Program rozvoja obce OčováProgram rozvoja obce Očová
na roky 2015 - 2023na roky 2015 - 2023
Aká bude budúcnosť Očovej?Aká ...
Ako sme plánovaliAko sme plánovali
 Vytvorili sme 4Vytvorili sme 4
pracovné skupinypracovné skupiny
 Stretli sme sa 12x ...
Vízia pre OčovúVízia pre Očovú
Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:
 čistá, bezpe...
Pracovné skupiny - témyPracovné skupiny - témy
 Sociálna oblasť, zdravie, komunitnýSociálna oblasť, zdravie, komunitný
ro...
Vízia preVízia pre miestne komunikácie, technickúmiestne komunikácie, technickú
infraštruktúru, životné prostredieinfraštr...
Vízia preVízia pre ekonomický rozvoj a modernúekonomický rozvoj a modernú
samosprávusamosprávu
 Želáme si, aby v roku 202...
Vízia preVízia pre vzdelávanie, kultúru, šport,vzdelávanie, kultúru, šport,
voľný čas, mládežvoľný čas, mládež
 Želáme si...
Vízia preVízia pre sociálne služby, zdravie asociálne služby, zdravie a
komunitykomunity
 Želáme si, aby v roku 2025 bola...
Čo je v Očovej dobré a čo nieČo je v Očovej dobré a čo nie
 aleboalebo 4 analýzy silných a slabých stránok,4 analýzy siln...
Čo je v Očovej dobré a čo nieČo je v Očovej dobré a čo nie
 Slabé stránky napríklad:Slabé stránky napríklad:
 zlý stav m...
Príležitosti pre Očovú – napr.:Príležitosti pre Očovú – napr.:
 eurofondy a iné vonkajšie zdroje,eurofondy a iné vonkajši...
Ohrozenia pre Očovú, napr.:Ohrozenia pre Očovú, napr.:
 sociálna neistota, nezamestnanosť v regióne,sociálna neistota, ne...
15 problémov Očovej15 problémov Očovej
 nedostatočná ponuka sociálnych služieb,nedostatočná ponuka sociálnych služieb,
 ...
15 problémov Očovej15 problémov Očovej
 nedostatočné poznanie a manažmentnedostatočné poznanie a manažment
obecného majet...
15 problémov Očovej15 problémov Očovej
 nedostatočné priestory na kultúru,nedostatočné priestory na kultúru,
 nedostatoč...
Dotazník pre občanov OčovejDotazník pre občanov Očovej
 Témy dotazníkaTémy dotazníka::
 15 problémov,15 problémov,
 Tri...
Dotazník pre občanov OčovejDotazník pre občanov Očovej
 Spôsoby vyplneniaSpôsoby vyplnenia::
 www.ocova.skwww.ocova.sk
...
Ciele pre rozvoj Očovej – ekonomickýCiele pre rozvoj Očovej – ekonomický
rozvoj a moderná samosprávarozvoj a moderná samos...
Ciele pre rozvoj Očovej – sociálneCiele pre rozvoj Očovej – sociálne
služby, zdravie, komunityslužby, zdravie, komunity
Kv...
Ciele pre rozvoj Očovej – vzdelávanie,Ciele pre rozvoj Očovej – vzdelávanie,
kultúra, šport, voľný čas, mládežkultúra, špo...
Ciele pre rozvoj Očovej – miestneCiele pre rozvoj Očovej – miestne
komunikácie, technická infraštruktúra,komunikácie, tech...
Ako ďalej v plánovaní?Ako ďalej v plánovaní?
 Verejná diskusia s občanmi – 8.6.Verejná diskusia s občanmi – 8.6.
 Stretn...
Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.
Tešíme sa na vaše postrehy.Tešíme sa na vaše postrehy.
Ing. Magdaléna Bernátová...
of 23

Prezentacia verejna diskusia ocova

Ako sme plánovali rozvoj obce v Očovej, marec - jún 2015. Prezentácia na verejnej diskusii s občanmi 8.6.2015.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentacia verejna diskusia ocova

 • 1. Program rozvoja obce OčováProgram rozvoja obce Očová na roky 2015 - 2023na roky 2015 - 2023 Aká bude budúcnosť Očovej?Aká bude budúcnosť Očovej?
