Group 6<br />NamanangKaugalian at Tradisyonngmga Filipino<br />
NamanangKaugalian at TradisyonsamgaKastila<br />
Kaugalianng Pilipino nanamanasamgaKastila<br /><ul><li>Delicadeza
 Christian devotion
Palabra de honor
Pagmamanosamagulang at samga</li></ul>nakakatanda<br /><ul><li>Pagdaraosng fiesta</li></li></ul><li>DELICADEZA<br />Ang “d...
AngmgapraylengespanyolnanagdalasaKristiyanismosaamingbansasa 16th siglo, at isinulongitosapananampalatayananatagpuansamgai...
Iba`t- ibang relihiyon sa Pilipinas<br />GrupoTantiyangBilangngmgaNanamplataya <br />Romano Katoliko 80% ng pop. (1...
United Church of Christ in the Philippines hindinakalathala<br />Evangelical 5.1% (1995)	<br />Baptist World Alliance...
PALABRA DE HONOR<br />Angkahuluganng“palabra de honor" ay angtaong “ may isangsalita”. Ibigsabihinnito, marunongtumupadsak...
PAGMAMANO SA MAGULANG AT SA MGA NAKAKATANDA<br />Isangmagandangpag-uugalingmga Pilipino angpaghaliksakamay o pisngi at pag...
PAGDARAOS NG PISTA/FIESTA<br />Magkahaloangrelihiyon at kasayahansabuhayngmga Pilipino.   Namananilaitosamgakastilanasumak...
Namanang Kaugalian at Tradisyon sa mga Tsino<br />
Kailangangiwasanngbabaengnagbubuntisnatumingin o saktanangmgabagay o hayopna may dikaaya-ayaangitsurasapagkatmaaaringmakuh...
Sa paggawanghagdanan, tiyakingangdaminghakbang ay papataksaeven number. <br />Huwagpagtapatinangmgapintuanngdalawangsilid....
MahigpitnaipinagbabawalngpaniniwalangTsinoangpagsusukatngtraje de bodangikakasalsabisperasngkasalnito, at kung malabag ay ...
Sa paglalamay, angsalaminsaloobngtahanan, lalonayaongmalapitsakabaong, ay kailangangalisin o takpanngtela. Angsinomangmapa...
NamanangKaugaliansamga Hindu<br />
pagbibigayng dowry <br />mgapamahiintuladngpagkainngkambalnasagingnamaaaringmagresultasakambalnaanak, at angpaglilinisngmu...
Kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino<br />
NabuoangBayanihansamgasamahanngmgamagkakapitbahaynanagtutulungankahitkailan o saan man kailanganinngtulong. <br />Ito ay k...
MATINDING PAGKAKABUKLOD BUKLOD<br />Angmga Pilipino ay kadalasangmalalapitsakanilangmag-anak at iba pang kamag-anak. Kadal...
 PAKIKISAMA<br />Angpakikisama ay angkaugaliang Pilipino nanagnanaismagkaroonngmaganda at mabutingpakikitungosaiba.<br />
PAGTANAW NG UTANG NA LOOB<br />	ay isangutangngtaosataongtumulongsakanyasamgapagsuboknakanyangdinaanan<br />
PAGIGING MAHIYAIN<br />AngHiya ay isangpanlipunangkaugalian. Angpagigingmahiyain ay hindimasabiangtunaynasaloobindahilaya...
PAGIGING MASAYAHIN<br />Hindi makakailanaangmga Pilipino ay lagingnaka-ngiti. Kahitna may krisis man nahinaharap, angmga P...
PAGIGING HOSPITABLE<br />Kahitanongkatayuannatinsabuhay ay tinatanggapnatinngmaayosangatingmgabisitatuladngmgakaibigan, mg...
