Referendum ogólnokrajowe
6.09.2015
Maciej Maciejowski
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 2
Pytanie nr 2:
„Czy jest Pani/Pan...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 3
Zasady finansowania partii z bud...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 4
Wysokość finansowania
Procent gł...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 5
Ustawa z 27 czerwca 1997 roku
o ...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 6
Sprawozdania partii
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 7
Wysokość subwencji
Od 2011 r. su...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 8
Sankcje za nieprzestrzeganie ust...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 9
Alternatywy 4
Finansowanie parti...
15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 10
Jak jest w innych państwach?
Ni...
of 10

Prezentacja z dyskusji o referendum w Radomiu 20.06.2015

Prezentacja - wstęp do dyskusji na temat 2 pytania referendalnego - wygłoszona przeze mnie na spotkaniu w Radomiu 20.06.2015 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Prezentacja z dyskusji o referendum w Radomiu 20.06.2015

  • 1. Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015 Maciej Maciejowski
  • 2. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 2 Pytanie nr 2: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
  • 3. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 3 Zasady finansowania partii z budżetu Aby uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa partia musi zdobyć 3% głosów w skali kraju tworząc samodzielny komitet wyborczy, lub 6% wchodząc w skład koalicji (podział środków określa wówczas umowa koalicyjna). Wysokość rocznej subwencji ustala się według wzoru: S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5 gdzie poszczególne symbole oznaczają: S – kwota rocznej subwencji, W1-5 – liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału.
  • 4. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 4 Wysokość finansowania Procent głosów Wysokość kwoty za jeden głos (M) do 5% 5,77 zł powyżej 5% do 10% 4,61 zł powyżej 10% do 20% 4,04 zł powyżej 20% do 30% 2,31 zł powyżej 30% 0,87 zł
  • 5. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 5 Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych W celu ograniczenia wszelkich spekulacji ustawa ściśle określa możliwe źródła powstawania majątku partii politycznych do składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji. Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ustawa dopuszcza przekazywanie na fundusz partyjny określonych kwot przez obywateli. Partii mogą być przekazywane środki jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpłata może być dokonywana na rzecz partii jedynie czekiem rozrachunkowym.
  • 6. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 6 Sprawozdania partii
  • 7. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 7 Wysokość subwencji Od 2011 r. subwencja została obniżona decyzją Sejmu o 50%.
  • 8. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 8 Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy Partia traci na rok prawo do subwencji, jeżeli: Nie złoży sprawozdania w terminie PKW odrzuci sprawozdanie Sad Najwyższy odrzuci skargę na to rozstrzygnięcie
  • 9. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 9 Alternatywy 4 Finansowanie partii jedynie ze składek i sponsoringu Nadanie subwencjom charakteru subwencji celowych Mechanizm 1% Wszelkie modele mieszane
  • 10. 15-6-21 /mnt/temp/unoconv/20150621062112_7283d3fbcee533ff70672828c61064eb98660b86/ppage 10 Jak jest w innych państwach? Niemcy – subwencja ok. 30% przychodów, składki i darowizny od osób prywatnych i instytucji Włochy -zwrot z budżetu kosztów kampanii wyborczej dla partii, które przekroczyły 1%, odpis podatkowy bez wskazania konkretnej partii Wielka Brytania – dotacje i składki Szwecja, Szwajcaria – brak państwowej kontroli dochodów i wydatków partii

Related Documents