 • 2. Ako sme plánovaliAko sme plánovali  Vytvorili sme 4Vytvorili sme 4 pracovné skupinypracovné skupiny  Stretli sme sa 12x –Stretli sme sa 12x – marec až jún 2015marec až jún 2015
 • 3. Vízia pre OčovúVízia pre Očovú Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:  čistá, bezpečná a príťažlivá z hľadiskačistá, bezpečná a príťažlivá z hľadiska životného štýlu a tradícií,životného štýlu a tradícií,  súdržnejšia, otvorenejšia a aktívnejšia vosúdržnejšia, otvorenejšia a aktívnejšia vo verejnom živote, uspokojujúca záujmyverejnom živote, uspokojujúca záujmy občanov,občanov,  s rozvinutou výstavbou a aktívnym cestovnýms rozvinutou výstavbou a aktívnym cestovným ruchom,ruchom,  so zodpovedajúcim technickým vybavením,so zodpovedajúcim technickým vybavením,  s primeraným nárastom počtu obyvateľov.s primeraným nárastom počtu obyvateľov.
 • 4. Pracovné skupiny - témyPracovné skupiny - témy  Sociálna oblasť, zdravie, komunitnýSociálna oblasť, zdravie, komunitný rozvoj,rozvoj,  Rozvoj ekonomiky a modernáRozvoj ekonomiky a moderná samospráva,samospráva,  Vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas,Vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládež,mládež,  Miestne komunikácie, technickáMiestne komunikácie, technická infraštruktúra a životné prostredieinfraštruktúra a životné prostredie
 • 5. Vízia preVízia pre miestne komunikácie, technickúmiestne komunikácie, technickú infraštruktúru, životné prostredieinfraštruktúru, životné prostredie  Želáme si, aby v rokuŽeláme si, aby v roku 2025 bola Očová:2025 bola Očová:  čistejšia, zdravšia,čistejšia, zdravšia,  zelenšia, energetickyzelenšia, energeticky samostatnejšia,samostatnejšia, úspornejšia,úspornejšia,  bezpečnejšia.bezpečnejšia.
 • 6. Vízia preVízia pre ekonomický rozvoj a modernúekonomický rozvoj a modernú samosprávusamosprávu  Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:Želáme si, aby v roku 2025 bola Očová:  efektívna vo využívaní dostupných zdrojov,efektívna vo využívaní dostupných zdrojov,  podporujúca rozvoj podnikania,podporujúca rozvoj podnikania,  otvorene komunikujúca a prístupnáotvorene komunikujúca a prístupná inováciám,inováciám,  s racionálnou a flexibilnou samosprávou,s racionálnou a flexibilnou samosprávou,  rozvíjajúca sa.rozvíjajúca sa.
 • 7. Vízia preVízia pre vzdelávanie, kultúru, šport,vzdelávanie, kultúru, šport, voľný čas, mládežvoľný čas, mládež  Želáme si, aby v roku 2025 v OčovejŽeláme si, aby v roku 2025 v Očovej  mládež sa mala kde rozvíjať a stretávať,mládež sa mala kde rozvíjať a stretávať,  bola symbióza, spolupráca a koordináciabola symbióza, spolupráca a koordinácia medzi rôznymi občianskymi združeniami,medzi rôznymi občianskymi združeniami, organizáciami a generáciami,organizáciami a generáciami,  boli priestory na rôzne druhy športu aboli priestory na rôzne druhy športu a pohybových aktivít, ako aj na kultúru,pohybových aktivít, ako aj na kultúru,  žili aktívni občania.žili aktívni občania.
 • 8. Vízia preVízia pre sociálne služby, zdravie asociálne služby, zdravie a komunitykomunity  Želáme si, aby v roku 2025 bola OčováŽeláme si, aby v roku 2025 bola Očová obecobec  s minimálnou nezamestnanosťou,s minimálnou nezamestnanosťou,  so zdravým životným štýlom obyvateľov a sso zdravým životným štýlom obyvateľov a s dostupnými zdravotníckymi a sociálnymidostupnými zdravotníckymi a sociálnymi službami,službami,  so vzájomnou toleranciou a dobrýmso vzájomnou toleranciou a dobrým spolužitím obyvateľov.spolužitím obyvateľov.
 • 9. Čo je v Očovej dobré a čo nieČo je v Očovej dobré a čo nie  aleboalebo 4 analýzy silných a slabých stránok,4 analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrozenípríležitostí a ohrození,,  napríklad:napríklad:  Silné stránkySilné stránky:: vybudované školstvovybudované školstvo,,  rôznorodé športové aktivity v obcirôznorodé športové aktivity v obci,,  ekonomika obce má dobré finančné zdravie,ekonomika obce má dobré finančné zdravie,  vybudovaný chodník popri hlavnej cestevybudovaný chodník popri hlavnej ceste,,  silné organizačné tímy, skupiny ľudí,silné organizačné tímy, skupiny ľudí, organizácieorganizácie,,  tradície,...tradície,...
