Drive Through: Νέο Concept από την Μαρινόπουλος Α.Ε.Αγορζσ με μία μόνο κλιςθ!Νζο concept «καταςτιματοσ» κακιερϊνει ςτθν Ελ...
of 1

Νέα υπηρεσία Drive-through

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Νέα υπηρεσία Drive-through

  • 1. Drive Through: Νέο Concept από την Μαρινόπουλος Α.Ε.Αγορζσ με μία μόνο κλιςθ!Νζο concept «καταςτιματοσ» κακιερϊνει ςτθν Ελλθνικι αγορά, θ Μαρινόπουλοσ Α.Ε.,ϊςτε να καλφψει αποτελεςματικότερα τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν. Πρόκειται για το“Drive Through”, μζςω του οποίου προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ μία νζα υπθρεςία: Ναπραγματοποιοφν τισ αγορζσ τουσ κακ’ οδόν προσ το ςπίτι.Με μία μόνο κλιςθ, από ςτακερό ςτο 801 802 3000 ι από κινθτό ςτο 214 2147239, οιπελάτεσ τθσ Μαρινόπουλοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν τθν παραγγελία τουσ και ναενθμερϊνουν για τθν ϊρα που κα φτάςουν ςτο κατάςτθμα για να τθν παραλάβουν χωρίσνα επιβαρφνονται με κανζνα επιπλζον κόςτοσ για τθν υπθρεςία “Drive Through”. Τοκατάςτθμα διακζτει ζξι κζςεισ ςτάκμευςθσ άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ και 13 κζςεισ αναμονισ.Η υπθρεςία “Drive Through” παρζχεται ςιμερα ςτο Carrefour Μαρινόπουλοσ, ςτο Μαροφςι(Χειμάρασ 3), ζνα κατάςτθμα 2.380 τετραγωνικϊν μζτρων, όπου απαςχολοφνται 44εργαηόμενοι και διακινοφνται 650 κωδικοί προϊόντων.Η Μαρινόπουλοσ Α.Ε. για μια ακόμα φορά αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊνκαι ανταποκρίνεται αποτελεςματικά εξελίςςοντασ ςυνεχϊσ τισ υπθρεςίεσ που τουσπαρζχει. Στόχοσ είναι να διευκολφνεται θ κακθμερινότθτα του Ζλλθνα καταναλωτι και ναπροςφζρονται ποιοτικά προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Δζςμευςθ τθσεταιρείασ είναι να ςυνεχίςει ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ.Δείτε το Φυλλάδιο

Related Documents