PO
D
PO
RA
LO
KÁ
LN
Í
EKO
N
O
M
IKY
25
letsvám
i
M
.C.TRITO
N
je
největšíčeská
poradenská
společnostposkytujícíslužby
podn...
N
EZISKO
V
Ý
SEK
TO
R
VEŘEJN
Á
SPRÁ
V
AŠKO
LY
SO
U
K
RO
M
Ý
SEK
TO
R
Tvořím
e
strategie
-zvyšujem
e
tržby,zisky,přidanou
h...
of 2

Nabidka sluzeb MCTRITON_2015

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nabidka sluzeb MCTRITON_2015

  • 1. PO D PO RA LO KÁ LN Í EKO N O M IKY 25 letsvám i M .C.TRITO N je největšíčeská poradenská společnostposkytujícíslužby podnikatelům am anažerům ,jesoučástístředoevropskéskupinyTRITO N H olding SE. Za dobu svého 25-letého působeníjsm e m ělipříležitostsetkatse sm noha podnikateli,m anažery a představiteliveřejné správy ipolitiky.N ašim klientům pom áhám e zvyšovatvýkonové a kvalitativníparam etry jejich firem aorganizací.Přidanou hodnotou pro našezákazníkyjsou naše C H Y T RÁ Ř EŠEN ÍR Y C H LE IM PLEM EN T O V A N Á D O PRA X E. Pro většinu m anažerů čistarostů dnes již nejsou zásadním problém em špatně nastavené procesy a příliš vysoké náklady. Je to především hledání synergií m ezi kom erčním i subjekty, veřejnou správou, školam ia neziskovým iorganizacem i-na regionálníúrovni. CH Y TRÁ ŘEŠEN ÍRYCH LE IM PLEM EN TO VA N Á D O PRA X E Poradenské a vzdělávacíslužby -hledánípropojenía synergií: N EZISKO V Ý SEK TO R A CÍRK V E M .C .TRITO N ,spol.s r.o.,Evropská 846/176a,160 00 Praha 6,tel.:255 710 600,e-m ail:info@ m c-triton.cz,w eb:w w w .m c-triton.cz Č ÍSLA ZA 25 LET 1 m ld.K č (kum ulovaný obrat) 10000 (hodnocených zam ěstnanců) 2400 (projektů) 2000(klientů) 68000(proškolenýchosob) 400 (zaměstnanců a spolupracovníků) O BCE -K RA JE -M A S -M IN ISTERSTV A -ZŘIZO V A N É O RG A N IZA CE N EZISKO V É O RG A N IZA CE -O BČA N SK Á SD R U ŽEN Í-CÍRK V E FIR M Y -KO R PO RA CE -SV A ZY -PRO FESN ÍSD R U ŽEN ÍA KO M O R Y STŘED N ÍA V YSO K É ŠK O LY SO U K RO M Ý SEK TO R VEŘEJN Á SPRÁ V A ŠKO LY
  • 2. N EZISKO V Ý SEK TO R VEŘEJN Á SPRÁ V AŠKO LY SO U K RO M Ý SEK TO R Tvořím e strategie -zvyšujem e tržby,zisky,přidanou hodnotu -zefektivňujem e výrobu a provoz -optim a- lizujem e procesy -vytvářím e franchisové sítě -posky- tujem e interim m anažery - zajišťujem e personální služby, vzdělávání a vyhledávání lidí - pom áhám e investorům realizovatjejich zám ěry Provádím e strategické plánování-zajišťujem e proces- ní,personálnía projektové řízení-zavádím e systém y kvality -konsolidujem e m ajetek - zajišťujem e vzdělá- vání-zlepšujem e kom unikace -řeším e dotace -koordi- nujem e spolupráci veřejného sektoru, podnika- telských i neziskových subjektů = podpora lokální ekonom iky Poskytujem e m anažerské poradenstvípro neziskový sektor-zajišťujem e procesní,personálnía projektové řízení - zavádím e systém y kvality - konsolidujem e m ajetek - zajišťujem e vzdělávání - zlepšujem e kom unikaci -řeším e dotace -pom áhám e v oblasti m ajetkového vyrovnání Ř eším e zam ěstn áván í ab solven tů , d u áln í vzdělávání a program y celoživotního vzdělávání - vyvíjím e, ověřujem e a využívám e nové form y vzdělávání - poskytujem e poradenství spojené se vzděláváním -stanovujem e strategické cíle v oblas- tiakadem ického podnikání Luděk Pfeifer partner Lukáš Jakubec veřejná správa R adoslav Tesař partner Lenka Filipová vzdělávání,rozvoj, personalistika PavelV osoba partner Petr D labal výroba,obchod JiříBeran výroba,obchod M arek Pavlík obchodníředitel Petr V áňa procesy,efektivita PŘESA H O V É PRO JEKTY A A KTIV ITY Ú častvíce subjektů -prolínánírůzných sektorů,... N EZISKO V Ý SEK TO R A CÍRK V E A nalýza potenciálu regionu -podpora stabilizace m ístních firem -studie proveditelnosti:PPP projekty -podpora identifikacem ladých lidísregionem -inovačnípotenciálfirm y/regionu -sem ináře a festivaly lokálníekonom iky -podpora zapojenícírkve a dobrovolníků do života regionu -„Budoucnosttě čekádom a” (školy,studenti,firm y) V adim Petrov kom unikace,PR SO U K RO M Ý SEK TO R VEŘEJN Á SPRÁ V A ŠKO LY

Related Documents