fiI= I'IT'vIr? {f? .'= I7I¢I11a. =$aITi3:ffifi$ITI1i'tr-&I1'cr
fi'§T: ITarQvIaT§= rI= I%fi6anfiI1'Iaww7r2o—3oaT2§aItI1aiwraaa:...
I"-I13‘-IT= :I‘tvI= rr
srezn-ar—1 an-«I: -a= r afi 3TWl? ?l'-TI‘€lT wet new
1.1 ‘ma aawzra 252-1 atom
1.2 wfiwmr
1.3 sha...
3l¥1lT¢I-—1
aIs2II1=I‘cI%’raI1H'rzr-Ifinga‘_Ir: -'fi
wRtfiuaI9iau6zvIT2I%1afifi, G11a$ra1mwaTl? aHaTa9r! I§l%InGITH$I<? I
H§$I...
1.1¥| l€l3l'r'1l? F1'? l7lT§€lFI‘I
>
tmtafimoaiwmomtlowmaafimwmme
> t2ToGmiT@aTa%l? rl%IeTu§gafiwI. aIs2Iu= IaRHT~fIsHTtl%I...
3l'gRT%IlFl'l5ll>r‘IFllTfi‘W7lT3ll$T? TB'T€Tl? 'l? lTVll? l"lTl
3lfi$l?5filHflWQ?5GfifiEl? F&T%Gllflfi? fi?8?ll§l3€l$3lfi§l?5fiE5W
a...
1.3 aTfi'arI= IamfasI= I_, EIrfiI; rTIIn? -fr
>
%’iT§l3?? TEl&? IH9l9TlRf'Tq11T? lQfi‘HTgl%lfi3TEl, R‘F’Hl7l$TQ€l$l? T
l%l? ...
1.4 $WW3fi °
argmznfiauasmfiatfatnsiuai-TTéTfir&5tfiIoI€rmTaTTInTfia: afi
l? rEEéa%fiaa3afi?5m= TGITHa6fi%, fiIaTTIfreTITe€m%THiWE...
‘REV? =. T=e. T
llusu. Kuushik — "Indian Economy"
Published Year. 2011.
Gupta, Kr. : "Indian Economy"
Published Yea...
of 8

Population effect on indian economy in hindi

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Population effect on indian economy in hindi

  • 1. fiI= I'IT'vIr? {f? .'= I7I¢I11a. =$aITi3:ffifi$ITI1i'tr-&I1'cr fi'§T: ITarQvIaT§= rI= I%fi6anfiI1'Iaww7r2o—3oaT2§aItI1aiwraaa: I s'asmuvm§'aiH§aTImIwRn1%w= [1s3ofia5f? t!aa§1&_, ?-rfiraflvazrakia q25aI2a2fiIl%fi3wra1ooaI§fifiamfe[1T= [1e3oaasm= I'¢1z§: IatI; #ra} n3‘aI? u7fuE‘§l%l%Ifi=11GIa#@rrIgl2aI! sITauifi§§Ba= ?Isa? ma1oo afififiowfilfiwmrqfifiwwfiamgngémwmfiwmwfi §f2a%‘u? ~I3oauTii€l3TmfiIs‘awi5RH=119soa?5asNa= R—HI%s1I HY? fiq? BTfl’a3iT? iRR3i7Tfi153IT‘fifi3R1‘lfi?1fi1975fi?5Wrl1i1§IT33?? 4.amIs‘IIT! flIfi¥EIa= m'uTIfiI_; =I: :1aRa’a5’tq12.'s’t= ?fiafia12aIfifiafiI 11:gar§,19e7asWl%¥aa¥saRu1§f3I2_rasTGIaTw{Ih1—a1fiuTfi§srIIsw mI7R11g1=II§19e7a51i? !aa9lGra? imIrss1w$fi= §,asTuw$1n'2fl9flI aae€I11qaI'§a1ul"aaifisaaasiET1l2a1Ta%2sufiwwrurvTraT€I12 sr¢q32.1999afiw; vifi= aa%taa11zaIIia'&fisavas1GII%ra= Ia§mwaII aa: I2aafi; a?1999$t2awaITti§4a? TI: fimiEIrafiw9Isawaa= r<Tau1$ f%m$2mfiaTlEfii%mIl%§a$Ia_; 'aa= IfiTwrvfiH§2o11fiawwwe.9 3T? fi3i§filfifi3?.3?i3li73R337Ifi? _,qR3RG{T3"filFf= l‘l'@1€l'>TE (UNDP). ifiQfi5RQTE‘$3I§?1WflE3il$31WR? R‘W35i1WTfi‘€fl? ffil31 3r'<1§¢= z2o111?