НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЈА
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЈА
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
П Р Е Д Л О Г
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, 2008. године
2
3
10
САДРЖАЈ
__________________________________________________________________________
I. УВОД..............................
4
2. Фактори ризика по животну средину ....................................................... 95
2.1. Климатске промене и...
5
На основу члан 17. став 1. и члана 45. Закона о Влади („Службени
гласник РС” бр, бр. 55/05, 71/05- исправка и 101/07),
В...
6
јавности није довољна само декларативна опредељеност власти, већ и посебни
подстицаји, пре свега правовремено информисањ...
7
7
Слика 1.1. Шема Националне стратегије одрживог развоја
8
Слика 1.2. Функционалне везе елемената Националне стратегије одрживог развоја
9
Скраћенице које се користе у тексту Стратегије имају следеће значење:
ASEAN - Асоцијација земаља југоисточне Азије
BAT –...
10
UNDP – Програм Уједињених нација за развој
UNFCCC – Оквирна Конвенција УН о климатским променама
USD – амерички долар
1...
11
развоја – економија заснована на знању, социјална питања и животна средина.
Процес израде Стратегије је био отворен за ...
12
Овим чином Република Србија је доспела на праг испуњења једног од важних
услова за придруживање Европској унији. Не тре...
13
Национална стратегија одрживог развоја усклађена је и са постојећим
секторским стратегијама:
- Национална стратегија за...
14
створеним ресурсима, већом ефикасношћу и продуктивношћу, богата
образованим људима, са очуваном животном средином, исто...
15
2) Приоритет 2: Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен
економски раст
Подстицање иновација, стварање бољих в...
16
- одрживи развој енергетске инфраструктуре у складу са очекиваним
динамичним привредним растом;
- рурални развој.
5) Пр...
17
4) Укљученост у друштвене процесе. Промовисати пуну интеграцију грађана
у друштво, подстицати једнаке могућности за сва...
18
највећем броју сектора;
- раст приватног сектора;
- успостављање поверења на
регионалном нивоу и подизање
угледа Републ...
19
технологијама (стварање „раја за
загађиваче”);
- растући ниво саобраћаја уз
коришћење горива лошег
квалитета.
III. ПРИВ...
20
раст увоза, раст унутрашњег и спољног дуга, незапосленост, финансијска
(не)дисциплина, указују да претпоставке трајног ...
21
- хармонизација, координација и регионализација економских политика
земаља чланица различитих економско – политичких гр...
22
- унапређење система образовања и васпитања;
- развој и унапређење информационо-комуникационих технологија;
- одрживу н...
23
Промена економске структуре од доминације примарног сектора, који чине
углавном пољопривреда и екстрактивна индустрија,...
24
највише зависи колика ће бити ефикасност коришћења ових ресурса на
националном и регионалном нивоу.
Да би се искористил...
25
Извор: Републички завод за статистику, 2007.
Слика 3.1. Неодрживост макроекономских токова у Републици Србији –
поређењ...
26
Извор: Републички завод за статистику, 2007.
Слика 3.2. Неодрживост спољноекономских токова – недовољан извоз и
хроничн...
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt
of 147

Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt

odrzivi
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Nacionalna strategija-odrzivog-razvoja-republike20 srbije-finalni-nacrt

 • 1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 • 2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА П Р Е Д Л О Г ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Београд, 2008. године
 • 3. 2
 • 4. 3 10 САДРЖАЈ __________________________________________________________________________ I. УВОД.................................................................................................................. 5 1. Методологија израде Националне стратегије одрживог развоја............ 2. Веза са другим стратегијама....................................................................... 12 II. СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ...................... 13 1. Визија одрживог развоја Републике Србије............................................. 13 2. Национални приоритети одрживог развоја Републике Србије............... 14 3. Принципи Националне стратегије одрживог развоја............................... 16 4. SWОТ анализа.............................................................................................. 17 III. ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ОДРЖИВОСТ ЗАСНОВАНА НА ЗНАЊУ......................................................................................................... 19 1. Уводне напомене......................................................................................... 19 2. Претпоставке............................................................................................... 19 3. Каква економија је потребна Републици Србији..................................... 20 4. Економија заснована на знању - како и зашто?........................................ 22 5. Економија Републике Србије – развој и одрживост................................ 24 6. Транзиција и одрживи развој привреде у Републици Србији................. 28 7. Адекватно макроекономско окружење и избор економске политике ... 35 8. Одржива производња и потрошња............................................................. 37 9. Образовање за одрживи развој.................................................................... 39 10. Информационо-комуникационе технологије и економија заснована на знању..................................................................................................... 41 11. Одрживост научно-технолошке политике.............................................. 43 12. Заштита интелектуалне својине и одрживи развој................................. 45 IV. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ............ 46 1. Друштвене вредности, квалитет живота и друштвено благостање….... 47 2. Популациона политика............................................................................... 52 3. Социјална сигурност................................................................................... 55 4. Сиромаштво и социјална укљученост....................................................... 59 5. Политика једнаких могућности ................................................................ 63 6. Родна равноправност.................................................................................. 65 7. Јавно здравље............................................................................................. 68 8. Становање и стамбена политика............................................................... 70 9. Регионални и локални аспекти одрживог развоја.................................... 72 10. Информисање и учешће јавности у одлучивању.................................... 76 V. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ................................. 78 1. Природни ресурси....................................................................................... 79 1.1. Ваздух.................................................................................................. 79 1.2. Воде..................................................................................................... 81 1.3. Земљиште............................................................................................ 85 1.4. Биодиверзитет и заштита природе................................................... 86 1.5. Шуме................................................................................................... 89 1.6. Минерални ресурси........................................................................... 90 1.7. Обновљиви извори енергије............................................................. 93
