1
ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
АПЕИРОН
ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА
БАЊА ЛУКА
ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
м...
2
САДРЖАЈ
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА
страна
1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА..........................................
3
страна
5. ИНСТРУМЕНТИ РЕГУЛИСАЊА ДАЖБИНА..................................................... 35
5.1. Начело законитости...
4
страна
4.6.3. Пребијање пореског дуга......................................................................................
5
страна
5.2.1. Доходак као извор дажбине............................................................................. 102...
6
страна
5.1. Дефиниција и карактеристика таксе .................................................................. 127
5.2...
7
страна
4.3.7. Пореска ослобађања...........................................................................................
8
страна
4. ПОРЕЗИ ИЗ ПРИХОДА......................................................................................... 186...
9
ГЛАВА VIII
ПОРЕСКИ СИСТЕМ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
страна
1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА........................................
10
страна
13. ПОРЕЗ НА НАСЉЕЂЕ И ПОКЛОНЕ................................................................ 241
14. ПОРЕЗ НА ...
11
страна
БИБЛИОГРАФИЈА......................................................................................................
12
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА
1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА
Важност пореског система, као једне од битних компон...
13
овлаштење да самостално организује и уређује порески систем што произилази из
Статута Дистрикта.
У називу тезе наглашен...
14
Наравно, највећа пажња посвећена је порезу на додату вриједност, почев од општег
појма и историјског развоја, основних ...
15
уређења, што може утицати на порески морал пореских обвезника и сарадњу са
пореским органима.
Корисници добијених резул...
16
Компаративни метод је кориштен навођењем појединих рјешења у пореским
законима Републике Српске и Федерацијде Босне и Х...
17
колективитета што се манифестује у установљавању одређених дажбина
2
које чине
структуру пореског система.
Ако се јавни...
18
стране државе или другог јавноправног колективитета са позиције власти, односно
успоставља се правни однос у којем нема...
19
има мањи или већи фискални суверенитет који је непотпун и ограничен. Практичан
примјер је да федерација има овлаштење н...
20
обвезник, врсте стопа и врсте ослобођења и олакшица). Умјесто израза
установљавање дажбина, у употреби је и термин уређ...
21
систем свој основни извор налази у уставу. Устав, као највиши правни акт, регулише
субјектно пореско право државе да ув...
22
• царинска политика,
• монетарна политика, како је одређено чланом VII Устава,
• финансирање установа и међународних об...
23
3.2. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У Уставу Републике Српске, у оквиру економског и социјалног уређења,
одређен...
24
у оквиру искључиве надлежности кантона/жупаније, одређено је да је
кантон/жупанија надлежан, за финансирање дјелатности...
25
правилима Европске уније за земље кандидате.
11
Прецизирани услови приступа
Европској уније, за земље источне и средње ...
26
акценат, у поглављу економска и фискална питања, дат је порезима и царинама као
инструментима пореске и царинске полити...
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
Porez
of 265

Porez

Porez na dodatu vrednost
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Porez

 • 1. 1 ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ АПЕИРОН ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА БАЊА ЛУКА ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ магистарски рад СТУДЕНТ: МЕНТОР: Зорица Дрљача Проф. др Милена Раковић Бања Лука, 2007.
 • 2. 2 САДРЖАЈ ГЛАВА I ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА страна 1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА................................................................................. 11 2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА................................................................................... 13 3. МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА................................................................................... 14 ГЛАВА II ПРАВО И ОВЛАШТЕЊЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ОСНОВА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА 1. ОСНОВА УРЕЂИВАЊА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА............................................... 15 2. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ................................................................................. 16 2.1. Фискални суверенитет са аспекта организационе структуре државе................................................................................................... 17 2.2. Компоненте фискалног суверенитета .................................................................. 18 3. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ............................ 19 3.1. Фискални суверенитет Босне и Херцеговине...................................................... 20 3.2. Фискални суверенитет Републике Српске .......................................................... 22 3.3. Фискални суверенитет Федерације Босне и Херцеговине................................. 22 4. ЗАХТЈЕВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ............................................................................ 23 4.1. Кључни елементи унутрашњег тржишта............................................................. 26 4.1.1. Слобода кретања роба....................................................................................... 26 4.1.2. Слобода кретања лица....................................................................................... 27 4.1.3. Слободан проток услуга..................................................................................... 28 4.1.4. Слободан проток капитала............................................................................... 29 4.1.5. Остали елементи унутрашњег тржишта и тржишта Босне и Херцеговине..................................................................... 29 4.2. Принципи Европске уније у области пореза....................................................... 30 4.3. Споразум Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине о надлежностима у области индиректног опорезивања..................................... 32
 • 3. 3 страна 5. ИНСТРУМЕНТИ РЕГУЛИСАЊА ДАЖБИНА..................................................... 35 5.1. Начело законитости дажбина................................................................................ 35 5.2. Разлози за начело законитости ............................................................................. 36 5.3. Кодификација дажбинских (фискалних) закона................................................. 37 6. ФИСКАЛНА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА................................. 38 6.1. Врсте јавних потреба према предмету и сврси задовољавања.......................... 39 6.2. Врсте јавних потреба према ширини интереса................................................... 39 6.3. Фактори који утичу на организовање задовољавања јавних потреба............................................................................... 40 6.4. Остали јавни приходи............................................................................................ 41 7. ФИНАНСИЈСКА ДЈЕЛАТНОСТ ДРЖАВЕ.......................................................... 42 ГЛАВА III ПОРЕСКОПРАВНИ ОДНОС 1. ОСТВАРИВАЊЕ СУБЈЕКТИВНОГ ПРАВА ДРЖАВЕ ДА УВОДИ ДАЖБИНЕ........................................................................................... 44 2. ПОЈАМ И ВРСТЕ ПОРЕСКОПРАВНОГ ОДНОСА............................................. 47 3. СТРАНКЕ У ПОРЕСКОПРАВНОМ ОДНОСУ..................................................... 48 3.1. Порески повјериоци............................................................................................... 48 3.2. Порески дужници................................................................................................... 50 3.2.1. Порескоправна способност пореских дужника ............................................... 50 3.2.2. Врсте пореских дужника ................................................................................... 51 4. ПОРЕСКИ ИМОВИНСКИ ОДНОС........................................................................ 53 4.1. Разлике пореског имовинског односа и грађанскоправног односа ...................................................................................... 54 4.2. Настанак пореске обавезе...................................................................................... 56 4.2.1. Настанак пореске обавезе код индиректних пореза....................................... 56 4.2.2. Настанак пореске обавезе код директних пореза........................................... 57 4.3. Вријеме испуњења пореске обавезе..................................................................... 59 4.4. Посљедице неплаћања пореског дуга.................................................................. 60 4.5. Остали захтјеви (обавезе) из пореског имовинског односа............................... 61 4.5.1. Захтјев за поврат претплаћеног или погрешно плаћеног пореза........................................................................... 61 4.5.2. Захтјев за кориштење пореског кредита........................................................ 63 4.5.3. Захтјев за пореску рефакцију ............................................................................ 63 4.6. Престанак пореске обавезе.................................................................................... 64 4.6.1. Плаћање пореза................................................................................................... 65 4.6.2. Застарјелост као разлог за престанак пореског дуга.................................... 66
