TESTAMENTUL
Conducător ştiinţific:
Lect.Univ.Dr. Maria Harbădă
Absolvent:
Chihaia Gabriel
Felurile moștenirii
• Moștenirea legală
(moștenire ab intestat)-
privește doar moștenirile
celor care au murit fără a face...
Coexistența moștenirii legale și
a moștenirii testamentare
• Dreptul roman: succesiunea testamentară- regulă
• Codul din 1...
Testamentul
• Definiție: act unilateral, personal și revocabil prin care o
persoană, numită testator, dispune, în una dint...
Felurile testamentului
Testamentele pot fi:
• Ordinare- olografe sau autentice
• Privilegiate- testamentele privilegiate s...
Condiții de validitate ale
testamentului
• Capacitatea de a dispune și de a primi prin
testament
• Consimțământul- trebuie...
Conținutul testamentului
• Legate- obiectul principal al testamentului • Desemnarea tutorelui copiilor testatorului
sau în...
Executarea testamentului
• Depinde de voința legatarilor sau de moștenitorii legali;
• NCC nu a mai reglementat două tipur...
Cauze de ineficiență a
testamentului
Cauzele de ineficacitate sunt particulare
testamentului și își găsesc rațiunea în car...
Nulitatea și caducitatea
testamentului
Nulitatea(relativă sau absolută) Caducitatea
• Poate interveni atunci când nu sunt
...
Revocarea testamentului
Poate fi voluntară sau judiciară.
• Revocarea voluntară:
expresă- atunci când este direct exprima...
Consecințele ineficacității
legatelor
• Beneficiarii ineficacității legatelor : moștenitorii legali,
legatarii universali,...
Aspecte din practica
judiciară în materia
testamentului
Testamentul olograf
S-a solicitat constatarea nulității absolute a...
Concluzii și propuneri
• Odată cu noua reglementare au fost introduse două caractere în ceea
ce privește testamentul: unil...
of 14

