FORMAT DE VÍDEO: AVI Audio Video Interleave
CONTINGUT Presentació del format- Fabricant- Codi lliure o propietari- Com es reprodueix Característiques del form...
PRESENTACIÓ DEL FORMATAudio Video Interleave (AVI) és un format darxius que actua comcontenidor de fluxos...
PRESENTACIÓ DEL FORMAT Com es reprodueix ?Per reproduir un arxiu AVI es necessari tenir:- Un reproductor...
CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT CòdecsAVI és interpretat per un programa extern denominat còdec. És a dir, làudio i el...
CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT ChunksEls fitxers AVI es divideixen en fragments diferenciats denominats chunks.Cad...
of 6

Najem leila avi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najem leila avi

  • 1. FORMAT DE VÍDEO: AVI Audio Video Interleave
  • 2. CONTINGUT Presentació del format- Fabricant- Codi lliure o propietari- Com es reprodueix Característiques del format- Còdecs- Fluxos- Chunks
  • 3. PRESENTACIÓ DEL FORMATAudio Video Interleave (AVI) és un format darxius que actua comcontenidor de fluxos de dades dàudio i de vídeo. FabricantEl format AVI va ser definit per Microsoft per a la seva tecnologia Vídeo per a Windowsel 1992. Codi lliureEl format avi permet emmagatzemar de manera lliure simultàniament un flux de dades devídeo i diversos fluxos dàudio.
  • 4. PRESENTACIÓ DEL FORMAT Com es reprodueix ?Per reproduir un arxiu AVI es necessari tenir:- Un reproductor de vídeo que pugui interpretar el format AVI,- El còdec de vídeo per interpretar el flux de vídeo,- El còdec de àudio per interpretar el flux de àudio.Letiqueta FourCC permet trobar el còdec necessari per a identificar un flux dàudio ivídeo.
  • 5. CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT CòdecsAVI és interpretat per un programa extern denominat còdec. És a dir, làudio i el vídeocontinguts en lAVI poden estar en qualsevol format.≈ Sel considera un format contenidor. FluxosAVI admet diversos fluxos de dades dàudio: pot contenir varies bandes sonores en diferentsidiomes. És el reproductor multimèdia que decideix quin dels fluxos es té que reproduirsegons les preferències del usuari. Els fluxos s’han d’emmagatzemar de manera intercaladaperquè es puguin reproduir. Cada fragment del fitxer té prou informació com per areproduir uns pocs fotogrames juntament amb el so corresponent.
  • 6. CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT ChunksEls fitxers AVI es divideixen en fragments diferenciats denominats chunks.Cada chunk té associat un identificador denominat etiqueta FourCC. El primer chunk denomina la capçalera : descriure la informació de l’arxiu El segon chunk conté els entrellaçats de vídeo i dàudio. El tercer chunk actua com a índex per els anteriors chunks.

Related Documents