NAT REVIEWER(FILIPINO)
1. Kahit __________ hinahangaan anggaling at kakayahan ng mga Pilipino.
a. alinman b. saanmanc. ila...
sige,ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain."Pagkatapos ng usapang iyonnagkahiwalay ang
dalawa. Ang mga sumusunod na araw ...
a. mautakb. marunong umawitc. walang galangd. hambog
18. Ano ang sanhi ng pagkamatay niParuparo?a. nalunod sa ilogb. malun...
angnapakalaking oso4. Bumaba sa puno ang unang lalaki5. Naiwan ang kasama na di
namakakibo dahil sa aabutan na ng osoa. 21...
hindi
ipinakulong ng unang lalakiang kapwa niya alagad, ano kaya angnangyari sa kanya?a. Siya ay
ipinakulong dahil di niya...
of 5

Natreviwerfil

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natreviwerfil

  • 1. NAT REVIEWER(FILIPINO) 1. Kahit __________ hinahangaan anggaling at kakayahan ng mga Pilipino. a. alinman b. saanmanc. ilanman d. gaanuman 2. Sa tulong ng taumbayan ay medaling makakaaksyon ang poll body sa anumang karaingang idudulog ____ may kaugnayan sa hindi pagsunod saipinaiiral na panuntunan ng Comelec.a. nang b. nag c. ng d. na 3. Muling napuno ng mga tao angSession Road, ang itinuturing na 'Pusong Baguio' ________ saksihan angmga makukulay na kasuotan at mgadinisenyuhang mga katawan ng mgataga- Cordillera na nakibahagi sataunang 'Panagbenga' o Flower Festival.a. upang b. kungc. dahil d. kaya 4. Ang binili kong ruler ay __________ sabuong klase.a. mahaba b. mas mahabac. lalong mahaba d. pinakamahaba 5. Kasalukuyang nagkukwentuhan sila _______bunuhos ang malakas naulan.a. ng b. nangc. kaya d. kung 6. ____________ na Mayor si Kent sasusunodnaeleksyon.a. tumakbo c.tumatakboc. tatakbo d. lalakad 7. Masaya__ naglalaro ang mga bata.a. na b. nangc. nag d. ng Parasabilang 8-9,piliinangangkopnapangungusapopahayagsabawatsitwasyon. 8. Pagdating mo sa inyong silid aralannakita mong nilalaro ng kaklase mongsi Ana ang iyong mga gamit.a. Akin yan, bakit mo pinapakialamangamit ko?b. Pwede ba ibalik mo yan?c. Ana, hindi tamang makialam ka sagamit ng iba nang walang paalam.d. Hoy! Bitiwan mo yan, kung ayaw monangaway. 9. Napagalitan ka ng guro mo dahil nahulika niyang hindi nakikinig at iba angginagawa mo. Ano ang wastongisasagot sa guro?a. Bakit mo ako pinapagalitan, anongkasalanan ko?b. Akala mo naman kung sino.c. Wala kang pakialam kung di akonakikinig.d. Sorry po, hindi ko na po uulitin. Basahinangkuwento.Sagutinangmgatanongtungkolditoparasabilang 10-18. Takang-taka si Paruparo habangminamasdan niya si Langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyanglungga sa ilalim ng puno."Ano ba iyang ginagawa mo, kaibigangLanggam? Mukhang pagod na pagod ka aydi ka man lang magpahinga?" tanong niParuparo. "Bakit di ka magsaya na tulad ko?""Naku, mahirap na," aniya. "Malapit naang tag-ulan. Iba na ang may naipon napagkain bago dumating ang tag-ulan.""Kalokohan iyan. Tingnan mo ako. Hindinatitigatig," pagmamalaki ni Paruparo."Bakit nga ba?" Nagtataka si Langgam."Ganito iyon, e. Nakikita mo