Samorząd a instytucje kultury -doskonalenie zarządzania w kulturze Paweł Machnicki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Do...
Misja samorządu - Rozwój lokalny <ul><li>Rozwój lokalny wchodzi w nowy etap zaspakajania potrzeb wyższego rzędu. </li></ul...
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2007-2013, Program Rewitalizacji 2008 -2015 <ul><li>„ Powstrzymanie nega...
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 <ul><li>„ Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w ...
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (podstawowe słabości występujące w obszarze kultury) <ul><li>„ Brak ...
Instytucja kultury Jej otoczenie Projekty, działania Strategia Klienci Samorząd Lokalny Wielość interakcji instytucji kult...
Jakich kompetencji ik oczekuje samorząd (albo jakie kompetencje powinna mieć ik, aby stanowiła istotny podmiot w kreowan...
BUDOWANIE KOMPETENCJI DIAGNOZ KULTURY I MODELOWANIA ROZWOJU Zacznijmy od zbadania oczekiwań lokalnego samorządu Progra...
Aby realizować projekty lokalna instytucja kultury powinna mieć (pewne) kompetencje związane z prowadzeniem badań ewaluacy...
Badania ewaluacyjne w ik: do czego mogą służyć ich wyniki i wnioski z nich wyciągane? <ul><li>W wymiarze strategicznym: </...
BUDOWANIE KOMPETENCJI EWALUACYJNYCH zacznijmy od zbadania oczekiwań i satysfakcji klienta To, czego klient oczekuje (bada...
BUDOWANIE KOMPETENCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zacznijmy od zbadania siebie, jako organizacji Czy jesteśmy zorientowani na wy...
Diagnozowanie i modelowanie służy do budowania strategii rozwoju kultury oraz definiowania roli instytucji kultury w jej w...
Narzędzie kompleksowe <ul><li>CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem komple...
CAF dla instytucji kultury? <ul><li>Czy warto, w oparciu o tę metodę budować podobną, dostosowaną ogólnie i/lub indywidua...
Model CAF Przywództwo Kluczowe Wyniki działalności Procesy Pracownicy Strategia i planowanie Partnerstwo i zasoby Społ...
Wdrażanie modelu CAF jako narzędzia samooceny i doskonalenia oraz integracji procesów diagnozowania, modelowania, ewaluac...
Przykładowe wyniki samooceny <ul><li>Przywództwo </li></ul>Kluczowe wyniki działalności Strategia i planowanie Pracownicy ...
Przykładowa karta działania doskonalącego Nazwa działania Kapela dla zespołu pieśni i tańca Data rozpoczęcia Planowana dat...
Przykładowy ranking proponowanych działań i projektów doskonalących – wg kryteriów ważny/możliwy do realizacji W – Ważno...
Korzyści bezpośrednie z zastosowania modelu CAF <ul><li>Kierownictwo i pracownicy spotykają się we wspólnej przestrzeni de...
Na co uważać we wdrażaniu <ul><li>Bez zaangażowania (wiedzy i działania) i wiary (entuzjazmu) przywódcy to się nie uda. </...
Dziękuję za uwagę <ul><li>Paweł Machnicki </li></ul><ul><li>Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce </li></ul><ul><li>...
