CAN THIỆP CHÍNH SÁCH CỦA
CHÍNH PHỦ VÀ TỶ GIÁ
Nhóm UNIQUE
Can thiệp tỷ giá của
Chính phủ
Can thiệp chính sách của
Chính phủ
Can thiệp bằng công cụ tỷ giá
CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH...
Hành vi can thiệp theo mục tiêu chính sách kinh tế của
Chính phủ
CAN THIỆP CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
Tùy thuộc
lựa chọn
Mô ...
Mô hình Kinh tế
Thị trường tự do
(laissez faire)
• Thị trường tự điều tiết
hoàn toàn
• Không có sự can thiệp
của Chính Phủ...
LỰA CHỌN VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ
ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
1
Duy trì môi
trường kinh
tế ổn định
2
Chủ động
can thiệp
kinh tế theo
...
MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
CÂN BẰNG ĐỐI NỘI
CÂN BẰNG
ĐỐI NGOẠI
Tăng trưởng
(Sản lượng)
Ổn định
(Lạm phát)
Toàn dụng
(Nhân lực) KA...
ĐỐI NỘI ĐỐI NGOẠI
Chính sách
tiền tệ
Chính sách tài
khóa
Can thiệp tỷ
giá
Chính sách
thương mại
Kiểm soát
dòng vốn
•Tác độ...
LOGOwww.themegallery.com
CAN THIỆP BẰNG CÔNG
CỤ TỶ GIÁ
LOGO
CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ
Hành vi can thiệp theo mục tiêu chính sách kinh tế
của chính phủ thông qua điều chỉnh...
LOGO
CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ
Các mục tiêu can thiệp của chính phủ:
Duy trì môi trường kinh tế ổn định
Cân bằng ngo...
LOGO
Định hướng can thiệp tỷ giá
Nâng giá nội tệ
(Revaluation)
Phá giá nội tệ
(Devaluation)
Quốc tế hoá
nội tệ
(Internatio...
LOGO
CAN THIỆP BẰNG CÔNG CỤ TỶ GIÁ
Can thiệp gián
tiếp:
Bao gồm các công
cụ lãi suất như lãi
xuất chiết khấu,
thuế quan, h...
LOGO
Khi NHTW can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối mà
không điều chỉnh sự thay đổi trong mức cung tiền gọi là can...
LOGO
CAN THIỆP GIÁN TIẾP
Can thiệp gián tiếp thông
qua các chính sách của chính
phủ
Can thiệp gián tiếp thông
qua các hà...
LOGO
THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
NHTW có thể can thiệp trực tiếp đến giá trị của
một đồng nội tệ một cách gián...
LOGO
THÔNG QUA CÁC HÀNG RÀO CỦA CHÍNH PHỦ
Thông qua biện pháp can thiệp này, chính phủ cũng
có thể tác động gián tiếp đến...
LOGO
CAN THIỆP TỶ GIÁ “KHỬ HIỆU ỨNG PHỤ”
Can thiệp tỷ giá và tổng
cung nội tệ
Cung ngoại tệ = cầu nội tệ
Cầu ngoại tệ = cu...
I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA
Khái niệm:
-Tập hợp quy tắc và thể chế của một quốc gia nhằm xác định tỷ
giá giữa nội tệ với...
I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA
Mức độ kiểm soát tỷ giá:
EXCHANGE
RATE
REGIME
CONTROLYES NO
+Intermediaring ER
+Soft pegging...
I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA
Định hướng can thiệp tỷ giá
-Chống /giảm sốc cho nền kinh tế
-Công cụ phục vụ mục tiêu chính...
II. PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
Chế độ tỷ giá cố
định cứng
(Hard peg)
Chế độ tỷ giá cố
định mềm
(Soft peg)
Chế độ tỷ giá
trung...
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
Chế độ Tỷ giá cố định cứng ( hard peg)
-Tỷ giá được giữ cố định hoặc chỉ dao động trong mộ...
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
Chế độ tỷ giá cố định mềm ( Soft peg)
-Chính phủ và thị trường cạnh tranh giành thị trường...
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
Ưu điểm Nhược điểm
+Độ tin cậy của chế độ tỷ giá quyết
định tính ổn định hệ thống
+Dễ theo...
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
Chế độ tỷ giá trung gian:
- Chính phủ có thể can thiệp tỷ giá nhưng không có lộ trình mục ...
Chế độ Tỷ giá thả nổi tự do:
-Tỷ giá do thị trường quyết định, mọi can thiệp trên thị trường hối đoái chính thức đều
nhằm ...
