Strategie i praktyki digitalizacji
dziedzictwa kulturowego w Polsce
w latach 2004-2014
Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik
O projekcie
 Tytuł projektu: Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru
dziedzictwa kulturowego w Polsce w la...
Etapy badań Analiza danych zastanych
Upowszechnianie dziedzictwa
Odbiór dziedzictwa
3
Metodologia4
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
 W badanym okresie nastąpił znaczny...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
 Pojęcie dziedzictwa w dokumentach ...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
Najważniejsze cele działalności zwią...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
 Cele w dokumentach europejskich: (...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
Struktura instytucjonalna procesu di...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
Struktura instytucjonalna procesu di...
Prawodawstwo w zakresie digitalizacji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego
(N=102)
 Polityka unijna i krajowa w zakres...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
 Twórcy portali pochodzą głównie z województwa mazowieckiego (1/3 portali): duża
konc...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
 Najwięcej zdigitalizowanych obiektów wykazują na swoich stronach przedstawiciele ins...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
 Zdecydowaną większość portali cechuje niski stopień interaktywności (67%)
 Głównym ...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
Stopień interaktywności portali w badanej próbie (N=392)
15
Wartość Indeksu
Interaktyw...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
Poziom dostępności do zdigitalizowanych zbiorów na portalach internetowych
16
Wartość
...
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
Rozkład wartości wskaźnika stopnia otwartości portali na potrzeby użytkowników (N=392)...
STOPIEŃ OTWARTOŚCI NA POTRZEBY
UŻYTKOWNIKÓW
Polskie repozytoria cyfrowe
(N=455)
Matryca typów badanych portali
18
ŚREDNI I...
Przykłady typów polskich repozytoriów
A. Portal odgórny o średnim lub wysokim stopniu otwartości na użytkowników
Cyfrowa B...
Przykłady typów polskich repozytoriów
B. Portal odgórny o niskim stopniu otwartości na użytkowników
Muzeum Okręgowe w Lesz...
Przykłady typów polskich repozytoriów
C. Portal oddolny o średnim lub wysokim stopniu otwartości na użytkowników
Miastogra...
Przykłady typów polskich repozytoriów
D. Portal oddolny o niskim stopniu otwartości na użytkowników
Podbrodzie i okolice. ...
Wykorzystanie zasobów cyfrowych w pracach
dyplomowych
(N=200)
 Częstotliwość wykorzystania źródeł internetowych w pracach...
Dziękujemy za uwagę
Pełny tekst raportu na stronach MIK
http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/
24
of 24

Prezentacja spotkanie ks oi-as agh 22.02.16

Prezentacja, MIK
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja spotkanie ks oi-as agh 22.02.16

 • 1. Strategie i praktyki digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014 Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik
 • 2. O projekcie  Tytuł projektu: Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014  Wspólne przedsięwzięcie badawcze realizowane przez Małopolski Instytut Kultury oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury” 2
 • 3. Etapy badań Analiza danych zastanych Upowszechnianie dziedzictwa Odbiór dziedzictwa 3
 • 4. Metodologia4
