LUBOŃ
L'ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT
DZIAŁANIA
DLA
ŚRODOWISKA
Działania dla dobra środowiska na terenie miasta skupiają się głównie na podniesieniu świadomości
społeczeństwa poprzez ks...
DLADZIECI
POURENFANTS FORCHILDREN
Przy współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka, Luboń organizuje akcję
edukacyjną „Kochasz ...
DRUGIEŻYCIEŚMIECI
DEUXIÈMEVIEDESDÉCHETS
SECONDLIFEOFGARBAGE
Luboń z dużym zaangażowaniem wspiera konkursy ekologiczne orga...
DRUGIEŻYCIEŚMIECI
DEUXIÈMEVIEDESDÉCHETS
SECONDLIFEOFGARBAGE
SPRZĄTANIEŚWIATA
CLEANTHEWORLD
Miasto przyłącza się również do akcji "Sprzątanie Świata" zapewniając uczniom szkół podstaw...
NOWAZIELEŃ
NEWTREESNOVEAUXARBRES
W ostatnich latach na terenie Lubonia zasadzono ponad 500 sztuk drzew (m.in. aleje jesion...
60-LECIEMIASTA
TOWN’S60thANNIVERSARY
LE60èmeANNIVERSAIREDELAVILLE
W 2014 roku z okazji obchodów 60-lecia Miasta Luboń na t...
DRZEWAPOMNIKOWE
DESARBRESMONUMENTAUX
Wyjątkowym elementem krajobrazu Miasta Luboń są aleje drzew pomnikowych w rejonie Żab...
PARKSIEWCY
THESOWER’SPARKLEPARCDESEMEUR
Miasto Luboń realizuje projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Siewcy. Jest on...
PARKSIEWCY
THESOWER’SPARKLEPARCDESEMEUR
WIŚNIOWYSAD
THECHERRYORCHARDLACERISAIE
Miasto Luboń stara się również o nowe miejsca pod tereny zielone. Pomiędzy ulicami ...
ZIELONYLUBOŃ
GREENTOWNLAVILLEVERTE
Miasto wspiera również mieszkańców w dbaniu o zieleń na terenach prywatnych. Konkurs„Zi...
Prezentacja została wykonana przez Urząd Miasta Luboń na potrzeby spotkania w ramach programu Comenius 2015.
Treści w języ...
Luboń - Prezentacja środowisko
of 15

Luboń - Prezentacja środowisko

http://lubon.pl/contents/content/15/445
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Luboń - Prezentacja środowisko

 • 1. LUBOŃ L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENT DZIAŁANIA DLA ŚRODOWISKA
 • 2. Działania dla dobra środowiska na terenie miasta skupiają się głównie na podniesieniu świadomości społeczeństwa poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Niezwykle ważne jest zapewnienie mieszkańcom zarówno możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska, jak i tworzenie miejsc sprzyjających wypoczynkowi i życiu w symbiozie z otaczającą nas przyrodą. WSPÓLNEDOBRO BIENCOMMUN COMMONGOOD Quand il s'agit de la protection de la nature, nous essayons construire la conscience de la société sur l'écologie et la responsabilité de l'environnement. C'est important de offrir les habitants les connaissances et les compétences nécessaires pour améliorer l'endroit où nous vivons. Nous créons aussi des lieux destinés au repos et à la vie en symbiose avec la nature. kkkkkkkkkkkkkkk When it comes to the protection of nature, we try to build the consciousness of the society about ecology and responsibility for the environment. It is important to let the inhabitants build up the knowledge and skills which are necessary to improve the place we live in. We also create places destined for rest and living in symbiosis with nature.
 • 3. DLADZIECI POURENFANTS FORCHILDREN Przy współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka, Luboń organizuje akcję edukacyjną „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. W wyniku spalania odpadów w instalacjach domowych do powietrza emitowane są szkodliwe dla zdrowia i środowiska związki chemiczne. W okresie jesienno-zimowym pojawiają się plakaty informujące o szkodliwym oddziaływaniu spalanych w piecach odpadów, przypominające o tym, że szkodzimy wtedy przede wszystkim sobie, dzieciom, najbliższej rodzinie i sąsiadom. La ville organise l'événement éducatif "Si vous aimez les enfants, ne pas brûler les ordures" en coopération avec la Fondation Arka. Ordures qui brûlent dans les poêles provoquent l'émission de substances toxiques. Pendant la saison de chauffage, nous affichons les informations sur la pollution et l'insalubrité probable vers vous, vos enfants, votre famille et vos voisins. Luboń organizes the educational event„If you love kids, don't burn trash” in cooperation with Arka Foundation. Burning trash in the furnace causes the emission of toxic substances. During the heating season, we poster the information about the probable pollution and damages caused to ourselves, our children, our family and our neighbors.