 • 10. Čo je v Očovej dobré a čo nieČo je v Očovej dobré a čo nie  Slabé stránky napríklad:Slabé stránky napríklad:  zlý stav miestnych komunikácií, verejnéhozlý stav miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,osvetlenia a miestneho rozhlasu,  zlý vzťah niektorých občanov k obecnémuzlý vzťah niektorých občanov k obecnému majetku,majetku,  neexistuje cestovný ruch v obci,neexistuje cestovný ruch v obci,  chátrajúce, opustené obytné domychátrajúce, opustené obytné domy,,  nezáujem o verejný životnezáujem o verejný život,,  čierne skládkyčierne skládky, ..., ...
 • 11. Príležitosti pre Očovú – napr.:Príležitosti pre Očovú – napr.:  eurofondy a iné vonkajšie zdroje,eurofondy a iné vonkajšie zdroje,  Miestna akčná skupina Podpoľanie,Miestna akčná skupina Podpoľanie,  blízkosť väčších miest (Zvolen, Detva, Banskáblízkosť väčších miest (Zvolen, Detva, Banská Bystrica),Bystrica),  námety zo zahraničia,námety zo zahraničia,  nové informačné technológie, ktoré uľahčujúnové informačné technológie, ktoré uľahčujú komunikáciu,komunikáciu,  príklady dobrej praxe,príklady dobrej praxe,  možnosti spracovania biomasymožnosti spracovania biomasy......
 • 12. Ohrozenia pre Očovú, napr.:Ohrozenia pre Očovú, napr.:  sociálna neistota, nezamestnanosť v regióne,sociálna neistota, nezamestnanosť v regióne,  nárast chudoby,nárast chudoby,  kvalifikovaná pracovná sila odchádza dokvalifikovaná pracovná sila odchádza do zahraničia,zahraničia,  návštevy obchodných centier v blízkychnávštevy obchodných centier v blízkych mestách ako forma trávenia voľného časumestách ako forma trávenia voľného času mladých ľudí, rodín s deťmi,mladých ľudí, rodín s deťmi,  zneužívanie drog a alkoholu u čoraz mladšíchzneužívanie drog a alkoholu u čoraz mladších detí,detí,  meniaca sa legislatíva,meniaca sa legislatíva,......
 • 13. 15 problémov Očovej15 problémov Očovej  nedostatočná ponuka sociálnych služieb,nedostatočná ponuka sociálnych služieb,  znižuje sa fyzická dostupnosťznižuje sa fyzická dostupnosť špecializovanej odbornej zdravotnejšpecializovanej odbornej zdravotnej starostlivosti,starostlivosti,  skupiny obyvateľov sú ohrozenéskupiny obyvateľov sú ohrozené sociálnym vylúčením,sociálnym vylúčením,  nedostatok stavebných pozemkov snedostatok stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami,inžinierskymi sieťami,
 • 14. 15 problémov Očovej15 problémov Očovej  nedostatočné poznanie a manažmentnedostatočné poznanie a manažment obecného majetku,obecného majetku,  nedostatočná aktivita občanov a obce vnedostatočná aktivita občanov a obce v oblasti cestovného ruchu a verejnéhooblasti cestovného ruchu a verejného života,života,  negatívny postoj niektorých občanov knegatívny postoj niektorých občanov k verejnému a súkromnému majetku,verejnému a súkromnému majetku,  nezdravý životný štýl,nezdravý životný štýl,  nezáujem občanov o dianie v obci,nezáujem občanov o dianie v obci,
 • 15. 15 problémov Očovej15 problémov Očovej  nedostatočné priestory na kultúru,nedostatočné priestory na kultúru,  nedostatočné priestory na šport,nedostatočné priestory na šport,  nedostatočné priestory v ZUŠ,nedostatočné priestory v ZUŠ,  nevyhovujúci stav dopravnej inraštruktúry (cesty,nevyhovujúci stav dopravnej inraštruktúry (cesty, chodníky),chodníky),  nedobudované a nemoderné inžinierske siete anedobudované a nemoderné inžinierske siete a technická infraštruktúra,technická infraštruktúra,  nedoriešené odpadové hospodárstvo (čiernenedoriešené odpadové hospodárstvo (čierne skládky, separovanie odpadu).skládky, separovanie odpadu).