 • 5. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102)  W badanym okresie nastąpił znaczny wzrost liczby dokumentów prawnych dotyczących różnych aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym. Najważniejsze dokumenty dotyczące digitalizacji powstały w latach 2005–2008 oraz 2013–2014.  Polityki europejskie i krajowe (na które te pierwsze mają duży wpływ) w latach 2004–2014 ewaluowały. Dokumenty europejskie Dokumenty polskie (1) regulacje w zakresie ujednoliconych zasad digitalizacji i cyfryzacji (2004–2006) (2) definiowanie różnych obszarów dziedzictwa (biblioteki cyfrowe, zasoby audiowizualne etc.) oraz kwestie udostępniania dziedzictwa (2007– 2010) (3) ekonomiczne znaczenie dziedzictwa: osobny sektor w gospodarce, źródło kreatywności i innowacji społecznych (2011–2014). (1) tradycyjnie rozumiane zasoby w postaci zabytków, pomników historii i muzealiów oraz potrzeba digitalizacji dziedzictwa narodowego (2004–2006) (2) ogólnokrajowa strategii digitalizacji dziedzictwa oraz udostępniania zbiorów (3) szeroki dostęp do dziedzictwa, upowszechnianie, pobudzenie aktywności i udział społeczny w gromadzeniu, udostępnianiu oraz odbiorze dziedzictwa. 5
 • 6. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102)  Pojęcie dziedzictwa w dokumentach europejskich: (1) wspólny dorobek Europejczyków lub (2) zróżnicowany zbioru dóbr kultury pochodzących z krajów członkowskich UE.  W dokumentach polskich: pojęcie dziedzictwa narodowego rozumianego jako dobro wspólne, które decyduje o ciągłości i tożsamości wspólnoty narodowej.  Europejska strategia w zakresie digitalizacji opiera się na koordynowaniu działań związanych z digitalizacją i udostępnianiem w Internecie cyfrowych kopii obiektów kulturowych pochodzących z poszczególnych państw członkowskich UE. Głównym miejscem dostępu do zasobów ma być cyfrowa biblioteka – Europeana.  Polska strategia w zakresie digitalizacji opiera się na skoordynowanej działalności powołanych do tego celu przez MKiDN agend (Centra Kompetencji ds. digitalizacji, profesjonalne repozytoria, pracownie digitalizacyjne), których głównym celem jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa narodowego. 6
 • 7. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102) Najważniejsze cele działalności związanej z dziedzictwem kulturowym w dokumentach europejskich i polskich 7 Europa Polska 1. Koordynowanie prac digitalizacyjnych w Europie. 2. Optymalizacja potencjału digitalizacji w Europie: osiągnięcie interoperacyjności między krajowymi zbiorami („jednorazowa digitalizacja – szeroki dostęp”). 3. Precyzyjne określenie warunków ramowych digitalizacji w krajach członkowskich. 1. Zwiększenie dostępności zasobów poprzez udostępnianie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów ewidencji zabytków oraz wortali audiowizualnych: dostęp powszechny dla wszystkich obywateli. 2. Opracowanie strategii i sposobów finansowania digitalizacji w skali ogólnokrajowej. 3. Koordynowanie działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury, integracja działań bibliotek, archiwów i muzeów (utworzenie zespołu oraz Centrów Kompetencji ds. digitalizacji).
 • 8. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102)  Cele w dokumentach europejskich: (1) rozwój infrastruktury, (2) upowszechnianie nowych technologii („jak digitalizujemy?”). W dokumentach polskich: (1) konserwacją obiektów, (2) gromadzenie i archiwizowanie, (3) digitalizowanie, (4) udostępnianiem zasobów w Internecie („co digitalizujemy?”).  W analizowanym okresie rozwija się europejska struktura instytucjonalna, w ramach której realizowane są projekty digitalizacyjne. Najważniejsze instytucje: Komisja Europejska i Europeana. Projekty digitalizacyjne rozproszone są w różnych programach ramowych, priorytetach i funduszach strukturalnych.  W Polsce ścierają się „stare” (np. instytucje zarządcze w programach operacyjnych MKiDN) i „nowe” (np. Centra Kompetencji ds. digitalizacji) elementy struktury instytucjonalnej, w ramach której realizowane są projekty digitalizacyjne. Krajowe środki przeznaczone na ten cel wzrosły w latach 2007–2014 niemal dwudziestokrotnie, nakłady te są jednak znikome w porównaniu do unijnych. 8
 • 9. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102) Struktura instytucjonalna procesu digitalizacji na szczeblu europejskim 9 Inst Kult Komisja Europejska Inst Kult Rada Europy Inne instytucje europejskie np.: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury Europeana Grupa ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych Grupa przedstawicieli państw członkowskich ds. digitalizacji Państwo Członkowskie 1 Państwo Członkowskie 2 Państwo Członkowskie 3 Państwo Członkowskie 4 Inst Kult Inst Kult Inst Kult Inst Kult Inst Kult