MADASALIN<br />Malakasangatingpananaligsapoongmaykapallalonakapagtayo ay may mgaproblema at pagsuboksabuhay.<br />
of 28

namanang kaugalian at tradisyon

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - namanang kaugalian at tradisyon

 • 1. Group 6<br />NamanangKaugalian at Tradisyonngmga Filipino<br />
 • 2. NamanangKaugalian at TradisyonsamgaKastila<br />
 • 3. Kaugalianng Pilipino nanamanasamgaKastila<br /><ul><li>Delicadeza
 • 4. Christian devotion
 • 5. Palabra de honor
 • 6. Pagmamanosamagulang at samga</li></ul>nakakatanda<br /><ul><li>Pagdaraosng fiesta</li></li></ul><li>DELICADEZA<br />Ang “delicadeza” ay isangsalitamulasamgaEspanyol. Ito ay nakuhasasalitang“delicado” nanangangahulugannapihikan, babasagin at mahalagang. <br />Delicadeza ay isangbesessaisinasaadsakulturang Pilipino. Tuladngisangmahalagang diamante, angsalita ay may maramingtapyas. Kapagito ay naaangkopsa kung paanonatinhinahawakanangmgabagay, ito’ynagsasaadng "pag-aalaga.”<br />
 • 7. AngmgapraylengespanyolnanagdalasaKristiyanismosaamingbansasa 16th siglo, at isinulongitosapananampalatayananatagpuansamgaisla, ipinakilalanilaangisangDiyosnanagtanggapngpaghihirap, at gumantingpagkawalang-kibo at pagpapasakop.<br />CHRISTIAN DEVOTION<br />
 • 8. Iba`t- ibang relihiyon sa Pilipinas<br />GrupoTantiyangBilangngmgaNanamplataya <br />Romano Katoliko 80% ng pop. (1998) <br />Ibang pang DenominasyonngmgaKristiano8.7% ng pop. (1990) <br />Muslim/Islamic 7% ng pop. (2001) <br />KatutubongPaniniwala 1.2% ng pop. (1990) <br /> Buddhists 0.1 % ng pop (1990) <br />WalangRelihiyon 0.3 % ng pop. (1990) <br />Protestante 8% ng pop. (1990) <br />El Shaddai 5 milyon (2001) <br />Church of the Nazarene 14,081 (1998) <br />Church of Jesus Christ and the Latter Day Saints 389,000 (1999) <br />Seventh-Day Adventists (Central Phil. Union Conf.) 181,241 (2000) <br />Chinese 1% ng pop (1996) <br />Hindu hindinakalathala<br />Mennonites 1,365 (1998) <br />Philippine Episcopal Church hindinakalathala<br />
 • 9. United Church of Christ in the Philippines hindinakalathala<br />Evangelical 5.1% (1995) <br />Baptist World Alliance 212,643 (1998) <br />Methodist hindinakalathala<br />Judaism 250 (1998) <br />Ang Dating Daanhindinakalathala<br />Worldwide Church of God 25,000 (2002) <br />Jehovah's Witnesses 128,134 (1999) <br />Unitarian 1,000 (1998) <br />Assemblies of God (Ilocos Norte) 277 (1990) <br />God World Missions Church hindinakalathala<br />Presbyterian hindinakalathala<br />Lutheran Church in the Philippines hindinakalathala<br />Mount Banahaw Holy Confederation hindinakalathala<br />Rizalistahindinakalathala<br />Aglipayan (Philippine Independence Church) 13% ng pop (1918); 2,574,000 (1998)<br />Iglesiani Cristo (Church of Christ) 3,000,000 (1999); higitsa 2 milyonsa Metro Manila (2000) <br />Philippine Benevolent Missionary Association (PBMA) 60,000 (2002)<br />
 • 10. PALABRA DE HONOR<br />Angkahuluganng“palabra de honor" ay angtaong “ may isangsalita”. Ibigsabihinnito, marunongtumupadsakanyangsinabiangisangtaong may “palabra de honor”.<br />
