D: on surleixen
Ia paraula
(mepy-Pasta
among yu
hall-I midi‘ .
— nllflllnnn GIN)
an-maul:
' Els CreepyPa5tes
SD n. ...
5
Que son els c eepypastas‘? .
De on surgeixen
la paraula
c -P sta Q
TQEFY 3 ’ . ‘
...
De on 5”, -geixen En que consisteix?
la paraula
Creepy- Pasta mamp4|; L o u msmnes dzmerc de vudcopcs , us! mules
rmwr...
Els CreepyPastes
sén. ..
Sén histories curtes que ronden per
internet dissenyades per deixar en xoc al
Iector. i
Els Cre...
sén. ..
Sén histbries curtes que ronden per
internet dissenyades per deixar en xoc al *
Iector. -
Els Creepy-Pastes no t...
De on surgeixen
la paraula '
Creepy—Pasta __
De les paraules en Angles Creepy ( Tenebrosa) I
Pasta (La qual cosa vol dir ...
Els CreepyPastes
son. ..
Son histories curtes que ronden per
internet dissenyades per deixar en xoc al
Iector. ;
Els Cre...
En que consisteix? ‘
I
Un Creepypasta ( o Creepy - pasta) Consisteix en la
manipulacio d'histories darrere de Vide...
En que consisteix?
Un Creepypasta ( o Creepy - pasta) Consisteix en la
manipulacio d'histories darrere de Videojocs , p...
Un Creepypasta ( o Creepy — pasta) Consisteix en la
manipulacio d'histories darrere de Videojocs , pel-Iicules ,
cangon...
5
Que son els c eepypastas‘? .
De on surgeixen
la paraula
c -P sta Q
TQEFY 3 ’ . ‘
...
Creepy-Pas'ta.
CREEPYPASTAS
awn»
0
. _ €“w A ‘g ‘
4 W‘. ".4 .
‘ . V i}? j 1-. ‘V410.’ '3‘ -1 , '
U , {’,...
.: *rf—? :‘«'i
Jeff the Killer
> Jeff ero un oidolescenfe que. ...
H
GO TO THE SLEEP
/ Klé‘
99
35'
Prezi
.: *rf—? :‘«'i
.1t; in~jji; iI'mf; In: en. una [)Iiffl'fln<; l>fi (ft; ‘nnfinlfCiI; t,, ,,
F
K
, ;
r
l , ‘V
l. .--<_ s_, “L - 1...
.: *rf—? :‘«'i
Laughing Jack
I C ‘‘
‘ml ml: -5
Elongen
http: //es. creepypastawikia. com/ wiki/
EL}Dngen_De_Laugmng_Jack
. .
PYBZI
"luI| “
-5'
‘qIVlp,
'4
‘Iut| ‘
i. rcir»tg; ‘ iiiii
szsutari blngspntcrim
. r, J‘
t , '
. l
I .
M. =
1.
~ I‘. .. '
Laiiahins
Jack :5
$3‘
in).
Era un buen dia de verano, mi hijo de 5 afios, James, estaba jugandcr en el patio trasero
de la casa. James siempre ha...
Lia. -u-gfiiaorgfack ‘{_
El mono perseguia la comadreja
El mono aunque (was todo en la diversion. ..
La mfisica se detuvo...
Laughing Jack
Hire que i= §rLii)iPrn | ‘l(.1|'. iI11i"i0 y rip . !<ii Pi resin, J IH<‘ ii ii‘erP estnr biF-n. Tnl vs...
_ — _ I »
I. «a-ug-Fina-gfack 3 ‘
Sus ojos y su lengua se habian retirado junto con la mayoria de sus dientes. Yo estaba
...
.: *vf—? :‘«'i
‘ i
.4 -ii. i. _ / ‘ i
. ‘ ' . iii ‘ui_‘. ~‘. "E'—; .v W
l :
vain:
: K‘ di. %_, :;. ..
,7 I
L
'. x.