 • 5. 4 2. Фактори ризика по животну средину ....................................................... 95 2.1. Климатске промене и заштита озонског омотача........................... 95 2.2. Отпад................................................................................................... 97 2.3. Хемикалије.......................................................................................... 99 2.4. Удеси .................................................................................................. 100 2.5. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење................................................... 101 2.6. Бука...................................................................................................... 102 2.7. Природне катастрофе - поплаве, клизишта,пожари, земљотреси...................................................................................... 102 3. Утицај економских сектора на животну средину..................................... 104 3.1. Индустрија .......................................................................................... 104 3.2. Рударство............................................................................................. 106 3.3. Енергетика........................................................................................... 107 3.4. Пољопривреда ................................................................................... 109 3.5. Шумарство, ловство и рибарство..................................................... 112 3.6. Саобраћај ........................................................................................... 115 3.7. Туризам .............................................................................................. 117 3.8. Увођење чистије производње........................................................... 118 VI. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР.............................................................. 120 VII. ФИНАНСИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ............................................................ 124 VIII. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ....................................... 131 1. Индикатори одрживог развоја................................................................... 131
 • 6. 5 На основу члан 17. став 1. и члана 45. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр, бр. 55/05, 71/05- исправка и 101/07), Влада доноси НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА I. УВОД Савремени свет је већ увелико суочен са потребом глобалне, заједничке одговорности за развој у складу са потребама људи и природе и схватањем да се планета Земља мора очувати како за садашњу, тако и за будуће генерације људи на прихватљив начин. Постоје јаки морални разлози да данашња генерација остави потомству у наслеђе ништа мање шанси за развој, но што их она има сада. Ово резоновање је засновано на фундаменталном принципу моралне правде да сви људи имају подједнака права на најшире основне слободе које не противурече слободи других. Право садашње генерације на искоришћавање ресурса и на здраву животну средину не сме угрозити исто такво право наредним генерацијама. Национална стратегија одрживог развоја (у даљем тексту: Стратегија) дефинише одржив развој као циљно-оријентисан, дугорочан (континуиран), свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима. Одрживи развој је оријентисан на израду модела који на квалитетан начин задовољавају друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено елиминишу, или значајно смањују утицаје који представљају претњу или штету по животну средину и природне ресурсе. Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст, али такав који осим економске ефикасности и технолошког напретка, већег учешћа чистијих технологија и иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања, обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење нивоа загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање будућих загађења и очување биодиверзитета. Један од најважнијих циљева одрживог развоја је отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и као и других ризичних група. Одрживи развој подразумева и усклађивање различитих развојних аспеката и супротстављених мотива садржаних у појединим секторским програмима. Сврсисходно решавање таквих конфликата захтева одређени ниво политичке воље и опредељености. Кључне претпоставке неопходне за прихватање и примену концепта одрживог развоја привреде и друштва, као и за његову успешну реализацију јесу одговарајуће вођство, широка политичка, социјална и медијска подршка, као и друштвена сагласност о неопходности прихватања тог концепта. При томе, јака политичка воља, посвећеност Владе и подршка јавности представљају најнепосредније факторе успеха. Једна од карактеристика одрживог развоја је и веће укључивање јавности у процесе доношења одлука о проблемима животне средине. За квалитетно укључивање
 • 7. 6 јавности није довољна само декларативна опредељеност власти, већ и посебни подстицаји, пре свега правовремено информисање и едукација, како би јавност објективно могла да утиче на исход за који је заинтересована. Циљ Националне стратегије одрживог развоја је да доведе до равнотеже три кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста и привредног и технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, заштите животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их у једну целину подржану одговарајућим институционалним оквиром. Национална стратегија одрживог развоја значајно доприноси усклађивању евентуалних конфликтних циљева различитих аспеката друштвено-економског развоја, превазилажењу јаза између процеса утврђивања секторских политика, као и успостављању система узајамних предности. То је остварено у заједничком раду на изради Стратегије, односно кроз учешће свих кључних друштвених група. На Слици 1.1. дата је шема Националне стратегије одрживог развоја, док су на Слици 1.2. приказане функционалне везе елемената Стратегије.
 • 8. 7
 • 9. 7 Слика 1.1. Шема Националне стратегије одрживог развоја
 • 10. 8 Слика 1.2. Функционалне везе елемената Националне стратегије одрживог развоја
 • 11. 9 Скраћенице које се користе у тексту Стратегије имају следеће значење: ASEAN - Асоцијација земаља југоисточне Азије BAT – најбоља расположива технологија BATNEEC – најбоља доступна технологија која не захтева прекомерне трошкове BЕР – најбоља пракса по животну средину БДП – бруто домаћи производ CEDAW- Конвенција о елеминацији свих облика дискриминације жена (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) CITES – Конвенција о међународној трговини угроженим врстама EEA – Европска агенција за животну средину EIA – процена утицаја на животну средину EIONET - Европска мрежа за информисање и посматрање стања животне средине (European Information and Observation Network) ЕМS – систем управљања животном средином EMAS – систем управљања и провере животне средине ЕSCO – компаније за пружање услуга у енергетици, које развијају, изводе и финансирају тржишно засноване пројекте енергетске ефикасности (Energy Service Company) EУ – Европска унија ГМО – генетски модификовани организми HACCP – стандарди безбедне хране: анализа ризика контролом критичних тачака у производњи (Hazard Analysis Critical Control Points) IBA - подручје за птице од међународног значаја IESCR – Конвенција Уједињених нација о економским, социјалним и културним правима IКT – информационе и комуникационе технологије IPA - подручје за биљке од међународног значаја IPPC – интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине LCA – анализа животног циклуса MOP – материјално обезбеђење породице MOР – Међународна организација рада МСП – мала и средња предузећа МХЕ – мале хидроелектране NAFTA – Северно-амерички споразум о слободној трговини OECD – Организација за економску сарадњу и развој ОИЕ – обновљиви извори енергије ODA – званична развојна помоћ (Official Development Assistance) PPP – паритет куповне моћи (Purchasing Power Parity) PPP – сарадња јавног и приватног сектора (Public Private Partnership) Сида – Шведска агенција за међународну развојну сарадњу SWОТ – анализа предности, слабости, шанси и претњи СЗО – Светска здравствена организација toe – тона еквивалентне нафте УН – Уједињене нације
