 Znečištění ovzduší je biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry Zmenšování vrstvy strat...
 V minulosti bylo významný problémem v ČR znečištění ovzduší oxidem siřičitým ze spalování uhlí Dodnes zůstává...
 K nejvýznamnějším škodlivým efektům v důsledku působení benzenu patří poškození krvetvorby a dále jeho karcinoge...
 Většina těchto emisních zdrojů je soustředěna v urbanizovaných oblastech V Brně patří mezi nejvýznamnější primár...
 Je dráždivá látka, která způsobuje zhoršení plicních funkcí a změnu plicní kapacity Stanovený imisní limit pro o...
 oxid dusičitý ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení imunity V Brně dochází v dopravou zatížených lokali...
Prezentace ovzdusi
Prezentace ovzdusi
Prezentace ovzdusi
Prezentace ovzdusi
of 10

Prezentace ovzdusi

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace ovzdusi

  • 1.  Znečištění ovzduší je biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry Zmenšování vrstvy stratosférického ozónu z důvodu znečištění vzduchu je dlouhodobě vnímáno jako hrozba pro lidské zdraví, stejně jako pro zemské ekosystémy
  • 2.  V minulosti bylo významný problémem v ČR znečištění ovzduší oxidem siřičitým ze spalování uhlí Dodnes zůstává problémem průmyslové znečištění na severu Moravy (zejména prachem a polyaromatickými uhlovodíky) Roste význam emisí z dopravy, hlavně ve velkých městech (např. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)
  • 3.  K nejvýznamnějším škodlivým efektům v důsledku působení benzenu patří poškození krvetvorby a dále jeho karcinogenní účinky S rostoucí intenzitou automobilové dopravy roste význam sledování znečištění ovzduší aromatickými uhlovodíky Rozhodujícím zdrojem benzenu a jeho derivátů jsou především výfukové plyny benzinových motorových vozidel
  • 4.  Většina těchto emisních zdrojů je soustředěna v urbanizovaných oblastech V Brně patří mezi nejvýznamnější primární zdroje emisí prachových částic doprava,procesy spalování tuhých paliv, spalování dřeva a ostatní biomasy, požáry, demolice budov, stavby Mohou se podílet na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně
  • 5.  Je dráždivá látka, která způsobuje zhoršení plicních funkcí a změnu plicní kapacity Stanovený imisní limit pro ochranu zdraví pro 24-hodinovou koncentraci SO2 nebyl na území aglomerace Brno překročen Průměrné roční koncentrace SO2 jsou v Brně nízké
  • 6.  oxid dusičitý ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení imunity V Brně dochází v dopravou zatížených lokalitách k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci NO2.

Related Documents