Prezi marc
of 29

Prezi marc

Prezi para bloc
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Prezi marc

 • 1. D: on surleixen Ia paraula (mepy-Pasta among yu hall-I midi‘ . — nllflllnnn GIN) an-maul: ' Els CreepyPa5tes SD n. .. San mswnes up -cum I1|cmfidS fllxav » man has: sncm~p, ngmm. .—m. - m m . .. mm naval, sen Iagmdn mun n M zslm magma um mun mma x Iscrnoul. .- ms 5. nunvzm 5 eusum. ---was Winclmr ‘nlcvnu
 • 2. 5 Que son els c eepypastas‘? . De on surgeixen la paraula c -P sta Q TQEFY 3 ’ . ‘ Els Cre5pyPastes ueuw-vwrew--n-a-m nu-um 56" " '-T. ".; ..‘m": ,“S. _.. P371“-lWl3l£. fl§d"Pi"$ . E‘~. "FI "Pm" ‘ H F8” . napalm: stuns aspen-van on mama-n) sen hlslfwes r, uvI¢s qua -um per _, ,,___, _,; -,; ;°, __d_, an resulnl final an caucus me ‘Hnsmona lmgmcl fllssanyaflzs pal «tum xm; ax . Yenebvosa Enqam. aan' ( buswn lama) um an cmepy+= as| es no Izncn run-n un mm estaulerl son Ilegevdea. an Iunrmlment eslarl vzhamnfls mo l'| mn1( n1'rn(c-men uzcnoiogla , out mes poum nuccis seuanvlpevsvzm sewed! as W5 De! mma d "11
 • 3. De on 5”, -geixen En que consisteix? la paraula Creepy- Pasta mamp4|; L o u msmnes dzmerc de vudcopcs , us! mules rmwrm< (| ui| arvn lxpI: . as umm u z, P»hf: |r. m Ims . Ion uw Cvseuypasla 4 o Cveem‘ V pasla ) cnnwe-x en Va scnes dc xeluwsuu nund almcm cuncgudcs u msruncs E [5 Cree pyPa stes FI< (, ... .,, ,.. m u W uunmmem uu, x.v. u.. u.. amb prove-. pmdulucs pev mquu , . euov o mampmacvn ae Wes mate xesunauaues Ge Ies DE '55 DHFHWES 6" A"E| F-5 CF56-FY ( TEHEWUSG ) | 50 n _ suuuunls . .u. .m-s uussnbms Pasta (La qual cosa vol dnr " Paste " de Enganxa . ’ ‘ - , . 2 5 mm; hslan mP1IInr‘mpersnna man mum n no a 3 °<‘*“5a ‘W9 “W5 95 P993‘/9" E" '°"J'“5 43'5" 3 Son histories curtes clue ronden per mum lama ue Va qua suaosaniawlenl aassxwa en els E‘ fest-Illa! ""31 en Casi? "-3 Sena HSlD| '!fi Internet dwssenyades per denxar en xoc al ybeusavuelfls (12 I mmuunu ks ulv uauauru 21mm on Mlmen ‘" Tenebmsa Enganxada -- ( basmm u; ,,ga) leam mak-gn d vm mm-5 pevuulvaluges nuvma}men| 3| 1.‘ F; pm: ugmm1a. u: ht: (rm Va vnclmm rum :4 wow Ers Creepy-Pasles no Ienen realment un anlaaomsla origen eslablerl. sén Ilegendes. que normaknem eslan wlaclunaues amb Reltn aha sun msmnes K mrrbe en pmue-a aelsovm J We , , es l1aseneIHeal5UaIres pevsones Semblau: a una . Iamtul d Internet I lecnolngla , per tam es , e5po5m _. , H, ‘ _. ,m mwy pas“, 1,, ,E‘_. ,m iol drr inc els seus or ions van ser en els
 • 4. Els CreepyPastes sén. .. Sén histories curtes que ronden per internet dissenyades per deixar en xoc al Iector. i Els Creepy-Pastes no tenen realment un origen establert, sén Ilegendes, que normalment estan relacionades amb | 'ambit d'| nternet i tecnologia , per tant es pot dir que els seus origens van ser en els 90's pel mitja d'Internet.
 • 5. sén. .. Sén histbries curtes que ronden per internet dissenyades per deixar en xoc al * Iector. - Els Creepy-Pastes no tenen realment un ‘ origen establert, sén Ilegendes, que normalment estan relacionades amb | 'é1mbit d'| nternet i tecnologia , per tant es pot dir que els seus origens van ser en els 90's pel mitja d'| nternet.
