Przygotowała:Milena MalickaMagdalena Marek
 Nazwa Ukraińców jako narodu, pojawiła się dopierow XIX wieku. W średniowieczu nazwaUkrainy, stosowana była do ziem kijow...
 Język należący do grupy językówwschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mlnludzi, głównie na Ukrainie, gdzie m...
 Haft ukraiński zajmuje poczesne miejsce wśródróżnych typów ukraińskich sztuk dekoracyjnych. Ukraina posiada bogatą hist...
 Wyszywanka jest to tradycyjnaodzież Ukraińców. Jest to bogato zdobionahaftami koszula. Wykonywano ją zazwyczaj zsamodzi...
 Ukraińcy są jedną z najliczniejszych mniejszościnarodowych w naszym kraju. Jednak inaczej, niż na ogół wspólnotymniejsz...
 Do 1947 r. Ukraińcy Polscy stanowili „normalną”mniejszość narodową. Mieszkali na terenach, stanowiących przedłużenieukr...
 Procentowy udziałludności ukraińskiejwg NarodowegoSpisu PowszechnegoLudności i Mieszkań2002 Przede wszystkim sąto teren...
 Na większości terenów stanowili oni znacznąwiększość ludności wiejskiej, natomiastukraińska ludność miejska była nielicz...
 Następstwem drugiej wojny światowej oraz dwu falwysiedleń ludności ukraińskiej była całkowitadezorganizacja dotychczasow...
 akcja militarna o charakterzemiędzynarodowym wymierzona wstruktury Ukraińskiej PowstańczejArmii i Organizacji Ukraińskic...
 Przeprowadzona została przez:-formacje wojskowe RzeczypospolitejPolskiej,-oddziały Ministerstwa BezpieczeństwaPubliczneg...
 Decyzję w sprawie podjęcia Akcji "Wisła"podjęło Biuro Polityczne KC PPR. Przyjmuje się, że trwała od 28 kwietnia do koń...
 Do przeprowadzenia akcji przeznaczono:- cztery dywizje piechoty (6, 7, 8, 9DP), jedną dywizję KBW- trzy dodatkowe pułki(...
 Akcja "Wisła" była dużo wcześniej przygotowanąoperacją rozproszenia pozostałej na ziemiachpolskich mniejszości ukraiński...
 Przesiedlenia objęły ok. 140 tysięcy osób pozostałychpo wyjazdach na Ukrainę oraz po wywózkach wgłąb ZSRR po podpisaniu ...
 Na terenie działania każdego pułku tworzono jeden lubdwa pułkowe punkty zborne. Lokalizowanoje, uwzględniając odległość ...
W punktach zbornych przesłuchiwanowszystkich, przydzielając odpowiednią kategorię zagrożenia(od A do C, A – najwyższa). W ...
 Inteligencję, księży greckokatolickich, osoby podejrzane owspółpracę z UPA i organizacjami nacjonalistycznymi orazczęsto...
 Ludność osiedlano na podstawie PlanuEwakuacyjnego z dnia 18 kwietnia1947, opracowanego przez Ministerstwo ZiemOdzyskanyc...
 Ponieważ powszechny był brak wpisanejkategorii bezpieczeństwa na listachprzesiedleńców, wójtowie często samidecydowali o...
 Chociaż w dyrektywie nr 7 gen. Żymierski jasno poinstruował gen.Mossora, że głównym celem Akcji "Wisła" są przesiedlenia...
 Liczbę Ukraińców w Polsce można szacować na 200do 350 tys. Liczba ta obejmuje Łemków, nie obejmuje natomiastmieszkańców...
 Podstawą kuchni ukraińskiej są chleby oraz potrawyz mąki i kaszy. Istotną rolę odgrywają takżemięso, warzywa i ryby. Chl...
 Jest to pieczywoprzygotowywane z okazjiróżnych świat iuroczystości, najczęściej nawesela. Ma formę zwykłego bochenkachl...
 Na Ukrainie pod względem wyznaniowymdominuje religia prawosławna. Mimo tego iż prawosławie skupia najwięcejwyznawców, t...
 Ukraina szczyci się taki nazwiskami jak: JarosławMądry, Mykoła Amosow czy Bohdan Chmielnicki. Na Ukrainie znany jest ws...
