Zachowanie i kontrola trwałości projektóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata...
Zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, które pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” p...
 Wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie,a w szczególności zapewnienie, że dofinansowani...
Kontrola trwałości projektów przez Instytucję Zarządzającą Kontroli trwałości dokonuje się z zasady jednorazowo w projekt...
Sprawozdanie Beneficjenta z zachowania trwałości projektu1. Czy miała miejsce zmiana charakteru własności elementu infra...
7. Czy cała dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w sposób gwaran...
Trwałość – źródła informacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - art. 57 ust. 1 Umowa o dofinansowanie projektu ...
Odpowiedzi na temat wypełniania sprawozdań udzielą opiekunowie projektów: REFERAT REALIZACJI PROJEKTÓW REGIONALNYCH: Kiero...
of 8

Prezentacja trwałość w projektach RPO WP

Prezentacja ze szkolenia w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk 10 grudnia 2012.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja trwałość w projektach RPO WP

  • 1. Zachowanie i kontrola trwałości projektóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych
  • 2. Zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, które pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu Niepoddanie projektu zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006 (zachowanie trwałości sensu stricto). Ewentualne wystąpienie zasadniczej modyfikacji bada się w dwóch krokach: 1. ustala się, czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej, 2. w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z wymienionych powyżej zdarzeń miało miejsce, bada się, czy miało ono wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub spowodowało uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.
  • 3.  Wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie,a w szczególności zapewnienie, że dofinansowanie nie zostało wykorzystaneniezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości: − został zachowany cel projektu (m.in. utrzymanie wskaźnika produktu oraz osiągnięcie i w miarę możliwości utrzymanie wskaźnika rezultatu), − projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu − nie wystąpiła nie planowana pomoc publiczna − nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny odpowiednie przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem, wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji, wypełnianie obowiązku przekazywania do IZ informacji o kontrolach projektu prowadzonychprzez inne instytucje, zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości kobieti mężczyzn oraz niedyskryminacji).
  • 4. Kontrola trwałości projektów przez Instytucję Zarządzającą Kontroli trwałości dokonuje się z zasady jednorazowo w projektach, które znajdują się w połowie okresu trwałości, z tym że IZ może przeprowadzić ją na zasadzie planowej w dowolnym roku okresu trwałości, powtórzyć kontrolę oraz dokonać kontroli doraźnej. Ponadto IZ może w dowolnym momencie zwrócić się do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień odnośnie trwałości projektu. Etapy planowej kontroli trwałości:1. Pisemne wezwanie beneficjentów przez IZ do wypełnienia i odesłania Sprawozdania z zachowania trwałości projektu (wzór sprawozdania: Zał. nr 15 do Przewodnika Beneficjenta).2. Po uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, wytypowanie projektów do kontroli na miejscu na podstawie analizy ryzyka opartej zarówno na danych ze sprawozdań jak i innych czynnikach ryzyka, niezależnych od odpowiedzi udzielonych w sprawozdaniach.
  • 5. Sprawozdanie Beneficjenta z zachowania trwałości projektu1. Czy miała miejsce zmiana charakteru własności elementu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu?2. Czy miało miejsce zaprzestanie działalności produkcyjnej?3. Czy zaistniały zmiany lub okoliczności, które potencjalnie mogą mieć wpływ na zachowanie celu projektu oraz zgodności z warunkami dofinansowania?4. Czy w projekcie wystąpiły przychody, które nie zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie (w analizie finansowej w ramach studium wykonalności)? Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, w których nie występuje dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia 1083/2006, bez względu na ich wartość, nie podlegających zasadom pomocy publicznej.5. Czy w projekcie wystąpił dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu? Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, których wartość całkowita w momencie zakończenia realizacji przekroczyła równowartość 1 mln Euro, nie podlegających zasadom pomocy publicznej6. Czy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie?
  • 6. 7. Czy cała dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w sposób gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres wynikający z umowy o dofinansowanie?8. Czy nadal stosowane są wszystkie wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji adekwatne dla okresu trwałości projektu?9. Czy dopełniono obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje?10. Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji?11. Dodatkowe informacje i uwagi związane z trwałością projektu.Załączniki: Data Podpis i pieczątka imienna1. …………….. osoby / osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta2. ……………..3. ……………..
  • 7. Trwałość – źródła informacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - art. 57 ust. 1 Umowa o dofinansowanie projektu - § 9 ust. 6, 7 i 8. Przewodnik Beneficjenta: − Podrozdział 13.5 Kontrola trwałości projektu − Załącznik nr 4 (Kwalifikowalność), Podrozdział 4.3. − Załącznik nr 15 Wzór Sprawozdania Beneficjenta z zachowania trwałości projektu „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich” (marzec 2012 r.), dokument poradnikowy o charakterze niewiążącym wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnegohttp://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/dodatkowe_dokumenty/trwalosc_projektow− Wzór Sprawozdania z zachowania trwałości projektu w postaci edytowalnego formularza− Wymieniony powyżej dokument wydany przez MRR
  • 8. Odpowiedzi na temat wypełniania sprawozdań udzielą opiekunowie projektów: REFERAT REALIZACJI PROJEKTÓW REGIONALNYCH: Kierownik: BARTOSZ GAPPA, b.gappa@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 37 MAGDALENA KANIEWSKA, m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 38 Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Poddziałanie 3.2.1 ALEKSANDRA BUDNY, a.budny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16 Działania: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 TOMASZ GRYBEK, t.grybek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 25 Działania: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 MARCIN ERHARD, m.erhard@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 17 Działanie 5.5 AGNIESZKA FAMIELEC, a.famielec@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 42 Działania: 7.1, 7.2, Poddziałanie 3.2.2 SYLWIA BRYŁA, s.bryla@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 50 Działania: 2.1, 2.2, Poddziałania: 2.2.1, 2.2.2 REFERAT REALIZACJI PROJEKTÓW LOKALNYCH: Kierownik: ANNA HUTYRA, a.hutyra@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 11 JAKUB KOWALCZUK, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 45 Poddziałanie 8.1.2, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.1.1 JACEK JÓRASZ, j.jorasz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 26 Działanie 9.2, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.1.1 NATALIA BŁAŻOWSKA, n.blazowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74 Działanie 9.1, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.1.1

Related Documents