 • 6. De on surgeixen la paraula ' Creepy—Pasta __ De les paraules en Angles Creepy ( Tenebrosa) I Pasta (La qual cosa vol dir " Paste " de Enganxa , a causa que abans es pegaven en forums 4chan ) El resultat final en castella seria "Hist(‘)ria Tenebrosa Enganxada " ( bastant Ilarga)
 • 7. Els CreepyPastes son. .. Son histories curtes que ronden per internet dissenyades per deixar en xoc al Iector. ; Els Creepy-Pastes no tenen realment un origen establert, son Ilegendes, que normalment estan relacionades amb | 'ambit d'| nternet i tecnologia , per tant es pot dir que els seus origens van ser en els 90's pel mitja d'Internet.
 • 8. En que consisteix? ‘ I Un Creepypasta ( o Creepy - pasta) Consisteix en la manipulacio d'histories darrere de Videojocs , pel-Iicules , canoons , qualsevol tipus de cultura o celebracio, fins i tot series de televisio mundialment conegudes 0 histories curioses. E|s creepypastas tenen la seva historia , normalment justificada amb proves produ'I'des per algun error 0 manipulacio de les mateixes, narrades de les ‘* segijents maneres possiblesz I’ Els relats: Estan en Primera persona. Estan narrades de Id‘ mateixa forma de la qual suposadament passava en els pensaments de | 'individu. Es un narrador extern on incluien dialegs amb altres personatges normalment el protagonista pot ser tan la victima com el propi antagonista. Relat a| ie: Son histories (també en primera persona) que es basen en relats d'a| tres persones. Semblant a una resposta a un altre creepy - pasta ja relatat .
 • 9. En que consisteix? Un Creepypasta ( o Creepy - pasta) Consisteix en la manipulacio d'histories darrere de Videojocs , pel-Iicules cangons , qualsevol tipus de cultura o celebracio, fins i to series de televisio mundialment conegudes o histories . ..-er-. acuri_oses. E|s creepypastas tenen Ia seva historia , .2‘ a P . . . .. ° n"c')"i'rna| ment | ustificada amb proves produides per algun
 • 10. Un Creepypasta ( o Creepy — pasta) Consisteix en la manipulacio d'histories darrere de Videojocs , pel-Iicules , cangons , qualsevol tipus de cultura o celebracio, fins i tot ‘ series de televisio mundialment conegudes o histories i curioses. E|s creepypastas tenen Ia seva historia , normalment justificada amb proves produ'I'des per algun error 0 manipulacio de les mateixes, narrades de les segiients maneres possibles: ' 5 I Els relats: Estan en Primera persona. Estan narrades de la mateixa forma de la qual suposadament passava en els pensaments de | 'individu. Es un narrador extern on incluie dialegs amb altres personatges normalment el protagonista pot ser tan Ia victima com el propi antagonista. Relat a| ie: Sc’>n histories (també en primera persona) que es basen en relats d'a| tres persones. Semblant a una resposta a un altre creepy — pasta ja relatat .
 • 11. 5 Que son els c eepypastas‘? . De on surgeixen la paraula c -P sta Q TQEFY 3 ’ . ‘ Els CreepyPastes ueuw-vwiew--n-a-m nu-aura 56" " '-T. ".; ..‘m": ,“S. _.. P371“-lWl3i£. fl§d"Pi"$ . E‘~. "FI "Pm" ‘ H F8” . napalm: abans aspen-van on torumsGIrI) sen flsliines cunts que -um pel _, ,,___, _,; -,; ;°, __d_, an resulnl final en caucus me ‘Huston: intgmcl flisserryaflzs pal «tum xoc at . Yenebrosa EV(larwadt' ( buswn lama) Inn: an Cveepyiiasies no tenen run-n un Uigevi esiaulen son Ilegevdea. an Inflnnlment estan rzmnmaes mo I-mm u-rm-mu. uzcnoiogia , our mates poum nuccis seusnrlpersvzvi sewed! els W5 De! mma d "11
 • 12. Creepy-Pas'ta. CREEPYPASTAS awn» 0 . _ €“w A ‘g ‘ 4 W‘. ".4 . ‘ . V i}? j 1-. ‘V410.’ '3‘ -1 , ' U , {’, .‘~_M‘V: ’§, !"t{ / / ‘ _ r " t "iii. /u'f; J “: i ' " . ' I I J, ’ , / / // is I‘; ./ / V fig / //
 • 13. .: *rf—? :‘«'i
 • 14. Jeff the Killer > Jeff ero un oidolescenfe que. ... H GO TO THE SLEEP / Klé‘ 99 35' Prezi
 • 15. .: *rf—? :‘«'i
 • 16. .1t; in~jji; iI'mf; In: en. una [)Iiffl'fln<; l>fi (ft; ‘nnfinlfCiI; t,, ,, F K , ; r l , ‘V l. .--<_ s_, “L - 1 ' ‘~ 2?. ‘ . . _ui5_*‘7i. _i‘i_ fiji ff _fi *7
 • 17. .: *rf—? :‘«'i
 • 18. Laughing Jack
 • 19. I C ‘‘ ‘ml ml: -5
 • 20. Elongen http: //es. creepypastawikia. com/ wiki/ EL}Dngen_De_Laugmng_Jack . . PYBZI "luI| “
 • 21. -5' ‘qIVlp, '4 ‘Iut| ‘ i. rcir»tg; ‘ iiiii szsutari blngspntcrim . r, J‘ t , ' . l I . M. = 1. ~ I‘. .. '
 • 22. Laiiahins Jack :5 $3‘ in).
