Όνομα:..............................................................................................................
Άςκης...
of 1

Pollus pollh-polu

Pollus pollh-polu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pollus pollh-polu

  • 1. Όνομα:.............................................................................................................. Άςκηςη 1 Να ςυμπληρώςεισ τα κενά με το επίθετο o πολύς η πολλή το πολύ και το επίρρημα πολύ ςτον κατάλληλο αριθμό και πτώςη ................ φαςαρία ............... μ' αρζςει ................ κοιμικθκεσ ............... αγάπθ ................ ςυγγενείσ ................παιδιά ...............ζτρεξα ...............κόρυβοσ ...................μακθτζσ ...................νερό ..................χάρθκα ..................λυπικθκα ...................προβλιματα ..................θμζρεσ ...................ανκρώπων ................... ιςτορίεσ Άςκηςη 2 Να ςυμπληρώςεισ τισ προτάςεισ με το επίθετο “Πολύς- πολλή- πολύ” και το επίρρημα πολύ, βάζοντάσ τεσ ςτο ςωςτό αριθμό και πτώςη. O Σιμερα, ιρκε ζνασ κφριοσ και μασ ρώτθςε αν βλζπουμε ..............τθλεόραςθ. O Η Ελζνθ δουλεφει .............. ώρεσ κακθμερινά και δυςτυχώσδεν ζχει ............ελεφκερο χρόνο. O Είμαι ..............ευχαριςτθμζνοσ από τθν επίδοςι μου και .............φορζσ ςκζφτομαι ότι άξιηε .........τον κόπο. O Η πρόταςθ του δαςκάλου να φτιαχτεί μία ..............μεγάλθ βιβλιοκικθ ςτο ςχολείο ζγινε δεκτι με ...................μεγάλο ενκουςιαςμό από ..............παιδιά. O Η παράςταςθ ιταν ............εντυπωςιακι και οι κεατζσ χειροκροτοφςαν ζνκερμα για ............. ώρα. O Αν και το διάβαςμα είναι .............φορζσ .............κουραςτικό, ωςτόςο τα οφζλθ είναι ............. O Το ςπίτι ζχει ................καλι θχομόνωςθ και ζτςι δεν ακοφγεται ..............φαςαρία. O Η πλατεία ιταν γεμάτθ με ............κόςμο που περίμενε να ξεκινιςει θ ςυναυλία. O Η καλλιζργεια τθσ μουςικισ παιδείασ χρειάηεται ...............προςπάκεια O Του ζχω .............εμπιςτοςφνθ γιατί είναι ..............υπεφκυνο άτομο. O Το παιχνίδι είχε ................αγωνία και ιταν ...............εντυπωςιακό. O Η Ελπίδα ζχει .....................όρεξθ και ........................ηιλο για γράμματα.

Related Documents