Co to jest nowotwór i jak
rozwija się w organizmie?
Przyczyny rozwoju chorób
nowotworowych
Dr n. med. Krzysztof Krupka
Spe...
Zwalczać jedynie sam nowotwór,
to tak jakby chcieć bezpośrednio
likwidować pioruny z jasnego
nieba, zamiast budować
piorun...
Klasyczne ujęcie
choroby nowotworowej
Statystyki Nowotworów
W mln W tyś.
Świat Polska
Źródło :
WHO 2003 Centrum Onkologii W-wa 2010
Definicja
Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający
niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony,
ni...
Podział nowotworów
 niezłośliwe - zachowują strukturę tkanki z
której się wywodzą, łagodne
 o granicznej złośliwości (pó...
Patogeneza
 Mutacja (onkogeny - odblokowane
protoonkogeny, antyonkogeny, geny mutatorowe
- p53, brak naprawy i apoptozy) ...
Zaburzenia komórkowe
- nowotwory złośliwe
 zmiany wielkości komórki
 zmiany kształtu komórki
 zmiany kształtu i wielkoś...
Czynniki ryzyka - rakotwórcze
Zewnątrzpochodne
Wewnątrzpochodne
Czynniki zewnątrzpochodne -
dietetyczne
 ogólna ilość przyjmowanych kalorii [energii]
 skład pożywienia [proporcje B-T-W...
Czynniki zewnątrzpochodne -
dietetyczne
 nitrozaminy - związki azotynów z białkami
 benzopiren - powstaje przy wędzeniu,...
Czynniki zewnątrzpochodne
 Tytoń, Azbest,alkohol
 Opakowania z tworzyw sztucznych - chlorek
winylu, akrylnitryt
 Czynni...
Czynniki wewnątrzpochodne
 Hormonalne - raki endometrium, piersi, szyjki
macicy, wątroby, prostaty
 genetyczne - mutacja...
Energetyczne ujęcie
choroby nowotworowej
Zasady termodynamiki
 I zasada — suma ilości ciepła pobranej
przez układ (od otoczenia) i pracy
wykonanej nad układem (pr...
Entropia
 Entropia – miara stanu uporządkowania
układu
 Entropia wzrasta w każdym samorzutnym
procesie przemiany termody...
II zasada termodynamiki wg
prof.Ilya Prigogine
 Laureat nagrody Nobla Ilya Prigogine stwierdził, że w realnym
świecie ato...
Zmiany entropii organizmu człowieka
w różnych stanach chorobowych
Rak a stany dyspatogenne
Rak organizuje się jako alternatywa śmierci układu
biologicznego, który osiągnął stan dysypatogen...
Rak a stany dyspatogenne a zmiany
regulacyjne
 Stan rozproszenia stan dyspatywny
możemy określić
 Stan określanej regula...
Rak a stany dyspatogenne a zmiany
regulacyjne
Stan uporządkowania jako analogia układu
dynamicznego w biofizyce
-zbiór odd...
Porównanie entropii
komórki zdrowej komórki nowotworowej
Poziomy wzrostu nowotworu
1. Poziom energetyczny
2. Poziom psychiki
3. Poziom struktury ciała
Poziom energetyczny
 Energia jest siłą dynamiczną, która krąży w organizmie
nieprzerwanym strumieniem
 Każdy organizm posiadam swój własny r...
Nowotwór a wibracja
 Mikrotubule - wypływaja na ruch całej
komórki
MHz -GHz
Podział komórki i rola mikrotubuli
Porównanie energetyki
komórki zdrowej i komórki
nowotworowej
Spójny rytm komórek Chaotyczny rytm komórek
Badanie Heidelberskie nad rakiem
0
2
4
6
8
10
12
14
0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
grupa kontrolna grupa z nowotworem
Jak powstają przerzuty ?
Nowotwór np. prostaty jako
atraktor
Kości
Płuca
Mózg
Wątroba
Poziom psychiki
 Brak spójnego rytmu życia
 Określone przekonania życiowe np.
Rak żołądka- Nadmierny ciężar, nadmiar
obowiązków
Białaczk...
Poziom struktury ciała
Wzrost nowotworu wg Collinsa
 Zmiany biochemiczne [zaburzenia pH, nadmiar
metabolitów itd.]
 Zamiany morfologiczne [aktywacja onkogenów,
nieprawidłow...
DZIĘKUJĘ
Prezentacja nowotwory
of 36

Prezentacja nowotwory

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentacja nowotwory

 • 1. Co to jest nowotwór i jak rozwija się w organizmie? Przyczyny rozwoju chorób nowotworowych Dr n. med. Krzysztof Krupka Specjalista chorób wewnętrznych, neurologii i rehabilitacji
 • 2. Zwalczać jedynie sam nowotwór, to tak jakby chcieć bezpośrednio likwidować pioruny z jasnego nieba, zamiast budować piorunochrony w odpowiednich miejscach ich prawdopodobnego uderzenia.