 • 10. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102) Struktura instytucjonalna procesu digitalizacji w Polsce 10 „Stare” elementy struktury Instytucje Zarządcze (Programy Operacyjne w 2006 roku): • Departament Sztuki i Promocji Twórczości • Departament Szkolnictwa Artystycznego • Departament Współpracy Międzynarodowej • Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich • Departament Ochrony Zabytków • Departament Dziedzictwa Narodowego • Departament ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą • Narodowe Centrum Kultury • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina • Biblioteka Narodowa • Instytut Książki „Nowe” elementy struktury Zespół ds. digitalizacji organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) Centra Kompetencji ds. Digitalizacji: • Biblioteka Narodowa • Narodowy Instytut Audiowizualny (operator programu Kultura+) • Narodowy Instytut Dziedzictwa • Narodowe Archiwum Cyfrowe • Narodowy Instytut Muzealnictwa I Ochrony Zbiorów instytucje kultury (muzea, galerie, archiwa) jednostki samorządu terytorialnego
 • 11. Prawodawstwo w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego (N=102)  Polityka unijna i krajowa w zakresie udostępniania zasobów kulturowych w Internecie kładzie nacisk na:  zwiększenie zakresu dostępności do tych zasobów (dostęp równy, demokratyczny i nieodpłatny).  przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, w szczególności w odniesieniu do grup takich jak: osoby niepełnosprawne, mieszkańcy małych miast i wsi, osoby o niskich kompetencjach związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.  umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów do celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.  Odbiorca procesów digitalizacji dziedzictwa nie jest precyzyjnie określony („wszyscy”, „ogół społeczeństwa”, „obywatele UE”, „przyszłe pokolenia”).  Wzmianki o odbiorcach pojawiają się rzadko – nikły stopień zainteresowania autorów dokumentów rzeczywistymi potrzebami odbiorców związanymi z digitalizacją. 11
 • 12. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455)  Twórcy portali pochodzą głównie z województwa mazowieckiego (1/3 portali): duża koncentracja działań digitalizacyjnych wokół centralnych instytucji odgórnych.  Najliczniejszą grupą wśród twórców badanych portali są przedstawiciele instytucji odgórnych (63%) – w tym instytucje samorządowe (głównie gminne) i państwowe.  Niewielka liczba portali została utworzona w wyniku inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy nieformalne, osoby fizyczne czy podmioty komercyjne.  W badanym okresie rośnie liczba portali, które są rezultatem inicjatyw oddolnych, maleje zaś liczba portali, których twórcy są przedstawicielami instytucji odgórnych.  Obiekty udostępniane w polskich repozytoriach to: (1) zasoby archiwalne, (2) biblioteczne i (3) muzealne. W niewielkim stopniu są to zasoby audiowizualne i cyfrowe odwzorowania zabytków.  W badanym okresie odsetek portali zawierających zasoby biblioteczne spadł, podczas gdy odsetek portali zawierających obiekty muzealne wzrósł trzykrotnie. 12
 • 13. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455)  Najwięcej zdigitalizowanych obiektów wykazują na swoich stronach przedstawiciele instytucji państwowych, najmniej – gminne instytucje samorządowe i fundacje nienadzorowane przez MKiDN: centralizacja procesu digitalizacji – małe ośrodki gminne oraz inicjatywy oddolne odgrywają niewielką rolę, a ich zasięg jest ograniczony.  W badanym okresie liczba zdigitalizowanych obiektów rośnie. Tempo wzrostu liczebności można oszacować na ok. 5% w każdym z trzech analizowanych okresów (2004–2006, 2007– 2010, 2011–2014).  Główną formą udostępniania obiektów cyfrowych użytkownikom jest możliwość oglądania lub odtwarzania zasobów w technice 2D. Jedynie pojedyncze portale umożliwiają dostęp do obiektów zdigitalizowanych w technice 3D.  W badanym okresie liczba portali udostępniających obiekty w technice 3D dynamicznie rośnie, zmniejsza się natomiast liczba portali udostępniających obiekty w technice 2D. 13