Prezentare testament

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Prezentare testament

 • 1. TESTAMENTUL Conducător ştiinţific: Lect.Univ.Dr. Maria Harbădă Absolvent: Chihaia Gabriel
 • 2. Felurile moștenirii • Moștenirea legală (moștenire ab intestat)- privește doar moștenirile celor care au murit fără a face un testament • Moștenirea testamentară- are loc în temeiul voinței persoanei decedate, manifestate în timpul vieții sale
 • 3. Coexistența moștenirii legale și a moștenirii testamentare • Dreptul roman: succesiunea testamentară- regulă • Codul din 1864: devoluțiunea legală- regulă • Noul Cod civil- consacră coexistența moștenirii legale cu cea testamentară (art.955 NCC)
 • 4. Testamentul • Definiție: act unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, penrtu timpul când nu va mai fi în viață; • Trăsături:  Act juridic;  Act juridic cu titlu gratuit;  Act unilateral;  Act juridic personal;  Act juridic solemn;  Act juridic pentru cauză de moarte;  Act juridic esențialmente revocabil;  Act juridic complex;  Act secret.
 • 5. Felurile testamentului Testamentele pot fi: • Ordinare- olografe sau autentice • Privilegiate- testamentele privilegiate se referă la testamentele maritime, ale militarilor, cele făcute pe timp de boală contagioasă sau cele făcute în instituții sanitare; • Alte feluri de testamente: testamentul internațional și cel al sumelor de bani și al valorilor depozitate.
 • 6. Condiții de validitate ale testamentului • Capacitatea de a dispune și de a primi prin testament • Consimțământul- trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză; • Obiectul- determinat sau determinabil și licit; • Cauza/Scopul- este necesar ca testamentul să aibă o cauză licită și morală; • Forma solemnă.
 • 7. Conținutul testamentului • Legate- obiectul principal al testamentului • Desemnarea tutorelui copiilor testatorului sau înlăturarea posibilității ca o anumită persoană să fie tutore; • Dezmoșteniri; • Dispoziții cu privire la partea cuvenită soțului supraviețuitor din comunitatea de bunuri la în cetarea căsătoriei; • Desemnarea unui executor testamentar; • Dipoziții cu privire la posibilitatea de a preleva țesuturi și celule umane și organe după moartea sa; • Sarcini/obligații atribuite legatarului sau moștenitorilor legali; • Dispoziții cu privire la înființarea de fundații; • Revocărea unui testament anterior sau doar a unei dispoziții testamentare anterioare; • Interdicții de a înstrăina bunuri; • Partajul de ascendent; • Împuternicirea pentru a administra unul sau mai multe bunuri ce nu îi aparțin; • Recunoașterea unui copil ; • Alegerea legii aplicabile propriei succesiuni; • Dipoziții referitoare la funeralii și înmormântare ; • Alte dispoziții de ultimă voință.
 • 8. Executarea testamentului • Depinde de voința legatarilor sau de moștenitorii legali; • NCC nu a mai reglementat două tipuri de executor testamentar: cel fără sezină și cel cu sezină; • Testatorul poate însărcina o persoană care să execute dispozițiile testamentare, conferindu-i puteri mai largi sau mai restrânse; • Execuția testamentară încetează la expirarea termenului în care se exercită dreptul de administrare.
 • 9. Cauze de ineficiență a testamentului Cauzele de ineficacitate sunt particulare testamentului și își găsesc rațiunea în caracterul revocabil și în caracterul gratuit al acestuia. Cauzele care duc la ineficiența testamentului sunt: Nulitatea ; Caducitatea; Revocarea .
 • 10. Nulitatea și caducitatea testamentului Nulitatea(relativă sau absolută) Caducitatea • Poate interveni atunci când nu sunt întrunite condițiile de validitate de fond sau formă • Reprezintă cauza de ineficacitate ce se datorează împrejurărilor ulterioare întocmirii testamentului și independente de voința testatorului • Este apreciată în raport cu elementele, cauzele existente la data întocmirii testamentului și care împiedică nașterea valabilă a acestuia • Legislația actuală nu definește caducitatea • Urmează regimul de drept comun al nulităților
 • 11. Revocarea testamentului Poate fi voluntară sau judiciară. • Revocarea voluntară: expresă- atunci când este direct exprimată; tacită- distrugerea voluntară a testamentului olograf și redactarea unui testament incompatibil cu precedentul. • Revocarea judiciară: sancționează culpa beneficiarului liberalității față de cel care l-a gratificat. Faptele culpabile pot fi săvârșite înainte sau după deschiderea moștenirii.
 • 12. Consecințele ineficacității legatelor • Beneficiarii ineficacității legatelor : moștenitorii legali, legatarii universali, legatarii cu titlu universal, legatarii cu titlu particular; • De ineficacitatea testamentului profită moștenitorii ai căror drepturi succesorale au fost micșorate sau înlăturate prin existența legatului sau care aveau obligația de a executa legatul; • Dreptul de acrescământ nu mai este consacrat de către legiuitor.
 • 13. Aspecte din practica judiciară în materia testamentului Testamentul olograf S-a solicitat constatarea nulității absolute a testamentului care a fost încheiat de autorul D în favoarea pârâtului, și cheltuielile de judecată. S-a arătat că înscrisul era nul deoarece nu a îndeplinit condițiile de formă impuse de lege. Cerera a fost respinsă deoarece testamentul cuprindea mențiunea că actul a fost scris cu ajutorul pârâtului.
 • 14. Concluzii și propuneri • Odată cu noua reglementare au fost introduse două caractere în ceea ce privește testamentul: unilateral și personal; • Testamentul mistic a fost scos din reglementarea civilă; • De asemenea, nu mai este întâlnită reglementarea posibilității moștenitorilor de a răspunde cu patrimoniul personal pentru pasivul moștenirii; • NCC a reglementat și posibilitatea de a forma obiectul dispozițiilor testamentare a sumelor de bani, balorilor sau titlurilor de valoare care au fost depuse la instituții specializate.

Related Documents