Na drugi strani prošnjepogled korporativnaga donatorja Marko Vrtovec, F:UNG
1. Zakaj doniramo - motivacija za doniranje2. Kako podjetja razmišljajo, ko so v donatorski vlogi3. Sponzorstvo in donacij...
• Doniranje - altruizem• Evolucijsko: altruizem je filogenetsko pogojen in viša verjetnost preţivetja skupine / skupnosti...
Motivacija za doniranje - ljudje
Motivacija za doniranje - ljudje
• Doniranje je druţbeno odgovorno • Druţbena odgovornost je ena ključnih komponent ugleda podjetja • Ugled podjetja je ...
Ne pozabimo: edini smoter obstoja podjetja je dobiček!• Vpliv na blagovno znamko - doniranje pomeni brezplačno promocijo ...
Motivacija za doniranje - podjetja
Motivacija za doniranje - podjetja
• Strategija upravljanja s sponzorstvi in donacijami• Donacije in sponzorstva so običajno v domeni oddelka za promocijo a...
Računovodstvo / finančna služba• Običajno podcenjena ovira• Veliko nerazumevanja in neznanja• Nepripravljenost za prilagaj...
• Sponzorstvo je prispevek podjetja za določeno aktivnost (v denarju ali kakšni drugi obliki) z namenom doseči korporati...
• Donatorstvo se razlikuje od sponzorstva v tem, da je bolj nesebično in dobrodelno po naravi ter se kot tako lahko izva...
sponzorstvo donacija• Podjetje dobi nekaj nazaj, • Ni opredeljenje v zameno pr...
Tako kot drugi komunikacijski instrumenti podjetja, zahtevajo tudisponzorstva in donatorstva skrbno• analiziranje,• načrto...
• Cilji sponzorstev in donacij • Komu bodo donirali – ciljne skupine • Za kakšen namen bodo donirali, katere panoge bodo p...
• Skladnost imidţa • Komuniciranje prednosti izdelka• ...
• Nezaţelene, negativne asociacije• Sponzorska prezasičenost, zmeda, “clutter”• Napačna ali slabo izbrana pozicija• Proble...
• Vse večji pomen merjenja v marketingu• Oglaševalec ţeli vedeti, kakšen doprinos k prodaji je imel posamezen kanal• Vse ...
Tipični cilji sponzoriranja
Kognitivni proces pri sponzoriranju:1. Pozornost (da potrošnik ve, da obstajam)2. Priklic (pozna znamko/podjetje, ve s...
Pozornost• Merjenje izpostavljenosti (kako vidni smo, koliko ljudi je imelo priloţnost videti)• Število „lajkov“• Število...
Priklic• Ankete (katerih pokroviteljev se spominjate) • „Top of mind“ • Priklic • Reprodukcija Večinoma se meri samo i...
Vpletenost• Nakupni namen • Ankete • Obisk spletne strani (več minut) • Naročilo na novice, brošuro • Ţelijo p...
Predanost• Advokatura• Povečanje prodaje • Problem, kako izolirati samo en vzrok v celotnem spletu marketinških aktivn...
HVALA. Marko Vrtovec Fundacija Univerze v Novi Gorici ...
of 26

Na drugi strani

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Na drugi strani

 • 1. Na drugi strani prošnjepogled korporativnaga donatorja Marko Vrtovec, F:UNG
 • 2. 1. Zakaj doniramo - motivacija za doniranje2. Kako podjetja razmišljajo, ko so v donatorski vlogi3. Sponzorstvo in donacija – razlika z vidika podjetja4. Strategija sponzorstev in donacij – dokument, ki naj bi ga imelo vsako večje podjetje5. Vrednotenje sponzorstev in donacij6. Srečen mora biti, kdor podarjaO čem bomo govorili
 • 3. • Doniranje - altruizem• Evolucijsko: altruizem je filogenetsko pogojen in viša verjetnost preţivetja skupine / skupnosti• Altruizem je s procesom socializacije priučeno vedenje• Altruizem zaradi pričakovanih “notranjih” koristi: • samopodoba • priznanje javnosti • gratifikacija pri sprejemnaju hvaleţnosti • olajšanje občutka krivde • “obveza”∑ Boljše počutjeMotivacija za doniranje - ljudje
 • 4. Motivacija za doniranje - ljudje
 • 5. Motivacija za doniranje - ljudje
 • 6. • Doniranje je druţbeno odgovorno • Druţbena odgovornost je ena ključnih komponent ugleda podjetja • Ugled podjetja je najpomembnejši faktor dolgoročne uspešnosti podjetja • Vsi raje poslujemo z dobrim, odgovornim podjetjem • Višja prodaja • Večji dobičekMotivacija za doniranje - podjetja
 • 7. Ne pozabimo: edini smoter obstoja podjetja je dobiček!• Vpliv na blagovno znamko - doniranje pomeni brezplačno promocijo in PR• Druţbeno odgovorno podjetje je bolj atraktivno za zaposlovanje• Zaposleni (in drugi) se laţje identificiramo z odgovornim podjetjem, smo ponosni, da delamo tam• Izboljšanje odnosov z lokalnim okoljem, vlado…• Pridobivanje novih kupcev• Donacija kot “spin”• Vpliv osebnih motivov vodstva• DavkiMotivacija za doniranje - podjetja