ba angkaibigan ko sa damuhan?" inginuso niya angnasa di kalayuan."Sino?' tanong ni Langgam."Si Tipaklong, kaibigan ko iyan, Alammo, matapang ang kaibigan ko. Nabibigyanniya ako ng proteksyon. Baka akala mo,dahil sa kanya walang sigwang darating saakin," pagyayabang ni Paruparo."A, ganoon ba?" sabi ni Langgam."Utak lang, utol. O, di pakanta-kanta langako ngayon dito. Ikaw lang e," sabi niParuparo."Wala akong inaasahan kundi ang akingsarili. Kaya kayod dito, kayod doon," mababasubalit madiin ang tinig ni Langgam. "O,
  • 2. sige,ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain."Pagkatapos ng usapang iyonnagkahiwalay ang dalawa. Ang mga sumusunod na araw aymaulan. Hindi lamang mahabang tag-ulan.May kasama pang bagyo at baha. Mahiraplumabas at kung makalabas man wala ringmatagpuang pagkain.Lalong umapaw ang tubig. Walangmadaanan ang tubig dahil malalim din angmga ilog at dagat. Tumagal ang baha.Palubha nang palubha ang kalagayan dahilmalakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang nangyari kay Langgam?Naroon siya sa guwang ng puno.Namamahinga. Sagana siya sa pagkain.Naisipan ni Langgam ang dumungaw upangalamin ang kalagayan ng paligid. Aba, anoba ang kanyang nakita?Nakita niya si Paruparo at Tipaklong nanakalutang sa tubig. Patay ang dalawa.Mayamaya'y dalawang mabilis na ibon angmabilis na dumagit sa kanila.Napaurong sa takot si Langgam sakanyang nakita. Subalit nasabi pa rin niya sakanyang sarili: "Kung sino ang may tiyaga,siya ang magtatamong pala." 10. “ Baka akala mo, dahil sa kanya walang sigwang darating sa akin,"pagyayabang ni Paruparo. Ang ibig sabihin ng sigwang ay_____.a. unos b. bagyoc. problema d. takot 11.Angkasalungatng salitang natitigatigay________.a. nababalisa b. nag-aalalac. napapanatag d.naliligalig 12. Bakit nagtataka si Paruparo habangminmasdan niya si Langgam?a. Nagpapabalik balik si Langgam sakanyanglungga.b.PagodnapagodsiLanggam.c. Nagpapakahirap si Langgam.d.Natutuwa sa kasipagan ni Langgam. 13. Paano nabubuhay si Langgam?a. Sa sipag at tiyaga.b. Umaasa sa kaibiganc. Nagpapakahirap para kaawaan.d. Nakikipag kwentuhan sa paruparo.14. Ano ang pangunahing kaisipan ngkwento?a. Pag magsikap giginhawa ang buhay.b. Kung may tiyaga mag matatamongpagpapala.c. Hindi bale nang tamad basta maykaibigang magbibigay ng proteksyon.d. Makipagkaibigan upang maytutulong sa iyo sa oras ng kahirapan.15. Piliin ang tamang pagkasunod-sunodngmgapangyayari.1. Nakita niya si Paruparo at Tipaklongna nakalutang sa tubig.2. Subalit nasabi pa rin niya sa kanyangsarili: "Kung sino ang may tiyaga, siyaang magtatamong pala."3. Ang mga sumusunod na araw aymaulan. 4. Takang-taka si Paruparo habangminamasdan niya si Langgam5. Pakanta-kanta lang si Parupaoa. 54321 b. 43512c. 45312 d. 45123 16. Anong mabuting katangian angipinakita ni Langgam?a. mapagkumbabab. masayahinc. mapagmasidd. masipag17. "Utak lang, utol. O, di pakanta-kanta lang ako ngayon dito. Ikaw lang e”. Anong katangian mayroon si Paruparo?
