PROIECTUL
„Pure Water – to the Benefit of Villagers”
Prezentare la Conferința de Lansare
Locație: s. Stolniceni, raionul H...
PROIECTUL
,,Pure Water – to the Benefit of
Villagers”
a fost selectat de Comisia Europeană în calitate de
cîștigător al un...
Prioritatea și Măsura din Program
Numărul si titlul Priorității:
Prioritatea 2: „Mediu și pregătire pentru situații de
u...
Liderul și Partenerii proiectului:
Lider:
Primăria Stolniceni, raionul Hîncești, Republica Moldova;
Partener 1: Primăria...
Relevanța cu cerințele Programului
• Prin conținutul său, Proiectul este în concordanță cu Scopul
Priorității 2 al POC RO-...
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectivul General:
Contribuirea la îmbunătățirea standardelor de viață ale
populației
și
regi...
Obiectivele Specifice urmăresc:
1.
Sisteme de aprovizionare cu apă, de evacuare a apelor uzate și
de tratare a apelor rez...
Grupurile-țintă ale proiectului întrunesc:
•
(în satul Stolniceni, Republica Moldova) 2100 locuitori,
660 gospodării, 14 ...
Beneficiari indirecți ai proiectului:
De pe urma proiectului vor beneficia în sens larg:
• Autoritățile publice locale din...
Necesitățile urgente identificate
ale grupurilor-țintă:
• dezvoltarea infrastructurii pentru
managementul resurselor de ap...
Activitățile proiectului:
Ținînd cont de necesitățile grupurilorțintă și pentru realizarea obiectivelor
stabilite, au fost...
GA 1. Managementul, coordonarea
și monitorizarea proiectului
• Fondarea Structurii responsabile de gestionarea
utilitățilo...
GA II. Achizițiile publice
Va fi axat pe organizarea și desfășurarea
licitațiilor pentru achiziționarea:
echipamentelor, b...
GA III. Construcția utilităților
 Organizarea șantierului;
 Reparația unei fîntîni arteziene, instalarea
stației de pota...
GA III. Construcția utilităților
 Construcția stației de tratare a apelor
reziduale;
 Efectuarea testărilor și remediere...
GA IV. Promovarea și publicitatea
proiectului
 Organizarea Conferinței de Lansare și celei Finale a
proiectului;
 Public...
Rezultatele și produsele preconizate:
În satul Stolniceni:
• 1 fîntînă arteziană reparată, modernizată și dotată;
• 17,2 k...
Rezultatele și produsele preconizate:
În satul Ghermănești:
• extinderea sistemului existent de distribuție a
apei potabil...
Alte rezultate și produse:
•
•
•
•
•
•
1 Asociație funcțională pentru gestionarea utilităților
din s. Stolniceni creată...
Impactul transfrontalier
Întrucît proiectul este unul integrat și cuprinde toate cele 4
criterii de stabilire a cooperării...
Bugetul proiectului:
• Valoarea totală a Acțiunii –
1 252 560,00 Euro;
• Finanțarea nerambursabilă din partea
UE – 959 238...
Perioada de implementare
a proiectului
18.12.2013 – 18.10.2015
Activități realizate
sau în derulare:
1. Constituirea, organizarea activității echipelor de proiect
locale și a Comitetulu...
Activități realizate sau în
derulare
4. Susținerea primei vizite de monitorizare efectuate de
BRCT Iasi;
5. Achiziționarea...
Staff-ul Proiectului
„Pure Water – to the Benefit of
Villagers”
Vă mulțumește pentru atenție!
E-mail: primstolniceni@mail...
of 25

Prezentare proiect 1550 2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare proiect 1550 2

 • 1. PROIECTUL „Pure Water – to the Benefit of Villagers” Prezentare la Conferința de Lansare Locație: s. Stolniceni, raionul Hîncești (RM) Data: 27.02.2014 Prezentator: Valeriu BÎNZARU
 • 2. PROIECTUL ,,Pure Water – to the Benefit of Villagers” a fost selectat de Comisia Europeană în calitate de cîștigător al unui Grant, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Apelului 2 de propuneri de proiecte al Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. I s-a atribuit Codul de referință MIS-ETC 1550. Contractul de Grant a fost semnat pe data de 17.12.2013 între Primăria Stolniceni și ACM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României.