 • 4. 4 страна 4.6.3. Пребијање пореског дуга.................................................................................... 67 4.6.4. Отпис пореског дуга........................................................................................... 67 5. ПОРЕСКИ УПРАВНИ ОДНОС............................................................................... 68 5.1. Странке пореског управног односа...................................................................... 69 5.2. Садржина пореског управног односа................................................................... 70 5.3. Предмет пореског управног односа..................................................................... 71 5.3.1. Обавезе чињења................................................................................................... 71 5.3.2. Обавезе нечињења............................................................................................... 76 5.3.3. Обавезе трпљења................................................................................................ 76 5.4. Престанак пореског управног односа.................................................................. 77 6. ПРАВА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА........................................................................ 78 6.1. Основне компоненте права пореских обвезника ................................................ 80 7. КОНТРОЛНА ФУНКЦИЈА ПОРЕСКИХ ОРГАНА.............................................. 82 7.1. Облици пореске контроле..................................................................................... 84 8. РАДЊЕ ОТКРИВАЊА ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И ПОРЕСКИХ ПРЕКРШАЈА................................................................... 86 8.1. Пореска кривична дјела......................................................................................... 87 8.2. Порески прекршаји ............................................................................................... 88 8.3. Органи за вођење прекршајног поступка ............................................................ 90 ГЛАВА IV ВРСТЕ И СТРУКТУРА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА 1. ОПШТИ ПОЈАМ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА............................................................ 92 2. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА........................................................................................... 93 3. ВРСТЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА.............................................................................. 96 3.1. Порески монизам ................................................................................................... 96 3.2. Порески плурализам.............................................................................................. 96 3.3. Захтјеви у организовању пореског система......................................................... 98 4. СТРУКТУРА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА................................................................... 99 5. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ДАЖБИНА................................................................... 100 5.1. Субјекти дажбина................................................................................................. 100 5.1.1. Дажбински повјерилац ..................................................................................... 101 5.1.2. Дажбински дужник .......................................................................................... 101 5.2. Дажбински извор.................................................................................................. 102
 • 5. 5 страна 5.2.1. Доходак као извор дажбине............................................................................. 102 5.2.2. Потрошња као извор дажбине (пореза) ........................................................ 103 5.2.3. Имовина као објекат - извор дажбине........................................................... 103 5.3. Предмет и покретач дажбине.............................................................................. 104 5.4. Дажбинска основица............................................................................................ 105 5.4.1. Врсте и начин утврђивања основице.............................................................. 106 5.5. Дажбинска стопа.................................................................................................. 107 5.5.1. Врсте дажбински стопа.................................................................................. 108 5.5.2. Предности и недостаци прогресивног опорезивања..................................... 109 5.6. Дажбинска ослобађања и олакшице................................................................... 109 ГЛАВА V ВРСТЕ ДАЖБИНА (ФИСКАЛИТЕТА) 1. ДАЖБИНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗА СВЕ ПОРЕСКЕ СИСТЕМЕ.................................................................................... 110 2. ПОРЕЗИ................................................................................................................... 111 2.1. Појам и основне карактеристике пореза............................................................ 111 2.2. Оправдање пореза................................................................................................ 114 2.3. Циљеви опорезивања........................................................................................... 115 2.4. Класификација пореза ......................................................................................... 117 2.4.1. Класификација пореза према правилима OECD-а......................................... 118 2.4.2. Класична класификација пореза...................................................................... 118 2.4.3. Економска класификација пореза.................................................................... 119 3. ЦАРИНЕ.................................................................................................................. 120 3.1. Појам и улога царина........................................................................................... 120 3.2. Разлика између царина и пореза......................................................................... 120 3.3. Циљеви увођења царина...................................................................................... 121 3.4. Ефекти царина...................................................................................................... 122 3.4.1. Утицај царина на увоз...................................................................................... 122 3.4.2. Утицај царина на домаћу производњу............................................................ 123 3.4.3. Утицај царине на цијене................................................................................... 123 3.4.4. Кумулативно дејство царине .......................................................................... 124 4. ДОПРИНОСИ.......................................................................................................... 124 4.1. Појам и опште карактеристике доприноса........................................................ 124 4.2. Разлике у односу на порезе и таксе.................................................................... 125 4.3. Оправдање за плаћање доприноса...................................................................... 125 4.4. Систем финансирања социјалног осигурања.................................................... 127 5. ТАКСЕ...................................................................................................................... 127
 • 6. 6 страна 5.1. Дефиниција и карактеристика таксе .................................................................. 127 5.2. Разлике у односу на порезе и цијене.................................................................. 128 5.3. Таксена начела...................................................................................................... 129 5.4. Елементи таксе..................................................................................................... 129 6. НАКНАДЕ............................................................................................................... 130 6.1. Појам накнадe....................................................................................................... 130 6.2. Основна обиљежја накнадe................................................................................. 131 6.3. Групе накнада....................................................................................................... 132 ГЛАВА VI СИСТЕМ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1. ОСНОВЕ СИСТЕМА ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ............................................................................... 133 2. УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ.................................................. 134 2.1. Надлежност Управе............................................................................................. 134 2.2. Организација Управе........................................................................................... 136 3. УПРАВНИ ОДБОР................................................................................................. 139 3.1. Мандат чланова одбора....................................................................................... 139 3.2. Начин гласања и кворум...................................................................................... 140 3.3. Дужности одбора.................................................................................................. 140 4. СТРУКТУРА СИСТЕМА ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА......................... 141 4.1. Порез на додату вриједност ................................................................................ 142 4.1.1. Појам и историјски развој............................................................................... 142 4.1.2. Основне карактеристике пореза на додату вриједност ............................. 143 4.1.3. Начела пореза на додату вриједност ............................................................. 144 4.1.4. Стопе пореза на додату вриједност .............................................................. 145 4.1.5. Предности пореза на додату вриједност ...................................................... 147 4.1.6. Критике пореза на додату вриједност .......................................................... 148 4.2. Шеста директива Вијећа Европе ........................................................................ 149 4.3. Порез на додату вриједност у Босни и Херцеговини ....................................... 151 4.3.1. Разлози за увођење............................................................................................ 151 4.3.2. Закодавно-правни оквир за увођење пореза на додату вриједност у Босни и Херцеговини .......................................................................................... 151 4.3.3. Предмет опорезивања...................................................................................... 152 4.3.4. Пореска основица.............................................................................................. 153 4.3.5. Пореска стопа................................................................................................... 154 4.3.6. Право на одбитак улазног пореза................................................................... 154