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
of 30

Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie

 • 1. Przygotowała:Milena MalickaMagdalena Marek
 • 2.  Nazwa Ukraińców jako narodu, pojawiła się dopierow XIX wieku. W średniowieczu nazwaUkrainy, stosowana była do ziem kijowskich od czasuich inkorporacji do Litwy w roku 1471. Nazwa tajednak nie miała nigdy charakteru oficjalnego ioznaczała jedynie ogólne pojęciegeograficzne, oznaczające "ugranicze", "południowykraniec", ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego odstrony "Ordyńców" ( Chanatu Krymskiego). Urzędowo nazwa ta została użyta po raz pierwszy zaczasów Rzeczpospolitej w roku 1589 w tytule ustawy"Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy". Nazwaobszaru miała w tym dokumencie charakter czystopospolity, nie zaś polityczny czy urzędową nazwęprowincji.
 • 3.  Język należący do grupy językówwschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mlnludzi, głównie na Ukrainie, gdzie mastatus języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińcóww Rosji, StanachZjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce ina Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowiodmianę cyrylicy, a obecna ortografiaustalona została zasadniczo napoczątku XX wieku.
 • 4.  Haft ukraiński zajmuje poczesne miejsce wśródróżnych typów ukraińskich sztuk dekoracyjnych. Ukraina posiada bogatą historię haftowania, przezdługi czas haft pojawiał się na strojach ludowych, atakże odgrywał istotną rolę w czasie tradycyjnychukraińskich ślubów oraz innych świąt. Od Połtawy, Kijowa i Czernihowa nawschodzie, przez Wołyń i Polesie na północnymzachodzie, po Bukowinę i obszary Huculszczyzny napołudniowym zachodzie, sztuka ta ma długąhistorię, która wyznacza jej motywy zdobnicze orazkompozycję, a także najczęściej wybierane koloryoraz rodzaje ściegów. Haft ukraiński, jest bardzo ważny w kulturzeukraińskiej, gdyż jest wykorzystywany dowyszywanek, czyli ukraińskich strojów.
 • 5.  Wyszywanka jest to tradycyjnaodzież Ukraińców. Jest to bogato zdobionahaftami koszula. Wykonywano ją zazwyczaj zsamodziałowego płótna, utkanego nadomowym warsztacie tkackim. Haft wykonywany na koszuli posiadał wielelokalnych wariantów i kolorów, różnych dlaróżnych regionów Ukrainy.
 • 6.  Ukraińcy są jedną z najliczniejszych mniejszościnarodowych w naszym kraju. Jednak inaczej, niż na ogół wspólnotymniejszościowe (np. polscy Litwini iBiałorusini, słowaccy i ukraińscy Węgrzy), nieskupiają się oni na terenach graniczących zezwartym terytorium danego narodu, lecz sąrozproszeni w Polsce zachodniej i północnej. To czyni z nich diasporę, i to o charakterzebliższym współczesnym emigracjom, niż„klasycznym” diasporom, jak żydowska czyormiańska.
 • 7.  Do 1947 r. Ukraińcy Polscy stanowili „normalną”mniejszość narodową. Mieszkali na terenach, stanowiących przedłużenieukraińskiego obszaru etnicznego, rozciągających sięwzdłuż południowej i wschodniej granicy Polski, odokolic Krynicy po okolice Włodawy. Wbrew ukraińskiej historiografii patriotycznej nawiększości tych terenów (z wyjątkiem okolicPrzemyśla i Sanoka) nie mieszkali oni od wczesnegośredniowiecza, lecz napłynęli ze wschodu w wiekachXIV-XVI w ramach procesów migracyjnych w państwiepolsko-litewskim. Jest to jednak okres wystarczający, by w XX wiekuuważać ich za ludność w pełni autochtoniczną.
 • 8.  Procentowy udziałludności ukraińskiejwg NarodowegoSpisu PowszechnegoLudności i Mieszkań2002 Przede wszystkim sąto terenyMazur, Warmii,PomorzaGdańskiego iZachodniego, zachodnia cześć DolnegoŚląska
 • 9.  Na większości terenów stanowili oni znacznąwiększość ludności wiejskiej, natomiastukraińska ludność miejska była nieliczna(głównymi ukraińskimi ośrodkamiinteligenckimi, które pozostały przy Polscepo 1944 r., były Przemyśl i Sanok; oprócztego skupiskami ukraińskiej inteligencji byłyKraków i Warszawa). Znaczna część Ukraińców, mieszkających nazachód od Bugu i Sanu, już przed wojną niemiała grupowych tożsamościetnograficznych, identyfikując siębezpośrednio z narodem ukraińskim.