  • 3. a. mautakb. marunong umawitc. walang galangd. hambog 18. Ano ang sanhi ng pagkamatay niParuparo?a. nalunod sa ilogb. malunod sa bahac. nagpakamatayd. namatay sa gutom Sabilang19-20,piliinangangkonabantasparasapnagungusap. 19. Ano ba iyang ginagawa mo, kaibigangLanggam? Mukhang pagod na pagod kaay di ka man lang magpahinga? tanongni Paruparo a. kuwit at tuldokb. panipi at tuldokc. tutuldok at panipi d. tuldok-kuwit at panipi20. "Wala akong inaasahan kundi ang akingsarili. Kaya kayod ditto kayod doon"mababa subalit madiin ang tinig niLanggam a. kuwit at tuldokb. panipi at tuldokc. tutuldok at panipi d. tuldok-kuwit at panipi Parasabilang21-22piliinangpanlapinabubuosapandiwanaangkopsapangungusap. 21. Ang mga kamag-anak ni Aling Doringay(lipat)ngbahaynoongisanglinggo.a. an b. mac. in d. nag22. (Tubo) na rin ang mga punla ng okrako.a. an b. mac. in d. nag Basahinangkuwento.Sagutinangmgatanongtungkolditoparasabilang23-28. Isanghapon,naglalakadangdalawang binatang magkaibigan sa gubat.Masaya nilang pinag-uusapan ang mgakaranasan nila nang bigla na lamangnilang narinig ang kaluskos sa may gawinglikuran.Nang lingunin nila ay natanawnilang dumarating ang napakalaking oso.Mabilis na umakyat sa katabing puno angisa sa binata. Hindi niya naalaalangpagsabihan man lang ang kasama sa laking takot sa mangyayari sa sarili.Naiwan ang kasama na di namakakibo dahil sa aabutan na ng oso.Naisipan na lamang niyang dumapa sakinatatatayuan niya at magkunwaringpatay. Alam niyang hindi inaano ng osoang mga taong patay.Lumapit nga ang oso, inamoy-amoy ang taong pigil na pigil naman angpaghinga. Pagkaraan ng ilang sandali,iniwan na siya ng oso at lumayo na ito.Bumaba sa puno ang unang lalaki."Ano ang ibinulong sa iyo ng oso?" angpabiro niyang tanong sa kasama."Sabi niya sa akin," sagot ngbinatang dumapa, "hindi raw maaasahanang isang kaibigang iiwan sa iyo sa gitnang kagipitan. Hindi raw ganoon ang tunayna kaibigan."Naghiwalay ang dalawa, ang isa'ynahihiya, at ang isa'y nagdaramdam.23. Ano ang paksangdiwang napapaloobsa kuwento?a. Ang pagsasamahan ng dalawangmagkaibiganb. Ang katangian ng isang tunay nakaibiganc. Ang tunay na kaibigan ay nakikita saoras ng pangangailangand. Ang maaasahang kaibigan24. Dahil hindi man lang naalala ng isanglalaki na pagsabihan ang kasama niyasa laki ng takot niya sa mangyayari,masasabi natin na siya ay isang_____.a. tunay na kaibiganb. duwag na kaibiganc. matapang na kaibigand. maalalahaning kaibigan25. Naisipan ng lalaki na dumapa sakinatatatayuan niya at magkunwaringpatay. Ano ang ipinakita niyangkatangian?a. mapagisipb. mapamaraanc. matalinod. mautak26.Ang tamangpagkakasunud-sunod ng mga pangyayari ayon sa kuwento?1.Masayanilangpinag-uusapanangmga karanasan nila2. Naglalakad ang dalawang binatangmagkaibigan sa gubat3. Natanaw nilang dumarating
  • 4. angnapakalaking oso4. Bumaba sa puno ang unang lalaki5. Naiwan ang kasama na di namakakibo dahil sa aabutan na ng osoa. 21354 b. 21345c. 21453 d. 2143527. Anong maaring nangyari sapagkakaibigan ng dalawang lalaki?a. Naging magka-away silab. Nagkatampuhan sila.c. Nagkakahiyaan silad. Hindi na sila magkaibigan.28.Anoangangkopnapamagatngkwento?a. Ang Matalik kong Kaibiganb. Ang Tunay na Kaibiganc. Ang Duwag kong Kaibigand. Pagkikipag- kaibigan Basahinangkuwento.Sagutinangmgatanongtungkolditoparasabilang29-35. Isanghariangnagpasyangalaminang pagkakautang sa kanya ng kanyangmga alagad. Nagsisimula pa lamang siyanangbiglangiharapsakanyaangisasakanyang mga alagad dahil sa milyung-milyong dolyar na utang nito sa hari. Angalagad ay walang maibayad sanapakalaking pagkakautang nito, kayaipinag-utos ng hari