 • 3. Klasyczne ujęcie choroby nowotworowej
 • 4. Statystyki Nowotworów W mln W tyś. Świat Polska Źródło : WHO 2003 Centrum Onkologii W-wa 2010
 • 5. Definicja Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowy ich zróżnicowaniem co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organizmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci.
 • 6. Podział nowotworów  niezłośliwe - zachowują strukturę tkanki z której się wywodzą, łagodne  o granicznej złośliwości (półzłośliwe, o miejscowej złośliwości)  złośliwe - raki (tkanka nabłonkowa - ektoderma i endoderma), mięsaki i chłoniaki- mezoderma, inne nowotwory - niezróżnicowane, aplastyczne
 • 7. Patogeneza  Mutacja (onkogeny - odblokowane protoonkogeny, antyonkogeny, geny mutatorowe - p53, brak naprawy i apoptozy) – komórka macierzysta nowotworu - to komórki które mają zdolności do samoodnawiania, natomiast pozostałe komórki nowotworowe jeśli nie są zastępowane przez nowe – wymierają.  inicjacja nowotworowa - pojawia się onkogen  promocja nowotworowa - inaktywacja antyonkogenu  konwersja do zmutowanej komórki nowotworowej  progresja nowotworowa - naciekanie i przerzutowanie
 • 8. Zaburzenia komórkowe - nowotwory złośliwe  zmiany wielkości komórki  zmiany kształtu komórki  zmiany kształtu i wielkości jądra komórki  zmiany barwliwości komórki i jej składników  częste figury podziału
 • 9. Czynniki ryzyka - rakotwórcze Zewnątrzpochodne Wewnątrzpochodne
 • 10. Czynniki zewnątrzpochodne - dietetyczne  ogólna ilość przyjmowanych kalorii [energii]  skład pożywienia [proporcje B-T-W]  skażenie wody i żywności  nieprawidłowe przechowywanie żywności  nieprawidłowe przygotowywanie żywności  żywność GMO ?
 • 11. Czynniki zewnątrzpochodne - dietetyczne  nitrozaminy - związki azotynów z białkami  benzopiren - powstaje przy wędzeniu, grilowaniu, smażeniu, pieczeniu, występuje na roślinach rosnących w okolicy dróg  pestycydy  konserwanty  barwniki  aflatoksyna - spleśniałe orzeszki ziemne, orzechy, zboża, kukurydza  kwas arystocholowy  metale ciężkie - ołów, arsen, nikiel, kadm, tal, chrom, beryl  związki aromatyczne - antraceny, zw. Smołowate, sadze,  sacharyna i cyklamat
 • 12. Czynniki zewnątrzpochodne  Tytoń, Azbest,alkohol  Opakowania z tworzyw sztucznych - chlorek winylu, akrylnitryt  Czynniki fizyczne[ smog elektromagnetyczny] – RTG, NMR ,promieniowanie jonizujące, IR, pola elektrmagnetyczne  Czynniki biologiczne - HCV, HBV, HPV, HSV II, Helicobacter pylori, Wirus Epstein-Barra, Schistosoma haematobium i inne  Leki - hormony, cytostatyki, p.bólowe, antybiotyki, tarczycowe, nasenne i uspokajające
 • 13. Czynniki wewnątrzpochodne  Hormonalne - raki endometrium, piersi, szyjki macicy, wątroby, prostaty  genetyczne - mutacja genu BRCA1 i BRCA2 - rak piersi i jajnika, mutacja genu APC i HNPCC - rak jelita grubego, mutacja genu RB - siatkówczak, mutacja genu p53 - rak piersi, mięsak, glejak  konstytucyjne - otyli - rak endometrium, jelita grubego, prostaty  zachowania seksualne i prokreacyjne - wczesne rozpoczęcie życia płciowego i wielu partnetów - rak szyjki macicy, pochwy, sromu; późna ciąża - rak sutka i jajnika; bezdzietność - rak sutka, endometrium, jajnika
 • 14. Energetyczne ujęcie choroby nowotworowej
 • 15. Zasady termodynamiki  I zasada — suma ilości ciepła pobranej przez układ (od otoczenia) i pracy wykonanej nad układem (przez otoczenie) jest równa przyrostowi jego energii wewnętrznej;  II zasada — niemożliwy jest proces, w którym ilość ciepła pobrana przez układ byłaby całkowicie zamieniona na pracę;  III zasada — entropia układu zbliża się do zera, gdy jego temperatura zbliża się do zera bezwzględnego; 
 • 16. Entropia  Entropia – miara stanu uporządkowania układu  Entropia wzrasta w każdym samorzutnym procesie przemiany termodynamicznej tzn. wzrost entropii jest tak samo jednokierunkowy jak upływ czasu –tzw termodynamiczna strzałka czasu  Entropia układu zwiększa się, gdy do ciała dopływa energia cieplna i zmniejsza się, gdy energia jest oddawana przez ciało.