of 23

Prezentacja na konferencji "Dom kultury - nowe otwarcie" Paweł Machnicki

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja na konferencji "Dom kultury - nowe otwarcie" Paweł Machnicki

 • 1. Samorząd a instytucje kultury -doskonalenie zarządzania w kulturze Paweł Machnicki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
 • 2. Misja samorządu - Rozwój lokalny <ul><li>Rozwój lokalny wchodzi w nowy etap zaspakajania potrzeb wyższego rzędu. </li></ul><ul><li>Dla władz lokalnych kwestią strategiczną będzie dostarczanie jak najlepszych usług w zakresie kultury. Będą tego oczekiwać od ik. </li></ul><ul><li>Dostarczanie usług wymaga zarządzania. Dostarczanie usług wysokiej jakości wymaga jakości w zarządzaniu. </li></ul><ul><li>Zarządzanie wymaga narzędzi: diagnoz, analiz, badań, ewaluacji, samooceny, zapobiegania, doskonalenia. </li></ul>
 • 3. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2007-2013, Program Rewitalizacji 2008 -2015 <ul><li>„ Powstrzymanie negatywnych zjawisk dezintegracji społecznej przez doprowadzenie sfery społecznej i kulturalnej miasta do poziomu odpowiadającego aspiracjom i potrzebom mieszkańców. Osiągnięcie jej zrównoważenia z dominującą dotychczas sferą gospodarczą”. </li></ul><ul><li>„ Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera dla Dobczyc rozwijanie oferty kulturalnej i sportowej. Dobczyce powinny stać się ważnym w skali powiatu ośrodkiem kultury”. </li></ul>
 • 4. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 <ul><li>„ Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu instytucjonalnego zaplecza dla rozwoju kultury, w tym do wypełniania założonych w lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze kultury, a rola państwa powinna sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej sfery oraz do skutecznego zapobiegania sytuacjom kryzysowym”. </li></ul><ul><li>Ale państwo nie będzie badać oczekiwań i satysfakcji klientów domu kultury w Dobczycach i informować o tym burmistrza. </li></ul>
 • 5. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (podstawowe słabości występujące w obszarze kultury) <ul><li>„ Brak systemu oceny jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz brak powiązania systemu dystrybucji środków (-) z systemem oceny jakości instytucji i przedsięwzięć kulturalnych” </li></ul><ul><li>Ocena jakości funkcjonowania ik wymaga badań i ewaluacji, jest to także oczekiwanie samorządów, bo są rozliczane z efektywności. </li></ul>
 • 6. Instytucja kultury Jej otoczenie Projekty, działania Strategia Klienci Samorząd Lokalny Wielość interakcji instytucji kultury Pracownicy Partnerzy
 • 7. Jakich kompetencji ik oczekuje samorząd (albo jakie kompetencje powinna mieć ik, aby stanowiła istotny podmiot w kreowaniu rozwoju gminy) <ul><li>KOMPETENCJE DIAGNOZ KULTURY I MODELOWANIA ROZWOJU – pozwolą ik na realny udział w wytyczania lokalnych polityk kultury, wypracowywaniu i wdrażania strategii rozwoju gminy. </li></ul><ul><li>KOMPETENCJE EWALUACYJNE – pozwolą na potwierdzanie efektywności i skuteczności projektów. </li></ul><ul><li>KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – pozwolą na wprowadzania systemów zarządzania jakością i ewentualne certyfikacje. </li></ul>
 • 8. BUDOWANIE KOMPETENCJI DIAGNOZ KULTURY I MODELOWANIA ROZWOJU Zacznijmy od zbadania oczekiwań lokalnego samorządu Programy wyborcze Program wyborczy dominującego ugrupowania Oficjalne dokumenty planistyczne gminy Strategia rozwoju gminy Zarządzanie zintegrowaną ofertą kulturalną gminy Aktywność ik w tworzeniu strategii rozwoju lokalnego Aktywność ik w realizacji projektów