PHỤ LỤC
1) laissez faire: mô hình kinh tế thị trường tự do
2) mixed economy: mô hình kinh tế hỗn hợp
3) KA (KFA): Capital ...
PHỤ LỤC
5) Exchange rate
6) Control
7) Soft pegging
8) Hard pegging
9) Free Floating
10) Currency Board
11) Dollarization
...
Policy tygia
of 29

Policy tygia

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Policy tygia

 • 1. CAN THIỆP CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỶ GIÁ Nhóm UNIQUE
 • 2. Can thiệp tỷ giá của Chính phủ Can thiệp chính sách của Chính phủ Can thiệp bằng công cụ tỷ giá CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ
 • 3. Hành vi can thiệp theo mục tiêu chính sách kinh tế của Chính phủ CAN THIỆP CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ Tùy thuộc lựa chọn Mô hình kinh tế quốc gia Vai trò Chính phủ
 • 4. Mô hình Kinh tế Thị trường tự do (laissez faire) • Thị trường tự điều tiết hoàn toàn • Không có sự can thiệp của Chính Phủ • Nhược điểm: thực tế không phải lúc nào thị trường cũng hiệu quả =>Cần có sự can thiệp từ Chính Phủ Mô hình Kinh tế hỗn hợp (mixed economy) • Kết hợp giữa tự do thị trường và sự chủ động của Nhà nước • Chính phủ vận hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trường • Hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng mô hình này LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH TẾ QUỐC GIA
 • 5. LỰA CHỌN VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1 Duy trì môi trường kinh tế ổn định 2 Chủ động can thiệp kinh tế theo định hướng chiến lược
 • 6. MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH CÂN BẰNG ĐỐI NỘI CÂN BẰNG ĐỐI NGOẠI Tăng trưởng (Sản lượng) Ổn định (Lạm phát) Toàn dụng (Nhân lực) KA CA Ms BOP Chính sách tiền tệ Chính sách tài khóa Chính sách thương mại Kiểm soát dòng vốn Can thiệp tỷ giá
 • 7. ĐỐI NỘI ĐỐI NGOẠI Chính sách tiền tệ Chính sách tài khóa Can thiệp tỷ giá Chính sách thương mại Kiểm soát dòng vốn •Tác động đến nền kinh tế thông qua chi tiêu của Chính phủ và thuế. •Mở rộng: tăng chi tiêu Chính phủ, giảm thuế. •Thu hẹp: ngược lại. •Tác động đến nền kinh tế thông qua kiểm soát cung tiền và lãi suất. •Mở rộng: tăng cung tiền, giảm lãi suất. •Thu hẹp: ngược lại •Hành vi can thiệp theo mục tiêu chính sách kinh tế của Chính phủ thông qua điều chỉnh tỷ giá •Dùng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế của một nước. •Công cụ chủ yếu: thuế quan, hạn ngạch thương mại, các rào cản kỹ thuật … •Tác động đến dòng vốn nước ngoài chảy vào và chảy ra một quốc gia •Gồm kiểm soát vốn trực tiếp và kiểm soát vốn gián tiếp Khung chính sách kinh tế của Chính phủ
 • 8. LOGOwww.themegallery.com CAN THIỆP BẰNG CÔNG CỤ TỶ GIÁ
 • 9. LOGO CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ Hành vi can thiệp theo mục tiêu chính sách kinh tế của chính phủ thông qua điều chỉnh tỷ giá dựa trên kết quả tính toán tỷ giá thực, chủ yếu dựa trên cán cân thanh toán quốc gia và đảm bảo mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đưa ra mức lãi suất thích hợp đối với tiền gửi ngoại tệ theo hướng có lợi cho người gửi VND, qua đó đã hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự trữ ngoại hối quốc gia.
 • 10. LOGO CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ Các mục tiêu can thiệp của chính phủ: Duy trì môi trường kinh tế ổn định Cân bằng ngoại hối( điều chỉnh BOP) Chủ động theo định hướng chiến lược
 • 11. LOGO Định hướng can thiệp tỷ giá Nâng giá nội tệ (Revaluation) Phá giá nội tệ (Devaluation) Quốc tế hoá nội tệ (Internationaliz ation) CAN THIỆP TỶ GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ
 • 12. LOGO CAN THIỆP BẰNG CÔNG CỤ TỶ GIÁ Can thiệp gián tiếp: Bao gồm các công cụ lãi suất như lãi xuất chiết khấu, thuế quan, hạn ngạch, giá cả Nhóm công cụ Can thiệp trực tiếp: Là việc các chính phủ dùng nội tệ để mua hoặc bán đồng ngoại tệ nhằm gây áp lực nhằm ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.