 • 3. Prioritatea și Măsura din Program Numărul si titlul Priorității: Prioritatea 2: „Mediu și pregătire pentru situații de urgență” Numărul si titlul Măsurii: Masura 2.2. „Managementul resurselor de apă și al deșeurilor”
 • 4. Liderul și Partenerii proiectului: Lider: Primăria Stolniceni, raionul Hîncești, Republica Moldova; Partener 1: Primăria Comunei Drînceni (Județul Vaslui, România); Partener 2: Consiliul Raional Hîncești (Republica Moldova); Partener 3: Consiliul Sătesc Utconosivca (Raionul Izmail, Ucraina); Partener 4: Agenția pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Euroregiunea „Dunărea de Jos” (Izmail, Ucraina).
 • 5. Relevanța cu cerințele Programului • Prin conținutul său, Proiectul este în concordanță cu Scopul Priorității 2 al POC RO-UA-MD 2007-2013, unde se subliniază că implementatorii urmează să elaboreze soluții pe termen lung pentru problemele de mediu ce persistă în aria transfrontalieră. • Totodată, Proiectul demonstrează conformitate cu Obiectivul General al Apelului 2 de propuneri de proiecte, întrucît acesta își va aduce părticica sa la ameliorarea situației economice, sociale și ecologice în întreaga arie a Programului.
 • 6. OBIECTIVELE PROIECTULUI: Obiectivul General: Contribuirea la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și regiunilor transfrontaliere facilitarea dezvoltării Raionul social-economice Hîncești, a Republica Moldova – Județul Vaslui, România – Regiunea Odessa, Ucraina.
 • 7. Obiectivele Specifice urmăresc: 1. Sisteme de aprovizionare cu apă, de evacuare a apelor uzate și de tratare a apelor reziduale construite în s. Stolniceni și sistem de aprovizionare cu apă extins în satul Ghermănești; 2. Condiții sanitaro-igienice ameliorate în localitățile-țintă; 3. Pericol redus de maladii cauzate de calitatea improprie a apei.
 • 8. Grupurile-țintă ale proiectului întrunesc: • (în satul Stolniceni, Republica Moldova) 2100 locuitori, 660 gospodării, 14 unități comerciale și ÎMM, Grădinița de copii și Gimnaziul – 334 locuri; • (în satul Ghermănesti, România) 2125 locuitori; • (în satul Utconosivca, Ucraina) 4400 locuitori.
 • 9. Beneficiari indirecți ai proiectului: De pe urma proiectului vor beneficia în sens larg: • Autoritățile publice locale din satul Stolniceni (APL); • Populația satelor învecinate; • APL de nivel raional Hîncești; • Întreaga populație, exponenții sectorului economic și social din satul Ghermănești și comuna Drânceni, România; • APL din comuna Drânceni, România, și satul Utconosivca, Ucraina.
 • 10. Necesitățile urgente identificate ale grupurilor-țintă: • dezvoltarea infrastructurii pentru managementul resurselor de apă de consum și apelor uzate; • acces sporit al populației, instituțiilor și agenților economici la sistemul centralizat de apă și de canalizare; • reducerea și prevenirea poluării mediului în aria transfrontalieră; • ameliorarea stării de sănătate a populației etc.
 • 11. Activitățile proiectului: Ținînd cont de necesitățile grupurilorțintă și pentru realizarea obiectivelor stabilite, au fost planificate mai multe Activități, încadrate în 4 Grupuri de Activități generice (GA).
 • 12. GA 1. Managementul, coordonarea și monitorizarea proiectului • Fondarea Structurii responsabile de gestionarea utilităților din s. Stolniceni; • Organizarea întrunirilor și activităților echipelor locale și celor comune ale Comitetului de Coordonare al Proiectului; • Pregătirea și prezentarea rapoartelor de progres, intermediar și final; • Activități de monitorizare incluse în planul de lucru; • Vizite de schimb de experiență între parteneri; • Activități de audit.
 • 13. GA II. Achizițiile publice Va fi axat pe organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru achiziționarea: echipamentelor, bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru implementarea adecvată a proiectului.