 • 23. Era un buen dia de verano, mi hijo de 5 afios, James, estaba jugandcr en el patio trasero de la casa. James siempre ha sido un chico tranquilo, mayormentejuega solo, nunca tuvo I'l’lI. ld10S amigos, pero siempre ha tenido una imaginadon indomita. Yo estaba en la oodna, déndole de comer a nuestro perro Fido, cuando escuche que James estaba hablando con alguien en el patio trasero. No estay segura de a quién Ie podria estar hablando, l. Podria finalmente haber hedio un amigo? AI ser una madre soltera es dificil para mi mantener siempre un ojo en mi hijo, asi que decidi salir y ver. cuando entre al patio trasero estaba un poco oonfusa, ya que James era la (mica persona alli. £Se referia a si mismo? Juraria que oi okra voz. "iJames! Es el momenta de entrar. ", lo Ilamé. El entro y se sento en la mesa de la oocina, oomo era la hora del almuerzo decidi haoerle un sandwich de pavo. "James icon quién estabas hablando por ahi? ", le pregunté. James levanto Ia mirada por un momento, "Estaba jugando con mi nuevo amigo", dijo sonriendo. Le servi un pooo de leche y segui para haoer palanca, oomo cualquier buena madre haria. "1.Yu amigo tiene un nombre? I. Por que no le preguntas si quiere comer con nosotros? ", le pregunté. James me miré por un momenta antes de responder: "Su nombre es Laughing Jack. " Vo estaba retrooediendo un poco por lo que habia dicho. "Ah, asi? Es un nombre extrafio. écomo es tu amigo? ", Le pregunté un pooo confundida. "Es un payaso. Tiene el pelo largo y una gran nariz oono tumefacdén. Tiene brazos largos y pantalones holgados, oon calcetines a ravas, y siempre sonrie. " Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supongo que es normal que los chioos de su edad tengan amigos imaginarios, sabre todo cuando no se tiene nifios reales con los que jugar. Probablemente es sélo una fase. El resto del dia transwrrio coma de oostumbre, fue haciéndose tarde, asi que puse James en la cama. Lee meti adentro, Ie di un beso, y me aseguré de encender su lémpara de noche antes de oerrar la puerta. Yo estaba muy cansada, asi que me decidi ir a la aama pooo después. Tuve una pesadilla horrible. Estaba oscuro. Me encontraba en una especie de parque de atracciones arruinadci. Estaba asustada, oorriendci a través de un rampo interminable de tiendas vacias, desglosado paseos. Todo el Iugar tenia un aspecto horrible. Todo era blanco y negro, los peluches estaban colgados de sogas en la cabana de juegos, oon sonrisas enlermas oosidas en sus rostros. Sentia como si todo el parque estaba observéndome, a pesar de que no habia otro ser vivo a la vista. Entonces, de repente, empeoé a air la reproduccién de miisica. Los sonidos del Pop Goes the Weasel, se esté reproduciendo en un aoordeon, hizo eco a través del parque, era hipnotizante. Segui su melodia a la carpa de drcn casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se movieran hacia adelante. Era oompletamente negro, la (mica luz provenia de un solo proyector que brillaba en el oentro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz, la mulisica era mas lenta, me enoontré cantando incapaz de detener.