 • 9. Aby realizować projekty lokalna instytucja kultury powinna mieć (pewne) kompetencje związane z prowadzeniem badań ewaluacyjnych? <ul><li>Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania, eksperymentu, obiektu - z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. </li></ul><ul><li>Jest elementem zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, instytucją, jakością, kulturą. </li></ul>
 • 10. Badania ewaluacyjne w ik: do czego mogą służyć ich wyniki i wnioski z nich wyciągane? <ul><li>W wymiarze strategicznym: </li></ul><ul><li>udowadnianiu decydentom pewnych tez – związanych z rozwojem kulturalnym, co pomoże przy podejmowaniu przez nich decyzji (budowanie mocnych rekomendacji do strategii rozwoju lokalnego) </li></ul><ul><li>modyfikacji strategii rozwoju w procesie jej realizacji </li></ul><ul><li>W wymiarze operacyjnym: </li></ul><ul><li>sprawdzaniu stopnia realizacji projektów (potwierdzanie ich efektywności) </li></ul><ul><li>W wymiarze społecznej odpowiedzialności: </li></ul><ul><li>sprawdzaniu stopnia zadowolenia klienta (budowanie dobrych wyników w relacjach z klientami) </li></ul><ul><li>kształtowaniu opinii publicznej i promocji instytucji kultury </li></ul><ul><li>budowaniu pozycji pracowników instytucji kultury </li></ul><ul><li>W wymiarze zarządzania instytucją: </li></ul><ul><li>formułowaniu i wdrażaniu działań zapobiegawczych, naprawczych, doskonalących w zakresie zarządzania instytucją kultury, analizie i zapobieganiu wystąpienia ryzyk. </li></ul>
 • 11. BUDOWANIE KOMPETENCJI EWALUACYJNYCH zacznijmy od zbadania oczekiwań i satysfakcji klienta To, czego klient oczekuje (badanie) To, co klient sądzi, że otrzymał (ewaluacja) Luka jakości usługi (przyczyna, poprawa)
 • 12. BUDOWANIE KOMPETENCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zacznijmy od zbadania siebie, jako organizacji Czy jesteśmy zorientowani na wyniki i je osiągamy? Czy mamy dobrych partnerów i doskonalimy partnerstwo? Czy koncentrujemy się na kliencie, czy na sobie? Jakimi jesteśmy przywódcami i czy mamy stałe cele? Czy zarządzamy przez procesy i fakty, czy przez chciejstwo? Czy dbamy o rozwój i zaangażowanie pracowników? Czy jako organizacja ciągle uczymy się i doskonalimy, czy stać nas na innowacje? Czy rozumiemy naszą odpowiedzialność społeczną i jesteśmy odpowiedzialni?
 • 13. Diagnozowanie i modelowanie służy do budowania strategii rozwoju kultury oraz definiowania roli instytucji kultury w jej wdrażaniu Ewaluacja służy ocenie i potwierdzaniu efektywności instytucji kultury Samoocena służy budowaniu kultury organizacyjnej instytucji oraz jest elementem zarządzania jakością
 • 14. Narzędzie kompleksowe <ul><li>CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) przeznaczonym dla administracji publicznej . Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością ( EFQM ). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej </li></ul>
 • 15. CAF dla instytucji kultury? <ul><li>Czy warto, w oparciu o tę metodę budować podobną, dostosowaną ogólnie i/lub indywidualnie dla instytucji kultury? </li></ul><ul><li>Warto podjąć dyskusję i próby. </li></ul>
 • 16. Model CAF Przywództwo Kluczowe Wyniki działalności Procesy Pracownicy Strategia i planowanie Partnerstwo i zasoby Społeczne wyniki działalności Wyniki w relacjach z obywatelami klientami Wyniki w relacjach z pracownikami POTENCJAŁ WYNIKI INNO WACJE I UCZENIE SIĘ PRZEZ BENCHMARKING Poszukiwanie i wdrażanie dobrych praktyk Porównywanie wyników