 • 11. PAGMAMANO SA MAGULANG AT SA MGA NAKAKATANDA<br />Isangmagandangpag-uugalingmga Pilipino angpaghaliksakamay o pisngi at pagmamanosamatatanda. Isangparaanitongpaggalang. Karaniwangginagawaitongmgabatamataposmagdasalngorasyon, pagkagalingsasimbahan, bagoumalisngbahay, kapag may dumadating o bumisitangkamag-anak o matanda, at kapagnakita at nasalubongnilaangkanilangninong at ninang. <br />
 • 12. PAGDARAOS NG PISTA/FIESTA<br />Magkahaloangrelihiyon at kasayahansabuhayngmga Pilipino.   NamananilaitosamgakastilanasumakopsaPilipinasna may apatnaraangtaon.<br />Angpista ay kainan, inuman, mgapalabas, paligsahan, palaro at paseyongmgabandangmusiko.  May nobena at rosaryosaloobngsiyamnaaraw.   Nagdarasalangmgataosakanilang patron.  Sa ika-siyamnaarawngkapistahan, nagpapasalamatsilasanakaraangtaon at humihingingisa pang mabutingtaon, o ngmasaganangani.<br />
 • 13. Namanang Kaugalian at Tradisyon sa mga Tsino<br />
 • 14. Kailangangiwasanngbabaengnagbubuntisnatumingin o saktanangmgabagay o hayopna may dikaaya-ayaangitsurasapagkatmaaaringmakuhangkaniyangipinagbubuntisangganoongitsura. <br />Iwasanangpagpapagawangbahay o anomangbahaginitosapagkatmaaaringmalaglag o maagasangdinadala. <br />Iwasananglabisnapaghimasngtiyanhabangnagbubuntis. Sa paglakingbata, maaaringmagingmatigasangulonito, palayawin o suwail. <br />Huwagdumalosalamay o paglilibing. <br />Angbatangnagtataglaynghigitsaisangpuyo (o angpaikotnaoryentasyonngbuhoknatilamatangbagyo) ay pinaniniwalaanglalakingpilyo at matigasangulo. <br />Angsanggolnaipinanganakna may malapad at matabanatenga ay sinasabingmagkakaroonngmahabangbuhay.<br />Sa pagbubuntis at panganganak<br />
 • 15. Sa paggawanghagdanan, tiyakingangdaminghakbang ay papataksaeven number. <br />Huwagpagtapatinangmgapintuanngdalawangsilid. Huwaghahayaangmagkaroonngisangtuluy-tuloynasilid (nawalanghati o harang) upanghindilumabasangsuwerte. <br />Huwagmagtatayongbahaynanakaharapsagawinghilaga. <br />Hindi ipinapahitulotangpaggugupitngkukosagabisapagkatnaghahatiditongmalas, gayangpagdalawngmasamangespiritusatahanan. <br />Angmalakas at mahabangpag-alulongngasosagabi ay nagbabadyangkamatayan. <br />Angpaghahain at paghahandangmahahabangpagkaingayangpansitsakaarawan ay nangangahuluganngmahaba at masaganangbuhayparasa may kaarawan.<br />Feng Shui at iba pa<br />
 • 16. MahigpitnaipinagbabawalngpaniniwalangTsinoangpagsusukatngtraje de bodangikakasalsabisperasngkasalnito, at kung malabag ay maaaringmagdulotnangdipagkakatuloyngkasalankinabukasan. <br />Pinaniniwalaangsuwerteangpagreregalongarinolasabagongkasal. <br />Kailangangiwasanngdalawangikakasalangmaglakbayngmalayonglugarlalonakapagpapalapitnaangkanilangpag-iisangdibdib. <br />Sa kalagitnaanngseremonyasngkasal, angkandilangnakatayosamagkabilanggilidngikinakasalnabiglangnamatay ay ningas ay angsiyangunangmsasawisadalawa. <br />Suwerteanghatidngmabiningpag-ulansaarawngkasal at sinasabingnagdadalangkasaganaan at kaligayahansabagongmag-asawa. Gayun din anghatidnasuwertesapagsasaboyngbigassabagongkasalsapaglabasnilangSimbahan o mataposngseremonyas. <br />Hindi angkopnamagsuotngalahasnaperlasangbabaesapagkataangdalanito ay walangtigilnapagluha.<br />Sa pag-aasawa at pagpapakasal<br />
