BUNTA MARIANA-FLORIANA P.F.A.
Servicii complete de Resurse Umane si Salarizare
Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@h...
EXTERNALIZARE (OUTSOURCING)
SERVICII RESURSE UMANE I SALARIZAREȘ
Inspector Resurse Umane autorizat, ofer servicii external...
ADMINISTRARE DE PERSONAL
Serviciile de administrare personal, includ:
-gestionarea dosarelor de personal ale angaja ilor;ț...
SALARIZARE
Serviciile de salarizare, includ:
-între inerea bazei de date a salaria ilor prin operarea la zi a modificărilo...
CONSULTAN Ă RESURSE UMANEȚ
Serviciile de consultan ă în legisla ia muncii includ:ț ț
-asisten ă în cazul controalelor efec...
EVALUAREA PERFORMAN ELORȚ
Serviciile de consultan ă privind evaluarea performan elor angaja ilor,ț ț ț
includ:
-stabilirea...
TARIFE
În cadrul negocierii tarifare a serviciilor prestate se va ine seama de oț
serie de factori precum:
-domeniul de ac...
of 7

Prezentare Oferta Servicii Resurse Umane

Legislatie si practici de resurse umane
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Recruiting & HR      


Transcripts - Prezentare Oferta Servicii Resurse Umane

  • 1. BUNTA MARIANA-FLORIANA P.F.A. Servicii complete de Resurse Umane si Salarizare Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 2. EXTERNALIZARE (OUTSOURCING) SERVICII RESURSE UMANE I SALARIZAREȘ Inspector Resurse Umane autorizat, ofer servicii externalizate privind administrarea personalului, salarizare i consultan ă în domeniul legisla ieiș ț ț muncii firmelor mici i mijlocii bazându-mă în primul rând pe experien ă,ș ț seriozitate i con tiinciozitate. Astfel, prin externalizarea serviciilor deș ș administrare personal i salarizare, ave i posibilitatea de a vă ocupa maiș ț mult timp de afacerea dumneavoastră. Ca i avantaje ale externalizăriiș serviciilor de resurse umane i salarizare, enumăr:ș -concentrarea clientului pe activitatea de bază; -eliminarea cheltuielilor legate de angajare; -conformarea cu legisla ia în vigoare;ț -transferul responsabilită ii;ț -cre terea productivită ii;ș ț -reducerea costurilor i controlul asupra bugetului.ș Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 3. ADMINISTRARE DE PERSONAL Serviciile de administrare personal, includ: -gestionarea dosarelor de personal ale angaja ilor;ț -întocmirea contractelor individuale de muncă; -întocmirea actelor adi ionale de modificare a contractelor individuale deț muncă (schimbare de func ie, timp de lucru, salariu, etc);ț -întocmirea deciziilor de încetare a contractelor individuale de muncă; -întocmirea deciziilor de suspendare, de reluare a activită ii, etc.;ț -completarea i transmiterea Registrului General de Eviden ă a Salaria ilorș ț ț (Revisal) conform H.G. 500/2011; -întocmirea adeverin elor care atestă calitatea de salariat i/sau veniturile,ț ș inclusiv adeverin e bancare, de medic, spital, omaj, cre tere copil, etc;ț ș ș -generarea i transmiterea diverselor rapoarte solicitate de beneficiar;ș -suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul rela iilor deț muncă; -suport în cazul controalelor efectuate de către I.T.M.; Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 4. SALARIZARE Serviciile de salarizare, includ: -între inerea bazei de date a salaria ilor prin operarea la zi a modificărilorț ț intervenite (introducerea noilor angaja i, procesarea plecărilor, modificăriț de salarii, func ii, etc.);ț -întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial; -calculul sporurilor i adaosurilor la salariul de bază (ore suplimentare, sporș repaus săptămânal, spor de noapte, premii, etc); -calculul concediilor de odihnă i a concediilor medicale;ș -calculul re inerilor i a popririlor salariale;ț ș -întocmirea tatelor de plată, a flutura ilor de salariu i editareaș ș ș rapoartelor aferente; -efectuarea calculului privind acordarea tichetelor de masă; -generarea calculului de lichidare i a taxelor către bugetul de stat;ș -întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale; -întocmirea declara iei unice 112 i transmiterea acesteia;ț ș -întocmirea diverselor rapoarte solicitate de client. Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 5. CONSULTAN Ă RESURSE UMANEȚ Serviciile de consultan ă în legisla ia muncii includ:ț ț -asisten ă în cazul controalelor efectuate de către I.T.M.;ț -consultan ă privind documenta ia specifică angajării sau desfaceriiț ț contractului individual de muncă; -consultan ă privind întocmirea contractelor colective de muncă conformț prevederilor legale; -consultan ă privind întocmirea regulamentului intern conformț prevederilor legale; -consultan ă pentru constituirea comisiilor disciplinare i efectuareaț ș cercetărilor disciplinare; -consultan ă în elaborarea politicilor i procedurilor interne în cadrulț ș firmei; -consultan ă privind recrutarea si selec ia personalui func ie de cerin eleț ț ț ț postului i profilul candida ilor;ș ț -consultan ă privind întocmirea i actualizarea fi elor de post;ț ș ș -consultan ă privind instruirea angaja ilor pe linie de SSM i PSI.ț ț ș Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 6. EVALUAREA PERFORMAN ELORȚ Serviciile de consultan ă privind evaluarea performan elor angaja ilor,ț ț ț includ: -stabilirea criteriilor de evaluare; -stabilirea obiectivelor de performan ă individuală a salariatului;ț -stabilirea unor metode privind evaluarea personalului (interviuri, chestionare, observare, testare, etc.); -întocmirea fi elor de evaluare.ș Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com
  • 7. TARIFE În cadrul negocierii tarifare a serviciilor prestate se va ine seama de oț serie de factori precum: -domeniul de activitate; -numărul de salaria i existen i în firmă;ț ț -gradul de complexitate al activită ii i al serviciilor/lucrărilor solicitate;ț ș -fluctua ie de personal, etc.ț Tel. 0764.751.979; E-mail: marina_florina@hotmail.com

Related Documents