 • 10.  Następstwem drugiej wojny światowej oraz dwu falwysiedleń ludności ukraińskiej była całkowitadezorganizacja dotychczasowych strukturspołecznych. Przedwojenna inteligencja ukraińska znikła z Polski:kto nie padł ofiarą represji czasu wojny lub nie uciekłna Zachód, wpadł w ręce NKWD. Zlikwidowane zostały wszystkie ukraińskieorganizacje obywatelskie:społeczne, oświatowe, gospodarcze, a także strukturyKościoła grekokatolickiego, będącego jedną znajważniejszych instytucji życia narodowegoUkraińców galicyjskich. Znaczna część młodych, ideowych narodowcówzginęła w szeregach Ukraińskiej Powstańczej Armiilub – pojmana – z wyroku polskich sądów.
 • 11.  akcja militarna o charakterzemiędzynarodowym wymierzona wstruktury Ukraińskiej PowstańczejArmii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, akcja przesiedleńcza dokonana w celu usunięciawybranych grupludnościowych, m.in. Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków, jak również rodzin mieszanychpolsko-ukraińskich, głównie z terenów Polskipołudniowo-wschodniej (obszary na wschód odRzeszowa i Lublina), głównie na ZiemieOdzyskane, która miała miejsce w dwa lata pozakończeniu II wojny światowej.
 • 12.  Przeprowadzona została przez:-formacje wojskowe RzeczypospolitejPolskiej,-oddziały Ministerstwa BezpieczeństwaPublicznego (Korpus BezpieczeństwaWewnętrznego, MilicjęObywatelską, Ochotniczą Rezerwę MilicjiObywatelskiej),-agendy cywilne (Państwowy UrządRepatriacyjny).
 • 13.  Decyzję w sprawie podjęcia Akcji "Wisła"podjęło Biuro Polityczne KC PPR. Przyjmuje się, że trwała od 28 kwietnia do końcalipca 1947, chociaż ostatnie wysiedlenia miałymiejsce w roku 1950. Szacuje się, iż w wyniku akcji wojskowej rozbitosiły UPA w liczbie 1500 ludzi (17 sotni), orazuwięziono 2 900 aktywnych lub domniemanychczłonków OUN, a przesiedlenia objęły ponad 140tysięcy osób cywilnych. Pierwotnymkryptonimem tej akcji był „Wschód”, zmienionypóźniej na „Wisła”
 • 14.  Do przeprowadzenia akcji przeznaczono:- cztery dywizje piechoty (6, 7, 8, 9DP), jedną dywizję KBW- trzy dodatkowe pułki(piechoty, samochodowy i saperski). Akcjęwspierała dodatkowo 3 DP.- Łącznie dało to ponad 20 tysięcy żołnierzy.- Oprócz tego wspomagać akcję miałyoddziały WOP, MilicjaObywatelska, ORMO i UBP.
 • 15.  Akcja "Wisła" była dużo wcześniej przygotowanąoperacją rozproszenia pozostałej na ziemiachpolskich mniejszości ukraińskiej, oskarżanej ostanowienie zaplecza dla działań takichorganizacji jak UPA i OUN. Akcja dotknęła mieszkańców południowo-wschodniej Polski, w tym również Polaków zmałżeństw mieszanych, oraz inne mniejszościrusińskie – stanowiące większość mieszkańcówwielu miejscowości. Akcja "Wisła", przeprowadzona zastała przezGrupę Operacyjną "Wisła", dowodzoną przezgen. Stefana Mossora, rozpoczęła się 28 kwietnia1947 roku o godzinie 4 nad ranem.
 • 16.  Przesiedlenia objęły ok. 140 tysięcy osób pozostałychpo wyjazdach na Ukrainę oraz po wywózkach wgłąb ZSRR po podpisaniu umowy o wymianie ludnościmiędzy Polską a radziecką Ukrainą w latach 1944-1946, a zamieszkujących Polesie, Roztocze, PogórzePrzemyskie, Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki itzw. Ruś Szlachtowską. Ostatnie wyjazdy związane z Akcją miały miejsce odstycznia do kwietnia 1950, kiedy to wysiedlono 32rodziny (mieszkające w pasie przygranicznym) zpowiatu nowotarskiego. Akcja "Wisła" oficjalnie zakończyła się uroczystościądekoracji na granicy polsko-czechosłowackiejżołnierzy najbardziej zasłużonych w walkach z"bandami".
