06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
A...
06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
C...
06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
R...
06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia
Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació
N...
of 4

Narrativa interactiva - Pac1 - Lidia Bria

La primera pràctica d'avaluació continua de Narrativa Interactiva. www.elsmeusapunts.es
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narrativa interactiva - Pac1 - Lidia Bria

  • 1. 06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ANÀLISI EN GRUP D'UNA PEL·LÍCULA Presentació Aquesta és la primera activitat de l'Avaluació Continuada (AC).Es tracta del visionat i anàlisi de l'estructura d'un llargmetratge. L'activitat es realitzarà en grups i el seu valor en la qualificació final de l'AC serà d'un 20%. Competències Generals del Grau Multimèdia: • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional. • Capacitat per innovar i generar noves idees. Competències de l'assignatura Narrativa Interactiva: • Coneixement de la retòrica i capacitat de redacció textual per a diferents suports • Capacitat d'elaborar i relacionar idees dins el procés creatiu Objectius L'objectiu de l'anàlisi de l'estructura d'una pel·lícula de llarga durada és identificar els patrons narratius que la fan possible, com si fossin els fonaments d'un edifici que té la forma d'un relat audiovisual. Es tracta de familiaritzar-se amb els conceptes bàsics del guió cinematogràfic per després poder-los aplicar a altre tipus d'històries i formats. Saber treballar en equip és l'altre objectiu d'aquesta activitat. En molts sectors professionals, i especialment en el món dels mitjans de comunicació digitals, el treball en grup és clau per a l'èxit d'un producte en el mercat. Descripció de la PAC a realitzar La pel·lícula que heu d'analitzar és SEARCHING FOR SUGAR MAN. Es tracta d’un documental sobre el músic Sixto Rodríguez i la seva extraordinària biografia. És bàsic veure el film (o tornar-lo a veure) per realitzar l'activitat, inclús més d'una vegada si és necessari. El consultor distribuirà els estudiants en grups de 5 o 6 participants. Cada grup tindrà assignada una carpeta al Fòrum on durà a terme l'activitat i publicarà les seves conclusions. També es poden utilitzar, de forma opcional, eines externes al campus per desenvolupar la discussió, recordant que caldrà justificar després les decisions preses per l'equip i que el lliurament s'haurà de fer al Fòrum i al RAC. És important la participació i l'opinió de tothom. Es valorarà molt la participació, la discussió i l'argumentació, junt amb la cerca de material o fonts complementàries, bibliografia, etc. Fent les citacions corresponents i de forma correcta. 1
  • 2. 06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Cadascun dels grups ha de presentar un únic document d'anàlisi que han d'incloure els següents apartats: 1. ELS PERSONATGES • Qui és el protagonista? Quin és el seu conflicte? I el seu objectiu? • Descriure breument l'arc de transformació dels personatges principals. 2. ELS PUNTS DE GIR • Determinar quins són els dos punts de gir principals de la pel·lícula i argumentar-los a partir dels conceptes donats al temari. • En quina situació es troba el protagonista respecte del seu objectiu en el segon punt de gir de la pel·lícula? 3. ELS ACTES • Determinar els actes de la pel·lícula i argumentar-los a partir dels conceptes donats al temari. • En el primer acte, quin és l'esdeveniment detonant o «ganxo» de la història? • En quin moment es produeix el clímax de la pel·lícula? 4. LES SEQÜÈNCIES • Definir el concepte de seqüència en relació a l'estructura narrativa d’aquest film. • Determinar i enumerar les seqüències de la pel·lícula, descrivint com fan progressar l'acció cadascuna d'elles. 5. SINOPSI • Redactar una breu sinopsi (un full) de la pel·lícula. Recordeu que ha de ser redactada de manera clara i concreta, ha de centrar-se en el personatge o personatges principals i descriure els fets clau de la història (tota la història: plantejament, nus i conclusió). 6. VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP • Explicar els mètodes de treball que heu utilitzat, com us heu organitzat. • Descriure les opinions que hi ha hagut entre els diversos integrants del grup abans d'arribar a un acord. Quins són els punts en què us ha costat més posar-vos d'acord? Feu una valoració de l'activitat. Lliurades les conclusions, el consultor publicarà un document amb una solució de l'exercici, una proposta de divisió en seqüències i una breu anàlisi de l'estructura de la història. A partir d'aquest moment, iniciarem un debat on plantejarem dubtes i comentarem l'experiència. 2
  • 3. 06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Recursos Bàsics • Unitats de l'assignatura: 1, 2 i 3. Complementaris • Bibliografia ressenyada en el Pla Docent. • Dades generals del film: http://www.imdb.com/title/tt2125608 http://ca.wikipedia.org/wiki/Sixto_Diaz_Rodr%C3%ADguez#Searching_for_Sugar_Man http://en.wikipedia.org/wiki/Searching_for_Sugar_Man Criteris de valoració 1. Ajust als requeriments de l'enunciat i ús correcte de referències i fonts (1 punt). 2. Comunicació i expressió escrita fluida i capacitat de síntesi (1 punt). 3. Descripció del protagonista, el seu conflicte i objectiu i els arcs de transformació dels personatges principals (1 punt). 4. Detecció i argumentació dels punts de gir de la trama principal (1 punt). 5. Detecció i argumentació dels actes, ganxo i clímax de la història (2 punts). 6. Detecció i argumentació de les seqüències (2 punts). 7. Redacció de la sinopsi (1 punt). 8. Participació i coordinació en el treball de grup (1 punt). Format i data de lliurament • Cada grup haurà d'enviar les seves conclusions al consultor en format PDF. Cada estudiant individualment lliurarà també el document en el seu Registre d'Avaluació Continuada (RAC). • Els arxius han de dur el nom: PAC1_grup#.PDF • Incloure a la primera pàgina el nom dels estudiants que hi participen. DATA DE LLIURAMENT Lliurar el document fins el dia 20 d’octubre de 2013. 3
  • 4. 06.515 · Narrativa interactiva · PAC1 · 2013-14 · Grau de Multimèdia Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita. 4