 • 14. GA III. Construcția utilităților  Organizarea șantierului;  Reparația unei fîntîni arteziene, instalarea stației de potabilizare a apei și construirea unui rezervor de apă;  Supervizarea tehnică a lucrărilor de construcție;  Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și conectarea consumatorilor la rețea;
 • 15. GA III. Construcția utilităților  Construcția stației de tratare a apelor reziduale;  Efectuarea testărilor și remedierea defectelor depistate;  Recepția obiectului și trecerea unităților recent construite la balanța Beneficiarului.
 • 16. GA IV. Promovarea și publicitatea proiectului  Organizarea Conferinței de Lansare și celei Finale a proiectului;  Publicarea comunicatelor de presă și buletinelor informative trimestriale despre evoluția proiectului;  Diseminarea informațiilor scrise despre utilitatea și beneficiile sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare;  Elaborarea și plasarea diverselor materiale promoționale, banerelor, panouri informative etc.
 • 17. Rezultatele și produsele preconizate: În satul Stolniceni: • 1 fîntînă arteziană reparată, modernizată și dotată; • 17,2 km de rețele de distribuție a apei și conexiuni construite; • rețele de canalizare și 1 stație de tratare a apelor reziduale construite; • 3 stații de pompare a a apelor reziduale construite; • 1 rezervor de apă potabilizată construit (300 m. c.); • 660 de gospodării individuale, principalele instituții publice și agenți economici locali conectați la rețele de apă și de canalizare; • 1 autospecială pentru vidanjare procurată.
 • 18. Rezultatele și produsele preconizate: În satul Ghermănești: • extinderea sistemului existent de distribuție a apei potabile cu aproximativ 40 %, acoperind aproape toate străzile localității. În satul Utconosivca: • un Studiu de Fezabilitate pentru construcția sistemului de aprovizionare cu apă elaborat și care poate fi pus în aplicare în eventualitatea demarării unui proiect similar în localitatea dată .
 • 19. Alte rezultate și produse: • • • • • • 1 Asociație funcțională pentru gestionarea utilităților din s. Stolniceni creată; 6 întruniri trimestriale ale Comitetului de Coordonare al Proiectului organizate și desfășurate; 4 rapoarte de progres, 1 raport intermediar și 1 final (agregate), atît narative, cît și financiare întocmite; 6 vizite de schimb de experiență întreprinse; 6 buletine informative trimestriale publicate; 5 banere și alte materiale promoționale elaborate și plasate în locuri vizibile.
 • 20. Impactul transfrontalier Întrucît proiectul este unul integrat și cuprinde toate cele 4 criterii de stabilire a cooperării eficiente, se prevede că acesta va poseda un impact transfrontalier considerabil grație:  unei cooperări și comunicări intense între partenerii internaționali;  înfăptuirii în comun a obiectivelor și activităților de proiect stipulate;  realizării vizitelor de studiu și schimb de experiență;  promovării și preluării bunelor practici în domeniul apei și sanitației.
 • 21. Bugetul proiectului: • Valoarea totală a Acțiunii – 1 252 560,00 Euro; • Finanțarea nerambursabilă din partea UE – 959 238,85 Euro; • Contribuția proprie asigurată de toți Partenerii – 293 321,15 Euro.
 • 22. Perioada de implementare a proiectului 18.12.2013 – 18.10.2015
 • 23. Activități realizate sau în derulare: 1. Constituirea, organizarea activității echipelor de proiect locale și a Comitetului Coordonator al Proiectului (CCP); 2. Desfășurarea ședințelor de lucru lunare ale echipelor și a primei ședințe trimestriale a CCP; 3. Transferul părților cuvenite din prima tranșă a prefinanțării către Parteneri;
 • 24. Activități realizate sau în derulare 4. Susținerea primei vizite de monitorizare efectuate de BRCT Iasi; 5. Achiziționarea echipamentelor, bunurilor, serviciilor, conform Planului de achiziții stabilit; 6. Pregătirea materialelor pentru dosarul de licitație privind achiziționarea Lucrărilor la apeductul și sistemul de canalizare Stolniceni; publicarea anunțurilor pentru doritorii de a participa la aceste licitații; 7. Publicarea comunicatelor informative și pregătirea pentru Conferința de Lansare a proiectului.
 • 25. Staff-ul Proiectului „Pure Water – to the Benefit of Villagers” Vă mulțumește pentru atenție! E-mail: primstolniceni@mail.md; purewaterproject@rambler.ru Tel./fax: +373 269 55 2 36

Related Documents