€l¥_1?? I‘$‘fia$‘IF? tIrvn! ;t5W£t! fl%a’I’t8I ? i'g? fi?I! §fififi19IT3?lVa5lUU7§3fifi1ilZ'?3TSiWJI3fi531‘i¥l? IIfil $wwa25(2o5oéoa$)fB: aa? tq= ,?iam= iwIr9.1saI1aa‘r= aiIIg; ai= jwEI maafiimwmmlafiwmrfiwmfifimwwrifiwfimagawwmim ? sI%ii%fisI= {2oaofi*é‘laa? I»Ifir3uTear<mvai%IvaI¥$Iatl§$vm1uuT zrmrtsrtu
  • 2. I"-I13‘-IT= :I‘tvI= rr srezn-ar—1 an-«I: -a= r afi 3TWl? ?l'-TI‘€lT wet new 1.1 ‘ma aawzra 252-1 atom 1.2 wfiwmr 1.3 shat rfirzi (rd 31§TlE1'F{ 1.4 : +Tunr= I =19? vftmfi aTs2mz—2 mm as? GI= n=i2szIT an srmw 311? 11%. ’ E? 2.1 '81?? ? I’: rrwrxcrwzr an 3-Tl? !-TR’ a.31*z‘-21% as 2.2 t: =r=1—a? 2.3 «gs-3-2.--4 2.4 afivaszzxr Em unfit 2.5 l? v1‘7r argwm 2.6 FTEWVHT E? ’ 2.7 31:3; 3163-3? 2.5 Gfi'a=1—I: fiaTsn aI'aIJT=1—3 =1”-fi= i2surawmwi= ITfiza7fiawr si-azri-a: I—4 arawisazrqfiarffiwifiarmfivzawt ai-I=2zru—6 GI= whs= z'rgl2$‘~z= I2rsR1a1'¢Isn~11'u sw: ura—6 'r: I'as= i=5I: rr§l? s.'a‘»= I'asItRw'asu'Ia1'u sIvsmu—7 ffiaafifififisrw fi= r=a'¥i3I= °I
  • 3. 3l¥1lT¢I-—1 aIs2II1=I‘cI%’raI1H'rzr-Ifinga‘_Ir: -'fi wRtfiuaI9iau6zvIT2I%1afifi, G11a$ra1mwaTl? aHaTa9r! I§l%InGITH$I<? I H§$I“<fi3¥T39lGI7R4®JT$i3lf? IHUE§3fiHfll%l3?fi8TW¥UE5%l3R? WTi m1ToTTéTf?5?fia*wfiwfifiwf? ewl? Is’R’l‘I%‘lasia$Iaflife5Gfiaw, l%Iwm fiuTa$auTvIa§fiaehQfim? fi5fiIWe‘eaTa%an$R, =;W—i51i%wIfi%fiaWfiT%‘I sR1f%rwa7ra%2ma§va5Rwafivns? =I11vfaHGrTaT%‘%H=3'uJafi5iarfiFmafi zsr<TTeI= T—1Tr3Ia"i= ré’i%ET1%I7G7I$roTv21=#'rt~*l f%I1Tn$IvavITIgeirav: T23rt%I2T§snlfieITa%l’§niwraT1wE5rzian%I3f mmaiwmsflzfiafilavemmewmfisrmaffiraotfimfiwisrmfmfr fiwnafiafifiafimmvmtlaafigémmfimrasnmmfiwqyi ffivmermftmtl GFl?11§fl'T£l§i? ?[l%l?3?fi? $?WlH? UfiBF1‘§3lfi§i37l3clH7I? T'3lfiT1?I nwamfirsaxtaeavrmratl EFTi’fi‘W1Tfi6?fi§S‘fiH? T!Errafl5fE5filfi? R1$f? vI'! i3FT?5?fiUi§? RId3 fiT§3TY3T§i3fi1?Fl3i%flUWEW3TW3l3fiH3T? fl'! Fl?5.8l? lWfi3W? T?I? T?|
  • 4. 1.1¥| l€l3l'r'1l? F1'? l7lT§€lFI‘I > tmtafimoaiwmomtlowmaafimwmme > t2ToGmiT@aTa%l? rl%IeTu§gafiwI. aIs2Iu= IaRHT~fIsHTtl%IITaTnr2uw ti . mvaatmtzrfifibmwmiieiiqltmwmwwafitfltnnfiiawisfiaii . efivI= ITrrlTsTrelmltasTITT? i%T3Twtl