 • 12. 10 UNDP – Програм Уједињених нација за развој UNFCCC – Оквирна Конвенција УН о климатским променама USD – амерички долар 1. Методологија израде Националне стратегије одрживог развоја Пројекат израде Стратегије инициран је као директан одговор на Светски самит о одрживом развоју на предлог амбасадора Краљевине Шведске у Београду. Реализација пројекта започета је у јулу 2005. године кроз сарадњу Кабинета потпредседника Владе, Програма за развој Уједињених нација (UNDP) и Шведске агенције за међународну сарадњу (Сида). Основни циљ пројекта је да кроз широк партиципативни процес произведе Стратегију као свеобухватни стратегијски развојни документ Владе, заснован на постојећем стратегијском оквиру. У току израде Стратегије примењени методолошки поступак приказан је и верификован у круговима стручне међународне јавности. Сагласно међународној пракси, израда Стратегије се одвијала кроз партиципативни процес, уз ангажовање великог броја заинтересованих страна у српском друштву. Другим речима, потврђујући досадашња сазнања о концепту одрживог развоја као процесу који се заснива на узајамном учењу и повезивању бројних искустава и експертиза у једну синергију усмерену ка унапређењу свих аспеката живота, предвиђена је израда Стратегије кроз сарадњу и интеракцију бројних релевантних институција и заинтересованих страна српског друштва, уз несумњиву водећу улогу Владе. Једна од главних одредница при изради Стратегије био је ослонац на академску заједницу, како би се избегла евентуална политизација и везивање успешности израде (и примене) Стратегије за било коју политичку опцију. Успешно руковођење израдом Стратегије захтевало је од самог почетка висок ниво политичког сензибилитета и вештину изналажења опште прихватљивих решења у ситуацијама када су бројне заинтересоване стране имале различите, а често и супротстављене ставове о кључним сегментима израде Стратегије. Поред тога, било је неопходно обезбедити и континуитет у сложеним друштвено- -политичким односима и наметнути израду Стратегије као један од приоритета не само актуелне, него и будуће Владе, имајући у виду чињеницу да је одрживи развој дугорочан процес, дужи од мандата било које Владе. Уводна фаза израде Стратегије подразумевала је, пре свега, упознавање многобројних заинтересованих страна, појединаца и институција, са изворном идејом и концептом Стратегије. Полазна основа израде Стратегије била је да се уз уважавање постојећих усвојених стратегијских докумената, надогради концепт одрживог развоја који синергијски повезује све три компоненте – економску, социјалну и питања животне средине. Да би се то постигло, прво је урађена анализа постојећих секторских и међусекторских стратегија која је дала смернице о даљем току примене пројекта. Уследила су још два Радна документа: повезаност економског развоја и заштите животне средине и везе између животне средине и одређених социјалних питања. Формиране су три радне групе од представника релевантних институција, а по позиву за учешће у изради Стратегије који је упутио Кабинет потпредседника Владе. Радне групе, три стуба пројекта, одговарају компонентама одрживог
 • 13. 11 развоја – економија заснована на знању, социјална питања и животна средина. Процес израде Стратегије је био отворен за све заинтересоване стране. У сарадњи са највећим мрежама удружења, одабрана је група од девет активних удружења у области одрживог развоја, које су имале значајну улогу у процесу израде, промоције и коментарисања радних верзија Стратегије. Израда Стратегије почела је одржавањем Националне конференције о одрживом развоју, марта 2006. године, са задатком да се путем учешћа јавности и консултација са заинтересованим странама и институцијама креира визија Републике Србије 2017. године и прецизирају приоритетне теме појединачних стубова Стратегије. Конференцији је присуствовало 130 учесника – представника бројних институција Владе, академске заједнице, пословног света и невладиног сектора. Заједничким радом и разменом идеја, искустава и сазнања, утврђени су кључни национални приоритети и принципи на којима се заснива Национална стратегија одрживог развоја. Свака Радна група анализирала је полазно стање за остварење одрживог развоја за сваку од приоритетних тема, идентификовала кључне проблеме и дефинисала жељено стање. Истовремено, Радне групе су свој допринос дале у усмеравању приоритета и дефинисању стратешких циљева одрживог развоја, као и начина и и инструмената потребних за пружање подршке остварењу циљева. Посебна пажња посвећена је потребном институционалном оквиру за спровођење Стратегије. Финансијски план који је урађен за примену Стратегије указује на оквирну количину средстава неопходних за примену приоритетних мера које проистичу из Стратегије. Тиме ће се омогућити дугорочно планирање постављених активности у буџету Републике Србије и обезбедити основа за добијање кредита или за донаторске активности. Детаљни акциони план за спровођење Стратегије ће усмерити активности и мере за достизање утврђених циљева. У припреми тематских целина за израду Стратегије учествовао је велики број стручњака чије су специјалности одговарале прецизираним темама. Партиципативни и интерактивни процес, односно учешће великог броја заинтересованих страна, јавности и представника државне управе, био је један од кључних изазова у току израде Стратегије. Неопходно је било изградити осећај власништва, односно припадности Стратегији која је настала на основу учешћа великог броја заинтересованих страна: стручњака, представника институција, релевантних министарстава, цивилног друштва, општина, приватног сектора, удружења итд. Радне групе су у периоду од септембра 2006. до фебруара 2007. године одржале више групних састанака ради утврђивања Елемената за израду Стратегије и дефинисања сценарија, како би се обезбедила платформа за шири партиципативни процес. Како је наведено, политичка подршка овом процесу је била неопходна јер је Влада носилац промена и развоја земље. Новоизабрана Влада, односно Кабинет потпредседника, наставио је маја 2007. године сарадњу са UNDP-ом и Сида-ом на комплетирању Елемената за Националну стратегију одрживог развоја. Политичким вођством процеса из Кабинета потпредседника Владе процес је, након потврђивања националних приоритета, довео до израде првог нацрта Стратегије. На тај начин је започета јавна дискусија у великом броју градова Републике Србије. Процес је допринео изградњи консензуса о основној визији и приоритетима будућег развоја у Републици Србији.
 • 14. 12 Овим чином Република Србија је доспела на праг испуњења једног од важних услова за придруживање Европској унији. Не треба, међутим, заборавити да је одрживи развој дугорочан и континуални процес и да само стално праћење спровођења Стратегије и њене правовремене ревизије воде сигурном успеху и напретку. 2. Веза са другим стратегијама Национална стратегија одрживог развоја заснива своја решења у складу са европским интеграцијама: Стратегијом одрживог развоја ЕУ која је усвојена 2001. године и ревидована 2006. године и Лисабонском стратегијом ЕУ. Стратегија је усклађена са Миленијумским циљевима развоја УН и Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији које је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Национална стратегија одрживог развоја усваја се у периоду у којем Република Србија спроводи или усваја различите стратешке документе и/или акционе планове развоја − како оне који имају мултисекторски карактер, тако и различите секторске развојне документе. Национална стратегија одрживог развоја полази од реформских циљева дефинисаних у стратешким документима које је донела Влада. Стратегија је у потпуности усклађена са принципима и циљевима усвојеним у Националној стратегији Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији, Стратегији за смањење сиромаштва, Националној стратегији привредног развоја Републике Србије 2006–2012. и Нацрту Националног програма заштите животне средине. Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији (усвојена 2005. године) један је од стратешких докумената који опредељује целокупну државну политику у наредном периоду и веома је значајна за политику одрживог развоја. Стратегија за смањење сиромаштва (усвојена 2003. године) представља средњорочни развојни оквир усмерен на смањење кључних облика сиромаштва и садржи анализу узрока, карактеристика и профила сиромаштва у Републици Србији, као и главне стратешке смернице за друштвени развој и смањење броја сиромашних у наредним годинама. Активности предвиђене Стратегијом за смањење сиромаштва усмерене су ка привредном развоју и расту, спречавању појаве новог сиромаштва услед реструктуирања привреде и на бригу о традиционално сиромашним групама. Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006–2012. (усвојена 2006. године) дефинише основне развојне приоритете Републике Србије и начине њиховог остваривања базирајући решења на ефикасној тржишној привреди и повећању конкурентности. Нацрт Националног програма заштите животне средине представља основни стратешки документ заштите животне средине у Републици Србији којим су дефинисани општи циљеви политике заштите животне средине, краткорочни циљеви (2007-2011.), континуирани (2007–2016.) и средњорочни (2012-2016.) циљеви и инструменти за достизање постављених циљева.
