Presentation vid pressträff: Kvinnorna, LO och jämställdheten Fyra satsningar för en jämställd framtid 8 ma...
Historik: LO och jämställdheten 1983: Margareta ...
Tre exempel pådagensojämställdhet
1. Löneskillnader• Kvinnors månadslön efter standardavvägning är 94,1 % (2011).• Kvinnors faktiska månadslön är 85...
2. Anställningsform• 1 miljon deltidsarbetare av dessa är mer än tre fjärdedelar kvinnor.• Över 50 % av LOs kvinnor ...
3. Familjelivet• Kvinnor tar ut 76,3 % av föräldrapenningen• Män har endast ökat sitt obetalda arbete (hemarbete) me...
Fyra satsningar fören jämställdframtid
1. Rapport om kvinnors ochmäns representation LOs mål är att andelen kvinnor och män i ...
1. Rapport om kvinnors ochmäns representation (forts.) Syftet är att få en grundläggande förståelse av representationen...
2. Wanjademin Syftet är att tillvarata Wanjas kunskap och erfarenheter och därigenom bygga mötesplatser och struktur...
3. Klass och Kön - debattboken Syftet är att vara ett forum för idédebatt, analys och strategi för facklig feminism....
4. Sverigesjämställdhetsbarometer LOs nya storsatsning på jämställdhetsområdet presenteras den 8:e mars 2014. Syf...
KontaktHar du frågor om LOs jämställdhetsarbete?KontaktaUtredare, Joa Bergold Utredare, Ulrika Vedinjoa.be...
of 13

Fyra satsningar för en jämställd framtid

Denna presentation publicerades på LOs frukostseminarium den 8 mars 2013. Temat för seminariet var "Kvinnorna, LO och jämställdheten"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Fyra satsningar för en jämställd framtid

