DEVELOPMENT COOPERATION POLICY AND PRACTICE IN POLAND; LATS YEARS CHALLENGES AND DEVELOPMENTSV Forum P...
Grupa Zagranica – od 2004 rokuPlatforma 61 organizacji pozarządowych zaangażowanych we:•Współpracę rozwojową•Wspieranie de...
Grupa Zagranica1. Amnesty International 21. Fundacja Inna Przestrzeń ...
Raport z monitoringu Polskiej Pomocy
Raport 2011 – najważniejsze obserwacje +Umocowanie prawne - ...
Otoczenie prawno-instytucjonalne polskiej współpracy rozwojowej ...
Modernizacja systemu polskiej współpracy rozwojowejWdrożenie ustaleń IV Forum nt. Skuteczności Pomocy ...
Zakres i sposób działalności Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wie...
Edukacja globalnaWdrażanie zobowiązań Porozumienia międzysektorowego z2011 roku ...
Budowanie potencjału polskich organizacji pozarządowychMożliwość kwalifikowania w projektach środków trwałych ...
Dziękujemy za uwagę! Kontakt: grupa@zagranica.org.pl www.zagranica.org.plRaport zo...
DEVELOPMENT COOPERATION POLICY AND PRACTICE IN POLAND; LATS YEARS CHALLENGES AND DEVELOPMENTSV Forum P...
of 12

Prezentacja raportu "Polska Współpraca Rozwojowa 2011"

29 września, w ramach V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, Grupa Zagranica zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu współpracy rozwojowej. Rok 2011 - rok polskiej prezydencji w Radzie UE - to niewykorzystana szansa na przełom w polskiej współpracy rozwojowej. Nie zwiększyła się znacząco wielkość polskiej pomocy, a wyczekiwane od lat działania polityczne, takie jak przygotowanie i uchwalenie Ustawy o współpracy rozwojowej, były przeprowadzone w pośpiechu, w związku z czym ich efekt nie przekłada się na wzrost skuteczności działań pomocowych – stwierdzają organizacje pozarządowe w raporcie „Polska Współpraca Rozwojowa 2011”. Całkowita wartość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. ODA) udzielonej przez Polskę w roku 2011 wyniosła 1,235 mld zł, czyli utrzymała się na niezmienionym – mimo międzynarodowych zobowiązań - poziomie 0,08 proc. dochodu narodowego brutto. Oznacza to, że statystycznie obywatel Polski przeznacza na współpracę rozwojową niewiele ponad 30 zł rocznie. Tegoroczny raport organizacji pozarządowych zwraca jednak uwagę nie tylko na kwestię wielkości polskiej pomocy, ale przede wszystkim monitoruje jej skuteczność. Pewną nadzieję na zmianę w kwestii skuteczności pomocy dała przyjęta w 2011 roku przez Sejm Ustawa o współpracy rozwojowej. Niestety, Ustawa nie eliminuje podstawowych bolączek polskiego systemu pomocowego, takich jak słaba jakość projektów, krótkotrwałość działań czy brak uwzględnienia perspektywy krajów i wspólnot - beneficjentów pomocy. Można ją też traktować jako straconą szansę jeśli chodzi o włączenie do polskiej pomocy standardów jakościowych ustalonych na arenach międzynarodowych. Nie udało się odejść od przypadkowej pomocy o niewielkiej wartości i przejść w kierunku szerszych programów pomocowych, dostosowanych do potrzeb krajów priorytetowych dla polskiej pomocy i zharmonizowanych z działaniami innych donatorów – mówi Monika Matus, współautorka raportu Grupy Zagranica. – A to oznacza że, nasz wpływ na sytuację w krajach priorytetowych, a w szczególności w krajach najuboższych, jest niewielki lub żaden – wyjaśnia. Według badań TNS OBOP zleconych przez MSZ w roku 2011, poparcie dla współpracy rozwojowej wyraża 78% Polaków, przy czym ponad połowa badanych popiera kierowanie środków do krajów najuboższych, czyli tzw. krajów globalnego Południa. Tymczasem w wielu wypadkach kierunek pomocy pozostaje uzależniony od interesów politycznych MSZ, bądź wybierany jest przypadkowo, nie zapewniając tym samym ciągłości działań. Więcej informacji oraz rekomendacji w raporcie dostępnym pod adresem: tp://zagranica.org.pl/Polska-pomoc-zagraniczna-raport/
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja raportu "Polska Współpraca Rozwojowa 2011"