 • 17. II zasada termodynamiki wg prof.Ilya Prigogine  Laureat nagrody Nobla Ilya Prigogine stwierdził, że w realnym świecie atomy i cząsteczki prawie nigdy nie są pozostawione same sobie, albowiem wszystko oddziałuje na siebie wzajemnie.  Organizmy żywe – (układy termodynamicznie otwarte) – wymieniając materię i energię z otoczeniem mogą częściowo odwrócić proces dążenia ku wzrostowi entropii.  W naturze występują obok siebie procesy zmierzające w kierunku chaosu, jak i procesy przeciwne – spontanicznego wzrostu i samoporządkowania np. wzrost roślin i drzew oraz struktury samoorganizujące się np. komórki, huragany, laser.  Procesy uporządkowane i chaotyczne są ze sobą nierozerwalnie połączone, np. wzrost kontra rozkład, życie kontra śmierć
 • 18. Zmiany entropii organizmu człowieka w różnych stanach chorobowych
 • 19. Rak a stany dyspatogenne Rak organizuje się jako alternatywa śmierci układu biologicznego, który osiągnął stan dysypatogenny. Ten stan nie jest jeszcze nowotworem. Odpowiada punktowi bifurkacyjnemu na gałęzi termodynamicznej Oznacza to że taki stan może:  powrócić do stanu równowagi pierwotnej,  ulec zniszczeniu, czyli ponieść śmierć,  przekształcić się w strukturę dysypatywną, czyli rozpocząć nową gałąź termodynamiczną.
 • 20. Rak a stany dyspatogenne a zmiany regulacyjne  Stan rozproszenia stan dyspatywny możemy określić  Stan określanej regulacji Stan mniej lub bardziej uporządkowany  Stan sztywności regulacyjnej Stan nieuporządkowania.
 • 21. Rak a stany dyspatogenne a zmiany regulacyjne Stan uporządkowania jako analogia układu dynamicznego w biofizyce -zbiór oddziałujących na siebie punktów [komórek] gdzie istnieją wzajemne relacje, co odpowiada zbiorowi uporządkowanemu np. komórkom zdrowym -zbiór, którego każdy punkt [komórka nowotworowa] zachowuje się niezależnie od pozostałych, co odpowiada zbiorowi nieuporządkowanemu np.komórkom nowotworowym
 • 22. Porównanie entropii komórki zdrowej komórki nowotworowej
 • 23. Poziomy wzrostu nowotworu 1. Poziom energetyczny 2. Poziom psychiki 3. Poziom struktury ciała
 • 24. Poziom energetyczny
 • 25.  Energia jest siłą dynamiczną, która krąży w organizmie nieprzerwanym strumieniem  Każdy organizm posiadam swój własny rytm[wzór] energetyczny  Bez energii wszelkie procesy kojarzące się ze słowem życie, takie jak oddychanie, mówienie, spanie, jedzenie czy też myślenie, czytanie lub słyszenie, byłyby niemożliwe. BLOKADA ENERGI stan wzrostu nieuprządkowania Rak na poziomie energetycznym
 • 26. Nowotwór a wibracja  Mikrotubule - wypływaja na ruch całej komórki MHz -GHz Podział komórki i rola mikrotubuli
 • 27. Porównanie energetyki komórki zdrowej i komórki nowotworowej Spójny rytm komórek Chaotyczny rytm komórek
 • 28. Badanie Heidelberskie nad rakiem 0 2 4 6 8 10 12 14 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 grupa kontrolna grupa z nowotworem
 • 29. Jak powstają przerzuty ? Nowotwór np. prostaty jako atraktor Kości Płuca Mózg Wątroba
 • 30. Poziom psychiki
 • 31.  Brak spójnego rytmu życia  Określone przekonania życiowe np. Rak żołądka- Nadmierny ciężar, nadmiar obowiązków Białaczki - Stłumienie miłości i radości życia Rak piersi- Konflikt w braniu i dawaniu  Brak równowagi emocjonalnej  Brak równowagi w ciele fizycznym  Nowotwór
 • 32. Poziom struktury ciała
 • 33. Wzrost nowotworu wg Collinsa
 • 34.  Zmiany biochemiczne [zaburzenia pH, nadmiar metabolitów itd.]  Zamiany morfologiczne [aktywacja onkogenów, nieprawidłowe podziały itd.]  Zamiany komórek i tkanek [nieprawidłowe podziały itd.]  Zamiany narządów [zaburzenia angiogenezy]  Zamiany podsystemów [zaburzenia hormonalne, nerwowe itd.]  Śmierć fizyczna
 • 35. DZIĘKUJĘ

Related Documents