 • 15. 13 Национална стратегија одрживог развоја усклађена је и са постојећим секторским стратегијама: - Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010; - Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015.године („Службени гласник РС” бр. 44/05); - Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС” бр. 78/05); - Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 91/06); - Стратегија подстицања и развоја страних улагања („Службени гласник РС” бр. 22/06); - Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 87/06); - Национална стратегија за решавање питања избеглих, прогнаних и расељених лица; - Стратегија реформе државне управе у Републици Србији; - Стратегија развоја социјалне заштите („Службени гласник РС” бр. 108/05); - Национална стратегија за борбу против корупције („Службени гласник РС” бр. 109/05); - Стратегија локалног одрживог развоја; - Стратегија малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 2003-2008; - Стратегија реформе система здравствене заштите - Боље здравље за све у ИИИ миленијуму; - Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 59/06); - Водопривредна основа Републике Србије 2002-2012.; - Национална стратегија управљања отпадом, са програмом приближавања ЕУ; - Национални план акције за децу; - Национална стратегија за борбу против ХИВ/АИДС-а; - Стратегија за интеграцију и давање нових овлашћења Ромима; - Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 1/07); - Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 1/07); - Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године и Акциони план („Службени гласник РС” бр. 21/07); - Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 1/07). II. СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 1. Визија одрживог развоја Републике Србије Република Србија је 2017. године институционално и економски развијена држава са адекватном инфраструктуром, компатибилна са стандардима ЕУ, са привредом заснованом на знању, ефикасно коришћеним природним и
 • 16. 14 створеним ресурсима, већом ефикасношћу и продуктивношћу, богата образованим људима, са очуваном животном средином, историјским и културним наслеђем, држава у којој постоји партнерство јавног, приватног и цивилног сектора и која пружа једнаке могућности за све грађане. Оваква визија проистекла је из стратегијских циљева одрживог развоја, на основу темељне анализе препознатих потенцијала Републике Србије, као и услова и ограничења у којима се остварују развојни циљеви. Остварење ове визије могуће је доследном применом темељних, стратешких и доследних циљева који се заснивају на потребама грађана Републике Србије за достизањем квалитетнијег живљења и бољег животног стандарда. Друштвени консензус подразумева да сви нивои власти препознају своју улогу у реализацији визије, а сви заједно утичу на институције државе како би се реализовали стратешки циљеви одрживог развоја. Сагласно визији, дефинисани су национални приоритети Стратегије, као и стратешки и секторски циљеви одрживог развоја. Да би се они реализовали, Стратегија предлаже развојне инструменте и активности. Стратешки и секторски циљеви, приоритетне активности и развојни инструменти приказани су у поглављима која следе. 2. Национални приоритети одрживог развоја Републике Србије Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије настаје у тренутку када су већ усвојене или припремљене одређене националне развојне стратегије које су од непосредне важности за овај документ: Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији, Стратегија смањења сиромаштва, Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012., Нацрт Националног програма заштите животне средине и већ усвојене секторске стратегије. Перспектива остваривања одрживог развоја Републике Србије је у увођењу, прилагођавању и примени принципа који доминирају у Европској унији, односно у повећавању конкурентности која се заснива на знању, иновацијама и предузетништву, како је дефинисано у Лисабонској стратегији ЕУ. Кључни национални приоритети Републике Србије чије испуњење ће у највећој мери омогућити остварење визије одрживог развоја до 2017. године су следећи: 1) Приоритет 1: Чланство у ЕУ Да би остварила своје основно стратешко-политичко опредељење – укључивање у европске интегративне токове, придруживање, а потом и приступање ЕУ – Република Србија мора да испуни бројне сложене и међусобно повезане услове које је ЕУ формулисала пре више од једне деценије кроз: - развој стабилних институција које гарантују демократију, владавину права и поштовање и заштиту људских права и права мањина; - развој тржишне економије способне да се суочи са притиском конкуренције унутар ЕУ; - усаглашавање са правним тековинама ЕУ и преузимање обавеза које проистичу из чланства.