 • 1. Presentation vid pressträff: Kvinnorna, LO och jämställdheten Fyra satsningar för en jämställd framtid 8 mars 20131
 • 2. Historik: LO och jämställdheten 1983: Margareta Svensson väljs 1991: 2006: Senaste Klass och Kön- som LOs ”Kvinnornas rapporten släpps med en handbok 1946: 10 kvinnliga sekreterare & blir kongress”. för att öka de lokala insatserna. ombud på LO- första kvinnan i Kvinnotidningen1900: 2 kongressen. Det 1951: Arbets- ledningen. Clara startas, 2000: Wanja 2012:kvinnliga beslutas att utreda marknadens nätverken väljs till Feminismombud på LO- behovet av Kvinnonämnd ”tjejligan” ordförande och skrivs in somkongressen separatistisk bildas (LO, 1971: Sär- presenteras. säger att LO är ideologisk organisering för TCO, SAF). beskattningen Jämställdhet får en feministisk grundsyn i kvinnliga införs. egen rubrik i VB organisation. stadgarna. medlemmar. 1898 2013 1947: LOs 1996: Nytt kvinnoråd 1990: 2007: Jämställdhets- jämställdhetsråd får i bildas. En 1960: LO och SAF Första potterna konkretiseras 1926: ”Det är med en uppgift att ta fram ett ombudsman avtalar att inom en upplagan och drivs igenom i viss tvekan jag tar till handlingsprogram med ansvar femårsperiod av ”Klass avtalsrörelsen. orda i denna församling för det nya för kvinno- slopa kvinno- och Kön” som består av millenniet. frågor lönerna. ges ut med uteslutande mannliga anställs. tillhörande 2005: Skriften representanter. Det kan handlings- 1997: Kvinnofrid & ”Facklig feminism”. dock inte hjälpas, ty jag program. sexualiserat våld Första offentliga anser att jag måste säga 1981: LO-kongressen lyfts som viktig fråga trycket med ifrån vad de fackligt behandlar lönepolitiken under begreppet. punkten ”jämställdhet och 1994: Wanja W-L väljs organiserade kvinnorna solidariteten”, första gången in i ledningen, vilken nu tänka…” /Anna det talas om jämställdhet. blir jämställd. Johansson-Visborg till LO-kongressen. Beslut om jämställd representation tas.
 • 3. Tre exempel pådagensojämställdhet
 • 4. 1. Löneskillnader• Kvinnors månadslön efter standardavvägning är 94,1 % (2011).• Kvinnors faktiska månadslön är 85,9 % av männens månadslön (2011).• Kvinnors reella löneinkomst är 75,6 % av männens löneinkomst (2010).• Arbetarkvinnors månadslön är efter standardavvägning 97 % och reellt 88 % (2011).Källor: Medlingsinstitutet Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011, Medlingsinstitutet Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012, LO/Mats Larsson Lönerapport år 2012.
 • 5. 2. Anställningsform• 1 miljon deltidsarbetare av dessa är mer än tre fjärdedelar kvinnor.• Över 50 % av LOs kvinnor arbetar deltid.• Enligt SKL arbetar 31 % av kommunanställda kvinnor deltid, om visstids- och timanställda räknas in arbetar närmare varannan kvinna deltid.• Bland arbetare har 23 % av kvinnorna en tidsbegränsad anställning.Källor: Kommunalarbetaren 2012-11-20, Johansson, Emil Vägen till heltid 2013 samt interna beräkningar.
 • 6. 3. Familjelivet• Kvinnor tar ut 76,3 % av föräldrapenningen• Män har endast ökat sitt obetalda arbete (hemarbete) med 8 minuter sedan 1991.• Kvinnor utför 5 timmar mer obetalt hemarbete än män per vecka.• 117 000 kvinnor och 13 000 män arbetar deltid för att kunna vårda nära anhöriga.Källor: Försäkringskassan 2012, SCB På tal om kvinnor och män lathund om jämställdhet 2012, Ulmanen/Szebehely Vård av anhöriga - ett högt pris för kvinnor 2009.
 • 7. Fyra satsningar fören jämställdframtid
 • 8. 1. Rapport om kvinnors ochmäns representation LOs mål är att andelen kvinnor och män i LO-centraltförtroendevalda organ ska motsvarafördelningen i medlemskåren. 50 45 Kvinnors representation i LO och LO- 1972 40 1977förbunden har studerats vid tre tidigare tillfällen. 35 30 1983Resultat ur 2002 års rapport: 25 1988 20 1992  Generellt en positiv trend men 15 1995 10 målsättningen nåddes inte i något organ. 5 2001 0  Flera strukturförändringar med Medlemmar Kongress Representantskapet Styrelse hopslagningar eller utträde av förbund ledde till att konkurrensen om poster Central förbundsnivå ökade. 50  Andelen kvinnor ökade på central men minskade på lokal nivå, vilket gav direkta 40 1977 inverkningar på kongress och 30 1983 representantskap – påverkar också 1988 centrala nivån långsiktigt. 20 1995  Tre förbund var kvinnodominerade, ett 10 2001 hade jämn fördelning och tio 0 mansdominerade. Medlemmar Kongress ÖS/FR Förbundsstyrelse
 • 9. 1. Rapport om kvinnors ochmäns representation (forts.) Syftet är att få en grundläggande förståelse av representationens utveckling i LO och förbunden. Alla delar, LO-centralt, LO-distrikten, förbunden centralt, regionalt och lokalt analyseras övergripande. På central nivå studeras dessutom andra maktbaser likt avtalsråd, referensgrupper m.m. Ambitionen är att utifrån rapporten sprida kunskap om kvinnors tillgång till makt och inflytande inom LO samt att ge verktyg till förändring.
 • 10. 2. Wanjademin Syftet är att tillvarata Wanjas kunskap och erfarenheter och därigenom bygga mötesplatser och strukturer som kan bidra till en mer jämställd organisation.  Fler kvinnor till den kongressvalda ledningen i förbunden  Nätverksbyggande för kvinnor på regional nivå  Utbildning av unga fackligt förtroendevalda  Metodutveckling Utgå och prioritera från representationsrapportens slutsatser
 • 11. 3. Klass och Kön - debattboken Syftet är att vara ett forum för idédebatt, analys och strategi för facklig feminism. Det ska vara problemorienterande men också framåtblickande. Det görs för att stärka kunskap och opinionsbildning om facklig feminism. Ambitionen med det ”nya” strategiska arbetet med klass och kön är att genom en rapportserie vrida på frågorna på flera sätt. Debattboken är första delen. Antologin kommer innehålla bidrag från olika typer av skribenter med olika perspektiv och ingångar i frågor om klass och kön. Målgruppen är fackligt förtroendevalda och opinionsbildare.
 • 12. 4. Sverigesjämställdhetsbarometer LOs nya storsatsning på jämställdhetsområdet presenteras den 8:e mars 2014. Syftet är att skapa kunskap om hur jämställdheten i arbetslivet och familjelivet utvecklas vad gäller LOs medlemmar men också i samhället i stort. Barometern ska vara ett enkelt men högkvalitativt kunskapsverktyg som kan bidra till kunskapshöjning och opinionsbildning kring jämställdhetsfrågor. Med barometern skapas en grogrund för att stärka LOs position i den jämställdhetspolitiska debatten. Satsningen stärker LOs utåtriktade arbete med facklig feminism och konkretiserar samhällets könade orättvisor. Hela 2013 används för att arbeta fram ett långsiktigt hållbart koncept som kan återkomma vartannat år.
 • 13. KontaktHar du frågor om LOs jämställdhetsarbete?KontaktaUtredare, Joa Bergold Utredare, Ulrika Vedinjoa.bergold@lo.se ulrika.vedin@lo.se070 - 37 00 631 070 - 247 05 00

Related Documents