Politieke Filosofie <ul><li>Presentatie gemaakt door: </li></ul><ul><li>Walid el gacham </li></ul>
Inleiding <ul><li>Definitie van filosofie: </li></ul><ul><li>filosofie is de geschiedenis van vragen </li></ul>
INLEIDING <ul><li>Fundamentale metafysische vragen </li></ul><ul><li>God </li></ul><ul><li>Vrije wil </li></ul><ul><li>Lev...
Fundamentale metafysische vragen <ul><li>Geest </li></ul><ul><li>God </li></ul><ul><li>Vrije wil </li></ul><ul><li>Hemel <...
wereld van onze geest <ul><li>Rene Descartes </li></ul><ul><li>Ik denk,dus ik ben! </li></ul><ul><li>Solopsisme </li></ul>...
Mensbeeld <ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Antisociaal </li></ul><ul><li>Asociaal </li></ul>
<ul><li>Plato </li></ul><ul><li>Augustinus </li></ul><ul><li>Machiavelli </li></ul><ul><li>Hobbes </li></ul><ul><li>Lock <...
Plato <ul><li>Leerling van Socrates </li></ul><ul><li>Verhaal van de grot </li></ul><ul><li>Begeerte, temperament en rede ...
machaiavelli <ul><li>De heerser </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>Virtu </li></ul><ul><li>(slechte) menselijke g...
Marx <ul><li>Sociale theorie:Klassenbewust </li></ul><ul><li>Politieke theorie: Eigendom </li></ul><ul><li>Economische th...
of 10

Politke[1]

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Spiritual      Business      


Transcripts - Politke[1]

  • 1. Politieke Filosofie <ul><li>Presentatie gemaakt door: </li></ul><ul><li>Walid el gacham </li></ul>
  • 2. Inleiding <ul><li>Definitie van filosofie: </li></ul><ul><li>filosofie is de geschiedenis van vragen </li></ul>
  • 3. INLEIDING <ul><li>Fundamentale metafysische vragen </li></ul><ul><li>God </li></ul><ul><li>Vrije wil </li></ul><ul><li>Leven naar de dood </li></ul><ul><li>Hemel </li></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Onrecht </li></ul><ul><li>geest </li></ul>Taalachtergronden
  • 4. Fundamentale metafysische vragen <ul><li>Geest </li></ul><ul><li>God </li></ul><ul><li>Vrije wil </li></ul><ul><li>Hemel </li></ul><ul><li>Leven naar de dood </li></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Zin van het leven </li></ul><ul><li>Relatie hersens en geest </li></ul>
  • 5. wereld van onze geest <ul><li>Rene Descartes </li></ul><ul><li>Ik denk,dus ik ben! </li></ul><ul><li>Solopsisme </li></ul><ul><li>Scepticisme </li></ul>
  • 6. Mensbeeld <ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Antisociaal </li></ul><ul><li>Asociaal </li></ul>
  • 7. <ul><li>Plato </li></ul><ul><li>Augustinus </li></ul><ul><li>Machiavelli </li></ul><ul><li>Hobbes </li></ul><ul><li>Lock </li></ul><ul><li>Rousseau </li></ul><ul><li>marx </li></ul>Politieke filosofen
  • 8. Plato <ul><li>Leerling van Socrates </li></ul><ul><li>Verhaal van de grot </li></ul><ul><li>Begeerte, temperament en rede </li></ul>
  • 9. machaiavelli <ul><li>De heerser </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>Virtu </li></ul><ul><li>(slechte) menselijke gedrag </li></ul>
  • 10. Marx <ul><li>Sociale theorie:Klassenbewust </li></ul><ul><li>Politieke theorie: Eigendom </li></ul><ul><li>Economische theorie: arbeid </li></ul><ul><li>Vervreemding:mens van natuur </li></ul>