 • 17. Sa paglalamay, angsalaminsaloobngtahanan, lalonayaongmalapitsakabaong, ay kailangangalisin o takpanngtela. Angsinomangmapatinginsasalamin at makitaangrepleksyonngkabaong ay pinaniniwalaang ay inaasahang may daratingnakasawiansapamilya. <br />Mataposbumisitasalamay, huwagagaddumiretsonguwisatahanan. Maglibot-libotmunanangsagayon ay hindimaisamasatahananangkaluluwangyumao. <br />Angkatawanngyumao ay hindisinusuotanngkulay pula nadamitsapaniniwlangangkaluluwanito'yhindimatatahimik at magigingisangpagala-galangmulto. <br />Isangsaklaan o sugalanangisinasagawasalabasparasanamatay. Ito ay upangpangalagaan at bantayanangbangkaynapinaglalamayan. <br />Paglilibing<br />
 • 18. NamanangKaugaliansamga Hindu<br />
 • 19. pagbibigayng dowry <br />mgapamahiintuladngpagkainngkambalnasagingnamaaaringmagresultasakambalnaanak, at angpaglilinisngmukhangpusananagpapahiwatigna may bisitangdarating. <br />anguringpananamittuladngputong at sarong nanahahalintuladsa puttee at sari ngmga Indian.<br />Kaugalian ng mga Hindu<br />
 • 20. Kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino<br />
 • 21. NabuoangBayanihansamgasamahanngmgamagkakapitbahaynanagtutulungankahitkailan o saan man kailanganinngtulong. <br />Ito ay kabaligtaranngugalingindibidwalismongmgalipunangEuropeo at Amerikano.<br />Bayanihan<br />
 • 22. MATINDING PAGKAKABUKLOD BUKLOD<br />Angmga Pilipino ay kadalasangmalalapitsakanilangmag-anak at iba pang kamag-anak. KadalasanangisangbahaysaPilipinas ay binubuongmahigitsadalawangmag-anak. Sa mgalalawigan, angmganayon ay kadalasangbinubuongiisangangkan, at halos lahat ay mag-kakakilala.<br />
 • 23. PAKIKISAMA<br />Angpakikisama ay angkaugaliang Pilipino nanagnanaismagkaroonngmaganda at mabutingpakikitungosaiba.<br />
 • 24. PAGTANAW NG UTANG NA LOOB<br /> ay isangutangngtaosataongtumulongsakanyasamgapagsuboknakanyangdinaanan<br />
 • 25. PAGIGING MAHIYAIN<br />AngHiya ay isangpanlipunangkaugalian. Angpagigingmahiyain ay hindimasabiangtunaynasaloobindahilayawmakasakitngdamdaminngiba.<br />
 • 26. PAGIGING MASAYAHIN<br />Hindi makakailanaangmga Pilipino ay lagingnaka-ngiti. Kahitna may krisis man nahinaharap, angmga Pilipino ay makakahanapngpagkakataonparahumalakhak<br />
 • 27. PAGIGING HOSPITABLE<br />Kahitanongkatayuannatinsabuhay ay tinatanggapnatinngmaayosangatingmgabisitatuladngmgakaibigan, mgakamag-anaklalonasamgadayuhan<br />
 • 28. MADASALIN<br />Malakasangatingpananaligsapoongmaykapallalonakapagtayo ay may mgaproblema at pagsuboksabuhay.<br />
 • 29. pinturahano lagyanng tattoo angiba’tibangbahagingkanilangkatawanbataysakanilangdamdamin at paniniwala.<br />halimbawanito ay angmgakapatidnatinnasa Leyte at Samar Last week of May - Pintados-Kasadyaan Festival (A Festival honoring Santo Niño de Leyte) in Tacloban City, Leyte<br />Pintado<br />
 • 30. women of Kalayaan, Laguna who perform a nearly 200-year old ritual that consists of playfully parading and displaying wooden phalluses during weddings. The ritual celebrates marriage and binds communities.<br />Lukayo<br />

Related Documents