Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov
Serviciul servicii pentru contribuabili
ASPECTE PRIVIND REGLEMENT RI...
Formularele financiar-contabile pot fi pretip rite sau editate cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a ...
OP IUNE: EVIDEN A CONTABIL ÎN PARTID DUBL
Persoanele fizice i asocierile f r personalitate juridic care ob in venituri
din...
of 3

Prevederi 170/2015

Sursa - bv.finantepublice.ro
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prevederi 170/2015

  • 1. Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul servicii pentru contribuabili ASPECTE PRIVIND REGLEMENT RILE CONTABILE ÎN PARTID SIMPL prev zute de OMFP nr. 170/2015* în vigoare cu 1 martie 2015 În func ie de necesit i, se pot utiliza i alte formulare financiar-contabile prev zute de OMEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, sau formulare prev zute în mod expres de acte normative care reglementeaz activit i economice specifice (agricultur , exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.). ___________________________________________________________ | | Denumirea formularului | Cod | | | | |__ _|___________________________________________ |__________| | 1.| Registrul-jurnal de încas ri i pl i | 14-1-1/b | |____|____________________________________________|__________| | 2.| Registrul-inventar | 14-1-2/b | |____|____________________________________________|__________| | 3.| Fi a mijlocului fix | 14-2-2 | |____|____________________________________________|__________| | 4.| Factura (se intocmeste cf.Codului fiscal) | | |____|____________________________________________|__________| | 5.| Aviz de înso ire a m rfii | 14-3-6A | |____|____________________________________________|__________| | 6.| List de inventariere | 14-3-12 | |____|____________________________________________|__________| | 7.| Chitan | 14-4-1 | |____|____________________________________________|__________| | 8.| Chitan pentru opera iuni în valut | 14-4-1/a | |____|____________________________________________|__________| | 9.| Dispozi ia de plat /încasare c tre casierie| 14-4-4 | |____|____________________________________________|__________| | 10.| Statul de salarii | 14-5-1/k | |____|____________________________________________|__________ Formularele financiar- contabile care se pot utiliza în contabilitatea în partid simpl : 1. persoanele fizice i asocierile f r personalitate juridic , ale c ror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, al c ror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, i este ob inut din urm toarele surse: a) activit i independente: activit i economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale i întreprinderi familiale); profesii libere (medici, avoca i, notari, auditori financiari, consultan i fiscali, exper i contabili, arhitec i i alte profesii reglementate); drepturi de proprietate intelectual (în condi iile în care opteaz pentru determinarea venitului net în sistem real); b) cedarea folosin ei bunurilor; c) activit i agricole, silvicultur i piscicultur . 2. persoanele sau entit ile care, prin actul normativ de înfiin are, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obliga ia inerii contabilit ii în partid simpl ,cu excep ia persoanelor juridice f r scop patrimonial. Reglement rile contabile privind contabilitatea în partid simpl se aplic de c tre: Începând cu data de 1 martie 2015 se abrog : - Ordinul MFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea eviden ei contabile în partid simpl de c tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; - Normele specifice de întocmire i utilizare a documentului Registrul-jurnal de încas ri i pl i (cod 14-1-1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul MEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile; - Ordinul MEF nr. 2.410/2007 privind aspecte de natur contabil i fiscal referitoare la practicienii în insolven , persoane fizice sau juridice, care î i desf oar activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2006 privind organizarea activit ii practicienilor în insolven . .1/3
  • 2. Formularele financiar-contabile pot fi pretip rite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor caz în care, trebuie s fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prev zute de OMEF nr. 3.512/2008. REGISTRE CONTABILE: ! Registrele de contabilitate parafate i înregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intr rii în vigoare a OMFP nr. 170/2015 pot fi utilizate pân la epuizare, cu condi ia respect rii con inutului de informa ii i a normelor de întocmire i utilizare a acestora prev zute la cap. V. - serve te la înregistrarea elementelor de natura activelor i datoriilor inventariate - se completeaz prin înscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dup natura lor, potrivit op iunii persoanei respective. În acest caz, listele de inventariere se anexeaz la Registrul-inventar. - termenul de p strare a registrului este de 10 ani. În condi iile conducerii eviden ei contabile în partid simpl cu ajutorul tehnicii de calcul Registrul inventar se editeaz anual sau la cererea organului de control i se arhiveaz împreun cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) - serve te la înregistrarea cronologic a tuturor sumelor încasate i pl tite, atât în numerar, cât i prin conturi bancare. - sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încas ri i pl i se totalizeaz lunar - termenul de p strare a registrului este de 10 ani. În condi iile conducerii eviden ei contabile în partid simpl cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare opera iune economico-financiar se va înregistra în ordine cronologic , în func ie de data efectu rii opera iunii de încasare/plat . Registrul-jurnal de încas ri i pl i se editeaz anual sau la cererea organului de control i se arhiveaz împreun cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia. Registrul-jurnal de încas ri i pl i (cod 14-1-1/b) INVENTARIEREA - se efectueaz la începutul activit ii, cel pu in o dat pe an, precum i la încetarea activit ii; - cuprinde toate elementele de natura activelor i datoriilor care contribuie la desf urarea activit ii i se face cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. ATEN IE! Persoanele care conduc contabilitatea în partid simpl nu întocmesc situa ii financiare anuale .2/3
  • 3. OP IUNE: EVIDEN A CONTABIL ÎN PARTID DUBL Persoanele fizice i asocierile f r personalitate juridic care ob in venituri din activit i independente, cedarea folosin ei bunurilor, activit i agricole, silvicultur i piscicultur pot OPTA la conducerea eviden ei contabile pe baza regulilor contabilit ii în partid dubl , cu excep ia celor pentru care în actul normativ de înfiin are, în legi speciale sau în alte acte normative exist prevederi exprese privind inerea contabilit ii în partid simpl . Persoanele care conduc eviden a contabil pe baza regulilor contabilit ii în partid simpl pot trece la conducerea contabilit ii în partid dubl de la începutul exerci iului financiar ulterior celui în care au decis aceast trecere. Persoanele înfiin ate dup data de 1 martie 2015 pot opta pentru inerea contabilit ii în partid dubl de la data înfiin rii acestora. Tinerea eviden ei contabile pe baza regulilor contabilit ii în partid dubl se face în baza reglement rilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, pân la nivel de balan de verificare, f r a întocmi situa ii financiare anuale. Eviden a contabil astfel inut trebuie s permit determinarea informa iilor necesare pentru îndeplinirea obliga iilor prev zute de legisla ia în vigoare. *Ordinul MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglement rilor contabile privind contabilitatea în partid simpl a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24.02.2015 Material informativ elaborat la data de 25.03.2015 .3/3

Related Documents