D L A C Z E G O Z O S T A Ł E M
P R O G R A M I S T Ą ?
M A R C I N B A R A N I E C K I
- P R O G R A M I S T A J A V A S C R I P T W
M O B I L E T R A V E L T E C H N O L O G I E S
( B R A N Ż A L O T N I C Z ...
A K T O T O T A K I ?
P R O G R A M I S T A ?
T E W S Z Y S T K I E R Z E C Z Y W Y K O N U J Ą
Z A D A N E I M P R O G R A M Y
J E S Z C Z E D O N I E D A W N A N A U K A
P R O G R A M O W A N I A N I E B Y Ł A T A K
Ł A T W A I P R Z Y J E M N A , ...
S K Ą D B I O R Ą S I Ę P R O G R A M Y ? K T O T W O R Z Y T E
N I E Z R O Z U M I A Ł E C I Ą G I E N I G M A T Y C Z N ...
B A R A C K O B A M A D O
A M E R Y K A N Ó W :
“ N I E U Ż Y W A J
S W O J E G O
S M A R T F O N A T Y L K O
D O Z A B A ...
M O J A H I S T O R I A .
C Z Y T O T Y L K O
C O D Z I E N N A P R A C A … ?
P I S A N I E K O D U
- To ciągła nauka i okazja do “szlifowania”
swoi...
Ć W I C Z E N I E - Z A P R O G R A M U J M Y C O Ś
R A Z E M !
D L A C Z E G O W I Ę C W A R T O Z O S T A Ć
P R O G R A M I S T Ą ?
• Bo to jeden z najciekawszych zawodów świata,
• Bo ...
Z A P R A S Z A M D O Z A D A W A N I A
P Y T A Ń !
D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę
of 12

Prezentacja-devoxx

devoxx4kids Poznan 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja-devoxx

 • 1. D L A C Z E G O Z O S T A Ł E M P R O G R A M I S T Ą ? M A R C I N B A R A N I E C K I
 • 2. - P R O G R A M I S T A J A V A S C R I P T W M O B I L E T R A V E L T E C H N O L O G I E S ( B R A N Ż A L O T N I C Z A I P O D R Ó Ż Y B I Z N E S O W Y C H ) - W C Z E Ś N I E J P R O G R A M I S T A R O Z W I Ą Z A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z T E L E K O M U N I K A C J Ą … - … J E S Z C Z E W C Z E Ś N I E J - Z W I Ą Z A N Y C H Z U R Z Ę D O W Y M O B I E G I E M D O K U M E N T Ó W . K R Ó T K O O S O B I E
 • 3. A K T O T O T A K I ? P R O G R A M I S T A ?
 • 4. T E W S Z Y S T K I E R Z E C Z Y W Y K O N U J Ą Z A D A N E I M P R O G R A M Y
 • 5. J E S Z C Z E D O N I E D A W N A N A U K A P R O G R A M O W A N I A N I E B Y Ł A T A K Ł A T W A I P R Z Y J E M N A , J A K D Z I Ś ! N A R Z Ę D Z I A D O N A U K I P R O G R A M O W A N I A
 • 6. S K Ą D B I O R Ą S I Ę P R O G R A M Y ? K T O T W O R Z Y T E N I E Z R O Z U M I A Ł E C I Ą G I E N I G M A T Y C Z N Y C H Z N A K Ó W ?
 • 7. B A R A C K O B A M A D O A M E R Y K A N Ó W : “ N I E U Ż Y W A J S W O J E G O S M A R T F O N A T Y L K O D O Z A B A W Y . Z A P R O G R A M U J G O . ”
 • 8. M O J A H I S T O R I A .
 • 9. C Z Y T O T Y L K O C O D Z I E N N A P R A C A … ? P I S A N I E K O D U - To ciągła nauka i okazja do “szlifowania” swoich umiejętności; - To świetny trening dla mózgu; - To wreszcie proces twórczy.
 • 10. Ć W I C Z E N I E - Z A P R O G R A M U J M Y C O Ś R A Z E M !
 • 11. D L A C Z E G O W I Ę C W A R T O Z O S T A Ć P R O G R A M I S T Ą ? • Bo to jeden z najciekawszych zawodów świata, • Bo to proces twórczy i ciągły trening szarych komórek, • Bo miejsc pracy dla programistów ciągle przybywa, • Bo najlepsi mogą przebierać w ofertach - to praca stara się o specjalistę
 • 12. Z A P R A S Z A M D O Z A D A W A N I A P Y T A Ń ! D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę

Related Documents