 • 17. 15 2) Приоритет 2: Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст Подстицање иновација, стварање бољих веза између науке, технологије и предузетништва, раст капацитета за истраживање и развој, укључујући нове информационе и комуникационе технологије кроз: - унапређење услова за привлачење страних директних инвестиција; - макроекономску стабилност и повећање извоза; - развој малих и средњих предузећа; - завршетак приватизације; - обезбеђење сигурности снабдевања енергијом уз повећање ефикасности енергетских субјеката и енергетске ефикасности привреде; - подстицање иновација и промовисање предузетништва; - промовисање информатичког друштва. 3) Приоритет 3: Развој и образовање људи, повећање запошљавања и социјална укљученост Стварање већег броја радних места, привлачење стручњака, унапређивање квалитета и прилагодљивости радне снаге, већа улагања у људске ресурсе кроз: - спречавање одлива стручњака стварањем бољих радних услова; - унапређење прилагодљивости радника и постизање веће флексибилности тржишта рада; - улагање у знање и вештине људи кроз квалитетно, ефикасно и практично применљиво образовање и перманентно усавршавање припадника свих друштвених група на принципима једнаких могућности; - социјалну укљученост и афирмативне мере за подстицај запошљавања младих, жена и припадника маргинализованих група; - инвестирање у јавно здравље, посебно у примарну здравствену заштиту са акцентом на мере превенције. 4) Приоритет 4: Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој Унапређивање атрактивности земље, осигурање адекватног квалитета и нивоа услуга кроз: - проширење и унапређење саобраћајне инфраструктуре; - развој комуналне инфраструктуре (водоснабдевање, пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом); - смањење регионалних неравномерности и сиромаштва и подизање регионалне конкурентности; - подстицање равномерног регионалног развоја и локалних развојних иницијатива отварањем различитих могућности сарадње приватног и јавног сектора уз сагледавање родне димензије и перспективе развоја; - адекватно коришћење простора, као критичног ресурса за регионални развој;
 • 18. 16 - одрживи развој енергетске инфраструктуре у складу са очекиваним динамичним привредним растом; - рурални развој. 5) Приоритет 5: Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса Очување и унапређивање система заштите животне средине, смањење загађења и притисака на животну средину, коришћење природних ресурса на начин да се обезбеди њихова расположивост за будуће генерације кроз: - успостављање система заштите и одрживог коришћења природних богатстава, односно ресурса (ваздуха, вода, земљишта, минералних сировина, шума, риба, дивљих биљних и животињских врста); - јачање узајамног деловања и остварење значајних ефеката између заштите животне средине и економског раста, укључење политике животне средине у развојне политике других сектора; - инвестирање у смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија; - смањење високе енергетске интензивности привреде Републике Србије и ефикасније коришћење фосилних горива; - подстицање коришћења обновљивих извора енергије; - планирање одрживе производње и потрошње и смањење отпада по јединици производ; - заштиту и очувања биодиверзитета. 3. Принципи Националне стратегије одрживог развоја Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије се заснива на глобално прихваћеним принципима који су дефинисани у Декларацији о одрживом развоју из Јоханесбурга, Миленијумским циљевима развоја УН и Стратегији одрживог развоја ЕУ. То су: 1) Међугенерацијска солидарност и солидарност унутар генерације. Задовољити потребе садашњих генерација без угрожавања права будућих генерација да задовоље своје потребе. Солидарност унутар генерације постићи демократски усаглашеном расподелом расположивог природног и створеног капитала, на начин који обезбеђује основне људске потребе за све друштвене групе. 2) Отворено и демократско друштво - учешће грађана у одлучивању. Гарантовати грађанска права, обезбедити приступ информацијама и осигурати доступност правде. Обезбедити одговарајуће консултације и учешће грађана у доношењу одлука. Бранити стабилност демократских институција на основама мира, безбедности и слободе. 3) Знање као носилац развоја. Промовисати просперитетну, иновативну, конкурентну и еколошки ефикасну економију засновану на знању, која обезбеђује висок стандард живота и пуну и висококвалитетну запосленост. Промовисати образовање и развијање јавне свести о одрживом развоју.
 • 19. 17 4) Укљученост у друштвене процесе. Промовисати пуну интеграцију грађана у друштво, подстицати једнаке могућности за свакога, промовисањем људских права, посебно родне равноправности, борбом против свих облика дискриминације, афирмативним мерама за маргинализоване групе и смањењем сиромаштва. Разлике и поларизацију међу члановима друштва треба сводити на најмању могућу меру и стално се борити против социјалне искључености и сиромаштва. 5) Интегрисање питања животне средине у остале секторске политике. Промовисати интеграцију економских, социјалних и еколошких приступа и анализа, те подржати коришћење инструмената као што је стратешка процена животне средине. Подстицати социјални дијалог, друштвено- одговорно пословање и јавно-приватно партнерство. 6) Принцип предострожности. Захтевати очување природне равнотеже у околностима када нема поузданих информација о одређеном проблему. Свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини. У случају могућих и значајних утицаја на животну средину, предузимати превентивне активности, особито у ситуацијама угрожавања добробити људи и животиња. 7) Принцип загађивач/корисник плаћа, укључење трошкова везаних за животну средину у цену производа. Интернализовати трошкове везане за животну средину, односно укључити трошкове уништавања животне средине у економске трошкове загађивача/корисника, применом принципа загађивач/корисник плаћа. На тај начин се постиже покривање пуне економске цене у коју улазе трошкови производње, употребе и одлагања производа у току читавог његовог животног циклуса. 8) Одржива производња и потрошња. Поштовати уравнотежене односе у експлоатацији природних ресурса и обезбедити висок ниво заштите и побољшања квалитета животне средине. Смањити загађење животне средине и промовисати одрживу потрошњу и производњу, тако да економски раст не узрокује пропорционални пораст деградације животне средине. 4. SWОТ анализа SWОТ анализа даје приказ предности, слабости, шанси и претњи за одрживи развој Републике Србије. Она омогућава препознавање позитивних и негативних фактора који утичу на остварење опредељења и успоставља равнотежу између интерних способности и екстерних могућности. Предности - добра географска позиција земље; - потенцијално квалитетна радна снага; - успостављене правне основе демократског и отвореног друштва; - реформски процеси започети у Слабости - недовољан ниво општег поверења грађана у институције; - висок степен разлика у регионалном развоју; - спор процес приватизације; - недовољан број „greenfield” инвестиција; - недовољно улагања у развој