 • 24. Lia. -u-gfiiaorgfack ‘{_ El mono perseguia la comadreja El mono aunque (was todo en la diversion. .. La mfisica se detuvo justo antes de su culminacién, y de repente se disparan unas luces. La intensidad me dejaba practicamente ciega, lo Illnioo que podia ver era una pequefia silueta oswra. Luego aparecié otra, y otra, y utra. Habia docenas de ellas, todas se acercaban. No podia moverme, mis piernas se congelaron, lo onioo que podia hacer era ver como Ias cifras inquietantes se aoercaban. A medida que se aoercaban pude ver. .. iEran nlfios! Mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta de que todos estahan horriblemente desfigurados y mutilados. Aigunos tenian oortes por todo el cuerpo, otros fueron gravemente quemados, y otros sin miembros, incluso sin los ojos. Los nifios me envolvian, arafiando mi carne, me arrastraron a la tierra, y desgarraron en mi interior. A medida que los nifios me destrozaban y me desvanecian, todo lo que podia oir era risa, horribie, horrible, malo, risa. Me desperté a la mafiana siguiente en un sudor frio. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas miré y vi que algunas de Ias figuras de aocién de James situadas encima de mi mesita de noche. Suspiré, James probablemente se habia despertado temprano y poner éstos aqui. Reoogi los juguetes y me dirigi a la habitacién de James, sin embargo, cuando abri la puerta estaba profundamente dormido. Me enoogi de hombros y coloqué los juguetes de nuevo en su caja de juguetes, y me dirigi a la sala de estar. Un pooo mas tarde James se desperté y le hice el desavuno. El estaba tranquilo y parecia un poco aturdido, quiza no dormia bien tampoco. Decidi preguntarle sobre los juguetes, "James, £Pusiste los juguetes en la habitadén de mama esta mafiana? " Sus ojos se alzaron hacia mi por un momentoy rapidamente miré hacia su cereal. "Laughing Jad( | o hizo. " Entonces respondi "Bueno dile a Laughing Jack que debe mantener los juguetes en tu habitacién. " James asintié y terminé su desayuno, Iuego decidia ir al patio trasern a jugar. Fui a relajarme a la sala de estar, debi haberme dormido, porque me desperté un par de horas mas tarde. "iMierda! Tengo que ver a James. " Estaba un pooo preocupada, habian pasado mas de 2 horas y no Ie he vig'lado. Fui al patio trasero, pero James no estaba alli. Yo estaba nerviosa, asi que le llamé, "iJAMES! James : '.Dénde estas? " En ese momento oi una risita proveniente del patio delantero. Sali oorriendo por la puerta hada el frente de la casa. James estaba sentado en la acera. Di un suspiro de alivio y me acerqué a él, "James écuantas veces te he dicho que te quedaras en. ..? James, tqué estas oomiendo? " James me miré, metio la mano en el bo| si| |o y Iuego Ia sacé llena de caramelos de todos oolores. Esto me puso muy nerviosa, a si que dije “: ‘.Quien te dio los duloes? " James me miré sin hablar. "iJAMES! Por favor, dile a mama donde conseguiste los duloes. " James bajé la cabeza y dijo "Laughing Jack me los dio. " Mi oorazén se hundié, me arrodillé para mirarlo a los ojos, "James he tenido suficiente, ilaughing Jack no es real! Esta es una situadén muy grave y neoesito saber quién te dio Ios mramelos" Podia ver los ojos de mi hijo hundidos, "Pero mama, Laughing Jack me dio Ios dulces. " Cerré los ojos y respire hondo. James nunoa me ha mentido, pero lo que me esta diciendo es imposibie.
