ОПШТИНА КАРПОШ ЗЕЛС САЕМ НА ОПШТИНИ 25 и 26 .11.2009 Локации за бизнис инвестиции Проекти и предлози за идни инвестиции
ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ <ul><li>Во урбанистичките планови што се донесени и оние кои се во програма за донесување се предвид...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Површината на урбаниот опфат изнесува 148 ha од кои вкупна површина за градба -резиденцијални...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Злокуќани Здравство Површината на урбаниот опфат изнесува 20 ha од кои приближно 17 ha от...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Злокуќани блок 5, деловни и сервисни дејности Површината за градба на сервисни објекти изнесува...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Локалитет Канал покрај Р.Вардар Површината за градба на сервисни објекти изнесува 29.759 м2
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Реонски центар Карпош3-запад <ul><li>Површината за градба </li></ul><ul><li>големи трговски ед...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Парк блок1 (план во постапка) Површината за градба - Комерцијални и деловни намени 74.400 м2
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Вкупна површина за градба изнесува 73.500 m2; Урбан блок Карпош3 – “ Трговско-спортски цен...
ДУП за локалитет Карпош2 помеѓу улиците Бледски Договор, бул. Илинден, бул. 8ми Септември и бул. Партизански Одреди (Воена...
ДЕТАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД У.З. ТАФТАЛИЏЕ 30 ЛОКАЛИТЕТ АЛУМИНА Површина за градба во основа Б2 – големи тргосвки единици Б3 –...
ДУП ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЛОКАЛИТЕТ ‘ Б А Р Д О В Ц И ’ Максимална површина за градба за...
ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Сите потребни информации за донесените урбанистички планови заинтересираната странка може да ги...
of 13

Prezentacija Opstina Karpos

Karposh investiciska destinacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      Sports      Automotive      


Transcripts - Prezentacija Opstina Karpos

 • 1. ОПШТИНА КАРПОШ ЗЕЛС САЕМ НА ОПШТИНИ 25 и 26 .11.2009 Локации за бизнис инвестиции Проекти и предлози за идни инвестиции
 • 2. ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ <ul><li>Во урбанистичките планови што се донесени и оние кои се во програма за донесување се предвидени големи површини за бизнис инвестиции. </li></ul><ul><li>големи трговски центри </li></ul><ul><li>огромни болнички комплекси </li></ul><ul><li>спортски центри со терени и објекти </li></ul><ul><li>големи резиденцијални комплекси </li></ul><ul><li>комерцијални објекти </li></ul><ul><li>објекти за сервисни дејности и бензински пумпи </li></ul><ul><li>стопански комплекси со производни погони </li></ul>
 • 3. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Површината на урбаниот опфат изнесува 148 ha од кои вкупна површина за градба -резиденцијални објекти – 231.056 м2 -комерцијални објекти – 500.919 м2 Зајчев Рид – новопланиран комплекс
 • 4. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Злокуќани Здравство Површината на урбаниот опфат изнесува 20 ha од кои приближно 17 ha отпаѓаат на здравство Површина за градба – 180.000м2
 • 5. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Злокуќани блок 5, деловни и сервисни дејности Површината за градба на сервисни објекти изнесува 58.281 м2
 • 6. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Локалитет Канал покрај Р.Вардар Површината за градба на сервисни објекти изнесува 29.759 м2
 • 7. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Реонски центар Карпош3-запад <ul><li>Површината за градба </li></ul><ul><li>големи трговски единици 80.000 м2 </li></ul><ul><li>спорт и рекреација 27.415 м2 </li></ul>
 • 8. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Парк блок1 (план во постапка) Површината за градба - Комерцијални и деловни намени 74.400 м2
 • 9. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Вкупна површина за градба изнесува 73.500 m2; Урбан блок Карпош3 – “ Трговско-спортски центар ”
 • 10. ДУП за локалитет Карпош2 помеѓу улиците Бледски Договор, бул. Илинден, бул. 8ми Септември и бул. Партизански Одреди (Воена Болница) <ul><li>Површини за градба </li></ul><ul><li>Нови површини за градба: </li></ul><ul><li>здравство 124.505 м2 </li></ul><ul><li>семејно домување во станбени згради 9.360м2 </li></ul>
 • 11. ДЕТАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД У.З. ТАФТАЛИЏЕ 30 ЛОКАЛИТЕТ АЛУМИНА Површина за градба во основа Б2 – големи тргосвки единици Б3 – големи угостителски единици Б4 – деловни простори В3 – култура изнесува 35.330м2 - до П+1 - 70.660 м2 - до П+6 - 115.660 м2 - до П+22 - 196.280 м2 Вкупната површина за градба А2 – домување во станбени згради нзнесува 172.770м2
 • 12. ДУП ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЛОКАЛИТЕТ ‘ Б А Р Д О В Ц И ’ Максимална површина за градба за Г2 – лесна и незагадувачка индустрија Г3 – сервиси Г4 – стоваришта изнесува 388.154 м2
 • 13. ПРОЕКТИ ЗА ИДНИ ИНВЕСТИЦИИ Сите потребни информации за донесените урбанистички планови заинтересираната странка може да ги добие и најголем дел просторно да ги види на веб-страната на Општината www.karpos.gov.mk

Related Documents