 • 8. Motivacija za doniranje - podjetja
 • 9. Motivacija za doniranje - podjetja
 • 10. • Strategija upravljanja s sponzorstvi in donacijami• Donacije in sponzorstva so običajno v domeni oddelka za promocijo ali za PR• V večjih, uspešnejših podjetjih prejmejo ogromno prošenj; zelo redko so proaktivni• Prvo sito: skladnost s strategijo in cilji podjetja• Drugo sito: percipirane koristi podjetja• Tretje sito: izvedljivost• Četrto sito: osebne preference• Večino prošenj, ki jih odobrijo, jim FWD direktor• Če ste prošnjo poslali direktorju, pa vas je usmeril na svetovalko zaKako podjetja PR, to pomeni, da ji je naročil, da vas zavrne• “Always hit the general”razmišljajo, ko so vdonatorski vlogi
 • 11. Računovodstvo / finančna služba• Običajno podcenjena ovira• Veliko nerazumevanja in neznanja• Nepripravljenost za prilagajanje• Strah• “ne” je bolj siguren odgovor, zaradi njega te bo teţko kdo klical na odgovornostKako podjetjarazmišljajo, ko so vdonatorski vlogi
 • 12. • Sponzorstvo je prispevek podjetja za določeno aktivnost (v denarju ali kakšni drugi obliki) z namenom doseči korporativne in marketinške cilje podjetja (poznavanje imena podjetja, krepitev “goodwill-a”, ugled podjetja ali trţne znamke)• Sponzorstvo je eno od orodij integriranih marketinških akcij (vključujejo lahko: odnose z javnostmi, oglaševanje, druţbene medije, pospeševanje prodaje, direktni marketing, osebne prodaje...)Sponzorstvo in donacija
 • 13. • Donatorstvo se razlikuje od sponzorstva v tem, da je bolj nesebično in dobrodelno po naravi ter se kot tako lahko izvaja z manjšo komunikacijsko podporo podjetja.• Pri donatorstvu je običajno, da podjetje obvesti svoje javnosti o tem, da daruje v dobrodelne namene in na ta način skuša doseči, da bi bilo podjetje percipirano kot druţbeno odgovorno.• Čeprav se pri donatorstvu običajno posebej ne izpostavlja imena podjetja in ne izkorišča celotnega nabora komunikacijskih orodij za povrnitev vloţenega denarja, pa so v zadnjem času vidni premiki tudi na tem področju:• »Podajte nam roko« - Nivea (CRM)Sponzorstvo in donacija
 • 14. sponzorstvo donacija• Podjetje dobi nekaj nazaj, • Ni opredeljenje v zameno protistoritve• Neposredni učinki • Posredni učinki• Merljivo • Slabo merljivo• Elegantna izognitev • Olajšava do višine 0,3 plačilu DDV odstotka obdavčenega prihodka CRM: cause-related marketingSponzorstvo in donacija
 • 15. Tako kot drugi komunikacijski instrumenti podjetja, zahtevajo tudisponzorstva in donatorstva skrbno• analiziranje,• načrtovanje,• izvajanje in• nadzorTOREJ: urejen proces upravljanjaObičajno se Načrt (ali strategija) sponzorstev in donacij nahaja v okviruMKTG načrta; povzema politiko podjetja glede donacij in sponzorstev.• Formalne(izirane) strategije sponzorstev in donacij večina podjetij nima Strategija / načrt sponzorstev in donacij
 • 16. • Cilji sponzorstev in donacij • Komu bodo donirali – ciljne skupine • Za kakšen namen bodo donirali, katere panoge bodo podpirali (kultura, šport, strokovna izobraţevanja, znanost…) • Regionalna opredelitev • Kaj podjetje ţeli dobiti v zameno • Kakšna so pričakovanja glede učinkov • Kako se učinke meri • Kakšne zneske namenjajo • Kako se vodi evidenca o sponzorstvih in donacijah“check-lista” za vrednotenje vlog Strategija / načrt sponzorstev in donacij
 • 17. • Skladnost imidţa • Komuniciranje prednosti izdelka• Ali ponudba ponuja moţnost grajenja/krepitve ţelenega imidţa našega • Ali sponzoriran dogodek/predmet/oseba prispeva h kredibilnosti našega podjetja? izdelka?• Ali vir sponzorstva cilja na ljudi s takšnim ţivljenjskim stilom, ki so zanimivi • Zmoţnost vplivanja na prodajo tudi za naše podjetje? • Ali lahko oblikujemo promocijsko podporo, ki vključuje nakup izdelka?• Ali so so-sponzorji podjetja, s katerimi ţelimo, da se nas povezuje? • Ali lahko doseţemo dodatne distribucijske kanale ali prodajna mesta?