 • 17. Wdrażanie modelu CAF jako narzędzia samooceny i doskonalenia oraz integracji procesów diagnozowania, modelowania, ewaluacji i zarządzania jakością. Procesy i projekty Pracownicy Klienci Społeczeń- stwo Polityka i strategia Partnerstwo i zasoby Pracownicy Przywództwo Kluczowe wyniki działalności Doskonalenie zarządzania i komunikacji Doskonalenie planowania strategicznego Wdrażanie lub doskonalenie ISO Badanie satysfakcji klientów NGO, wolontariusze, narzędzia IT Warsztaty z najwyższym kierownictwem Ewaluacja, badania benchmarkingowe, diagnozowanie, modelowanie Badanie satysfakcji pracowników Poprawa obsługi klientów, lepsza oferta
 • 18. Przykładowe wyniki samooceny <ul><li>Przywództwo </li></ul>Kluczowe wyniki działalności Strategia i planowanie Pracownicy Partnerstwo i zasoby Procesy Wyniki działalności w relacjach z klientami Wyniki działalności w relacjach z pracownikami Społeczne wyniki działalności
 • 19. Przykładowa karta działania doskonalącego Nazwa działania Kapela dla zespołu pieśni i tańca Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia 01.01.2011 01.06.2011 Właściciel działania Adrian 1. Zdefiniowanie problemu Zespół Pieśni i Tańca nie rozwija się, wycofuje się z planowanych występów, bo nie działa kapela. 2. Analiza przyczyn Nie ma instruktora do kapeli, nikt nie umie grać na basach, stroje kapeli zjadły mole. 3. Cel działania Sposób pomiaru /weryfikacji celu Kapela posiada pełny skład muzyków, stroje i współpracuje z profesjonalnym instruktorem Stroje 5 szt., szkolenie 200 godzin, umowa na okres 5 lat 4. Sposób realizacji /wdrożenia Józka wysłać na szkolenie basistów, zdezynfekować szafę i stroje, dokupić kaftan, podpisać … 5. Ocena skuteczności działania Do zespołu zapisują się nowi członkowie, bilety na występy są rozchwytywane, powstał klub fanów…
 • 20. Przykładowy ranking proponowanych działań i projektów doskonalących – wg kryteriów ważny/możliwy do realizacji W – Ważność, M – Możliwość realizacji Działanie W M Wx M r osoba odpowie-dzialna za realizację Zespół CAF Działa-nie D, Projekt P Opiekun merytoryczny działania Wprowadzić do programu Dni Dobczyc koncert Kristiana Zimermana 5 1 5 3 Dyrektor zespół nr 1 P Zastępca Burmistrza Kapela dla zespołu pieśni i tańca 5 5 25 1 Adrian zespół nr 1 D Dyrektor i Zastępca Burmistrza Wprowadzić cotygodniowe uzgodnienia 4 5 20 2 zespół nr 2 D Dyrektor
 • 21. Korzyści bezpośrednie z zastosowania modelu CAF <ul><li>Kierownictwo i pracownicy spotykają się we wspólnej przestrzeni decydowania i odpowiedzialności (pracownik staje się strategiem a kierownik zaczyna w pracowniku postrzegać niespodziewane atuty) </li></ul><ul><li>Pracownicy angażują się w proces doskonalenia i spostrzegają sens dodatkowej pracy (np. działań ewaluacyjnych) </li></ul><ul><li>Kierownictwo łatwiej decyduje się na delegowanie uprawnień bo może przypisać odpowiedzialność za zmianę zainteresowanym zmianą. </li></ul><ul><li>Następuje lepsza wymiana informacji (z punktu widzenia całej instytucji a nie tylko pojedynczego zadania) </li></ul><ul><li>Wspólnie zdefiniowane zostają obszary do poprawy i możliwe rozwiązania dla wielu interakcji instytucji. </li></ul>
 • 22. Na co uważać we wdrażaniu <ul><li>Bez zaangażowania (wiedzy i działania) i wiary (entuzjazmu) przywódcy to się nie uda. </li></ul><ul><li>Konsultanci tak, ale trzeba nad nimi panować (przerost formy nad treścią, sztuka dla sztuki, nieuwzględnienie specyfiki instytucji) </li></ul><ul><li>Uważać na wirtualne procedury (teoria a praktyka) </li></ul><ul><li>Dobrze definiować wskaźniki. </li></ul><ul><li>Jakość w zarządzaniu jest narzędziem , nie celem samym w sobie. </li></ul>
 • 23. Dziękuję za uwagę <ul><li>Paweł Machnicki </li></ul><ul><li>Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.dobczyce.pl </li></ul>

Related Documents