 • 17.  Na terenie działania każdego pułku tworzono jeden lubdwa pułkowe punkty zborne. Lokalizowanoje, uwzględniając odległość od stacji załadowczej, siećdróg oraz położenie względem wysiedlanych wsi. O świcie wojsko otaczało wieś, aby nie dopuścić doucieczki ludności do lasu. Gromadzono wszystkichmieszkańców w jednym miejscu i ogłaszano podjęcie akcjiwysiedleńczej i jej warunki, czyli "Przepisy porządkowe": Każdy, kto pozostałby we wsi po wysiedleniu, będzieuważany za członka bandy i jako taki traktowany Wyraża się zgodę na zabranie tylko żywegoinwentarza, podstawowego sprzętu rolniczego, oraz do 25kg na osobę niezbędnej odzieży, naczyń kuchennych, izapasu żywności na drogę Pozostały majątek ruchomy ma być przewieziony wpóźniejszym czasie i rozdzielony wśród przesiedleńców
 • 18. W punktach zbornych przesłuchiwanowszystkich, przydzielając odpowiednią kategorię zagrożenia(od A do C, A – najwyższa). W punktach tych ludnośćpozostawała aż do skierowania do odpowiedniej stacjizaładowczej i podstawienia wagonów (czasem nawet domiesiąca). Instrukcja przewidywała 2 godziny na spakowanie się iopuszczenie domów. W tym czasie niemożliwością byłospakowanie dorobku swego życia, ograniczeniem były teżprzepisy, nakazujące zmieszczenie całego dobytkumaksymalnie na 2 wozach konnych. Nie pozwalało to nazaładowanie większych narzędzi, mebli, zapasówziemniaków i zboża. Z konieczności zostawiano też częśćzwierząt hodowlanych. Pozostawione mienie wykorzystywały wojskowe służbykwatermistrzowskie, wysyłając zapasy pozostawione przezprzesiedleńców do aprowizacji jednostek wojskowych wcentralnej Polsce. Korzystały z nich również oddziały GO„Wisła”.
 • 19.  Inteligencję, księży greckokatolickich, osoby podejrzane owspółpracę z UPA i organizacjami nacjonalistycznymi orazczęsto także osoby przypadkowe, kierowano z punktówzbornych do więzień lub Centralnego Obozu Pracyw Jaworznie, utworzonego w kwietniu 1947. W obozie tym znalazło się prawie 3873 więźniów (2781Ukraińców – w tym 823 kobiety, 22 księżygreckokatolickich, 3 księży prawosławnych), z czego ponad150 zmarło. Obóz w Jaworznie był w rzeczywistości byłym obozemkoncentracyjnym (filia KL Auschwitz). Po II wojnieświatowej obóz został zaadaptowany na potrzeby nowegoreżimu decyzją Biura Politycznego KC PPR. Centralny ObózPracy w Jaworznie funkcjonował jeszcze do stycznia 1949.Później wśród skazanych w obozie tym znaleźli się przedewszystkim polscy działacze niepodległościowi, żołnierzeAK, górnicy, Niemcy.
 • 20.  Ludność osiedlano na podstawie PlanuEwakuacyjnego z dnia 18 kwietnia1947, opracowanego przez Ministerstwo ZiemOdzyskanych . Przewidywał on rozmieszczeniewysiedleńców w województwie szczecińskim iolsztyńskim. Zarządzenie DepartamentuOsiedleńczego MZO z 27 czerwca 1947 zabraniałoosiedlania przesiedleńców:- w pasie 50 km od granic lądowych państwa- w pasie 10 km od starych granic z 1939- w pasie 30 km od wybrzeża morskiego- w odległości mniejszej niż 30 km od miastwojewódzkich
 • 21.  Ponieważ powszechny był brak wpisanejkategorii bezpieczeństwa na listachprzesiedleńców, wójtowie często samidecydowali o przyznaniu takiej kategorii, lub teżnie zwracali na nią uwagi. Rodziny z kategorią A i B polecono osiedlać pojednej na wieś lub folwark. Dopiero wobec brakumiejsca do zasiedlania zezwolono na dosiedlaniekilku rodzin z kategorii C, pod warunkiem, żerodziny te pochodziły z różnych regionów, i nieznały się wcześniej. W sumie osiedlono 95 846 osób pochodzących zwojewództwa rzeszowskiego i 44 728 osóbpochodzących z województwa lubelskiego