 • 20. 18 највећем броју сектора; - раст приватног сектора; - успостављање поверења на регионалном нивоу и подизање угледа Републике Србије у региону; - пораст свести о потреби планирања одрживог развоја на локалном нивоу; - смањење текућих дисбаланса у финансирању фондова социјалног и пензијско – инвалидског осигурања; - висок степен биолошке разноврсности; - разноврсни природни ресурси; - висок степен културне инфраструктуре и културних вредности; - постојање експертски и финансијски значајне дијаспоре; - очувана животна средина у неиндустријализованим областима. привреде; - недостатак саобраћајне и комуналне инфраструктуре; - наставак одлива мозгова и након 2001. године; - веома ниска стопа издвајања за образовање и науку из БДП-а; - ниска стопа издвајања из БДП-а за област социјалне заштите; - недостатак консензуса о правцима даље регионализације и децентрализације; - етноцентризам у делу владајуће елите; - неповољан друштвено – економски положај младих; - низак ниво учешћа грађана; - непланска екслоатација природних ресурса; - прекомерно загађење вода, ваздуха и земљишта; - лоша пракса управљања отпадом; - недостатак подстицаја за смањење загађења. Шансе - интеграција у ЕУ; - укључивање у фондове ЕУ; - сарадња са дијаспором; - увођење норми и стандарда ЕУ којима се обезбеђује квалитет животне средине; - завршетак процеса приватизације; - даљи развој и јачање демократских институција у областима друштвеног развоја; - смањење корупције и повећање нивоа транспарентности; - јака политичка воља за спровођење законских реформи; - повећање јавно-приватног партнерства; - увођење чистије производње; - унапређење енергетске ефикасности, рационално коришћење сировина и смањење саобраћајне интензивности. Претње - растући степен нетолеранције и друштвене подељености; - пораст незапослености, сиромаштво, задуженост и успорен привредни развој; - заостајање за регионом услед нерешених политичких питања; - могућности нове изолације земље (отворене или прикривене); - нерешена питања борбе против корупције и организованог криминала; - неповољни демографски трендови; - могуће одсуство политичке воље за спровођење законских реформи; - недовољна информисаност јавности и недовољно развијена јавна свест; - принцип „не у мом дворишту”; - недостатак инвестиција за изградњу инфраструктуре; - покретање индустријске производње застарелим
 • 21. 19 технологијама (стварање „раја за загађиваче”); - растући ниво саобраћаја уз коришћење горива лошег квалитета. III. ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ОДРЖИВОСТ ЗАСНОВАНА НА ЗНАЊУ 1. Уводне напомене Садашња привреда Републике Србије функционише на бази још увек неповољне економске структуре, са датим природним и финансијским ресурсима, технологијом и људима. Сви ови ресурси су релативно оскудни. Део ограничења потиче од релативно слабе природне, технолошке и финансијске основе. Република Србија са својих 7397651 становника (процена 1. јануара 2007.) и бруто домаћим производом од 29,5 милијарди евра (процена за 2007.) није земља значајног тржишта или великих економских потенцијала, посматрано на светском или европском нивоу. Међутим, све говори да би уз примену одговарајућих стратегија које се тичу привредног и других (еколошких, технолошких, социјалних итд.) аспеката развоја могла битно да побољша релативно лошу позицију у односу на референтне земље у транзицији, поготову у односу на оне из Југоисточне Европе. Тај напредак у наредној фази развоја српског друштва, државе и привреде не би смео да буде кратког даха и непредвидивих последица. То значи да је данашњој Републици Србији неопходан одржив привреди развој заснован на порасту групе кључних економских показатеља (раст БДП-а, запослености, спољно-трговинске размене, конкурентности и извоза, инвестиција, стандарда становништва) уз смањење економског оптерећења по основу спољног дуга, као и уз остваривање трајне макроекономске стабилности, бољег квалитета живота, еколошког стања и општег благостања друштва. У општем смислу, одрживи привредни развој нашој држави треба да омогући перманентни дугорочни економски раст који неће бити заснован на прекомерној употреби природних ресурса, или на неприхватљивим еколошким последицама које би довеле у питање његову одрживост, као и економске изгледе будућих генерација. То конкретно значи да се развој српске економије у правцу одрживости може сагледати само на основу остваривања економског раста, пре свега, на основу фактора као што су знање, информације, људи, образовање и квалитет веза међу људима и установама. 2. Претпоставке У Републици Србији су после 2000. године установљена елементарна правила игре која важе у свету тржишне привреде, владавине закона и политичке демократије. Међутим, та правила још нису у преовлађујућој мери присутна у реалном економском, политичком и социјалном животу. Многе економске тенденције везане за актуелну прекомерну потрошњу, недовољне инвестиције,
 • 22. 20 раст увоза, раст унутрашњег и спољног дуга, незапосленост, финансијска (не)дисциплина, указују да претпоставке трајног и квалитетног економског раста (и одрживог развоја) још нису остварене. Понашање предузећа и грађана на тржишту, у процесу економских реформи (пред државним органима, судом и полицијом) није увек у складу са потребама заједнице. Економски систем који је успостављен после прве фазе институционалних економских реформи није у довољној мери стабилан нити одржив. Лошу слику о овдашњем економском амбијенту шаљу непримењивање закона, недовољно поштовање власничких права, уговора, неплаћање пореза и доприноса, нетранспарентан систем јавних прихода и расхода и финансијска недисциплина, недостатак социјалног дијалога и неповољне реакције радника и синдиката на економске реформе, кршење радних права, проблеми са лошим приватизацијама, масовна корупција и још увек присутан организовани привредни криминал. 3. Каква економија је потребна Републици Србији Питање развоја националних економија данас, на почетку XXI века умногоме је еволуирало и превазишло теоријска разматрања која су била важећа у другој половини претходног века. Наиме, од некадашње теорије развоја заснованог на „природним“ ограничењима у остваривању високих стопа раста у дугом временском року, на почетку последње деценије 20. века уобличава се данас важећи развојни концепт – концепт одрживог развоја. Тај концепт заснован је на новој теорији раста у чијем су центру примењено знање и комплекс научно- технолошког развоја. Уместо старог концепта природних компаративних предности, у модерном схватању развоја доминирају остварене компаративне предности, уместо природних ресурса брзина креирања иновација и способност једне привреде да остварена теоријска знања претвори у проналаске и нове технологије, постају кључне одреднице брзине раста и развоја националне економије. Некадашње схватање богатства мерено је физичким и финансијским капиталом (тоне произведене робе и милиони стеченог новца), а данас је кључна одредница националног богатства способност остваривања нових знања, идеја, иновација и технологија, односно креирање и располагање хуманим капиталом. Паралелно са убрзањем развоја у светским размерама, долази до стварања глобалних алијанси и повезивања читавих региона да би се стекле што јаче позиције на светској економској и финансијској позорници. Они који не учествују у тим процесима, сасвим сигурно остају дугорочно маргинализовани, изопштени из главних токова информација и знања, а пропуштене шансе се све теже надокнађују са протоком времена. Као основне карактеристике светске привреде на почетку XXI века могу се навести следеће: - глобализација укупних робних и финансијских токова у свету уз концентрацију моћи глобалног одлучивања у неколико светских центара; - либерализација робних и капиталних токова на глобалној сцени под притисцима најмоћнијих светских економија, уз истовремено задржавање рестрикција за слободно кретање радне снаге;
