, zjednodušené• podľa výskumov v star...
Typy legálnych politickýchfunkcií podľa decízoraDecízorJe ten, kto o nominácii rozhoduje (vláda ako kolektívnyorgán, jedno...
Kritérium Kolektívny decízor Individuálny decízorPriama polit. zodpovednosť – MinisterNepriama polit. zodpovednosť Vláda, ...
Prečo je užitočné skúmaťpolitiz{ciu podľa typu decízora• Predpoklad, že kolektívny decízor sa pri výbere môževiac riadiť s...
Výskumné otázky:1. Ako sa menil počet de iure politických funkcií od vznikuSR do súčasnosti?2. Ako sa vyvíjal pomer riadia...
Použit{ metodológia1. fáza – mapovanie legálnej politizácie:• Zber dát = obsahová analýza / analýzadokumentov:• zmeny prís...
2. fáza – vplyv typu decízora na personálne výmenyna vybraných postoch v MŠS• Zber dát = sekundárna analýza dát mená pred...
Pre porovnanie troch typov pozícií som zvolila tri typyúradov:• obvodné úrady v rámci všeobecnej MŠS(prednostovia menovaní...
HLAVNÉ ZISTENIAMapovanie legálnej politizácie:• KPF typické pre orgány na centrálnej úrovni,všeobecnú MŠS a mnohé úrady šp...
Tabuľka: Vývoj počtu politických funkcií v št{tnej spr{ve naSlovensku na základe zmien právneho rámca, v období 1993 – 201...
Tabuľka: Zmeny v pomere KPF, MPF a NŠF, v období 1993 – 2012Zdroj: Ondrušov{, Beblavý, 2011, krátené
Personálne výmeny: (2. Fáza výskumu)Tabuľka 4.2 Počet úradov v %, na ktorých došlo k výmene prednostupodľa rokovZdroj: vla...
Tabuľka: Úrady podľa počtu prednostov v %Obv.Ú Obv.Ú ŽP Obv.LÚJeden prednosta bezzmeny2 % 15,22 % 18,42 %Dvaja prednostovi...
Kandidatúra prednostov vovoľb{ch do NR SRKPF / Obv.Ú MPF / Obv.Ú ŽP NŠF / Obv.LÚ69 15 6Tabuľka: Celkový počet prednostov, ...
Tabuľka: Prehľad kandid{tov z pozície prednostu podľa jednotlivých parlamentnýchstrán a obdobíSDKÚ KDH ANO SMK MOST– HídSA...
ZHRNUTIE Legálna politizácia: v SR v súčasnosti prevládajú politické štatutárne pozícienad nepolitickými (80 % : 20 %),...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
of 20

Politicko administratívne vzťahy legálne politické funkcie podľa typu decízora v štátnej správe na slovensku

Darina Ondrušová
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politicko administratívne vzťahy legálne politické funkcie podľa typu decízora v štátnej správe na slovensku