 • 13. LOGO Khi NHTW can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối mà không điều chỉnh sự thay đổi trong mức cung tiền gọi là can thiệp không vô hiệu hóa. Với lại can thiệp này sẽ làm tăng lượng cung tiền trong nền kinh tế và làm tăng lạm phát. Ngược lại, khi NHTW áp dụng đồng thời các giao dịch trong thị trường ngoại hối và hoạt động trện thị trường mở nhằm làm không thay đổi trong mức cung tiền tệ gọi là can thiệp vô hiệu hóa. Ví dụ:Tại Việt Nam, trong thời gian qua đứng trước lượng tiền 9 tỷ USD từ ngoài đổ vào và để duy trì tỷ giá theo mục tiêu, NHTW đã tung ra 140000 tỷ để mua ngoại tệ cùng với phương tiện tín phiếu ngân hàng (bắt buộc mua) để hút tiền vào. CAN THIỆP TRỰC TIẾP
 • 14. LOGO CAN THIỆP GIÁN TIẾP Can thiệp gián tiếp thông qua các chính sách của chính phủ Can thiệp gián tiếp thông qua các hàng rào của chính phủ
 • 15. LOGO THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ NHTW có thể can thiệp trực tiếp đến giá trị của một đồng nội tệ một cách gián tiếp bằng cách tác động đến các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Bằng công cụ lãi suất, chính phủ có thể hạ thấp lãi suất nôi tệ để làm nản lòng các nhà đầu tư vào chứng khoán trong nước và tạo áp lực giảm giá đồng nội tệ
 • 16. LOGO THÔNG QUA CÁC HÀNG RÀO CỦA CHÍNH PHỦ Thông qua biện pháp can thiệp này, chính phủ cũng có thể tác động gián tiếp đến tỷ giá hối đoái bằng cách áp đặt các hàng rào đối với tài chính và mậu dịch quốc tế. Với mục đích tăng giá đồng nội tệ, chính phủ có thể tăng thuế nhập khẩu nhằm làm giảm hoạt động nhập khẩu, và nhu cầu đồng ngoại tệ sẽm giảm theo. Tuy nhiên, việc làm này có thể tạo ra khó khăn cho những nước có quan hệ ngoại thương, và từ đó có thể sẽ nhận lấy sự trả đủa từ các quốc gia này hoặc vi phạm các cam kết trong quá trình hội nhập.
 • 17. LOGO CAN THIỆP TỶ GIÁ “KHỬ HIỆU ỨNG PHỤ” Can thiệp tỷ giá và tổng cung nội tệ Cung ngoại tệ = cầu nội tệ Cầu ngoại tệ = cung nội tệ Để loại bỏ tác động của can thiệp tỷ giá đến tổng cung nội tệ, chính phủ có thể thực hiện can thiệp tỷ giá khử hiệu ứng phụ
 • 18. I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA Khái niệm: -Tập hợp quy tắc và thể chế của một quốc gia nhằm xác định tỷ giá giữa nội tệ với ngoại tệ. -Theo nghĩa rộng, chế độ tỷ giá biểu thị vai trì và định hướng can thiệp tỷ giá của chính phủ.