 • 22.  Chociaż w dyrektywie nr 7 gen. Żymierski jasno poinstruował gen.Mossora, że głównym celem Akcji "Wisła" są przesiedlenia, a bezpośredniawalka z UPA jest celem ubocznym, drugorzędnym, to w rezultacie akcji"Wisła" UPA straciła około 70% stanów osobowych i bazę zaopatrzeniową(praktycznie całą siatkę cywilną) na obszarze wokół Rzeszowa). Jej konsekwencją było częściowe wyludnienie obszarówRoztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego orazzniszczenie dziedzictwa kulturowego tych regionów. Przestało całkowicieistnieć kilkadziesiąt miejscowości. Na "zachód" wyjeżdżali również Polacy, którzy opuszczali swe rodzinnestrony po spaleniu wsi i miasteczek przez oddziały UPA, oraz brakuperspektywy rozwoju tych terenów. Akcja wiązała się też z nieuchronną utratą dobytku ruchomego inieruchomości przesiedleńców oraz w większości przypadków znacznympogorszeniem warunków bytowania, jak również z całkowitądezorganizacją życia rodzinnego Zdecydowanie negatywną ocenę Akcji „Wisła” wydało KolegiumMinisterstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1956 roku. Wprotokole z posiedzenia kolegium czytamy że: „był to ogromny błąd wstosunku do ludności ukraińskiej”
 • 23.  Liczbę Ukraińców w Polsce można szacować na 200do 350 tys. Liczba ta obejmuje Łemków, nie obejmuje natomiastmieszkańców północnego Podlasia (południowejBiałostocczyzny). Trzeba tu mieć na uwadze, że część Łemków nieuważa się za Ukraińców, podobnie jak większośćprawosławnych mieszkańców Podlasia. Nie więcej, niż kilkadziesiąt tysięcy Ukraińcówmieszka na terenach, z których ich wysiedlono oraz wmiastach sąsiadujących z nimi. Trwa powolna migracja Ukraińców na południowo-wschodnie pogranicze Polski, nie wydaje sięjednak, by mogła ona radykalnie zmienićrozmieszczenie społeczności ukraińskiej w naszymkraju
 • 24.  Podstawą kuchni ukraińskiej są chleby oraz potrawyz mąki i kaszy. Istotną rolę odgrywają takżemięso, warzywa i ryby. Chleb, pieczony niegdyś wspecjalnych piecach, pełni także funkcjeobrzędowe, szczególnie tzw. korowaj. Często spotyka się potrawy z ciasta, gotowanego wewrzątku - warenyky, z różnymi nadzieniami:twarogiem, ziemniakami, wiśniami. Do tej samej grupynależą sławne i bardzo lubiane pierogi ruskie. Daniem narodowym jest barszcz ukraiński zburakami, kapusta, warzywami, słoniną oraz znaczącąilością śmietany. Z innych zup popularne są kapuśniak orazjuszka. Z mięs jada się wołowinę, wieprzowinę, baraninę i drób.Ulubioną potrawą narodową jest słoninawieprzowa, występująca w każdej możliwej postaci -słonej, wędzonej, duszonej, słodkiej (desery). Słoninę jada się zwykle z chlebem i musztardą
 • 25.  Jest to pieczywoprzygotowywane z okazjiróżnych świat iuroczystości, najczęściej nawesela. Ma formę zwykłego bochenkachleba lub okrągłegoplacka, ozdobiony jestdekoracjami z ciasta-zajączkami, ptakami, kwiatami, rozetami, figurkamisłońca lub księżyca. Korowaj weselnyprzygotowywały dzień przedślubem kobiety, a przywypieku nie mogli być obecnimężczyźni.
 • 26.  Na Ukrainie pod względem wyznaniowymdominuje religia prawosławna. Mimo tego iż prawosławie skupia najwięcejwyznawców, to na terenie Ukrainy działająjedynie cztery kościoły prawosławne. Ową religię wyznaje 45% Ukraińców.Grekokatolicy zajmują około 7% ukraińskiejpopulacji a katolicy obrządku rzymskiegozaledwie 1%. Prawie 50% ludności nieprzyznaję się do jakiejkolwiek wiary.
 • 27.  Ukraina szczyci się taki nazwiskami jak: JarosławMądry, Mykoła Amosow czy Bohdan Chmielnicki. Na Ukrainie znany jest wszystkim Kozak - czylitaniec ludowy, który ubarwia ukraińskiefestiwale. 24 sierpień to Ukrainie święto narodowe - DzieńNiepodległości. Inne dni świąteczne na Ukrainie:7 stycznia – Boże Narodzenie (prawosławne orazgrekokatolickie)13 stycznia- Małanka, czyli ukraiński Sylwester1 maja (2) – Dni Międzynarodowego Święta Pracy9 maja – Dzień Zwycięstwa28 czerwca – Dzień Konstytucji Ukrainy

Related Documents