  • 5. 3l'gRT%IlFl'l5ll>r‘IFllTfi‘W7lT3ll$T? TB'T€Tl? 'l? lTVll? l"lTl 3lfi$l?5filHflWQ?5GfifiEl? F&T%Gllflfi? fi?8?ll§l3€l$3lfi§l?5fiE5W atftifimawlifiafisammaineuifitl afieoiqlttsiztaifitlzrmfiaitlmltlatlrlitl Gmitaiqlttteifiwnafimwoinmafizfiafimw sttrrrtfitfitll rrI: T<T'oIT? IlZ'aITf§‘c5l? Ia7RTI? i‘éIIIJ?5liT'sI*tT? '1‘li? I
  • 6. 1.3 aTfi'arI= IamfasI= I_, EIrfiI; rTIIn? -fr > %’iT§l3?? TEl&? IH9l9TlRf'Tq11T? lQfi‘HTgl%lfi3TEl, R‘F’Hl7l$TQ€l$l? T l%l? lfl5lHEfil'<1°TflTfl? WETfiT%l§E5FTg'fi~Ifi€fil1Tl? lEfifl§l8iU? lfifi? T a%r; ,‘IfiaIs2:IwJ= II1UiEIT: »‘T? s"HTa6aTt? I iWfiTl%fi3T%flfl? ‘T? T'FQ; Ul3'¥T, Qfl5?TH? Tfi§E§33fliPl3ETEl§3fl¥TRq? flfl? lc*naTGTT2iTn| m§fiaIj3TeaT= I§1§126q2tlE? fi'a2TnfiuvaITuTl? asfiTnl l3?fiU? T1TH3§EHUfiIFHTfiWIF>lWl3l?5TSfi, *EfiI{°T$fi33T, Hfifil3lfiEel? §T Qfiavfinvfiosmfifirawafil u? §I, ?r3TsauHfim7l? vIaeH%IfioTaTfi? rfiUriTRUfiQfii? r¥? %Ww'aT<$Uf%IH <TTwfrf%rl?1?1T2I5T= Ie'I? IeIT? Ii? rsemil? I'<rrIz? IGITe? ITTI mofifififiifiemamfiaemafimrmmfivmmfimltsmiao afiomfiwmwamimqfiwwmmqatlwwmntoefifi GmTzeTTEBaITHRq? m2iT1'? IaTGma§§T? rQEfiQ?4T? w?frf? r%laRafi? §a3r uumommwmnstaewoasommfiwwal m§fi3E; 'H7aTW1TDT? li? fEfifiTH? T€l%lfi?1RUfiQ? f?Elf%l3fi§1RT3¥fi= T$T : R:RTi?5?JTGIT1TI1TI
  • 7. 1.4 $WW3fi ° argmznfiauasmfiatfatnsiuai-TTéTfir&5tfiIoI€rmTaTTInTfia: afi l? rEEéa%fiaa3afi?5m= TGITHa6fi%, fiIaTTIfreTITe€m%THiWE5<TUrRfiu€r aatIofiI= I—ftI= I€reafi%I m§I: IshaI3e. RTa: l%tfiaanTfia#u1aTIaTltasTmIsTfi: lt? fiuenfi? fiffi 'f3rf%aa‘IIs’f2Ia*raiFramTu@. TnI mfiTi%fisT%mHfil%Ifil= rf? r&Ha‘l? Ia§Ta%rH%f%I1)I%fiI= T€rl%IuTfiQE5 <nmaa1=a, ama2s1aan1a1ersw-cat: ' 1TTI1Ui? {w? r%TRii1TI1TUiGITEfiFr€t®BIamTQ?5€l§fi€€rTTlHT%‘I
  • 8. ‘REV? =. T=e. T llusu. Kuushik — "Indian Economy" Published Year. 2011. Gupta, Kr. : "Indian Economy" Published Year, 2008. Majumdar. P. K. : "Demography" Published Year, 20l0. l’-. InIh. .l. (‘. : "Indian Economy" Published Year, I995. Shah, Ajay : "Indlan Economy" Published Year, 2008. Singh. Khushwant 2 "Demography" Published Year. 1956. . ».IIixd75 Wfim ad : 2o14—2o15 Irma atf : 2014-2015 E§W : =TNeITI: aniareI'~R1T mi: 2014-15 5-:34-‘la

Related Documents