na ipagbili ito bilangalipin kasama ang kanyang asawa at mgaanak. Gayundin, ang lahat ng kanyang ari-arian ay iniutos na kunin upang maidagdagsabayadsa hari.Lumuhod at nagmakaawa sa hariang lalaki."Bigyan ninyo po ako ng panahonat babayaran ko kayo," pagsusumamo nitosa hari. Naawa naman sa kanya ang harikaya't siya ay pinatawad sa kanyangpagkakautang.Nang lumabas ang lalaki upangumuwi na ay nasalubong niya ang isangkapwa alagad na may utang sa kanyangilang dolyar. Agad niya itong hinawakan atsinimulang sakalin. "Bayaran mo angutang mo sa akin," matigas na sabi nito.Lumuhod ang kanyang kapwa alagad at nagmakaawa sa kanya. “Bigyan mo ako ng panahon at babayaran kita,"pagmamakaawa nito.Ngunit hindi niya ito pinatawad atsa halip ay kanyang ipinakulong. Nagalitang ibang alagad ng hari nang mabatidnila ang pangyayari. Ipinaalam nila sa hariang ginawa ng lalaki sa kanyang kapwaalagad na may utang sa kanya. Ang lalaki ay ipinatawag ng hari."Ikaw ay isang walang kwentangalipin! Pinatawad kita sa lahat ng iyongpagkakautang dahil nagmakaawa ka saakin. Dapat ay naawa ka rin sa iyongkapwa alagad tulad ng pagkaawa ko saiyo," wika ng hari.Dahil sa galit, ipinabilanggo ng hariang lalaki hanggang sa mabayaran nitoang kanyang pagkakautang.29. Ano ang paksang-diwang inilalahad ngkuwento?a. Ang utang hindi dapat kinakalimutanb. Ang taong hindi marunongmagpatawadc. Ang natanggap na pagpapala ayhindi dapat ipagkait sa iba.d. Upang mapatawad ka matuto ka ringmagpatawad.30. Ano ang katangiang ipinamalas ngunang lalaki nang sabihin niya sakanyang kapwa alagad, "Bayaran mo ang utang mo sa akin.” a. mapagpatawadb. matigas ang pusoc. mapagmataasd. mapanghusga31. Anong damdamin ang ipinahihiwatig nghari ng sabihin niyang, ikaw ay isangwalang kwentang alipin!a. Natutuwa b. Namumuhic. Nag-aalala d. Nagsdaramdam32. Ano ang sanhi ng parusa ng unangalagad?a. Nang nagmakaawa sa harib. Nagalit sa kanya ang mga kapwaniya alagadc. Ipinakulong niya ang kanyang kapwaalagad dahil di makabayad sa utangd. Sinisingil niya ang kanyang kapwaalagad33. Piliin ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kwento.1. Ipinabilanggo ng hari ang lalaki2. Nagalit ang ibang alagad ng hari3. Agad niyang hinawakan atsinimulang sakalin ang kapwa alagad4. Isang hari ang nagpasyang alaminang pagkakautang sa kanya ngkanyang mga alagad.5. Lumuhod at nagmakaawa sa hariang lalaki.a. 45123b.54321c.45321d.3215434. Kung
  • 5. hindi ipinakulong ng unang lalakiang kapwa niya alagad, ano kaya angnangyari sa kanya?a. Siya ay ipinakulong dahil di niyamababayaran ang milyung-milyongutang niya.b. Ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian upang makabayadc. Tutulungan siya ng kapwa niyaalagadd. Siya ay kaawaan ng Hari 35. Anong kaisipan ang inihahatid ngkuwento.a. Kung ano ang ayaw mo, huwagmong gawin sa kapwa mo.b. Madali ang maging tao, mahirapmagpakataoc. Ubus-ubos biyaya, pagkataposnakatungangad. Ang gawa sa pagkabata, dalahanggang pagtanda. Pag-aralanangmgaimpormasyonsagrap.Sagutinangmgatanongsabilang36-37 Enrolment ng Baua Central School 36. Anong taon ang may pinakamaramingmag-aaral?a. 2009 b. 2010c. 2011 d. 2012 37. Ilan ang itinaas na bilang ng mga mag-aaral mula 2010-2012?a. 20 b. 30c. 50 d. 40 38. Anong uri ng kard katalog ang kard nanasa itaas?a. kard ng pamagatb. kard ng awtor c. kard ng paksad. wala sa nabanggit 39. Ano ang nais sabihin ng paalalang ito?a.mag-ingatnakakalasonb. babasaginc. ingatan mahalagang dokumentod. mahalagang bagay 40. Ano ang ibig sabihin ng larawan?a. bawal pumitas ng bulaklakb. bawal manilipc. bawal tumingin sa katabid. ditto ang paliguan-wakas-

Related Documents