ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Μαρινόπουλοσ Α.Ε. βραβεφεται διπλά ςτα φετινά RetailAwards17Δεκεμβρίου 2012 – Δ...
of 1

Press release retail awards

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Press release retail awards

  • 1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Μαρινόπουλοσ Α.Ε. βραβεφεται διπλά ςτα φετινά RetailAwards17Δεκεμβρίου 2012 – Δφο ςημαντικζσ διακρίςεισ ςτα φετινάRetailBusinessAwardsκατζκτηςε η εταιρεία Μαρινόπουλοσ Α.Ε. ωσ αναγνϊριςη τησςυνειςφοράσ τησ αλλά και τησ προςήλωςή τησ ςτην καινοτομία και την ποιότητα.Συγκεκριμζνα, χθεσ Δευτζρα 17 Δεκεμβρίου ςτην Μαρινόπουλοσ Α.Ε. απονεμήθηκε τοβραβείοCSR - RetailStrategy για τη ςυνειςφορά τησ ςτην πολιτεία και τουσ ανθρϊπουσ πουζχουν ανάγκη μζςω των Κοινωνικϊν Παντοπωλείων τησ εταιρείασ ςε Αθήνα, Πειραιά καιΘεςςαλονίκη. Η Μαρινόπουλοσ Α.Ε. λειτοφργηςε το πρϊτο Κοινωνικό Παντοπωλείο το 2007ςτο Δήμο Αθηναίων, αποδεικνφοντασ ζμπρακτα τη δζςμευςή τησ να δραςτηριοποιείταιυπεφθυνα ςτην ελληνική κοινωνία.Η δεφτερη βράβευςη τησ εταιρείασ αφορά ςτο Υπερμάρκετ Carrefour Αλίμου ςτηνκατηγορία RetailStore/SuperMarket 2012. Το κατάςτημα του Αλίμου, το πρϊτουπερμάρκετ που λειτοφργηςε ςτην Ελλάδα το 1992, ανανεϊθηκε πλήρωσ τον Ιοφλιο του2012. Με νζο ςυνολικό χϊρο πϊληςησ 7.700 τ.μ., 36 ταμεία και 951 θζςεισ ςτάθμευςησ, τοCarrefour Αλίμου, ςημειϊνει ρεκόρ επιςκεψιμότητασ και προςφζρει ςτουσ καταναλωτζσυψηλήσ ποιότητασ υπηρεςίεσ και προϊόντα πάντα ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ.Ο Διευθφνων Σφμβουλοσ τησ Μαρινόπουλοσ Α.Ε. κ. JeromeLoubere δήλωςε ςχετικά, «Σεζνα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η εταιρεία μασ βραβεφεται διπλά. Οι δφο αυτζσδιακρίςεισ αποκτοφν ιδιαίτερη ςημαςία ςτισ μζρεσ μασ και μασ δίνουν τη δφναμη ναςυνεχίςουμε ακόμα με μεγαλφτερο πάθοσ και όρεξη την υπεφθυνη δράςη μασ. Στόχοσ μασείναι να ανεβάςουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, να φζρουμε ακόμα πιο κοντά μασ τονΖλληνα καταναλωτή και να διευκολφνουμε την καθημερινότητά του όπωσ ήδη κάνουμε εδϊκαι 50 χρόνια».

Related Documents