ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ΢ Α.Ε. ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Φέτοσ γιορτάζουμε τα Χριςτοφγεννα ακόμα πιο οικονομικά ...
of 1

Press Release Χριστούγεννα στον Μαρινόπουλο!

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Press Release Χριστούγεννα στον Μαρινόπουλο!

  • 1. ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ΢ Α.Ε. ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Φέτοσ γιορτάζουμε τα Χριςτοφγεννα ακόμα πιο οικονομικά Μοναδικζσ Χριςτουγεννιάτικεσ προςφορζσ και δϊρα από τθ Μαρινόπουλοσ Α.Ε.14 Δεκεμβρίου 2012 – Η Μαρινόπουλοσ Α.Ε. ςτζκεται δίπλα ςτον καταναλωτι εν μζςω τθσκρίςθσ και εφχεται Καλζσ Γιορτζσ με μοναδικζσ προςφορζσ και εκπτϊςεισ για τα φετινάΧριςτοφγεννα. Προςφορζσ με κζρδοσ ζωσ και 10€ επί των προϊόντων, δϊρα ταξίδια ςεχειμερινοφσ προοριςμοφσ, το οικονομικό Χριςτουγεννιάτικο καλάκι, το εορταςτικό κλίμα,κακϊσ και θ ποιοτικι εξυπθρζτθςθ ςτα ςουπερμάρκετ τθσ Μαρινόπουλοσ Α.Ε., κα κάνουν ταγιορτινά ψϊνια μια ξεχωριςτι εμπειρία για όλουσ.Στο πλαίςιο των μεγάλων Χριςτουγεννιάτικων προςφορϊν που πραγματοποιεί θ εταιρεία, οικαταναλωτζσ των καταςτθμάτων τθσ κερδίηουν χειμερινζσ αποδράςεισ για τθν εορταςτικιπερίοδο. Συγκεκριμζνα, με ςυνολικζσ αγορζσ άνω των 200 ευρϊ ςτο διάςτθμα 3 ζωσ 20Δεκεμβρίου, αποκλειςτικά και μόνο ςτα υπερμάρκετ Carrefour με τθν κάρτα Club, οικαταναλωτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να κερδίςουν διανυχτερεφςεισ ςε χειμερινοφσπροοριςμοφσ.Επιπλζον, θ Dynamic κάρτα, κάρτα μζλουσ τθσ Μαρινόπουλοσ Α.Ε. δωρίηει κακ’ όλθ τθδιάρκεια του τελευταίου μινα του χρόνου, του Δεκεμβρίου, το ποςοςτό 6% επί τθσ αξίαστων αγορϊν του καταναλωτι με επιςτροφι χρθμάτων.Παράλλθλα, τα καταςτιματα τθσ Μαρινόπουλοσ Α.Ε. ζχουν «ντυκεί» ςτα γιορτινά τουσ καιπροςφζρουν μία τεράςτια ποικιλία από χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια, διακοςμθτικά, δζντρα,είδθ δϊρων και φωτάκια ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ.

Related Documents