 • 7. 7 страна 4.3.7. Пореска ослобађања......................................................................................... 154 4.3.7.1. Ослобађање без права на одбитак улазног пореза..................................... 155 4.3.7.2. Ослобађање са правом на одбитак улазног пореза (опорезивање нултом стопом)...................................................................... 156 4.3.8. Регистрација обвезника................................................................................... 156 4.3.9. Пореска пријава................................................................................................. 157 4.4. Акцизе................................................................................................................... 158 4.4.1. Појам акцизе...................................................................................................... 158 4.4.2. Акцизе у земљама Европске уније.................................................................... 159 4.4.3. Акцизе у Босни и Херцеговини.......................................................................... 161 4.4.4. Путарина........................................................................................................... 163 4.5. Увозне и извозне дажбине (царина) ................................................................... 163 4.5.1. Успостављање јединствене царинске службе Босне и Херцеговине........................................................................................... 163 4.5.2. Даљи правци развоја царинског система Босне и Херцеговине................... 165 4.5.3. Основна обиљежја царинског системаБосне и Херцеговине....................... 168 4.5.3.1. Царинска роба................................................................................................ 169 4.5.3.2. Обавеза плаћања царине............................................................................... 170 4.5.3.3. Ослобађање од плаћања царине................................................................... 171 4.5.3.4. Царински обвезник......................................................................................... 173 4.5.3.5. Царинска вриједност..................................................................................... 174 4.5.3.6. Царинска тарифа.......................................................................................... 175 ГЛАВА VII ПОРЕСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1. СТРУКТУРА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ........................ 176 2. ИМОВИНА КАО ОБЈЕКАТ ОПОРЕЗИВАЊА................................................... 178 2.1. Општа разматрања............................................................................................... 178 2.2. Порез на имовину................................................................................................. 179 2.2.1. Пореска ослобађања код пореза на имовину.................................................. 180 2.3. Порез на насљеђе и поклон................................................................................. 181 2.3.1. Пореска ослобађања код пореза на насљеђе и поклон .................................. 181 2.4. Порез на пренос непокретности и права............................................................ 182 2.4.1. Пореска ослобађања код пореза на пренос непокретности и права ................................................................... 183 2.5. Пореске пријаве пореза на имовину................................................................... 183 3. ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА............................ 184 3.1. Порез наупотребу моторних возила.................................................................. 184 3.2. Порез наупотребу чамаца пловећих постројења и јахти................................. 185 3.3. Порез наупотребу ваздухоплова и летјелица................................................... 185 3.4. Порез нарегистровано оружје............................................................................ 186
 • 8. 8 страна 4. ПОРЕЗИ ИЗ ПРИХОДА......................................................................................... 186 4.1. Порез на доходак.................................................................................................. 186 4.1.1. Општа разматрања......................................................................................... 186 4.1.2. Законски опис пореског чињеничног стања пореза на доходак и Републици Српској........................................................................... 188 4.1.2.1. Порески обвезник ........................................................................................... 188 4.1.2.2. Предмет опорезивања................................................................................... 188 4.1.2.3. Пореска ослобађања...................................................................................... 189 4.1.2.4. Пореске стопе................................................................................................ 190 4.1.2.5. Плаћање пореза ............................................................................................. 191 4.1.2.6. Мјесто плаћања пореза................................................................................. 191 4.2. Порез на добит...................................................................................................... 192 4.2.1. Општа разматрања......................................................................................... 192 4.2.2. Законски опис пореског чињеничног стања пореза на добит...................... 194 4.2.2.1. Порески обвезник ........................................................................................... 194 4.2.2.2. Пореска основица........................................................................................... 196 4.2.2.3. Порески подстицаји....................................................................................... 198 4.2.2.4. Опорезивање добити страног правног лица............................................... 199 4.2.2.5. Опорезивање добити правног лица из Републике Српске на добит остварену у страној држави........................................................................ 199 4.2.2.6. Избјегавање двоструког опорезивања......................................................... 201 4.2.2.7. Пореска стопа пореза на добит и пореска пријава ................................... 202 5. ПОРЕЗ НА ИГРЕ НА СРЕЋУ И ЗАБАВНЕ ИГРЕ.............................................. 202 5.1. Порез на добитак од игара на срећу................................................................... 203 5.2. Порез од приређивања игара на срећу и забавних игара................................. 203 6. СИСТЕМ ДОПРИНОСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ......................................... 204 6.1. Основна обиљежја и начела................................................................................ 204 6.2. Основица доприноса............................................................................................ 205 6.3. Обавеза исплатиоца и контрола уплате доприноса.......................................... 206 7. ТАКСЕ...................................................................................................................... 207 7.1. Административне таксе....................................................................................... 207 7.2. Боравишне таксе................................................................................................... 208 7.3. Судске таксе ......................................................................................................... 210 7.4. Посебне републичке таксе .................................................................................. 211 8. НАКНАДЕ............................................................................................................... 212 8.1. Накнаде за кориштење вода................................................................................ 212 8.2. Накнаде за кориштење шума .............................................................................. 213 8.3. Накнадa за кориштење земљишта...................................................................... 213 8.4. Накнаде за кориштење путева............................................................................ 214 8.5. Накнаде за експлоатацију минералних сировина............................................. 215 9. ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ...................................................... 215 9.1. Организација пореске управе.............................................................................. 216 9.2. Права пореских обвезника .................................................................................. 217 9.3. Права и овлаштења пореских службеника........................................................ 218 9.4. Даљи правци развоја пореског система Републике Српске............................. 219