 • 19. I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA Mức độ kiểm soát tỷ giá: EXCHANGE RATE REGIME CONTROLYES NO +Intermediaring ER +Soft pegging +Hard pegging (Fixed ER) +Free Floating (Laisser Faire) saysay
 • 20. I. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA QUỐC GIA Định hướng can thiệp tỷ giá -Chống /giảm sốc cho nền kinh tế -Công cụ phục vụ mục tiêu chính sách kinh tế
 • 21. II. PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Chế độ tỷ giá cố định cứng (Hard peg) Chế độ tỷ giá cố định mềm (Soft peg) Chế độ tỷ giá trung gian (Intermediate) Chế độ tỷ giá thả nổi tự do (Free Floating) Currency Board Dollarization Currency Union Fixed Peg Peg within Band Crawling Peg Crawling Band Managed Float Independent Floating
 • 22. III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Chế độ Tỷ giá cố định cứng ( hard peg) -Tỷ giá được giữ cố định hoặc chỉ dao động trong một biên độ hẹp. -Chính phủ cam kết bảo đảm mức tỷ giá không đổi giữa nội tệ với một ngoại tệ (CB) hoặc thay thế nội tệ bằng ngoại tệ (dollarize). Chính sách tiền tệ quốc gia bị kiểm soát chặt chẽ hoặc bị triệt tiêu. Ưu điểm Nhược điểm +Độ tin cậy tối đa +Không chế lạm phát +Các nhà xuất nhập khẩu có thể tham gia vào TMQT, các công ty có thể tham gia đầu tư trực tiếp vào nước ngoài mà không phải lo lắng về những biến động tỷ giá của đồng tiền mà đồng nội tệ được neo giữ +Mất quyền kiểm soát tiền tệ quốc gia +Không có khả năng khử tác hại sốc kinh tế +Tồn tại rủi ro do chính phủ sẽ thay đổi giá trị của một đồng tiền cụ thể +Mỗi quốc gia và các công ty đa quốc gia của nó dễ dàng bị tác động bởi tình hình kinh tế của các quốc gia khác hơn
 • 23. III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Chế độ tỷ giá cố định mềm ( Soft peg) -Chính phủ và thị trường cạnh tranh giành thị trường -Giá nội tệ được cố định theo một ngoại tệ hoặc rổ ngoại tệ theo cách: +Dao động trong biên độ nhất định +Điều chỉnh định kỳ theo biến số tham chiếu +Xoay quanh tỷ giá trung tâm
 • 24. III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ưu điểm Nhược điểm +Độ tin cậy của chế độ tỷ giá quyết định tính ổn định hệ thống +Dễ theo dỗi biến động tỷ giá +Có thể duy trì lãi suất thấp hoặc giảm lạm phát +Dễ bị tấn công tiền tệ hoặc lây nhiễm khủng hoảng tài chính +Cần nhiều dự trự quốc tế +Chính phủ có thể điều khiển tỷ giá hối đoái theo kiểu có lợi cho chính bản thân quốc gia đó với sự trả giá của những nước khác Chế độ tỷ giá cố định mềm ( Soft peg) Ưu điểm và nhược điểm :
 • 25. III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Chế độ tỷ giá trung gian: - Chính phủ có thể can thiệp tỷ giá nhưng không có lộ trình mục tiêu tỷ giá cụ thể. Sự can thiệp có thể là trực tiếp và gián tiếp. Ưu điểm Nhược điểm +Khử phần nào tác hại của cú sốc kinh tế +Có thể duy trì nền kinh tế ổn định và có sức cạnh tranh nếu chế độ tỷ giá có độ tin cậy cao của thị trường +Cơ chế can thiệp thường thiếu minh bạch +Cần duy trì mức dự trữ quốc tế cao
 • 26. Chế độ Tỷ giá thả nổi tự do: -Tỷ giá do thị trường quyết định, mọi can thiệp trên thị trường hối đoái chính thức đều nhằm ngăn ngừa đột biến tỷ giá mà không xác lập mức tỷ giá cụ thể. Ưu điểm Nhược điểm +Khử các cú sốc kinh tế dễ hơn +Khó bị lây khủng hoảng tiền tệ +Không cần nhiều dự trữ quốc tế +Quốc gia được bảo vệ tốt hơn trước lạm phát của những nước khác +Bảo vệ tốt hơn với tình trạng thất nghiệp từ các quốc gia khác +Ngân hàng trung ương không cần phải liên tục duy trì tỷ giá trong một biên độ cụ thể +Biến động tỷ giá liên tục ở mức cao nhất là tỷ giá trong ngắn hạn +Công ty đa quốc gia cần dành ra những nguồn lực đáng để đo lường và quản trị rủi ro do những dao động của tỷ giá hối đoái III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ
 • 27. PHỤ LỤC 1) laissez faire: mô hình kinh tế thị trường tự do 2) mixed economy: mô hình kinh tế hỗn hợp 3) KA (KFA): Capital and Financial Account, tài khoản vốn – tài chính 4) CA: Current Account, tài khoản vãng lai
 • 28. PHỤ LỤC 5) Exchange rate 6) Control 7) Soft pegging 8) Hard pegging 9) Free Floating 10) Currency Board 11) Dollarization 12) Currency Union -Tỷ giá hối đoái -Kiểm soát -Chế độ tỷ giá cố định mềm -Chế độ tỷ gía cố định cứng -Chế độ tỷ giá thả nổi tự do -Uỷ ban/ Hội đồng tiền tệ -Đô la hoá -Liên minh tiền tệ