06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
...
of 3

Narrativa interactiva - Pac3 - Lidia Bria

La tercera pràctica d'avaluació continua de Narrativa Interactiva. www.elsmeusapunts.es
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narrativa interactiva - Pac3 - Lidia Bria

  • 1. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ANÀLISI D’UNA NARRACIÓ INTERACTIVA Presentació Aquesta activitat de l’Avaluació Continuada consisteix a fer una anàlisi de la narració interactiva: http://hollowdocumentary.com/ El valor en la qualificació d'Avaluació Continuada (AC) és d'un 40%. Competències Generals del Grau Multimèdia: ● Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional. ● Capacitat de concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiats. Competències de l'assignatura Narrativa Interactiva: ● Capacitat per a la conceptualització comunicativa d'un producte multimèdia. ● Coneixement de la retòrica i capacitat de redacció textual per a diferents suports. ● Domini dels llenguatges que intervenen en la multimèdia. Objectius L'objectiu d'aquesta activitat és posar en pràctica els coneixements adquirits sobre el guió interactiu, la creació de contingut navegable i l'estructura de la informació. Descripció de l'activitat a realitzar 1.LA HISTÒRIA (1 full màxim) Descriure la història que s’explica en la narració. Es tracta de respondre a aquestes qüestions: Hi ha una història? Quin és el plantejament i com es desenvolupa? Es basa en una estructura tradicional? Qui és el protagonista? Quins recursos narratius es fan servir? 1
  • 2. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2. LA INTERACTIVITAT (1 full màxim) Analitzar i valorar, a partir dels conceptes estudiats, el nivell d'interactivitat que ofereix la narració interactiva els mecanismes i recursos que s'han fet servir. Es a dir: descriure com s'estableix la comunicació entre el documental i l'usuari, quins són els elements visuals, gràfics, etc. que vehiculen aquesta comunicació, quines metàfores es construeixen i com s'utilitzen els diferents llenguatges (text, so o imatge). 3. LA NAVEGACIÓ (3 fulls màxim) Heu d'analitzar i descriure breument la navegació del documental i representar la seva estructura en un diagrama de fluxos. Recursos Bàsics ● Unitats 5 i 6 (mòduls 5 i 6 del material de Narrativa Interactiva). Complementaris ● Exemples d’anàlisi d’interactius al bloc de l'assignatura Criteris de valoració 1. Ajust als requeriments de l'enunciat (1 punt). ○ Hi ha tots els apartats proposats. ○ El document es presenta de forma estructurada. ○ La presentació és neta, clara i creativa. 2. Escriptura fluida i correcta (1 punt). ○ Ben escrit i de fàcil lectura. ○ Bon ús d’adjectius i verbs. ○ Sense faltes d’ortografia o de construcció gramatical. 3. Descripció de l’interactiu. (2 punts). ○ Classificació del tipus de producte del que es tracta. ○ Establiment raonat del public objectiu al que s’adreça. 2
  • 3. 06.515 · Narrativa Interactiva · PAC 3 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 4. Anàlisi de la narració. (2 punts). ○ Descripció del relat que proposa l’interactiu. ○ Argumentació sobre l’estructura dramàtica i narrativa. ○ Descripció dels recursos narratius emprats. 5. Anàlisi dels elements de la interactivitat. (2 punts). ○ Anàlisi exhaustiu i coherent dels recursos interactius que s’utilitzen. ○ Descripció del tipus i nivell d’interactivitat. 6. Anàlisi de la navegació del l’interactiu. (2 punts). ○ Anàlisi dels diferents models de organització. ○ Diagrama de fluxos de les parts indicades en aquest enunciat. Format i data de lliurament Entregar un únic arxiu en la secció ENTREGA I REGISTRE D'AC. Els arxius han de dur el nom: PAC3_Cognom_Nom.pdf Data de lliurament: 5 de desembre de 2013. Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita. 3