 • 9. 9 ГЛАВА VIII ПОРЕСКИ СИСТЕМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ страна 1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА....................................................................................... 220 2. СТРУКТУРА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА................................................................. 221 3. ПОРЕЗ НА ПЛАТУ................................................................................................. 222 3.1. Општа разматрања............................................................................................... 222 3.2. Основица за обрачун пореза на плату................................................................ 223 3.3. Пореска ослобађања и пореске олакшице......................................................... 224 4. ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА.............................................. 224 4.1. Општа разматрања............................................................................................... 224 4.2. Пореска основица и пореска стопа..................................................................... 225 4.3. Пореска ослобађања и пореске олакшице......................................................... 227 4.4. Избјегавање двоструког опорезивања................................................................ 228 4.5. Пореска пријава.................................................................................................... 228 5. ПОСЕБАН ПОРЕЗ НА ЗАШТИТУ ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА............................................................................................... 228 6. ДОПРИНОСИ.......................................................................................................... 229 6.1. Стопе доприноса .................................................................................................. 229 6.2. Врсте доприноса................................................................................................... 230 6.3. Обвезник доприноса ............................................................................................ 230 7. АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ........................................................................... 231 8. ПОРЕЗ НА ДОБИТ/ПРИХОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА............................................ 231 8.1. Општа разматрања............................................................................................... 231 8.2. Пореска основица................................................................................................. 232 9. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ.......................................................................................... 235 9.1. Општа разматрања............................................................................................... 235 9.2. Пореска ослобађања пореска пријава и висина пореза.................................... 236 10. ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ И ИМОВИНСКИХ ПРАВА................................................................................. 237 10.1. Обвезник пореза и предмет опорезивања........................................................ 237 10.2. Висина пореске стопе ........................................................................................ 238 10.3. Пореска пријава и рок плаћања........................................................................ 239 11. ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД АУТОРСКИХ ПРАВА ПАТЕНАТА И ТЕХНИЧКИХ УНАПРЕЂЕЊА........................................................................... 239 12. ПОРЕЗ НА ПОТРОШЊУ АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА У УГОСТИТЕЉСТВУ............................................................................. 240
 • 10. 10 страна 13. ПОРЕЗ НА НАСЉЕЂЕ И ПОКЛОНЕ................................................................ 241 14. ПОРЕЗ НА ДОБИТКЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ................................................ 241 15. ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ................... 242 16. ПОРЕСКА УПРАВА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ФИНАНСИЈСКА ПОЛИЦИЈА........................................................................ 242 16.1. Порескауправа................................................................................................... 242 16.2. Финансијска полиција ....................................................................................... 243 16.3. Даљи правци развоја пореског система Федерације Босне и Херцеговине ......................................................................................... 244 ГЛАВА IХ ПОРЕСКИ СИСТЕМ БРЧКО ДИСТРИКТА 1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА....................................................................................... 245 2. СТРУКТУРА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА БРЧКО ДИСТРИКТА.......................... 245 2.1. Порез на доходак.................................................................................................. 245 2.1.1. Предмет пореза на доходак............................................................................. 246 2.1.2. Основица пореза на доходак ............................................................................ 247 2.1.3. Убирање пореза на доходак ............................................................................. 248 2.2. Порез на добит од игара на срећу и порез за приређивање игара на срећу....................................................................................................... 249 2.3. Административне таксе....................................................................................... 250 2.4. Судске таксе ......................................................................................................... 250 2.5. Накнаде у Брчко Дистрикту................................................................................ 250 2.6. Пореска Управа Брчко Дистрикта...................................................................... 251 ГЛАВА X ЗАКЉУЧАК ЗАКЉУЧАК................................................................................................................. 251
 • 11. 11 страна БИБЛИОГРАФИЈА..................................................................................................... 257 а) КЊИГЕ..................................................................................................................... 257 б) ПУБЛИКАЦИЈЕ..................................................................................................... 258 ц) ЧЛАНЦИ................................................................................................................. 259 г) ПРАВНИ ПРОПИСИ.............................................................................................. 260 е) ОСНОВНЕ СТРАНИЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ.......................................................... 264
 • 12. 12 ГЛАВА I ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА 1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА Важност пореског система, као једне од битних компоненти друштвено- економског уређења и стуба функционисања једне државе, указала је на потребу његовог расвјетљавања са правног аспекта, уобзирујући прије свега уставно уређење и дефинисање фискалног суверенитета као права и овлаштења државе или других јавноправних колективитета да установљавају одређене дажбине (фискалитете) као основне инструменте за прикупљање јавних прихода. Имајуаћи у виду уставно уређење Босне и Херцеговине као сложене државне заједнице, настале, међународним уговором, Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини, уставно уређење Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, предмет истраживања полази од основне хипотезе да у Босни и Херцеговини не постоји јединствен порески систем и да обим фискалног суверенитета одржава уставно уређење Босне и Херцеговине и уставно уређење ентитета. У циљу доказивања основне хипотезе, нужно се намећу одређене помоћне хипотезе које треба да ближе одреде основну хипотезу тј. да дају ближе појашњење уређења пореског система Босне и Херцеговине што обухвата систем индиректних пореза, посматрајући то као резултат захтјева Европске уније у испуњавању једног од услова за отпочињање преговора о потписивању Уговора о стабилизацији и придруживању, затим, уређење пореског система Републике Српске у оквиру изворног фискалног суверенитета одређеног Уставом Републике Српске и уређење пореског система Федерације Босне и Херцеговине и кантона у оквиру подијељеног изворног фискалног суверенитета на начин како је то одређено Уставом Федерације Босне и Херцеговине и уставима кантона. Имајући у виду статус Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, успостављен међународном арбитражном одлуком, помоћна хипотеза је била да и Брчко Дистрикт поред самосталности у законодавној, извршној и судској власти има право и
 • 13. 13 овлаштење да самостално организује и уређује порески систем што произилази из Статута Дистрикта. У називу тезе наглашен је правни аспект, што је усмјерило само истраживање и структуру рада. Тако је рад због његове прегледности, методичности и систематичности подијељен у осам поглавља (поред Увода и Закључка). У првом поглављу смо се бавили уопште о праву и овлаштењу државе или других јавноправних колективитета да уређују порески систем, фискалном суверенитету у Босни и Херцеговини, ентитетима и Брчко Дистрикту, захтијевима Европске уније према Босни и Херцеговини у области пореза и царина, основним елементима унутрашњег тржишта Европске уније, те споразумом о преношењу надлежности у области индиректног опорезивања, закљученог између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као основа за успостављање пореског система Босне и Херцеговине у области индиректног опорезивања. У оквиру овог поглавља смо се бавили и инструментима регулисања дажбина, начелу законитости дажбина, кодификацији дажбинских закона, о томе каква је улога и значај пореског система, те финансијској дјелатности државе. Друго поглавље посвећено је порескоправном односу са детаљним приказом његових основних карактеристика и садржаја, пореском повјериоцу, пореском дужнику, настанку пореске обавезе, захтјевима пореског повјериоца према пореском дужнику и захтјевима пореског дужника према пореском повјериоцу, правима пореских обвезника, контролној функцији пореских органа, те радњама које порески органи предузимају у циљу откривања пореских кривичних дјела и пореских прекршаја. У сљедећем поглављу, Врсте и структура пореског система, почећемо од општег појма пореског система, фактора који утичу на организовање пореског система, врстама пореских система, захтјевима у организовању пореског система, структури пореског система, те основним елементима дажбина. Поглавље пет посвећено је дажбинама као елементима пореског система, основним карактеристикама дажбина и њиховим сличностима и разликама. У шестом поглављу смо се бавили системом индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, полазећи од основа система, Управе за индиректно опорезивање, Управног одбора установљеног Законом о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, структуре и законског описа пореског чињеничног стања за сваки облик пореза који чини структуру наведеног система.