 • 1. DEVELOPMENT COOPERATION POLICY AND PRACTICE IN POLAND; LATS YEARS CHALLENGES AND DEVELOPMENTSV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej 29 września 2012 r.
 • 2. Grupa Zagranica – od 2004 rokuPlatforma 61 organizacji pozarządowych zaangażowanych we:•Współpracę rozwojową•Wspieranie demokracji•Pomoc humanitarną•Edukację globalną Działalność Grupy Zagranica: •Rzecznictwo i monitoring •Wymiana informacji •Budowanie potencjału sektora rozwojowego
 • 3. Grupa Zagranica1. Amnesty International 21. Fundacja Inna Przestrzeń 43. Polska Akcja Humanitarna2. Biuro Inicjatyw Międzynarodowych 22. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ARTOS" 44. Polska Fundacja im. Roberta Schumana3. Centrum Edukacji Obywatelskiej 23. Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk" 45. Polska Misja Medyczna4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. 24. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 46. Polska Zielona SiećPedro Arrupe 25. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 47. Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI5. Centrum Stosunków Międzynarodowych 26. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ŚWIATU6. Chrześcijańska Służba Charytatywna 27. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 48. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"7. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. 28. Fundacja Semper Polonia 49. Stowarzyszenie Doradców GospodarczychKolbego 29. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Pro-Akademia8. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 30. Fundacja "Usłyszeć Afrykę" 50. Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa9. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw 31. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 51. Stowarzyszenie Jeden Świat10. Europejski Instytut na rzecz Demokracji 32. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI 52. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich11. Fundacja dla Somalii 33. Fundacja WWF Polska 53. Stowarzyszenie Szkoła Liderów12. Forum Młodych Dyplomatów 34. Gdańska Fundacja Oświatowa 54. Stowarzyszenie Willa Decjusza13. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia 35. Instytut Globalnej Odpowiedzialności 55. Stowarzyszenie Wspólnota KulturowaEuropejskiego 36. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich "Borussia"14. Fundacja "Partners" Polska 37. Instytut Spraw Publicznych 56. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW15. Fundacja Edukacja dla Demokracji 38. Instytut Studiów Strategicznych 57. Towarzystwo Demokratyczne Wschód16. Fundacja Edukacji Międzykulturowej 39. Koalicja KARAT 58. Wschodnioeuropejskie Centrum17. Fundacja Heifer International Poland 40. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Demokratyczne18. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego Jeziorańskiego 59. Caritas Polska19. Fundacja im. Stefana Batorego 41. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 60. Helsińska Fundacja Praw Człowieka20. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich 42. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl 61. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • 4. Raport z monitoringu Polskiej Pomocy
 • 5. Raport 2011 – najważniejsze obserwacje +Umocowanie prawne - Niskie zaangażowanie w dyskusjei instytucjonalne o współpracy rozwojowej naWdrażanie Programu Wieloletniego poziomie europejskimi Ustawy o współpracy rozwojowej Brak konkretnych kroków dotyczących modernizacji systemuOddelegowanie obsługi częściprojektów do Fundacji Niejasne cele i sposoby działaniaMiędzynarodowej Współpracy na Fundacji Międzynarodowejrzecz Rozwoju Współpracy na rzecz RozwojuPorozumienie międzysektorowe Nadal niski poziom ODAdot. edukacji globalnej – 0,08% DNB (1,235 mld PLN)
 • 6. Otoczenie prawno-instytucjonalne polskiej współpracy rozwojowej 1Nowelizacja Ustawy o współpracy rozwojowejRewizja Wieloletniego programu współpracy rozwojowejWiększe zaangażowanie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej REKOMENDACJE
 • 7. Modernizacja systemu polskiej współpracy rozwojowejWdrożenie ustaleń IV Forum nt. Skuteczności Pomocy 2Wdrożenie zobowiązań dotyczących przejrzystościwydatkowania środków pomocowychPoprawa jakości realizacji programu Polskiej PomocyUsprawnienie mechanizmów zapewniających działaniezgodnie z regułą spójności polityk na rzecz rozwojuPrzystąpienie do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD REKOMENDACJE
 • 8. Zakres i sposób działalności Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”Finansowanie projektów wieloletnich 3Zachowanie przejrzystości w działaniach orazwprowadzenie możliwości obserwacji konkursówUwzględnienie w ramach priorytetów tzw. democraticownership czyli potrzeby upodmiotowienia obywateli wprocesach rozwojowych REKOMENDACJE
 • 9. Edukacja globalnaWdrażanie zobowiązań Porozumienia międzysektorowego z2011 roku 4Bardziej ścisła współpraca różnych resortów i instytucji REKOMENDACJE
 • 10. Budowanie potencjału polskich organizacji pozarządowychMożliwość kwalifikowania w projektach środków trwałych 5Wdrożenie procedur umożliwiających tzw. matchfunding,czyli wsparcie w uzupełniającym finansowaniu projektówWsparcie profesjonalizacji sektora REKOMENDACJE
 • 11. Dziękujemy za uwagę! Kontakt: grupa@zagranica.org.pl www.zagranica.org.plRaport został wydany dzięki wsparciu finansowemu europejskiejkonfederacji CONCORD, której Grupa Zagranica jest członkiem.
 • 12. DEVELOPMENT COOPERATION POLICY AND PRACTICE IN POLAND; LATS YEARS CHALLENGES AND DEVELOPMENTSV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej 29 września 2012 r.

Related Documents