 • 23. 21 - хармонизација, координација и регионализација економских политика земаља чланица различитих економско – политичких групација као што су ЕУ, ASEAN, NAFTA и сл. Овакав сценарио развоја глобалне економије омогућен је, пре свега, применом у свакодневном животу базичних проналазака из периода тзв. треће технолошке револуције која се дешавала доминантно током последње три деценије XX века, пре свега у технолошки и економски најразвијенијим земљама и регионима света. Развој сектора информационо-комуникационих технологија, производње и употребе нових материјала, микроелектронике, роботике, експанзија биотехнологије, генетског инжењерства и других најпропулзивнијих привредних сектора довео је до неслућених могућности умрежавања и повезивања робних, а нарочито финансијских токова, који се до скора нису могли ни замислити. Уместо природних ресурса, плодне земље, минералних извора и расположивог капитала, доминантан чинилац развоја савремене економије у готово читавом свету постали су примењено знање, образовање и наука. Република Србија данас није у ситуацији да бира хоће ли да се укључи у свет глобализоване светске економије и нових технологија, односно да настави започете тржишне и политичке реформе. Она се већ определила за прикључење Европској унији са свим економско-правним, политичким, административним и еколошким последицама таквог избора. Међутим, Република Србија може и треба да бира, односно пажљиво да трасира стратешке координате свог привредног, технолошког и социо- културног развоја, у складу са затеченим околностима и потребама будућих генерација. С обзиром на то да глобалне промене у структури производних фактора показују све већу доминацију и супериорност тзв. нематеријалних фактора економског раста као што су знање, информације, организација, култура, информисање, образовање, правни систем, Републици Србији не преостаје ништа друго него да прихвати стратегију ослонца на развој људског капитала. То, према искуствима економско-технолошки најнапреднијих земаља, доноси највећу стопу додате вредности по јединици уложеног рада и капитала. Зато је избор Републике Србије данас опредељење за економију засновану на знању која ће већ сутра доминирати њеном привредом. Нашој држави је потребно широко коришћење знања у свим аспектима живота. То знање треба да проистиче, пре свега, из тржишне економије, односно на основу финансирања из приватних извора, а нарочито из конкурентског сектора услуга, али и да се подстиче од стране државе. Подстицај знања развоју привреде и друштва у нашој земљи могућ је и на основу напретка комуникација, бољих системских информација и установљења модела електронске владе. Такву економију Република Србија може да замисли и спроводи као стратешки задатак, дефинишући следећа подручја и правце промена у циљу одрживог развоја друштва: - привреду засновану на знању, као квалитативну одредницу стратешког развојног процеса; - структуру и квалитет одрживе економије и привредног система; - начин остваривања и довршетка одрживих економских реформи; - адекватно макро-економско окружење и избор економске политике; - систем одрживе производње и потрошње;
 • 24. 22 - унапређење система образовања и васпитања; - развој и унапређење информационо-комуникационих технологија; - одрживу научно-технолошку политику и систем; - заштиту и унапређење интелектуалне својине. 4. Економија заснована на знању - како и зашто? Данас су „економија заснована на знању”, односно „економија знања” и „друштво знања” у светским оквирима постали препознатљиви и веома популарни термини. Не само у теорији, већ и у оквиру већине економски релевантних међународне организација, реализоване су бројне студије у којима се указује на њихов значај. Нема скоро ниједне економски развијеније земље данашњег света која нема посебну политику или стратегију подстицања економије засноване на знању. Европска унија је, после низа спорадичних помињања значаја економије засноване на знању, још 2000. године, у „Лисабонској стратегији” истакла да Унија „до 2010. године треба да постане најконкурентнија и најдинамичнија светска економија заснована на знању, способна за одржив економски раст са више радних места и са боље плаћеним радним местима”. ЕУ је притом истовремено осмислила и око 50 специфичних мера и политика чије би остварење требало да води ка поменутом циљу. Међутим, сам привредни развој, историјски посматрано, је био заснован најпре на доминантном учешћу природних фактора и физичког рада у оквиру концепта аграрног друштва. Током експанзије индустријског друштва, како у производноj тако и у трговачкој активности, најважнији производни фактор био је реални и финансијски капитал (новац, индустријска опрема, енергија). Технолошки развој довео је до тога да је учешће физичког рада, па и саме материјалне технологије, као и природних и финансијских ресурса постепено је губило значај. Током двадесетог века због тога се почело говорити о „постиндустријском друштву”, „информатичком друштву” односно о тзв. „бестежинској економији” у којој доминирају нематеријални фактори. У друштву чија се економија заснива на знању, као главни ослонцу и компаративној предности, кључном производни фактор постаје читав скуп, или комплекс нематеријалних чинилаца (као што су информација, сазнање, вештина, култура рада) који остварују све већи економски учинак и добијају све већу тржишну вредност. Доминантна економска делатност у зависности од еволуције утицаја производних фактора била је најпре пољопривреда, а затим индустрија да би коначно данас готово свуда трећи сектор - сектор услуга - постао кључни, како за укупну запосленост, тако и за остваривање дохотка. Ширење сектора услуга доводи до битних промена које се тичу настанка, прикупљања, креирања, прераде и коришћења информација. Масовна понуда и све већа доступност услуга на бази информација доводе до брзог смањивања њихових цена, а то отвара могућности њиховог коришћења од стране практично неограниченог број корисника у целом свету. То значи да знање и информације данас нису ограничени на сектору услуга. Наиме, савремена пољопривреда и индустрија све више зависе од истраживања, односно коришћења информација и знања при дефинисању производа, као и робних и финансијских тржишта.
 • 25. 23 Промена економске структуре од доминације примарног сектора, који чине углавном пољопривреда и екстрактивна индустрија, преко секундарног сектора (доминација прерађивачке индустрије), ка терцијарном сектору у коме доминирају услуге, доводи до раста производње, запослености и животног стандарда, односно друштвеног благостања. Међутим, због раста продуктивности у индустрији и пољопривреди, условљеног технолошким прогресом и повећањем квалитета радне снаге, у економији заснованој на знању највише запослених је управо у трећем сектору. При томе је трећи сектор продуктивнији од осталих, с обзиром да је у њему већа и ефективнија употреба информација и знања. Са друге стране, снажан трећи сектор подстиче продуктивност пољопривреде и индустрије, у којима се смањује релативни број запослених, како би и оне постале профитабилније и конкурентније. С обзиром да је тржишно вредновање кључни фактор економског учинка, све више пажње се поклања прикупљају, анализирају и продају тржишно важних информација. Захваљујући тим информацијама, утицају нових технологија и знања дешавају се организационе и институционалне промене у изгледу, величини, структури и функционисању фирми. Као резултат тог процеса фирме трећег сектора најчешће постају мање, флексибилније, често са само електронски повезаним радним целинама, али са далеко образованијим запосленима, који су нарочити повезани у сектору истраживања и развоја. Упоредо са повећањем броја економских субјеката, посебно захваљујући експанзији трећег сектора и утицају информација и знања, повећава се општи ниво конкуренције и конкурентности у привреди и друштву. Друштво знања и економија заснована на знању, међутим, не подразумевају ригидно, фактографско, школско, односно уџбеничко знање, већ скуп вештина, способности и заинтересованости (компетенције) којима се