 • 14. 14 Наравно, највећа пажња посвећена је порезу на додату вриједност, почев од општег појма и историјског развоја, основних карактеристикама ПДВ-а, начелима, стопама ПДВ-а, предностима пред другим облицима опорезивања, Шестој директиви Вијећа Европе, ПДВ-у у Босни и Херцеговини, разлозима за увођење, те разради законског описа пореског чињеничног стања одређеног Законом о порезу на додату вриједност. Седмо поглавље, Порески систем Републике Српске, откриће структуру пореског система Републике Српске, те законски опис пореског чињеничног стања за основне облике дажбина које чине структуру пореског система Републике Српске, полазећи од Закона о порезу на доходак, Закона о порезу на добит, Закона о порезима на имовину и других пореских закона који регулишу порезе и друге облике дажбина у Републици Српској. Посебна пажња посвећена је Пореској управи која је институционално успостављена 2001. године као резултат тада спроведене пореске реформе у Републици Српској. У сљедећем поглављу смо се бавили пореским системом Федерације Босне и Херцеговине, структуром пореског система успостављеног федералним и кантоналним пореским законима, карактеристикама основних облика дажбина које чине структуру пореског система, Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине, али и Финансијској полицији која врши контролну функцију пријављивања, обрачунавања и плаћања дажбина. Поглавље осам третира порески систем Брчко Дистрикта, његове карактеристике, структуру и Пореску управу Брчко Дистрикта која од 2007. године, организационо поред Трезора Брчко Дистрикта чини структуру Дирекције за финансије. 2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА Циљеви истраживања су прагматички или друштвени и спознајни или научни. Прагматички циљеви говоре о користима, корисницима и начинима кориштења добијених резултата. Корист се очекује у интересовању већег броја обвезника да боље упознају порески систем као компоненту друштвено-економског
 • 15. 15 уређења, што може утицати на порески морал пореских обвезника и сарадњу са пореским органима. Корисници добијених резултата биће порески обвезници, пореске администрације у Босни и Херцеговини, и уопште заинтересована лица која ће се на једном мјесту упознати са пореским системима у Босни и Херцеговини, појединим дажбинама које чине структуру пореских система, и законским описом пореског чињеничног стања за сваки облик дажбине. Начин на који ће се користити добијени резултати биће начин на који се користе информације у области свих облика дажбина, јер ће у раду бити дат низ информација које су директно примјењиве на неке животне ситуације које доводе до конкретизације одређене правне норме садржане у пореским законима. Спознајним или научним циљевима одређујемо ниво спознаје коју треба остварити током истраживања. У овом раду главни циљ је научно описивање или дескрипција како би се извршио компетентнији увид у нека савремена пореска рјешења у упоредном и домаћем праву. Споредни циљ је да се преко скупа карактеристичних елемената (порески обвезник, предмет опорезивања, пореска стопа, пореска основица, моменат испуњавања пореске обавезе...) утврде сличности и разлике између пореских система у Босни и Херцеговини. 3. МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА Комплексност предмета рада и циљеви истраживања одредили су кориштење више различитих метода. Тако је кориштен догматских метод у тумачењу значења појединих правних норми. Нормативни метод је примјењиван у проналажењу норми којима се регулише порески систем уопште и поједини облици дажбина. Лингвистички метод је нарочито употребљаван у разради законског описа пореског чињеничног стања појединих пореских закона.
 • 16. 16 Компаративни метод је кориштен навођењем појединих рјешења у пореским законима Републике Српске и Федерацијде Босне и Херцеговине, затим земљама Европске уније или земљама OECD-а. Историјски правни метод је кориштен у приказу настанка појединих облика дажбина или уопште појединих пореских система, што је и логично ако се има у виду чињеница да је изградња пореског система перманентан процес и да ће тај процес са јачим интензитетом трајати све до потпуног придруживања Босне и Херцеговине Европској унији и наравно, након тога, у правцу сталног усклађивања пореског законодавства са захтјевима Европске Уније. ГЛАВА II ПРАВО И ОВЛАШТЕЊЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ОСНОВА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА 1. OСНОВА УРЕЂИВАЊА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА Успостављајући друштвено-економско и политичко уређење једне државе, базично је питање, како и на који начин прикупити приходе за подмирење јавних потреба, остваривање општекорисних циљева и уопште организовања друштвеног живота. У вршењу финансијске дјелатности, засноване на уставу и закону, највећи дио јавних прихода, држава или други јавноправни колективитети, 1 (зависно од уставних овлаштења у оквиру организационе структуре државе), убиру, из извора који припадају физичким и правним лицима. Приходи се убиру на темељу власти, принуде која је инкорпорирана у фискални суверенитет одређеног јавноправног 1 Израз јавноправни колективитети у овом раду употребљава се као збирни појам облика организовања друштвено-политичке заједнице, односно федерације, федералних јединица, јединица локалне самоуправе или других облика организовања који обављају јавноправне функције.
 • 17. 17 колективитета што се манифестује у установљавању одређених дажбина 2 које чине структуру пореског система. Ако се јавни приходи убиру на темељу власти принуде на начин да се умањује економска снага физичких и правних лица без непосредне противнакнаде, поставља се питање: Шта је фискални суверенитет државе, откуда држави или другом јавноправном колективитету право да убире јавне приходе из извора (доходак, добит, приходи), који примарно припадају физичким и правним лицима? Каква је намјена прикупљених јавних прихода и у чему се огледа фискална улога пореског система? Да ли фискални суверенитет државе и других јавноправних колективитета чини само установљавање дажбина или то обухвата и употребу, односно, строго утврђени начин трошења средстава прикупљених од јавних прихода? Одговори на постављена питања свој извор налазе у уставу, а цијенећи да су то основни елементи уређивања пореског система једне државе, обрадићу, фискални суверенитет који чини уставно право и овлаштење државе или другог јавноправног колективитета да уставовљава одређене дажбине, фискални суверенитет у Босни и Херцеговини, захтјеве Европске уније према Босни и Херцеговини у области пореза, инструменте регулисања дажбина, дјелатност државе и других јавноправних колективитета у прикупљању јавних прихода и како фискалну, тако и ванфискалну улогу пореског система. 2. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ Фискални суверенитет мoжемо дефинисати као право државе или другог јавноправног колективитета да на основу уставног овлаштења установљава (утврђује) фискалне принудне приходе, одређујући врсту и облик принудних прихода који чине структуру пореског система. На основу фискалног суверенитета, што у суштини представља финансијску власт, дажбине се једнострано уводе од 2 Израз дажбина у овом раду користи се као генусни појам за све обавезне јавне фискалне приходе (порезе, царине, доприноси и таксе), све до разраде појединих врста дажбина.