• Sestava publike oz. javnosti/doseg • Učinkovitost• Katera je ciljna javnost sponzoriranca in kakšne so nakupne navade te javnosti? • Ali sponzorirani dogodek/predmet dosega širšo javnost, kot je potrebno?• Kakšen je doseg? • Kakšno je razmerje med sponzorskimi koristmi in stroški?• Na katerem geografskem območju bomo izpostavljeni? • Kako je to sponzorstvo primerljivo z ostalimi sponzorstvi?• Ali se lahko javnost/publika identificira s sponzoriranim • Ali imamo zadosten promocijski budţet, s katerim bomo podprli sponzorstvo ? dogodkom/osebo/stvarjo…? • Ali obstajajo druga sredstva, s katerimi bi te ciljne porabnike bolje dosegli?• Sposobnost vplivanja na prodajne programe • Kontinuiteta/sposobnost širjenja• Ali obstaja priloţnost za vpletanje naših trţnih znamk? • Ali ima sponzorstvo dolgoročen potencial?• Ali lahko izvajamo so-promocijo s so-sponzorji? • Ali gre za sponzorstvo, na katerem je vredno graditi?• Ali je ta program skladen z obstoječimi trţnokomunikacijskimi akcijami • Zmoţnost izvedbe podjetja? • Ali lahko sponzoriranec zagotovi, kar nam obljublja?• Obstajajo priloţnosti za deljenje vzorcev izdelka ali postavitev displayev? • Ali imamo osebje, ki bo pripravilo sponzorski material?• Medijska pokritost • Ali imamo podporo menedţmenta podjetja?• Ali sponzoriranec apelira na medije? • Ali je osebje sponzoriranca dovzetno za naše potrebe in jih pripravljeno• Ali lahko pridemo na naslovnice medijev oz. v TV in radijska poročila? zadovoljiti?• Ali lahko doseţemo, da bo naša sponzorska prisotnost v medijih prepoznavna? • Ali bo sponzoriranec delal z nami na tem, da doseţemo ţelene učinke s• Ali obstaja moţnost, da se naš logo pojavi na TV? sponzorstvom (npr. navkriţna promocija)?• Ekskluzivnost• Ali so ekskluzivne kategorije sponzorstva dovolj ekskluzivne za nas?• Ali bo dogodek oz. sponzorirani predmet prekrit z mnogimi drugimi sponzorji?• Ali se sponzorirani dogodek/oseba/stvar lahko istoveti z nam konkurenčnimi podjetji? Primer kriterijev / “check-liste”
 • 18. • Nezaţelene, negativne asociacije• Sponzorska prezasičenost, zmeda, “clutter”• Napačna ali slabo izbrana pozicija• Problemi vrednotenja sponzorstva ali donacije (“smo dobili dovolj za svoj denar?”)• Sponzorsko vodilo je 1:1Tveganja pri sponzorstvih
 • 19. • Vse večji pomen merjenja v marketingu• Oglaševalec ţeli vedeti, kakšen doprinos k prodaji je imel posamezen kanal• Vse več podjetij tudi meri učinke sponzorstev, ne pa tudi donatorstev• „Prodajalec“ mora znati utemeljiti (še bolje ovrednotiti) koristi za „kupca“ (v prodaji: value justification)• Zakaj meriti (Livija & Ana Monro)• ROI mantra – merjenje učinka glede na prodajne in marketinške ciljeVrednotenje sponzorstev in donacij
 • 20. Tipični cilji sponzoriranja
 • 21. Kognitivni proces pri sponzoriranju:1. Pozornost (da potrošnik ve, da obstajam)2. Priklic (pozna znamko/podjetje, ve s čim se ukvarjamo)3. Vpletenost (pozitiven odnos do znamke, navdušenje)4. Predanost/naklonjenost (pomeni, da bo potrošnik spremenil stališča ali vedenje glede znamke)Vrednotenje sponzorstev in donacij
 • 22. Pozornost• Merjenje izpostavljenosti (kako vidni smo, koliko ljudi je imelo priloţnost videti)• Število „lajkov“• Število interakcij na spletu• Število obiskovalcev na dogodku• Razdeljeni letaki• …Vrednotenje sponzorstev in donacij
 • 23. Priklic• Ankete (katerih pokroviteljev se spominjate) • „Top of mind“ • Priklic • Reprodukcija Večinoma se meri samo izpostavljenost , pozornost in največ priklic.Vrednotenje sponzorstev in donacij
 • 24. Vpletenost• Nakupni namen • Ankete • Obisk spletne strani (več minut) • Naročilo na novice, brošuro • Ţelijo ponudbo• Hvaleţnost • Pozitivni odzivi • Druţabna omreţjaVrednotenje sponzorstev in donacij
 • 25. Predanost• Advokatura• Povečanje prodaje • Problem, kako izolirati samo en vzrok v celotnem spletu marketinških aktivnosti • Vpliv ostalih faktorjev (4P) • Potrebujemo veliko podatkov • Tega podjetja običajno ne izvajajo sama, ampak najemajo zunanje raziskovalne hišeVrednotenje sponzorstev in donacij
 • 26. HVALA. Marko Vrtovec Fundacija Univerze v Novi Gorici marko.vrtovec@ung.si 041 769 489Srečen mora biti, kdor podarja!

Related Documents