стварају иновације, решавају проблеми, сарађује са другима и делује у циљу опште добробити. У том смислу, важно је узети у обзир различите врсте знања, која одговарају не само на питање „шта”или „ко”, већ и „зашто” и „како”. Наиме, знање може бити мање или више економски ефикасно, у зависности од тога како је постављен однос знања које представља јавно добро, и знања која представљају приватно добро. При томе је са економског становишта битно следеће: - прво, за друштво и привреду је добро да се знање као јавно добро што шире и лакше користи у интересу општег напретка, да буде што више и лакше доступно свим потенцијалним корисницима; - друго, остало (приватно) знање, односно знање као приватно добро треба да буде ефикасно заштићено као интелектуална својина како би омогућило компаративну тржишну предност, и омогућило остваривање добити за онога ко га поседује. Коришћење приватног знања условљенo је одговарајућим плаћањем. Без таквих претпоставки, инвеститори не би имали интереса да улажу средства да би се дошло до нових сазнања и проналазака. За ефикасну економску употребу знања битна су субјективна и организациона својства корисника (појединаца и предузећа) као и одговарајуће институционално окружење, као што су закони и обезбеђење њиховог спровођења, државне институције и удружења. Од својстава тог окружења
 • 26. 24 највише зависи колика ће бити ефикасност коришћења ових ресурса на националном и регионалном нивоу. Да би се искористиле предности концепта економије знањa на националном нивоу, није довољно само да се остваре ефекти тржишног вредновања нових производних фактора и спонтано реструктуирање привреде ка секторима са највећим учешћем знања. За остваривање тог концепта, према искуствима најнапреднијих економија света у том погледу, најбитнији су следећи фактори: - модерно образовање и перманентно усавршавање; - средства за истраживање и развој, посебно улагања у модерне индустрије (рачунари, биотехнологије, фармакологија...); - одговарајућа научно-технолошка и културна политика друштва; - адекватно управљање економским променама у складу са променама у свету и окружењу; - избор макроекономске политике, системских и структурних економских решења; - телекомуникације, масовна употреба рачунара и других савремених техничких средстава; - сектори високих технологија и дефинисање подстицајних мера за привлачење страних улагања у те секторе; - степен заштите власничких права и посебно интелектуалне својине - друштвена одговорност пословања предузећа. Сваком од ових чинилаца и претпоставки економије засноване на знању, у даљем тексту Стратегије посвећује се посебна пажња. 5. Економија Републике Србије – развој и одрживост Економски развој Републике Србије у последњој деценији претходног века одвијао се под снажним утицајем неекономских фактора, разорне хиперинфлације и de facto вођења ратне економије. То је додатно погоршало ионако слабу позицију земље у међународном окружењу. Битно је нарушена структура стварања и употребе бруто домаћег производа (БДП) уз пораст доминације примарног сектора, запостављање и пропадање индустрије и стагнирање сектора услуга. Значајан део привредне активности прешао је у „сиву зону“ пословања. У периоду 2001-2006. дошло је до убрзаног опоравка економије и остваривања релативно високих стопа раста БДП, али уз спорије промене структуре његовог стварања и употребе од оних које су очекиване након демократских промена у земљи. То сугерише потребу дефинисања другачије развојне стратегије Републике Србије у наредном периоду која би била оријентисана ка уласку у круг земаља које свој развој креирају пре свега на знању, науци, иновацијама и савременим технологијама.
 • 27. 25 Извор: Републички завод за статистику, 2007. Слика 3.1. Неодрживост макроекономских токова у Републици Србији – поређење са светом 1989-2007. У начину употребе БДП-а у периоду од 2001. године до данас, без обзира на побољшања у односу на претходну праксу, присутне су тенденције доминације личне и колективне потрошње, односно недовољно инвестирање у односу на потребе друштва. То за последицу има неадекватну расподелу БДП и успорен економски раст и технолошки развој инвестиција у расподели БДП-а. Премда званични подаци о учешћу инвестиција у расподели БДП-а нису довољно поуздани (пре свега због непотпуне евиденције промена у приватном сектору), оцењује се да је то учешће између 16 и 18%. За достигнути ниво развоја на коме се тренутно налази Република Србија и ради дугорочног одржања високих стопа раста и реализације неопходних структурних промена, неопходно је да инвестиције у БДП-у учествују 22-25%. При томе, домаћа штедња довољна је само за мањи део инвестиција, док се главнина покрива иностраном акумулацијом прибављеном на основу кредита из иностранства. То значи додатни терет будућим генерацијама наших грађана ради отплате доспелих рата иностраних кредита и камата. Салдо извоза и увоза добара и услуга је у сталном и високом дефициту који се покрива неизвесним и привременим изворима (иностраним дознакама и приходима од приватизације), али и додатним спољним задуживањем, што оптерећује будућу економску активност наше државе. Уколико не дође до озбиљнијег повећавања greenfield иностраних инвестиција, нашој привреди прети опасност кризе спољне ликвидности. Додатни проблем данашње фазе економског развоја Републике Србије је недовољна интегрисаност домаће економије у економско-финансијске токове европске и светске привреде. Неопходан степен учешћа увоза и извоза у БДП, за ниво развоја данашње привреде требало би да буде најмање 50% како на страни извоза, тако и на страни увоза. Све то је узроковало изразиту технолошку заосталост домаћих предузећа, ниску продуктивност и недовољну конкурентност производа, посебно за страна тржишта. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 Светска привреда БДП Србије Индустр. производња у Србији
 • 28. 26 Извор: Републички завод за статистику, 2007. Слика 3.2. Неодрживост спољноекономских токова – недовољан извоз и хронични раст дефицита 2001-2007. При томе је стопа улагања у истраживања и развој, као и за образовање, веома ниска и за потребе земље недовољна, чак и у погледу испуњавања обавезе издвајања из БДП-а за ове намене предвиђене усвојеним развојним документима. Изградња отворене тржишне привреде интегрисане у своје окружење, циљ је свих реформи које се спроводе у Републици Србији од почетка демократизације земље 2000. године. Премда су циљеви одрживог развоја у највећој мери компатибилни са отвореном тржишном привредом, искуства осталих земаља у транзицији показују да се испољавају и одређене „грешке” (дисфункционалности) тржишног механизма које се морају отклањати кроз активну улогу савремене државе. Са становишта савремених развојних стратегија које се примењују у свету, улога државе не мери се само обимом државне интервенције, већ пре свега структуром и квалитетом обављања функција које захтева савремени развој. Да би се правилно дефинисали место и улога савремене државе у развојним токовима, нужно је анализирати да ли држава остварује основне функције у погледу: макроекономске стабилизације, исправљања тржишних деформација редистрибуције дохотка, отклањања превеликих регионалних диспаритета и помоћи у хватању корака са савременим привредама. У данашњем свету хватање корака у трци са напредним економијама савремених тржишних привреда остварује се теже него у прошлости. Ипак, барем теоријски, верује се да је то могуће остварити због следећих околности: - прво, информатичка револуција је учинила да је знање данас далеко јефтиније набавити него у ранијем периоду; -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-XI Извоз Увоз Трговински дефицит

Related Documents