 • 18. 18 стране државе или другог јавноправног колективитета са позиције власти, односно успоставља се правни однос у којем нема равноправности и добровољности. 3 У дажбинском односу држави или другом јавноправном колективитету зависно од уставног овлаштења за установљавање дажбина, припада доминантан и надређен положај, а физичким и правним лицима који су на основу закона обвезници одређене дажбине, под пријетњом принуде, остаје да се повинују одлукама државе или другог јавноправног колективитета (подређен однос). Управо због саме природе дажбинског односа, посебно значајно питање је ко у једној држави има овлаштење и какве надлежности из домена фискалног суверенитета. Са аспекта друштвено-политичког организовања, неопходна је апсолутно јасна координација у одређивању надлежности за утврђивање врста дажбина и убирању јавних прихода по том основу.Уколико не би постојала јасна координација у одрђивању надлежности појединих јавноправних колективитета могло би се десити да дажбински обвезник и његова економска снага потпадају под све кругове носилаца фискалног суверенитета што би имало за посљедицу низ негативних економских, социјалних, политичких, па и самих фискалних реперкусија. 2.1. Фискални суверенитет са аспекта организационе структуре државе Ко има фискални суверенитет у сложеним државама? Да ли је то: федерација, федералне јединице, јединице територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе (општине и градови)? Да ли је он недјељив или нека овлашћења из домена фискалног суверенитета припадају једним, а нека другим нивоима државног организовања (што је најчешће заступљено), питања су која се уређују искључиво уставом једне државе. Посматрајући фискални суверенитет у односу на организациону структуру државе у пракси није забиљежен случај да се ради о недјељивом фискалном суверенитету; углавном, сваки јавноправни колективитет 3 ''Фискална власт и политичка власт иду руку под руку. С једне стране, порез је одувјек био суштински аспект суверенитета државе'', (G. Tixier, G. Gest, Droit Fiscal, L.G.D.J., Paris, 1981, strana 5).
 • 19. 19 има мањи или већи фискални суверенитет који је непотпун и ограничен. Практичан примјер је да федерација има овлаштење на установљавање дажбина, а федералне јединице и јединице локалне самоуправе овлаштење на увођење и утврђивање висине прихода. Када права и овлаштења за регулисање материје дажбина од стране одређених јавноправних колективитета проистичу из устава или закона ради се о оригинарном фискалном суверенитету. Међутим, због разних политичких компромиса у циљу несметаног функционисања и задовољења јавних потреба и остваривања општекорисних циљева појединих јавноправних колективитета, по посебној процедури, врши се пренос неких овлашћења са шире на ужу или са уже на ширу друштвено-политчку заједницу, односно, долази до изведеног фискалног суверенитета. Ако, на примјер, субцентрална власт пренесе право коришћења на увођење неке дажбине на локални ниво власти, онда локални ниво власти има изведени фискални суверенитет. Поред оригинарног и изведеног (деривативног) фискалног суверенитета, постоји и фискални суверенитет одређен фискалним споразумом који је нужан нарочито у погледу разграничавања компетенција у утврђивању и припадности извора дажбина између појединих јавноправних колективитета. Фискални споразум, подразумијева сплет правних односа у погледу регулисања надлежности и овлашћења из домена фискалног суверенитета и правни режим расподјеле извора дажбина по степенима носилаца финансирања. 2.2. Компоненте фискалног суверенитета Са аспекта фискалног суверенитета, 4 садржај права и овлашћења државе, или другог јавноправног колективитета у области дажбина, чине четири битне компоненте: (1) Установљавање дажбина, што обухвата утврђивање врста и облика дажбина и дефинисање њихових битних елемената (извор, предмет, основица, 4 Често се фискални суверенитет идентификује с финансијским суверенитетом што су сасвим два различита појма.Фискални суверенитет се односи искључиво на право јавноправног колективитета да установљава (утврђује) фискалне принудне приходе, док се финансијски суверенитет односи и на фискални суверенитет, монетарни суверенитет (емисија новца), вођење монетарне политике и сл. тако да је фискални суверенитет само једна компонента финансијског суверенитета. Опширније: Др Халид Коњхоџић, Фискална знаност, Логос, Сплит, 2ооо, године, стрana 49.
 • 20. 20 обвезник, врсте стопа и врсте ослобођења и олакшица). Умјесто израза установљавање дажбина, у употреби је и термин уређивање основа фискалног система или основа пореског система што има значење одређивање основних врста и облика дажбина. У суштини установљавање дажбина значи доношење посебног пореског закона који тачно утврђује које ће се дажбине уводити и од којих јавноправних колективитета у једној држави. 5 На примјер индиректни порези у Босни и Херцеговини, установњени су Законом о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини. Овај закон одређује, врсту и облик индиректних пореза који чине структуру индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини. (2) Увођење дажбине, означава право јавно-правног колективитета да уводи дажбине које му по закону о уређењу основа пореског система припадају и да посебним прописом о увођењу врши разраду и конкретизацију елемената одређене дажбине. Сходно начелу законитости наплата дажбине се не може вршити без њеног увођења законом, односно одлуком локалних заједница за дажбине које су одређене као приход локалних заједница, без обзира што су посебним законом установљене као врста дажбине. (3) Одређивање висине дажбине, обухвата дефинисање висине основице дажбине, или на други начин утврђивање њене висине (квантитативно), што се мора чинити законом, или на основу закона делегираног овлаштења, одлуком скупштине општине или града. (4) Вршење разреза (утврђивање конкретних дажбинских обвеза), наплата и контрола извршавања дажбинских обавеза, у надлежности је пореских органа и ова компонента има посебан значај с аспекта извршавања пореских закона и ажурног прилива планираних јавних прихода. 3. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Ако се има у виду да се уставом одређује овлаштење за уређивање основа пореског система, односно питање фискалног суверенитета, јасно је да порески 5 Као примјер таквог закона може се навести Закон о основама пореског система Савезне Републике Југославије, објављен у Службеном листу СРЈ, број 30/96, 29/97, 12/98, 59/98, 53/99, а главни разлог за доношење Закона био је усклађивање пореза Републике Србије и Црне Горе.