 • 16. Dotazník pre občanov OčovejDotazník pre občanov Očovej  Témy dotazníkaTémy dotazníka::  15 problémov,15 problémov,  Triedenie odpadu,Triedenie odpadu,  Informovanosť v obci,Informovanosť v obci,  Kultúra,Kultúra,  ŠportŠport..
 • 17. Dotazník pre občanov OčovejDotazník pre občanov Očovej  Spôsoby vyplneniaSpôsoby vyplnenia::  www.ocova.skwww.ocova.sk  tlačená forma.tlačená forma.  Kto môže vyplniť:Kto môže vyplniť:  občania Očovej od 16 rokov.občania Očovej od 16 rokov.  Kam doniesť vyplnený dotazníkKam doniesť vyplnený dotazník::  do schránky na prízemí Obecného úradudo schránky na prízemí Obecného úradu do 30. júnado 30. júna..
 • 18. Ciele pre rozvoj Očovej – ekonomickýCiele pre rozvoj Očovej – ekonomický rozvoj a moderná samosprávarozvoj a moderná samospráva Zvýšiť počet občanov a návštevníkov vZvýšiť počet občanov a návštevníkov v obciobci  Vytvoriť podmienky na ekonomický rozvoj v obciVytvoriť podmienky na ekonomický rozvoj v obci,,  Vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu vVytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu v obciobci,,  Vytvoriť podmienky na výstavbu bytových aVytvoriť podmienky na výstavbu bytových a rodinných domovrodinných domov,,  Zlepšiť informovanosť v obciZlepšiť informovanosť v obci..
 • 19. Ciele pre rozvoj Očovej – sociálneCiele pre rozvoj Očovej – sociálne služby, zdravie, komunityslužby, zdravie, komunity Kvalitný život preKvalitný život pre všetkýchvšetkých  Zlepšiť ponuku sociálnychZlepšiť ponuku sociálnych služieb v obcislužieb v obci,,  Zlepšiť dostupnosťZlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivostizdravotnej starostlivosti,,  Znížiť sociálne vylúčenie aZnížiť sociálne vylúčenie a ohrozenie sociálnymohrozenie sociálnym vylúčením skupín občanovvylúčením skupín občanov..
 • 20. Ciele pre rozvoj Očovej – vzdelávanie,Ciele pre rozvoj Očovej – vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládežkultúra, šport, voľný čas, mládež Aktívni a spokojníAktívni a spokojní občaniaobčania  Znížiť počet poškodeníZnížiť počet poškodení verejného a súkromnéhoverejného a súkromného majetkumajetku,,  Zvýšiť záujem občanov oZvýšiť záujem občanov o dianie v obcidianie v obci,,  Dobudovať priestory naDobudovať priestory na šport, kultúru ašport, kultúru a vzdelávanievzdelávanie..
 • 21. Ciele pre rozvoj Očovej – miestneCiele pre rozvoj Očovej – miestne komunikácie, technická infraštruktúra,komunikácie, technická infraštruktúra, životné prostredieživotné prostredie Zdravé a bezpečnéZdravé a bezpečné prostredie v obciprostredie v obci  Zlepšiť kvalitu životnéhoZlepšiť kvalitu životného prostrediaprostredia,,  Maximálna bezpečnosťMaximálna bezpečnosť cestnej premávkycestnej premávky..
 • 22. Ako ďalej v plánovaní?Ako ďalej v plánovaní?  Verejná diskusia s občanmi – 8.6.Verejná diskusia s občanmi – 8.6.  Stretnutie s podnikateľmi – 14.6.Stretnutie s podnikateľmi – 14.6.  Stretnutie pracovnej skupiny Ekonomický rozvojStretnutie pracovnej skupiny Ekonomický rozvoj a moderná samospráva – 16.6.a moderná samospráva – 16.6.  Dotazníkový prieskum – do 30.6.Dotazníkový prieskum – do 30.6.  Dopracovanie Programu rozvoja obce – do 30.9.Dopracovanie Programu rozvoja obce – do 30.9.  Schválenie Obecným zastupiteľstvom – októberSchválenie Obecným zastupiteľstvom – október 20152015  Realizácia: 2015 – 2023.Realizácia: 2015 – 2023.
 • 23. Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť. Tešíme sa na vaše postrehy.Tešíme sa na vaše postrehy. Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. M.B.Consulting, Banská BystricaM.B.Consulting, Banská Bystrica 0918 531 8600918 531 860 bernatovamagda@gmail.combernatovamagda@gmail.com

Related Documents