 na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika botaničara dr. Ive Horvata 15.rujna 1953. Risnjak je...
 snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova izrazit primjer visins...
 smješten u Gorskom Kotru, na najšumovitijem području zapadne Hrvatske zauzima središnji dio masiva Velikog Ri...
 -vapnenac i dolomit s izraženim krškim oblicima
 -tri trajna izvora na području gorske livade Leska stvaraju mali potok koji ponorom otječe prema izvoru Kupe
 sustav dinarskih planina koji predstavlja prirodnu vezu između Alpa i planina Balkana stijene iz trijasa nalaze ...
 Crnica na vapnencu i dolomitu -u planinskom području iznad 900 m pa do 1600 m -nekarbonatno i bogato humusom ...
 izrazito razveden 3 geomorfološke cjeline: - zapadni i sjeverozapadni dio- vrhovi masiva Risnjaka i Snježnika
 -središnji i jugoistočni dio- krška zaravan
 sjeverni dio- dolina rijeke Kupe
 vrelo kupe nalazi se podno sto metara visoke litice Kupičkog vrha
 3 stepenice rasprostiranja: 1. se uzdiže naglo i strmo zarasla šumama smreke,jele i bukve 2.mnogobrojnija bukva,uz nju ...
 nisu u dobrom stanju zbog nedostatka domaćih životinja koje pasu na području Nacionalnog parka te izostanka košn...
 ris(Lynx lynx)
 smeđi medvjed (Ursus arctos)
 vuk (Canis lupus)
 tetrijeb gluhan (Tetreo urogallus)
 sivi sokol (Falco peregrinus )
 mali ćuk (Glaucidium passerinum)
 apolon (Parnassius apollo)
 močvarna riđa (Euphydryas aurinia)
 velika preljevalica (Apatura iris)
 topolnjak (Limenitis populi)
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
Nacionalni park risnjak
of 33

Nacionalni park risnjak

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Nacionalni park risnjak

 • 1.  na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika botaničara dr. Ive Horvata 15.rujna 1953. Risnjak je proglašen nacionalnim parkom. 1997. godine područje parka je prošireno,te je obuhvatilo i bitan spomenik prirode-izvor rijeke Kupe zajedno s njenim tokom.
 • 2.  snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova izrazit primjer visinskog raščlanjenja dinarskoga planinskoga sustava u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu.
 • 3.  smješten u Gorskom Kotru, na najšumovitijem području zapadne Hrvatske zauzima središnji dio masiva Velikog Risnjaka, s vrhom na 1528 metara, i Snježnika te gornji tok rijeke Kupe s izvorišnim dijelom,sa najnižih 290 metara visine doline
 • 4.  -vapnenac i dolomit s izraženim krškim oblicima
 • 5.  -tri trajna izvora na području gorske livade Leska stvaraju mali potok koji ponorom otječe prema izvoru Kupe
 • 6.  sustav dinarskih planina koji predstavlja prirodnu vezu između Alpa i planina Balkana stijene iz trijasa nalaze se na srednjim nadmorskim visinama oko Leske, Bele Vodice i Biljevine Mlađe stijene iz trijasa i jure nalaze se na višim predjelima planina Risnjak i Snježnik. prostor oko planina Risnjak i Snježnik predstavlja tipični pošumljeni visoki krš u Europi.
 • 7.  Crnica na vapnencu i dolomitu -u planinskom području iznad 900 m pa do 1600 m -nekarbonatno i bogato humusom zbog čega ima tamnosmeđu do crnu boju Smeđe podzolasto tlo -javlja se na kiselim, kremenom bogatim supstratima u planinama Gorskog kotara. -odlikuje se pjeskovitom teksturom najproduktivnija tla za jelu i smreku
 • 8.  izrazito razveden 3 geomorfološke cjeline: - zapadni i sjeverozapadni dio- vrhovi masiva Risnjaka i Snježnika
 • 9.  -središnji i jugoistočni dio- krška zaravan
 • 10.  sjeverni dio- dolina rijeke Kupe
 • 11.  vrelo kupe nalazi se podno sto metara visoke litice Kupičkog vrha
 • 12.  3 stepenice rasprostiranja: 1. se uzdiže naglo i strmo zarasla šumama smreke,jele i bukve 2.mnogobrojnija bukva,uz nju je bijeli javor i pokoja tisa 3.najviši i najstrmiji dio sa grabom,bukvom i niskom jelom u graničnom pojasu šume i planinskih rudina nalazimo šikare velelisne vrbe u poplavnom području proširenog korita Kupe su sive vrbe i bijele johe
 • 13.  nisu u dobrom stanju zbog nedostatka domaćih životinja koje pasu na području Nacionalnog parka te izostanka košnje. Najznačajnije lokacije su Leska, Lazac, Šegine i vlažne livade uz rijeku Kupu.
 • 14.  ris(Lynx lynx)
 • 15.  smeđi medvjed (Ursus arctos)
 • 16.  vuk (Canis lupus)
 • 17.  tetrijeb gluhan (Tetreo urogallus)
 • 18.  sivi sokol (Falco peregrinus )
 • 19.  mali ćuk (Glaucidium passerinum)
 • 20.  apolon (Parnassius apollo)
 • 21.  močvarna riđa (Euphydryas aurinia)
 • 22.  velika preljevalica (Apatura iris)
 • 23.  topolnjak (Limenitis populi)

Related Documents