 • 21. 21 систем свој основни извор налази у уставу. Устав, као највиши правни акт, регулише субјектно пореско право државе да уводи и наплаћује фискалне јавне приходе, али и пореске дужности грађана. У уставу једне државе се на генералн начин постављају општа правила и начела за уређивање порескоправних односа, која се разрађују у пореским законима и прилагођавају пореској стварности. У том контексту, порески систем Босне и Херцеговине треба посматрати као порески систем једне сложене државне заједнице настале међународним уговором, Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини. 6 Да ли се ради о подјељном фискалном суверенитету Босне и Херцеговине и ентитета, изворном фискалном суверенитету ентитета, да ли фискални суверенитет у неком обиму припада кантонима у Федерацији Босне и Херцеговине и рјешење фискалног суверенитета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, питања су за које одговор налазимо у Уставу Босне и Херцеговине, Уставу Републике Српске, Уставу Федерације Босне и Херцеговине, уставима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине и Статуту Брчко Дистрикта. 3.1. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Устав Босне и Херцеговине, односно Анекс 4 дејтонског Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, не садржи одредбе о фискалном суверенитету и основним принципима који се односе на уређивање основа пореског система и утврђивање порескоправних односа између државе и њених грађана. У члану III тачка 1 Устава, одређене су надлежности институција Босне и Херцеговине, у областима: • спољна политика, • спољно трговинска политика, 6 Општи оквирни споразум за мир (Дејтонски споразум) је усаглашан 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Врајт Патерсон у градићу Дејтон (САД), а потписан 14. децембра 1995. године у Паризу. Карактер међународног споразума даје му снажно учешће и медијација међународних преговарача, представника САД, Велике Британије, Француске, Њемачке, Русије и Европске Уније, поред делегација Босне и Херцеговине, Југославије и Хрватске. Сам споразум се састоји од 11 дијелова, а Анекс 4 представља Устав Босне и Херцеговине. Занимљиво је истаћи да овај споразум још увијек није званично преведен у Босни и Херцеговини са енглеског језика на службене језике у Босни и Херцеговини, нити објављен у ''Службеном гласнику Босне и Херцеговине'', ''Службеном гласнику Републике Српске'' и ''Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине''.
 • 22. 22 • царинска политика, • монетарна политика, како је одређено чланом VII Устава, • финансирање установа и међународних обавеза Босне и Херцеговине, • политика и прописи за усељење, избјеглице и азил, • спровођење кривичних закона на међународном плану и између ентитета, укључујући ту односе са Интерполом, • увођење и рад средстава за међусобне и међународне комуникације, • регулисање саобраћаја између ентитета, и • контрола ваздушног саобраћаја. Имајући у виду уставом одређене надлежност институција Босне и Херцеговине, слиједи закључак да је фискални суверенитет и уређење пореског система у надлежности ентитета, односно Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 7 Поред тога што је састав Босне и Херцеговине одређен Уставом Босне и Херцеговине, мора се уобзирити чињеница да Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, представља специфичну територијалну јединицу локалне самоуправе, која поред самосталности у законодавној, извршној и судској влсти на подручју Дистрикта има и одређен фискални суверенитет на што упућује одредбом члана 9 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 8 7 Састав Босне и Херцеговине, као сложене државне заједнице која се састоји од два ентитета - Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, одређен је одредбом члана I тачка 3 Устава Босне и Херцеговине. 8 Одлука Арбитражног трибунала за област Брчко донесена је 5. марта 1999. године, у Бечу, а са допуном Анекса, објављена као коначна верзија 18. 08. 1999. године, чиме су створени услови за доношење Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који је објављен 6. априла 2000. године у ''Службеном гласнику Босне и Херцеговине'', број 9/02. У члану 9 Статута Дистрикта, који утврђује функције и овлашћења Дистрикта, утврђено је да су у оквиру функција и овлашћења Дистрикта и финансије Дистрикта, а у члану 23 да је Скупштина Дистрикта надлежна да утврђује општу политику Дистрикта, укључујући и политику финансија Дистрикта.
 • 23. 23 3.2. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У Уставу Републике Српске, у оквиру економског и социјалног уређења, одређена су основна начела за уређивање пореског система. Одредбом члана 61 Устава одређено је: ''Финансирање јавних служби врши се преко фондова и буџета, у складу са законом'', а одредбом члана 62: ''Средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени приходи“, односно самим Уставом је одређено да су порези и таксе јавни приходи, те наглашен принцип законитости код утврђивања фискалних прихода. Поред принципа законитости, одредбом члана 63 Устава Републике Српске одређен је принцип општости и правичности опорезивања: ''Обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и утврђује се према економској снази обвезника''. У оквиру права и дужности Републике Српске, одредбом члана 68 тачка 7 Устава одређена је надлежност Републике Српске, да уређује и обезбјеђује, између осталог, и порески систем. Наведене уставне одредбе дају право и овлаштење Републици Српској да има оригинарни фискални суверенитет утврђен Уставом, односно, право и овлаштење да самостално уређује свој порески систем. Уставом Републике Српске су дефинисани и основни принципи опорезивања, засновани на начелу законитости, општости и правичности. 3.3. ФИСКАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ За разлику од Републике Српске, због самог уставног уређења, Федерација Босне и Херцеговине, има сасвим другарјешења за уређење пореског система. Устав Федерације Босне и Херцеговине, по самој структури и уређењу уставних питања друкчије је конципиран од Устава Републике Српске, тако да не садржи одредбе које се односе на принцип правичности и општости пореза. У одредбама Устава Федерације Босне и Херцеговине које регулишу искључиву надлежност Федерације, односно у члану 1 тачка ф утврђена је надлежност Федерације за утврђивање фискалне политике, што у ширем смислу подразумијева и уређење пореског система. Међутим, у свим кантоналним уставима,
 • 24. 24 у оквиру искључиве надлежности кантона/жупаније, одређено је да је кантон/жупанија надлежан, за финансирање дјелатности кантоналне/жупанијске власти опорезивањем, задуживањем или другим средствима. Одредбу о финансирању кантоналне/жупанијске власти опорезивањем, садрже сви кантонални/жупанијски устави. 9 Наведене уставне одредбе упућују да је оригинарни фискални суверенитет у Федерацији Босне и Херцеговине подијељен између Федерације и кантона/жупанија с обзиром да је Уставом одређено да је фискална политика у искључивој надлежности Федерације, али и да кантони/жупаније имају уставно овлаштење да уводе одређене облике пореза за вршење финансијске дјелатности тог јавноправног колективитета. Поред тога, кантонални устави у оквиру одређивања надлежности општинског вијећа садрже одредбу да општинско вијеће доноси прописе о опорезивању и на други начин осигурава потребне финансије које нису осигурали кантонална или федерална власт, што даје овлаштење да се општинском одлуком уводи одређени облик пореза. 4. ЗАХТЈЕВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Поред уставног уређења, који представља извор и оквир успостављања пореског система, мора се имати у виду чињеница да је Босна и Херцеговина земља у транзицији и да је стратешки циљ Босне и Херцеговине улазак у Европску унију. 10 Улазак у Европску унију, захтјева испуњавање одређених услова који су одређени 9 Федерација Босне и Херцеговине се састоји од 10 територијалних јединица-кантона, чији су називи одређени према градовима који су сједишта одговарајућих кантоналних власти или према регионалним географским карактеристикама. Називи кантона/жупанија су: Унскосански, Тузланскоподрињски, Жупанија Посавска, Зеничкодобојски, Босанскоподрињски, Средњобосански, Херцеговачконеретвански, Жупанија Западнохерцеговачка, Кантон Сарајево, Херцегбосанска Жупанија. Опширније: Устави Босне и Херцеговине, Федерално Министарсво правде, Сарајево, 1997. 10 Одлука Савјета министара о покретању иницијативе за приступање Европској унији објављена у ''Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 3/99, а Резолуција Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о европским интеграцијама и Пакту о стабилности за Југоисточну Европу у ''Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ ', број 12/98. Овом резолуцијом Босна и Херцеговина изражава пуну подршку Пакту о стабилности за Југоисточну Европу који је ступио на снагу 30.06.1999. године на самиту одржаном у Сарајеву. Пакт представља политички документ са јасним стратешким циљем - стабилизација у Југоисточној Европи, приближавање земаља региона (Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе, Македоније, Хрватске, Бугарске, Румуније, Молдавије и Албаније) Европској унији и јачање регионалне сарадње. Значај овог политичког документа огледа се у успостављању односа који су омогућили слободну трговину и унапређење конкурентности земаља региона, шта је потврђено потписивањем споразума о слободној трговини између ових земаља.