 • 14. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455)  Zdecydowaną większość portali cechuje niski stopień interaktywności (67%)  Głównym kanałem interakcji pomiędzy twórcami i użytkownikami: (1) portale społecznościowe, (2) udział w wydarzeniu i (3) możliwość zamieszczania komentarza na portalu  Nie wykorzystuje się innych form interakcji – np. w obszarze edukacji (gry edukacyjne).  Większość portali cechuje średni stopień dostępności do zasobów (60%).  Niewiele portali spełnia standardy dostosowania strony do potrzeb osób niepełnosprawnych  Tylko z części z nich można korzystać na urządzeniach mobilnych  Nieliczne dostępne są w innych wersjach językowych. 14
 • 15. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455) Stopień interaktywności portali w badanej próbie (N=392) 15 Wartość Indeksu Interaktywności Liczba portali Procent Odsetek poszczególnych stopni interaktywności Stopień interaktywności 0 59 15,1 15,1 brak interaktywności 1 86 21,9 67,3 niski2 100 25,5 3 78 19,9 4 41 10,5 17,3 średni5 20 5,1 6 7 1,8 7 1 0,3 0,3 wysoki ogółem
 • 16. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455) Poziom dostępności do zdigitalizowanych zbiorów na portalach internetowych 16 Wartość indeksu dostępności Liczba portali Procent portali Procentowy stopień dostępności Stopień dostępności 1,00 2 1,8 39,6 Niski 2,00 2 1,8 3,00 40 36,0 4,00 39 35,1 59,5 Średni 5,00 22 19,8 6,00 5 4,5 8,00 1 0,9 0,9 Wysoki Ogółem 111 100,0 100,0
 • 17. Polskie repozytoria cyfrowe (N=455) Rozkład wartości wskaźnika stopnia otwartości portali na potrzeby użytkowników (N=392) 17 Wartość wskaźnika otwartości N % Procentowy stopień otwartości Stopień otwartości ,00 51 13,0 73,2 Niski 1,00 66 16,8 2,00 73 18,6 3,00 59 15,1 4,00 38 9,7 5,00 35 8,9 23,5 Średni 6,00 20 5,1 7,00 19 4,8 8,00 9 2,3 9,00 9 2,3 10,00 9 2,3 3,3 Wysoki11,00 3 0,8
 • 18. STOPIEŃ OTWARTOŚCI NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW Polskie repozytoria cyfrowe (N=455) Matryca typów badanych portali 18 ŚREDNI I WYSOKI NISKI ODGÓRNY A B ODDOLNY C D Typ portalu N % A 73 18,6% B 192 49,0% C 32 8,2% D 95 24,2% Ogółem: 392 100,0%
 • 19. Przykłady typów polskich repozytoriów A. Portal odgórny o średnim lub wysokim stopniu otwartości na użytkowników Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA 19
 • 20. Przykłady typów polskich repozytoriów B. Portal odgórny o niskim stopniu otwartości na użytkowników Muzeum Okręgowe w Lesznie 20
 • 21. Przykłady typów polskich repozytoriów C. Portal oddolny o średnim lub wysokim stopniu otwartości na użytkowników Miastograf. Cyfrowe Archiwum Łodzian 21
 • 22. Przykłady typów polskich repozytoriów D. Portal oddolny o niskim stopniu otwartości na użytkowników Podbrodzie i okolice. Wirtualna Wileńszczyzna 22
 • 23. Wykorzystanie zasobów cyfrowych w pracach dyplomowych (N=200)  Częstotliwość wykorzystania źródeł internetowych w pracach dyplomowych w latach 2004– 2014 wzrasta niemal dwukrotnie.  Najczęściej wykorzystywane przez studentów portale internetowe to strony utworzone przez podmioty podejmujące inicjatywę oddolną (osoby fizyczne, grupy nieformalne).  Studenci w analizowanych pracach dyplomowych odwołują się w głównej mierze do zasobów naturalnych (digital born) – prawie trzykrotnie częściej niż do zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego.  Studenci wykorzystują cyfrowe odwzorowania w pracy głównie w formie tekstowego opisu obiektu, cytatu tekstu oraz zamieszczają kopię grafiki czy zdjęcia. 23
 • 24. Dziękujemy za uwagę Pełny tekst raportu na stronach MIK http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/ 24