LAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
LAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
UNIVERSAL• A tots elsadolescents ipoblació engeneral, sensenecessitat depresentarfactors de riscde cara alconsumSELECTIVA•...
FAMILIAR• Millorar el funcionament familiar• Potenciar les relacions adients• Conscienciar com agents preventius als pares...
 A nivell individual: hàbits de vida inadequats, pocautocontrol i seguretat en sí mateix, baixa autoestima,pocs vincles a...
 A nivell individual: habilitats socials, cooperació,estabilitat emocional, autoestima, equilibri social iemocional, auto...
of 6

Prevenció: Factors de risc i factors de protecció

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prevenció: Factors de risc i factors de protecció

  • 1. LAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
  • 2. LAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
  • 3. UNIVERSAL• A tots elsadolescents ipoblació engeneral, sensenecessitat depresentarfactors de riscde cara alconsumSELECTIVA• Dirigida asubgrups quetenen majorrisc de serconsumidors.(Ex: fills dedrogodependents)INDICADA• Dirigida agrups concretsde lacomunitat,solen serconsumidors.Són grups d’altrisc. (Ex: jovesamb fracàsescolar quehan iniciat elconsum decannabis)LAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
  • 4. FAMILIAR• Millorar el funcionament familiar• Potenciar les relacions adients• Conscienciar com agents preventius als paresESCOLAR• Formar al professorat sobre aspectes relacionatsamb la prevenció• Potenciar el paper com agent preventiuA LACOMUNITAT• Promocionar l’educació en el temps lliure• Generar espais de participació ciutadanaLAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
  • 5.  A nivell individual: hàbits de vida inadequats, pocautocontrol i seguretat en sí mateix, baixa autoestima,pocs vincles afectius, comportament antisocial primerenc,manca d’informació, absència de normes A la família: violència domèstica, desorganització, pocacohesió, aïllament, permissivitat o protecció excessives Al grup d’amics: relació amb delinqüents, mancad’aficions i d’adaptació, dependència A l’escola: manca de vincles afectius, de normes, icostums de tracte dures A la comunitat: desorganització, manca d’identificaciócultural A la societat: pobresa, atur, discriminacióLAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO
  • 6.  A nivell individual: habilitats socials, cooperació,estabilitat emocional, autoestima, equilibri social iemocional, autonomia, motivació A la família: vincles afectius, suport familiar, relacionsestructurades, límits i normes clars Al grup d’amics: prendre decisions personals, capacitatd’establir relacions A l’escola: hàbits i normes clares de comportament,participació, responsabilitat A la comunitat: expectatives adequades, oportunitats perparticipar en les activitats A la societat: disminuir l’accessibilitat a les drogues,endurir les lleis de conducció sota els efectes de la drogaLAURA SUGRAÑES RODRÍGUEZ I ROSA SIRVENT ROJO

Related Documents