 • 25. 25 правилима Европске уније за земље кандидате. 11 Прецизирани услови приступа Европској уније, за земље источне и средње Европе које желе да постану чланице Европске уније одређени су у Копенхагену 1993 године. Кључни услови са јасно дефинисаним критеријумима подијељени су у три групе: политички, правни и економски. Политички и правни критеријуми односе се на стабилност институција које гарантују демократију, правну државу, поштивање људских права и права мањина, способност преузимања обавеза чланства, укључујући и имплементацију циљева политичке, економске и монетарне Уније. У оквиру испуњавања постављених услова, економски критеријуми се односе на постојање тржишне економије и способност привредних субјеката да издрже притисак на тржишту Европске уније. Критеријуми из Копенхагена допуњени су на Мадридском самиту 1995. године, са акцентом за развој тржишне економије и стварање стабилног економског и монетарног окружења. У контексту испуњавања основних услова, Европска унија је 2000 године, објавила Мапу пута (Rood map), документ који успоставља 18 кључних услова које Босна и Херцеговина треба да испуни како би приступила изради Студије изводљивости као услова за отпочињање преговора о потписивању Споразума о стабилизацији и придруживању. Због специфичне ситуације која је владала на подручју западног Балкана, Европска унија се одлучила за другачији концепт придруживања земаља овог региона. Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора, Македонија и Албанија су обухваћене Процесом стабилизације и придруживања, а не Процесом придруживања који су пролазили земље кандидати за пуноправно чланство до 1999 године. У овај споразум је уведена јака компонента стабилности и умјесто Споразума о придруживању, потписује се Споразум о стабилизацији и придруживању, када земља потписник стиче статус потенцијалног кандидата, а не кандидата. 12 У оквиру смјерница Мапе пута, Студије изведљивости и Извјештаја Европске комисије о прихватању Студије изводљивости за Босну и Херцеговину, 13 посебан 11 Опширније: Др Невенка Мисита, Основи права Европске уније, Магистрат, Сарајево, 2002 године. 12 Опширније: Document Commission Communicaton to the Council and European Parlament (COM) 235 од 26 маја 1999, године. 13 Савјет министара Европске уније, 2003 године, потврдио је Студију изводљивости за Босну и Херцеговину, означавајући приоритетна подручја са појединачним активностима које треба испунити као услов за потписивање Споразума о Стабилизацији и придруживању. Једно од тих подручја јесте реформа царинског и пореског система. Проф. др Мирослав Прокопијевић, Европска унија, Службени гласник, Београд, 2005, године, страна 385.
 • 26. 26 акценат, у поглављу економска и фискална питања, дат је порезима и царинама као инструментима пореске и царинске политике који пресудно утичу на остварење принципа на којима се темељи јединствено унутрашње тржиште Европске уније. 14 Унутрашње тржиште, назив који се користи од потписивања Уговора о Европској унији 15 представља срж битисања данашње Европске уније, а основно његово обиљежје је укидање препрека слободног кретања људи, роба, услуга и капитала, стим да треба имати у виду да су темељи унутрашњег тржишта Европске уније постављени Уговором о Европској економској заједници. 16 У члану 2 Уговора, прописано је између осталог: ''Заједница има за циљ да успостављањем заједничког тржишта као и економске и монетарне уније и спровођења заједничких политика и активности предвиђених у члановима 3 и 4, унапређује складан, уравнотежен и трајан привредни развој у цијелој Заједници, висок степен запослености и социјалне заштите, једнакост између мушкараца и жена, трајан и неифлаторан раст, висок ниво конкурентности и усклађености економских резултата, висок ниво заштите као и побољшање квалитета животне средине, подизање нивоа и квалитета живота, привредну и друштвену повезаност и солидарност између чланица''. 17 Стварање унутрашњег тржишта подразумијева не само либерализацију трговине међу државама чланицама већ и либерализацију кретања производних фактора: роба, капитала и услуга што повлачи слободно пословно настањивање лица и привредних 14 Јединствено тржиште је појмовни оквир за уједињавање економског подручја Европске уније путем остварења четири слободе. Данас се више користи појам унутрашње тржиште, како је и дефинисано Уговором о Европској унији. За успостављање јединственог тржишта посебну улогу има Јединствени европски Пакт потписан у Луксембургу 1986 године, са којим су извршене измјене и допуне Римских уговора с циљем стварања Европске уније као наднационалне, политичке и економске интеграције као једног подручја без унутрашњих граница чије потписивање и остваривање је било предвиђено за 1992. годину. Опширније: Привредна комора Београд, wеб сајт: www.kobeg.org.YU. 15 Уговор о Европској унији, потписан је у Мастрихту (Холандија) 1992 године. Уговором се успоставља Европска унија, што означава нову еру у процесу европске интеграције. Постављени су јасни циљеви у правцу стварања економске и монетарне уније, увођења јединствене валуте (евра), заједничке спољне и безбједоносне политике, заједничке одбрамбене политике, увођење држављанстава Европске уније, сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова. Опширније: Стратегија интегрисања Босне и Херцеговине, Савјет министара, Дирекција за европске интеграције, Сарајево, 2006, године. 16 Уговор о оснивању Европске економске заједнице потписан је у Риму 1957 године, када и Уговор о оснивању Европске заједнице за атомску енергију (Римски уговори). Земље потписнице су земље које су потписале 1951 године Паришки споразум о оснивању Економске заједнице за угаљ и челик (Западна Њемачка, Француска, Италија, Белгија, Холандија и Луксембург). Уговором је успостављена Царинска унија између држава чланица Европске економске заједнице и постављен циљ стварање заједничког европског тржишта унутр којег би се обезбједило слободно кретање људи, роба, услуга и капитала. Све касније измјене оснивачких уговора имали су за циљ постизање оног шта је утврђено оснивачким уговорима. Опширније: Проф. др Милорад Бодирожа, Европска унија, Друго допуњено издање, Глас Српске, Графика, Бања Лука, 2006,година, р