 • 1. Politicko-administratívnevzťahy: legálne politickéfunkcie podľa typu decízorav št{tnej spr{ve na SlovenskuMgr. Darina Ondrušová, PhD.Darina.Ondrusova@ivpr.gov.sk
 • 2. Štruktúra prezentácie:• Definícia vybraných pojmov• Typy legálnych politických funkcií podľa decízora• Výskumné otázky• Použitá metodológia• Hlavné zistenia
 • 3. Definícia vybraných pojmovPolitické funkciepolitickí nominanti v riadiacich pozíciách štátnejsprávy ako skupina aktérov, ktorí sú do funkciemenovaní nie na základe výberového konania, alepolitického rozhodnutia (Peters, Pierre, 2004)Legálna politizáciaobsadzovanie zákonmi určených riadiacich pozícií nazáklade rozhodnutia politických predstaviteľov (vlády,ministrov...)Príklad: predseda Štatistického úradu podľakompetenčného zákona
 • 4. Prečo sme skúmali legálnupolitizáciu• vo VP diskurze politizácia = stranícka patronáž, zjednodušené• podľa výskumov v starších demokraciách miera politizácierastie (Dahlstrom)• v krajinách CEE budovanie systémov štátnej službya politizácia nepolitických / úradníckych pozícií (Meier-Sahling, Gajduschek)• otázka rozsahu legálnej politizácie – koľko je takých pozícií,ktoré môžu byť legálne obsadené na základe menovania, nievýberového konania
 • 5. Typy legálnych politickýchfunkcií podľa decízoraDecízorJe ten, kto o nominácii rozhoduje (vláda ako kolektívnyorgán, jednotliví ministri...)Kolektívny decízor (KPF)potreba konsenzu pri výbere nominanta (v rámci vlády,koaličnej rady), obmedzená polit. zodpovednosť za výberIndividuálny decízor (MPF)vzhľadom na polit. aj vecnú zodpovednosť viac nútenýprihliadať pri výbere nominanta na jeho odbornosť
 • 6. Kritérium Kolektívny decízor Individuálny decízorPriama polit. zodpovednosť – MinisterNepriama polit. zodpovednosť Vláda, parlament PrezidentTabuľka: Typy decízorov podľa vybraných kritériíZdroj: Ondrušov{, Beblavý, 2011.
 • 7. Prečo je užitočné skúmaťpolitiz{ciu podľa typu decízora• Predpoklad, že kolektívny decízor sa pri výbere môževiac riadiť straníckou patronážou, kým individuálnydecízor odbornosťou• Možné spôsoby overenia platnosti predpokladu porovnanie frekvencie personálnych výmen na postochobsadzovaných KPF / MPF /NŠF sledovanie sociolog. Charakteristík (dosiahnutévzdelanie, stranícke pôsobenie, predchádzajúcezamestnanie nominanta) mediálny diskurz (či boli vznesené námietky voči výberunominanta a čoho sa týkali)
 • 8. Výskumné otázky:1. Ako sa menil počet de iure politických funkcií od vznikuSR do súčasnosti?2. Ako sa vyvíjal pomer riadiacich pozícií, ktoré súobsadzované na základe menovania do funkciea tých, ktoré sa obsadzujú na základe výberovéhokonania?3. Aký je vplyv rôznych typov decízora na reálnepersonálne výmeny na riadiacich postoch (všpecializovanej miestnej štátnej správe)?4. existujú rozdiely v prepojení politických nominantova politických strán na základe počtu kandidátov do NRSR podľa typu riadiacej pozície (KPF / MPF / NŠF)?
 • 9. Použit{ metodológia1. fáza – mapovanie legálnej politizácie:• Zber dát = obsahová analýza / analýzadokumentov:• zmeny príslušných právnych noriem, ktoré upravujúspôsob obsadzovania štatutárnych pozícií na trochúrovniach štátnej správy: centrálna (ministerstvá, ostatné ústredné orgány); miestna štátna správa (všeobecná,špecializovaná); ďalšie orgány (iné orgány na centrálnej úrovni,organizácie podriadené ministerstvám...).
 • 10. 2. fáza – vplyv typu decízora na personálne výmenyna vybraných postoch v MŠS• Zber dát = sekundárna analýza dát mená prednostov vybraných typov úradov od r.2004 na základe zákona o slobodnom prístupek informáciám; kandidatúra prednostov vo voľbách do NR SR nazáklade kandidátnych listín od r. 2002
 • 11. Pre porovnanie troch typov pozícií som zvolila tri typyúradov:• obvodné úrady v rámci všeobecnej MŠS(prednostovia menovaní vládou = KPF)• obvodné úrady životného prostredia v rámcišpecializovanej MŠS (prednostov menujúprednostovia krajských úradov so súhlasom ministra= MPF)• obvodné lesné úrady v rámci špecializovanej MŠS(prednostovia menovaní na základe výberovéhokonania = NŠF)
 • 12. HLAVNÉ ZISTENIAMapovanie legálnej politizácie:• KPF typické pre orgány na centrálnej úrovni,všeobecnú MŠS a mnohé úrady špecializovanejMŠS• MPF typické pre orgány podriadené ministerstvám• NŠF už na centrálnej úrovni od r. 2006 nie sú
 • 13. Tabuľka: Vývoj počtu politických funkcií v št{tnej spr{ve naSlovensku na základe zmien právneho rámca, v období 1993 – 2012Zdroj: Ondrušov{, Beblavý, 2011, krátené
 • 14. Tabuľka: Zmeny v pomere KPF, MPF a NŠF, v období 1993 – 2012Zdroj: Ondrušov{, Beblavý, 2011, krátené
 • 15. Personálne výmeny: (2. Fáza výskumu)Tabuľka 4.2 Počet úradov v %, na ktorých došlo k výmene prednostupodľa rokovZdroj: vlastné spracovanie• pri KPF dochádzalo k výmenám najmä vo volebných rokoch• MPF sa v počte výmen skôr približujú k NŠF ako KPF, ktoré ich prevyšujú
 • 16. Tabuľka: Úrady podľa počtu prednostov v %Obv.Ú Obv.Ú ŽP Obv.LÚJeden prednosta bezzmeny2 % 15,22 % 18,42 %Dvaja prednostovia 6 % 23,91 % 34,21 %Traja prednostovia 62 % 47,83 % 36,84 %Štyria a viac 30 % 13,04 % 10,53 %Zdroj: vlastné spracovanieK najpočetnejším person{lnym výmen{m podľa typu decízora dochádzana pozíciách, ktoré sú obsadzované kolektívnym decízorom (vládou).
 • 17. Kandidatúra prednostov vovoľb{ch do NR SRKPF / Obv.Ú MPF / Obv.Ú ŽP NŠF / Obv.LÚ69 15 6Tabuľka: Celkový počet prednostov, ktorí kandidovali do NR SR zaniektorú z parlamentných str{n, podľa typu riadiacej pozícieZdroj: vlastné spracovaniePočet prednostov, ktorí kandidovali vo voľb{ch do NR SR, je v prípadeKPF vyšší ako v prípade MPF a NŠF.
 • 18. Tabuľka: Prehľad kandid{tov z pozície prednostu podľa jednotlivých parlamentnýchstrán a obdobíSDKÚ KDH ANO SMK MOST– HídSAS OĽaNO Smer ĽS HZDS SNS* KSS2006 12 15 2 6 * * * 0 0 0 02010 0 0 * 0 0 0 * 12 6 8 02012 18 14 * * 11 3 0 0 * 0 *Zdroj: vlastné spracovanie
 • 19. ZHRNUTIE Legálna politizácia: v SR v súčasnosti prevládajú politické štatutárne pozícienad nepolitickými (80 % : 20 %), legálne je možné na základe polit. nominácií obsadiťtakmer 700 pozícií, výsledky nie je možné komparovať s inými krajinami =priestor pre ďalší výskum Politizácia podľa typu decízora: nominácie kolektívneho decízora / vlády vytvárajú väčšípriestor pre stranícku patronáž ako nomináciejednotlivých ministrov = stranícka vláda; dôsledok budovania systému štátnej služby a budovaniapolit. strán v krajinách CEE; odporúčané riešenie: znížiť počet KPF zmenou na NŠF,príp. MPF; obmedziť výber nominantov stanovením kritérií(potrebná odborná prax a pod.)
 • 20. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Related Documents