 • 4. DRUGIEŻYCIEŚMIECI DEUXIÈMEVIEDESDÉCHETS SECONDLIFEOFGARBAGE Luboń z dużym zaangażowaniem wspiera konkursy ekologiczne organizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, do nansowując zakup nagród dla laureatów. Luboń również organizatorem konkursów, m.in. „Drugie życie śmieci”, polegającego na przetwarzaniu odpadów, w przedmioty użyteczne, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody.Nagrodą w konkursie było m.in. zwiedzanie Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Piotrowie Pierwszym. Luboń soutient des concours écologiques qui sont organisés par les écoles, en aidant nancièrement. Luboń organise également des concours sur son propre, par exemple "Second Life de The Garbage", qui repose sur le traitement des déchets en objets utiles. Il aide les enfants à apprendre sur l'écologie. Luboń supports ecological contests organized by schools, by helping out nancially. Luboń also organizes contests on its own, for example“Second Life of Garbage”, which was based on processing trash into useful objects. It helps children to learn about ecology. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 5. DRUGIEŻYCIEŚMIECI DEUXIÈMEVIEDESDÉCHETS SECONDLIFEOFGARBAGE
 • 6. SPRZĄTANIEŚWIATA CLEANTHEWORLD Miasto przyłącza się również do akcji "Sprzątanie Świata" zapewniając uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów dostarczenie worków jednorazowych do zbierania odpadów i rękawic oraz organizując punkty zbiorcze do gromadzenia odpadów wraz z ich wywozem. La ville se joint également à l'événement "Nettoyage du Monde" en fournissant les étudiants avec des sacs et des gants et l'organisation des endroits pour stocker les ordures et de le sortir. The town also joins the„Clean The World”event by supplying the students with bags and gloves and organizing the places for stocking the garbage and taking it out. NETTOYEZLEMONDE
 • 7. NOWAZIELEŃ NEWTREESNOVEAUXARBRES W ostatnich latach na terenie Lubonia zasadzono ponad 500 sztuk drzew (m.in. aleje jesionów wyniosłych wzdłuż ul. Kościuszki, kasztanowce czerwone wzdłuż ul. Konarzewskiego, platany przy ul. Nad Żabinką, Wschodniej oraz ul. Łącznik). W roku 2014 r. Luboń skorzystał z do nansowania, w ramach „Programu zwiększania lesistości powiatu poznańskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe, uzyskując pomoc nansową w formie dotacji celowej na nasadzenia. W ramach umowny, na terenie Parku Papieskiego oraz uzupełniając zieleń wzdłuż dróg, nasadzono 85 szt. drzew. Au cours des dernières années, il y avait plus de 500 arbres plantés dans Luboń. En 2014 Luboń a béné cié du plan de sauvetage prévu par le programme de l'Office Autorité de district, concernant couvrant le district de forêts. Grâce au programme, notre ville a maintenant 85 arbres supplémentaires. In the last few years there were over 500 trees planted in Luboń. In 2014 Luboń used the grant nancing program on the distric forestation condudted by the District Authority Office. Thanks to the program, our town now has additional 85 trees. kkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 8. 60-LECIEMIASTA TOWN’S60thANNIVERSARY LE60èmeANNIVERSAIREDELAVILLE W 2014 roku z okazji obchodów 60-lecia Miasta Luboń na terenie Parku Papieskiego posadzono 60 drzew. Każde z drzew upamiętnia jeden rok wspólnej historii Lasku, Lubonia i Żabikowa. Oprócz 60 drzew, osadzono również trzy dęby symbolizujące wsie, które dały początek miastu. En 2014, dans le cadre du 60e anniversaire de la ville, il y avait 60 nouveaux arbres plantés, où chacun d'eux a été symbolisant une années de l'histoire de Luboń. Il y avait aussi trois chênes plantés, un pour chaque village connecté et transformé en notre ville. In 2014, as part of the 60th anniversary of Luboń, there were 60 new trees planted. Each one of them was symbolizing one year of our history. There were also three oaks planted, one for each village that connected and transformed into our town. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 9. DRZEWAPOMNIKOWE DESARBRESMONUMENTAUX Wyjątkowym elementem krajobrazu Miasta Luboń są aleje drzew pomnikowych w rejonie Żabikowa. Pogarszający się stan zdrowotny tych drzew spowodował konieczność stworzenia systemu zarządzania drzewostanem, który obejmować będzie zarówno diagnostykę drzew, jak i harmonogram prac w obrębie drzewostanu. W roku 2014 Urząd Miasta Luboń nawiązał współpracę z arborystami z Wrocławia, specjalizującymi się w pracach w alejach drzew pomnikowych. MONUMENTALTREES Quelle est la particularité du paysage de Luboń, nous avons aussi les ruelles des arbres statues dans le district de Zabikowo. L'état des arbres a été de pire en pire récemment, donc nous créons le système de gestion qui permet de diagnostiquer les arbres et de les garder en bonne santé.kkkkkkkkkkkkk What is special about the landscape of Luboń, we also have the alleys of the trees-statues in Żabikowo district. The condition of the trees has been getting worse and worse recently so we create the management system which is going to help diagnose trees a n d k e e p t h e m i n g o o d h e a l t h . k k k k k k k k k k k k k k k
 • 10. PARKSIEWCY THESOWER’SPARKLEPARCDESEMEUR Miasto Luboń realizuje projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Siewcy. Jest on próbą przywrócenia miejscu dawnej świetności, jaką miało ono w czasach działalności przedsiębiorstwa dr Maya. Założeniem projektowym było uporządkowanie oraz rekompozycja układu polegająca na przywróceniu charakteru dominanty pomnikowi „Siewcy”, wokół którego zorganizowana jest przestrzeń placu. Nasadzenia dobrane zostały w taki sposób, aby częściowo odtworzyć osie widokowe w kierunku Pomnika Siewcy od ul. Armii Poznań, ale również zapewnić odizolowanie od ruchu kołowego. Jesienią 2014 roku posadzono ponad 3 tys. roślin. Zrealizowano również siłownię zewnętrzną. Wiosną w parku zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. W roku 2015 planowana jest realizacja projektu w części przeznaczonej dla młodzieży. Luboń suit le projet de revitalisation et la revalorisation du parc de La Semeuse. C'est un effort pour ramener les jours de la gloire de ce lieu et de faire la statue du Semeur au centre du parc. En automne, il y avait plus de 3000 nouvelles plantes qui y sont placés. Il y avait une salle de gym en plein air construit. Au printemps, nous allons mettre des bancs et des poubelles. Luboń follows the revitalization and revalorization project of The Sower's Park. It is an effort to bring back the glory days of this place and make the statue of The Sower the centre of the park. In autumn there were over 3000 new plants placed there. There was also an outdoor gym built. In spring, we are going to set benches and trashcans. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 11. PARKSIEWCY THESOWER’SPARKLEPARCDESEMEUR
 • 12. WIŚNIOWYSAD THECHERRYORCHARDLACERISAIE Miasto Luboń stara się również o nowe miejsca pod tereny zielone. Pomiędzy ulicami Fabryczną, Konarzewskiego, Prusa oraz Żeromskiego zagospodarowano teren starego sadu owocowego tzw.„Wiśniowego Sadu”oraz nieużytku porośniętego samosiejkami. Uporządkowanie tego terenu, postawienie koszy na śmieci, pozwoliło na stworzenie miejsca wypoczynku oraz zabaw dla dzieci. Luboń est en train d'essayer de trouver de nouveaux endroits pour les ceintures vertes. Nous avons revitalisé un vieux verger appelé "La Cerisaie" et il est maintenant un lieu de repos et de jeux pour les enfants. Luboń is currently trying to nd new places for green belts. We revitalized an old orchard called “The Cherry Orchard”and it is now a place for rest and play for children.
 • 13. ZIELONYLUBOŃ GREENTOWNLAVILLEVERTE Miasto wspiera również mieszkańców w dbaniu o zieleń na terenach prywatnych. Konkurs„Zielony Luboń” promuje pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań mających wpływ na wizerunek Lubonia. La ville motive aussi ses habitants de prendre soin de verdure sur les propriétés privées. Le concours "Luboń Verte" soutient la créativité et des concepts innovants qui améliorent l'image de la ville. The town also motivates its inhabitants to take care of greenness on private properties. The“Green Luboń” contest supports creativity and innovative concepts that improve the town's image.
 • 14. Prezentacja została wykonana przez Urząd Miasta Luboń na potrzeby spotkania w ramach programu Comenius 2015. Treści w języku angielskim i francuskim zostały streszczone z myślą o zagranicznych uczestnikach, którym prezentacja ma przybliżyć ogólną koncepcję prośrodowiskową Miasta. Prezentacja wykonana przez Joannę Humerczyk, na podstawie danych opracowanych przez Joannę Ciszak. Luboń 2015 DZIAŁANIA DLAŚRODOWISKA

Related Documents