 • 25. Laughing Jack Hire que i= §rLii)iPrn | ‘l(.1|'. iI11i"i0 y rip . !<ii Pi resin, J IH<‘ ii ii‘erP estnr biF-n. Tnl vs-2 Pfiifiv exagerando, despucs de todo los pudo hall r COl1S(: f]Li E0 (in Tom y Lind.1 dc al Iado 0 el Sr. walker por la (3 P. De CLl£iiqL“. ‘i’ manera delm lener un mejor control ‘V. J'[1‘eS-ESa[‘DCii'J pLi: <: James en Li Cnmzi com! ) dz: costumbrv, y yo dvudi ir J| .1 cum —. ll‘ l_iH0. D9 repomxi ine desperto iin riiido pmrecleiite do in r« l‘I. 5.1 (in In rania y rorri usuilcias. ,» x_]o. Ciiamio Iiugiié . i L. guund, cal «iii! hm . /Mi. .. cm .05.. iiubia sido tiracla al piso, y nuestro perm Fido estaba n1llé*lTO i= i , ‘l9 la Iampa . SlJe§tDl'11[-ICJD estaba u cielo al: no y rcilcnos de cardiw, ‘_~, do! in. 3 tip! ) ‘U6 James C‘JtL‘l)Li comicmlo PRO in Jun din. Mi I!11[)l'F'§i()l1 fiii= rnmnidxi i.1[iii| iiivix~im~ ii iin giitn Flglii[)Dl‘0(PfiF'l1fF do in hab. :n(. i0n dc James, seguido dc fiiertcs CiiJCiU R ipl(ifll“I'l1tL‘ arr rre Lin cLici‘ii 0 del C ‘ion y me tmslade por ias escaleras a la V: -1.r; i(J. i(| _‘ it: szoii) i ‘i rnacli‘ ciiyo H10 i; StB en iur in pmim tuiwr. Eiitre y (*ll(, i‘: Il(iI'i. I‘i1i'-, iuili, iii ililiiiiillllil. fill‘ gi» ilo y lo tirado 3| pisn, nii pobre i'1|]O en su cania Iioiandn y iwaiiih‘ ndo dc l’i1ii* .7, Lin (‘i‘Ifii(‘. O de 0! m . n.imii. miiu Mia 5.'ii; .in. i5. Rizcugi . i llii in, “ V ~. .i mm min dc ii . Hi illl l I Li cm (1. Toni y Lilldii, afDl1lJl1fi(ifil'l1f‘l1iPril‘ll l. il). in ti» <. i.i Fin . r»i i ). iir)Hi , r oi tui iono y ilaniu A In poiicia. N0 tardaron niuiilio en Vsqnr, y exp‘ . iLiL' ' 2' ii: iiribid auc ii In, in lllli‘. lI‘Dl"I Como S| L‘! s[ll/ I r. |n< . R giatr risni L , p:-rt)’ Li: :0 (lll' (‘Ill lriiii «in his» iiii perro niueriu y 2 ili| i)liiiI l0liL“—, Li('*vtrULi El Dii-’! I in: [iijD quv | .]l‘l)i)iibi(‘l‘l‘lL‘nii' . ‘ligl| |(‘l1 huiil iilmdo ‘IV; L. » i y Iu h| ZUHl1.i ‘Vii illii (Il: llI{iO i3~. c,miio mo siihiii pur his l“W{. i "I'M . . Yii iiJi. I 1'00. . . idb piiurlds est. iL7.. an ct. -rraclus y ninr_iLin, i (IL-1.1;. vi. mi: .l. il. i.ii. ii ‘Lu io :1 1 -iiri (in mi r. i<. n nn venia di= fuera. 1' IIl)l“ i-= iiii AI did iquientc, James Se queclo dentro, yo no querii e, Lie se tuera de mi vista. Entre en es! garrijv y me Piiriiiiiré iiii moniinr Cl iiuiw, A '; i (]ll¢' '4: [H m t-n In iiiliiiiilfif/ H1 (‘I9 ]F)l11E‘§, '~: i al 0 6-ntra esra I10(‘ii€', ‘ha .1 rw mp. ; de ‘’‘’‘ll(‘, i1fii» 7. a la cocina y rogi (-I ichif 0 m K grande del cajcn y lo pi— , l'i mi mesita de noche. Amigo imaginario 0 no, no voy a dejar ‘Hfi(iTI dniio a mi niiio. Muy pronto . i| ii(‘g1ll’ | .i nochcr. PUS(‘]dl’Y1(’SE‘l"IiZl C i I ni. lTIli iio, pi I'D yni promvti que no i‘>a a dejar que 19 page nada. LP meti adent. i. i'il L 1 best), y encenc" la luz de noche. Antes de cerrar la puerta Ie siisiirre “BLieim: . Jf. 5 Jdl11BS. Te amo. ‘ Trate de nnntenerme arr~‘)a todo 0| tiempo que Uf' io después de unas horas me sentia a la cl wiva. Mi belae estaiia a salvo poi ii. in '* vgccu, ,Ji)Il iiormii, Jiisto cuando pongu mi C(. buZL. L: l'1i; l dilTlOi1;l(iLlOlUl'1 i“L| iiL) ! >lJ: i'i/1 . ii’ I nionilur i. i. )(‘i)L'[]Ll(‘i1iliJ| d pun-= .to ('rll11I lll9'§ltfi cle noche. Al priiiripio . m.1lm<'<-. iin iifimrls-rviiria, Como wl tipo (le radio h iria. Luego SE convirtio en un suave §"‘l11l(. ‘i‘J. VLF-*1 games doi‘mirlo" Lueno io s><. riirhi3, ia ri. ;i (19 mi pvsadiila, Esa rian Imri i. S. . ~ d2- . illki y . ‘r'~ Icur 1 dk" 110 dc In a[n0l1ada. Corria| a liaiJ. i.1<'ioi1 dc Jnii‘ -3 y crujia iii _ Iiurta 1|‘ rta. Time c’ “g ii al 'ii9rriipi0i‘ (19 la Iuz pero no piiiiu. Di i’! in ~, iliili’ «ii-mix ~| P~. i)e- iiqiiirln Liiii('l1iL‘ en l'llK‘~y| J|L‘. >.D(2l'L‘p(‘l1iCigliallllpdrii(i“Ji. ilIi"-i 5 L‘ll(_uH[iiU y [JLl. i ver l'i il(IlTUl' zibsoiuio L-: .l. iii| cud0 en heme de mi, El LLl4.‘l‘p0 Li‘ J 'llll‘§ fiiu Citivlido en‘ piir"i| , i-l pr rfonuioii il‘ airs. (I him: rlia in not y [)1-". . Su | JL'Li'lO estaba cortado muy BIJICFIO, » y sus org. m-: »<. colgn’ a hm L; Li sueio.
 • 26. _ — _ I » I. «a-ug-Fina-gfack 3 ‘ Sus ojos y su lengua se habian retirado junto con la mayoria de sus dientes. Yo estaba indignada, casi no podia creer que era mi bebé. Entonces oi de nuevo, el suave gemido desesperado. iJames todavia estaba vivo! Mi bebé, mi pobre bebé, en tanto dolor apenas aferrandose a la vida. Corri’ a través del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada terrible que venia detras de mi. Me di la vuelta al mismo tiempo mientras aun limpiaba la bilis de mi boca, Iuego de las sombras surgié el demonio responsable de todo este horror, Laughing Jad<. Su piel blanca y el pelo del fantasma negro mate colgaban hasta los hombros. Habia penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro. Su sonrisa torcida revelé una hilera de afilados dientes y su piel no se parecia a la piel en absoluto, casi parecia de goma o pléstico. Veslia un traje blanco y negro irregular de payaso a rayas con manga larga y calcetines. Su cuerpo si era grotesoo, sus largos brazos oolgando hacia abajo mas alla de su cintura y la forma en que estaba, le daban un aspecto casi sin hueso, COITIO un mufieco de trapo. Dejé escapar una risa repugnange coma para haoerrrie saber que estaba contento con mi reaccion a su "trabajo". El se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzéi a reir aun rnasa la vista ho ible que habia presentado. Eso fue suficiente para sacudinne de mi terror, y le grite "iA| éjate de él Bastardol" Corri hacia el monstruo levantando el izuchillo por encima de mi cabeza, y apufiale hacia él, pero tan pronto oomo el cuchillo le toco Desaparecio en una nube de humo negro. El cuchillo paso a través de James perforando su palpitante corazon y salpicando la sangre caliente en mi cara. . No. .. : '.Qué he hecho? Mi bebé. .. mate a mi bebé! Inmediatamente cai de rodillas, y pude oir Ias sirenas a distancia tada vez mas fuerte. .. Mi hijo, mi dulce hijo. .. Mamé le prometié que Ie protegeria. .. pero fallé. .. lo siento James. .. lo siento mudio. .. La policia no tardé en Ilegar y enoontrarme lrente a mi hijo, todavia empuiiando el cudiillo cubierto de sangre de mi bebé. El juicio fue oorto. Me pusieron en la Casa Phiropoulos para criminales demenles, donde he estado durante los ultimos 2 meses. No es tan malo aqui, la (mica razén por la que estoy despierta es porque alguien esté jugando Pop Goes the Weasel fuera de mi ventana. .. le hablare a las ordenanzas aoerra de eso en la mafiana. ..
 • 27. .: *vf—? :‘«'i
 • 28. ‘ i .4 -ii. i. _ / ‘ i . ‘ ' . iii ‘ui_‘. ~‘. "E'—; .v W l : vain: : K‘ di. %_, :;. .. ,7 I L '. x.

Related Documents