5. MARCA 2015
Ing. Peter Pellegrini
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bra...
Najnovšie obrázky budúcnosti Bratislavského hradu. Garáží sa Smer nevzdá
https://dennikn.sk/140023/fotogaleria-najnovsie-o...
Prvýkrát podrobne ukázali, ako budú prezentovať dvetisíc rokov starú keltsko-rímsku stavbu, v ktorej archeológovia objavil...
Pohľad na budúcu zimnú jazdiareň zhora.
Rez
zimnou jazdiarňou a keltsko rímske nálezy (na nákresoch zaznačené červenou).
Novú budovu postavia vedľa zimnej jazdiar...
Nová stavba bude napravo od zimnej jazdiarne pri hradbách.
Nákres novej krycej stavby zhora.
Nákres krycej stavby bez strechy.
Takto sľubujú nálezy ukázať pod zemou.
Garáže zostávajú rovnaké. Doplnia k nim výťah (na nákresoch zelený kruh).
Ceľkový pohľad na budúcnosť Bratislavského hradu podľa predstáv vedenia Národnej rady.
of 11

Prezentácia keltských nálezov na Bratislavskom hrade

Vedenie parlamentu ukázalo nové návrhy prestavby na severnej terase Bratislavského hradu. Podzemné garáže dostavajú a pri Hrade postavia ešte jednu stavbu, kde ukážu keltsko-rímsku stavbu, ktorú pôvodne chceli zasypať. Parlament tak vyhovel návrhu Združenia domových samospráv.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentácia keltských nálezov na Bratislavskom hrade

 • 1. 5. MARCA 2015 Ing. Peter Pellegrini predseda Národnej rady Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava 1 Vážený pán predseda, V uplynulých mesiacoch sme oslovili Národnú radu Slovenskej republiky so záujmom o archeologické nálezy na Bratislavskom hrade z rı́mskeho a keltského obdobia.. Následne sme boli Vašou kanceláriou informovanı́, že našu aktivitu a angažovanosť vı́tate a vnı́mate pozitı́vne pričom do budúcnosti našu spoluprácu podporujete. Veľmi pozitı́vne sme prijali skutočnosť, že ste verejne deklarovali ustanovenie odbornej komisie, ktorá má posúdiť zásadné otázky súvisiace s archeologickými nálezmi a stavebnou činnosťou na Bratislavskom hrade (http://www.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=7678478). Zároveň ste dali verejnú ponuku občianskemu sektoru nominovať do tejto komisie svojich zástupcov. Vzhľadom na uvedené si Vás dovoľujeme poprosiť o zaradenie predsedu Združenia domových samospráv do tejto komisie. Prosím, informujte nás o spôsobe ustanovenia tejto odbornej komisie a formálnych záležitostí ako aj o pláne činnosti tejto odbornej komisie, aby sme sa jej vedeli plnohodnotne zúčastniť. Potvrdzujeme náš predchádzajúci názor, že za predpokladu priority zachovania kultúrneho dedičstva a ochrany a prezentácie archeologických pamiatok chápeme rozhodnutie vybudovať aj garáže a nemáme s tým principiálny problém. Konkrétnym spôsobom ako sa dá koexistencia zosúladiť je naprı́klad archeopark (ako samostatný stavebný objekt popri stavbe garážı́), ktorý postupne v historických úrovniach odprezentuje nálezy, interpretuje ich vhodným spôsobom a umožnı́ tak doslova „výlet storočiami“. Nazdávame sa, že práve aj takáto symbolika je veľmi potrebná pre zdôraznenie našej slovenskej štátnosti a Národnej rady Slovenskej republiky ako jej reprezentantovi. S pozdravom Marcel Slávik PREDSEDA ZDS Združenie domových samospráv, IČO: 318 201 74, zapísané v registri o.z. MV SR pod č. VVS/1-900/90-29456-1 Korešpondenčná adresa: Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava Tel.: +421 905 728 704 | web: www.samospravydomov.org | mail: zdruzenie@samospravydomov.org Združenie domových samospráv P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava ICO: 31820174 Tel. +421 905 728 704 predseda@samospravydomov.org www.samospravydomov.org
 • 2. Najnovšie obrázky budúcnosti Bratislavského hradu. Garáží sa Smer nevzdá https://dennikn.sk/140023/fotogaleria-najnovsie-obrazky-buducnosti-bratislavskeho-hradu/ | 22. máj 2015 14:37 Vedenie parlamentu ukázalo nové návrhy prestavby na severnej terase Bratislavského hradu. Podzemné garáže, tak ako ich vymyslel ešte Pavol Paška, za Petra Pellegriniho dostavajú. A Smer prišiel s ďalším stavebným projektom – pri Hrade postavia ešte jednu stavbu, kde ukážu keltsko-rímsku stavbu, ktorú pôvodne chceli zasypať. Keltsko-rímske nálezy na severnej terase Bratislavského hradu a budúce stavby:
 • 3. Prvýkrát podrobne ukázali, ako budú prezentovať dvetisíc rokov starú keltsko-rímsku stavbu, v ktorej archeológovia objavili zlatý keltský poklad. Zimná jazdiareň má slúžiť ako spoločensko-kultúrna sála, archeologický nález bude pod otváracím pódiom. Zimná jazdiareň a otváracie pódium.
 • 4. Pohľad na budúcu zimnú jazdiareň zhora.
 • 5. Rez zimnou jazdiarňou a keltsko rímske nálezy (na nákresoch zaznačené červenou). Novú budovu postavia vedľa zimnej jazdiarne. Jej hlavná časť bude v podzemí a zakryje torzo keltsko-rímskej stavby, ktorú chceli pôvodne zasypať.
 • 6. Nová stavba bude napravo od zimnej jazdiarne pri hradbách.
 • 7. Nákres novej krycej stavby zhora.
 • 8. Nákres krycej stavby bez strechy.
 • 9. Takto sľubujú nálezy ukázať pod zemou.
 • 10. Garáže zostávajú rovnaké. Doplnia k nim výťah (na nákresoch zelený kruh).
 • 11. Ceľkový pohľad na budúcnosť Bratislavského hradu podľa predstáv vedenia Národnej rady.

Related Documents